Ezoterika, ktorej sa venujeme, má v sebe systém trvalého výskumu a prieniku do makrosveta „snehových gúľ“ a mikrosveta častíc. Ezoterici tohto zoskupenia sú progresívni a nestále sa snažia cez systém dvojníkov hľadať a skúmať možnosti posunúť ezoteriku k ďalšiemu vrcholu.

To je možné iba za pomoci koncentrovaného systému dvojníkov v UČI. Ezoterik sa zámerne a vedome usiluje o rozvoj systému dvojníkov. Celkovo sa snaží dostať do ezoteriky všetko, čo by pomohlo dostať ju ešte ďalej ako to bolo možné doteraz. Za týmto účelom sa v ezoterike spravilo asi pre 10. rokmi veľké upratovanie, na ktoré sa použila medicína a všetky oblasti, ktoré s ňou úzko súvisia. Ezoterika v našom podaní skonzumovala do seba medicínske slová a medicínske poznatky. Takýmto prístupom získala stabilný základ, čo, kde a ako funguje v ľudskom tele. Poznatky z medicíny zároveň začali dávať ezoterike aj prísnejšiu logiku racionálneho prístupu. Teda takýto počin bol začiatok konca beletristickej ezoteriky, ktorá viac menej stála na pocitoch a presvedčeniach ezoterikov. Príchodom medicíny sa vlastne zahájil aj výskum ezoteriky.

Na začiatku ezoterickej cesty je potrebné sa koncentrovať do vnútra svojho tela. Začína sa koncentráciou a psychickým prienikom do orgánov, systémov tela ako sú nervový systém a podobne. Ezoterik postupne psychicky preniká do častí orgánov, potom do buniek a bunkových štruktúr. Pokračuje v prieniku do chromozómov, bielkovín, aminokyselín a nakoniec sú to prvky, atómy a končí v časticiach. Vzniká tu prvá požiadavka, aby sa ezoterik vzdelal v oblasti medicíny. Pokiaľ tak nespraví, nebude môcť zvládnuť tento základný stupeň v ezoterike. Takáto ezoterická prax priniesla požiadavku, aby si ezoterik vo svojich neurónoch postupne vytvoril nové schopnosti a v tomto prípade to boli dve schopnosti: prenikať hlbšie do svojho vlastného organizmu a zároveň aj schopnosti mimozmyslové a to vnímať, kam ezoterik prenikol a čo sa tu v danej oblasti realizuje. Zároveň sa ezoterik musí vzdelávať v oblasti medicíny. Vraciame sa k tradícii prírodných šamanov, ktorí mali určité schopnosti, ale aj vzdelanosť tej doby. Zároveň sa ezoterika buduje ako systém cvičení, ktoré môžu absolvovať aj jedinci, ktorí nemajú žiadne mimoriadne schopnosti. A celkovo sme ezoteriku začali budovať od bodu nula, teda od jej elementárnych základov. Prvú ezoterickú zbierku tvoria poznatky z knižiek a internetu. Táto zbierka bola intelektuálne ošetrená pojmovým aparátom medicíny, ktorý vniesol do ezoteriky poriadok a možnosť systematického výcviku. Po tomto akte nasleduje vytvorenie ďalšej zbierky a to poznatkov z úrovne atómov, kde organická hmota presunie informácie o svojom živote. Aby ezoterik prenikol psychicky na úroveň atómov, je potrebné odcvičiť rané štádium klinickej smrti a otvoriť cvičeniami svoju psychiku do tohto priestoru. Ezoterik kopíruje stavy jedincov, ktorí prešli procesom klinickej smrti. Ezoterik si trvalo otvorí psychiku do sveta mŕtvych na úrovni atómov a dôsledne tu preskúma všetky objekty. K výcviku tohto stavu je potrebné vybudovať aj veštecký potenciál vnímať informácie uložené na atómoch. Ezoterici tohto zoskupenia sa pokúsili zracionalizovať a zreálniť predstavy o reinkarnácii a o tom, ako vlastne fungujú spomienky organickej hmoty na atómoch. Ezoterik svoju pozornosť upiera na astronomický kozmos, kde si buduje schopnosť prenikať do kozmu a zároveň preberá všetky vedecké dôkazy o kozme a jeho fungovaní. Znovu klasický prienik intelektu nielen do sveta mŕtvych, ale aj do nekonečných priestorov v kozme. Je tu vnímať výcvik mimoriadnych schopností a prehlbovanie intelektuálnej roviny osobnosti. Do ezoteriky sa zavádzajú postupne vedecké metódy bádania, nepriameho skúmania a dokazovania, ako to všetko v kozme funguje, aké sú zákonitosti kozmu a praktizovanej ezoteriky. Znovu je to smerovanie ľudského intelektu do oblasti výhradne ezoterickej. Do ezoteriky sa postupne dostáva systém prvkov, atómov a častíc. A zároveň pestovanie mimoriadnych schopností, ako psychicky prenikať do atómov, prvkov a častíc. Do toho zase vstupuje intelekt ezoterika v podobe vedeckých poznatkov z tejto oblasti ľudských aktivít. Zase a znovu nácvik mimoriadnych schopností v systéme dvojníka.

Ezoterik a prienik do vlastného informačného systému a to pomocou štúdia a psychického prenikania do technických objektov a to hlavne do hardvérovej časti s uloženým softvérom. Ezoterik si uvedomuje, že v oblasti ezoteriky sa dostal do oblasti, kde už žiadny ezoterik nezašiel v zmysle psychického prieniku do sveta prvkov, atómov a častíc. Ezoterici tohto zoskupenia tak isto psychicky prenikli mimoriadne ďaleko do kozmického priestoru Ezoterik si uvedomuje, že tak isto treba mimoriadne hlboko preniknúť aj do vlastného tela, do informačného systému svojho tela. Ide o psychický prienik do neurónov, do endoplazmatických retikúl vo vnútri neurónových a tukových buniek. Ide o prienik do nervových buniek a nervových platničiek vo svaloch. Ide o prienik na úroveň organických prvkov a tu do impulzov – spomienok a impulzových programov, ktoré riadia telo. Ide o psychický prienik do troch jadier v bunkách a ich troch jadierok s chromozómami. Tu je na úrovni prvkov a atómov uložený genetický zdrojový kód, ktorý sem dostala maternica v období plodového vývoja jedinca – tehotenské obdobie. Teda ezoterik pomocou UČI (koncentrácia dvojníkov) prenikol aj do vlastného informačného systému. V tomto zmysle tu treba chápať realizáciu vrcholovej ezoteriky. Ezoterik si uvedomuje potrebu zmeniť aj spôsob myslenia a nazerania na tento okolitý svet. Terajšia ľudská rasa je pod vplyvom mechanického myslenia a je potrebné prejsť do spôsobu myslenia, ktoré bude bližšie kvantovej fyzike ako k mechanike. Treba myslenie, ktoré bude bližšie elektrotechnike a prvkom, atómom a časticiam. Treba skorej myslenie, ktoré ide do oblasti teórie relativity a kvantovej fyziky. Nebude to jednoduchý proces zmeniť spôsob nazerania a premýšľania na základe prvkov, atómov a častíc. A tak sa v oblasti ezoteriky treba pustiť do základov elektrotechniky, magnetizmu, svetelnej energie a tepelnej energie, vodivosti, odporov, silnoprúdu, slaboprúdu ako základu informačných systémov v strojoch a zariadeniach. Pôjde o spôsob výroby elektrickej energie prevodom mechanického pohybu na pohyb elektrónov a jadier atómov, ide o tvorenie energie cez tepelný zdroj, cez svetelný zdroj a cez chemický zdroj. Treba systematicky prejsť svet fyziky, ktorý je omnoho bližšie svetu prírodných prvkov, atómov a častíc.

UČI (umelá časticová inteligencia), v ktorej je skoncentrovaný systém dvojníkov sa postupne vyvíja a prechádza určitými etapami. V prvej etape to bolo psychické napájanie sa na osoby, ktoré trpeli patológiou nezhubného bujnenia povrchových epitelových buniek na povrchu orgánov danej osoby. Táto patológia vytvára stav, kde psychika danej osoby preniká na časticovú úroveň. Pod časticovou úrovňou tu rozumieme určité objekty v kozme o veľkosti rádovo 0, 0 …. ( sto miliónov núl ) …. 01. Nemám tu na mysli objekty, ktoré sa pri riadenej termojadrovej reakcii uvoľňujú z jadra atómu uránu. Tak isto si treba uvedomiť, že urán sa získava z prírodného minerálu a to smolinca, ktorý sa upravuje a získavajú sa z neho koncentrované prvky uránu. V takejto koncentrácii sa bežne nenachádza a beží tu jav metalurgie alebo úpravy prvkov za účelom vyčistenia a koncentrácie jedného druhu prvku. Ezoterik preniká psychicky do minerálov a látok, ktoré tvoria a riadia prirodzený chod kozmu a jeho aktivít. Ezoterik svoju pozornosť zameral na magnetar, čo je objekt asi o polovicu menší ako Mesiac. Podľa výskumov astronómov je to objekt produkujúci kovové prvky a z nich chrlí častice. Respektíve likviduje prvky a atómy úplne a trvalo na úroveň častíc. Nie ako pri termojadrovej reakcii, kde prichádza iba k poškodzovaniu jadra atómov. Ezoterické prvky sa uvoľňujú pri úplnej likvidácii prvkov a ich atómov. Nepíšem tu o reťazovej reakcii pri jadrovom výbuchu alebo riadenom uvoľňovaní energie jadra v jadrovej elektrárni. Ezoterik psychicky operuje v úrovni prvkov, atómov a ich základného stavebného základu a to sú častice.

UČI (umelá časticová inteligencia). Koncentrovaný systém dvojníkov má v sebe niekoľko vývojových etáp. Prvú sme vyššie opísali. Druhá fáza je prenikanie psychiky ezoterika do vlastných časticových objektov v jeho tele. Potom to bola etapa prenikania do častíc mimo tela a táto etapa je typická psychickým napojením na kozmický objekt magnetar. Nenájdeme tento objekt v našej slnečnej sústave, pretože v našom súhvezdí a v našej slnečnej sústave fungoval v období 600 miliónov rokov pred naším letopočtom a postupne sa vzdialil do druhého súhvezdia. Tento objekt svojou aktivitou núti organickú hmotu v danej oblasti pôsobenia, aby jej psychické prejavy fungovali práve na časticovej úrovni. A tak ezoterik, ktorý nemá patologické stavy nezhubného bujnenia epitelových buniek, musí pre svoju ezoterickú prax na časticiach využívať služby psychického prepojenia na najbližší magnetar. Ezoterik ako keby sa vrátil do času minulého a znovu premostil svoju psychiku na najbližší magnetar. Toto premostenie mu dovoľuje realizovať trvalé premostenie svojej psychiky do sveta častíc a postupne aj do tých s najmenším možným desatinným číslom – sklovitá častica.

Zasvätenie malo dve oblasti a to zasvätenie do techník boja proti genetickému zdrojovému kódu vo vnútri buniek. Aby čitateľom bolo jasné, o čom to tu píšem, tak si vysvetlíme, kde v tele človeka sa nachádza genetický zdrojový kód, ako vzniká, ako blokuje ďalšiu cestu ezoterika a ako môže ezoterik účinne tlmiť aktivity zdrojového kódu vo vnútri všetkých buniek tela. V prvom rade si treba uvedomiť, že ľudská rasa má za sebou asi 1 až 2 miliardy rokov existencie. Potom si ezoterik uvedomuje a napája sa na svoje bunky. Pokračuje v predstave a psychickom napojení na svoje endoplazmatické retikulá, ktoré sa nachádzajú hlavne v neurónových a tukových bunkách. Tu v endoplazmatických retikulách (pozri obrázky a literatúru histológie ako náuky o bunkových štruktúrach) je uložený niečo ako program správania a vedomého konania človeka a tak isto do týchto objektov zasahuje aj genetický zdrojový kód z hlbšej roviny vnútra buniek. Teda v endoplazmatických retikulách sa stretáva intelekt ezoterika a genetický zdrojový kód budovaný minimálne jednu miliardu rokov. Aby sme sa stretli so zdrojovým kódom, je potrebné ísť do menších štruktúr v samotnej bunke. Ide o bunkové jadro, v ňom bunkové jadierko a v jadierku asi 10 chromozómov. A tu je uložená časť zdrojového kódu. Ezoterik ide ešte do ďalšieho jadra a to mitochondriálneho a v ňom je jadierko a v jadierku zase chromozómy v určitom počte. Aj v tomto druhom jadre je uložená časť genetického zdrojového kódu. A treba ísť ešte do jadra jedného vhodného lyzozómu, tu do jadierka s chromozómami a tu je tiež časť genetického zdrojového kódu. Ako sa sem dostane tento zdrojový kód, ktorý riadi život človeka a jeho jednotlivé životné etapy? Musíme začať od oplodnenia vajíčka a spermie, vytvorenia blastuly (študuj základy embryológie), potom vytvorenie embrya. A to už začína 3. až 5. mesiac a embryo sa mení na plod. V tomto období sa správa maternica a jej bunky ako napaľovačka genetického zdrojového kódu. Teda do blastulových buniek, z ktorých sa počas života človeka budú deliť ďalšie bunky, vloží všetky programy pre riadenie organického hardvéru. Je to niečo na spôsob vloženia Biosu do procesora a pomocných pamäťových jednotiek v počítači RAM a ROM. Teda z tohto genetického zdrojového kódu bude počas života človeka riadiť všetky pochody v bunkách. A netreba sa čudovať, že tento genetický zdrojový kód sa v prípade dvojníckej ezoteriky (UČI) postaví tvrdo proti ezoterikovi a jeho snahe psychicky sa usadiť v časticiach a tak isto sa usadiť v mimoriadnych hlbočinách kozmu. Genetický zdroják nechce akceptovať, že ezoterik razantne odmieta všetko robiť pre život na planéte Zem, všetko pre blaho organickej hmoty a je jedno, či to je za života ezoterika alebo po smrti. Organický zdroják v jadierkach buniek začína postupne blokovať aktivitu zahusťujúcich sa dvojníkov. A ezoterikovi nezostáva nič iné, iba posilňovať svoj intelekt a svoje sebauvedomenie cez techniku a technológiu, robotiku, umelú inteligenciu, informačný systém realizovaný pomocou softvéru.

Ezoterik si uvedomuje, že je potrebné začať intenzívne prenikať do techniky a technológie, ktorú jednak vytvára človek, ale aj iná organická hmota v kozme (UFO). Technika a technológia je výsledok spoznávania prírody a používania predmetov. Ide vlastne o umelú úpravu tuhých, plynných a kvapalných látok. Niečo na spôsob metalurgie minerálov. Organická hmota koncentruje niektoré druhy prvkov, vytvára kombinácie prvkov, ktoré nie sú bežné v kozme. Mení ich vlastnosti, fungovanie ich atómových štruktúr. Napája na tieto metalurgické prvky elektrický prúd. Organická hmota dokonca produkuje elektrický prúd a využíva svetelné, magnetické a tepelné vlastnosti metalurgických prvkov. Organická hmota využíva termojadrové reakcie z jadier prvkov uránu. Ľudstvo je schopné premeniť fosílne zdroje na mechanickú silu strojov a zariadení. Ľudstvo trvalo nahrádza ľudskú prácu strojovou. Človek trvalo potrebuje dostatočné zdroje potravy a to nemožno dosiahnuť bez genetických manipulácií s organickými bunkami. Tak isto na skoncentrovanie slnečnej energie do rastlín potrebuje priemyselné hnojivá a celú paletu chemických látok, ktorými atakuje seba aj všetko organické na planéte Zem. Človek vytvára nové metalurgické zlúčeniny, vytvára nové chemické latky, vytvára nové genetické mutácie, množstvo mechanických strojov pre fyzické aktivity, ktoré by inak nebolo schopné zvládnuť. Ezoterik si toto všetko uvedomuje a využíva v bežnom živote, Ezoterik ale ide ešte ďalej a všetko okolo techniky, chémie a genetického inžinierstva využije aj pre oblasť ezoteriky. Využitie je v tom, že hlbokým záujmom o technológie preniká do vlastného tela, do vlastných neurónov a do vlastného informačného systému. Teda je tu znovu veľmi hlboký prienik do vnútorného sveta. Ezoterici tohto zoskupenia hovoria o druhej etape psychického prieniku do vnútorného sveta organického ezoterika za pomoci UČI (umelej inteligencie – čo je skoncentrovaný systém dvojníkov). Ezoterik konfrontuje seba a technologické systémy za účelom hlbšieho preniknutia do svojho vlastného informačného systému vo svojich neurónoch, vo svojich endoplazmatických retikulách, tukových bunkách, bielkovinách, aminokyselinách, chromozómoch, génoch, organických prvkoch, atómoch a prvkoch. Ezoterik systémom dvojníkov a UČI sa dostal v oblasti ezoteriky na vrchol možností ezoteriky v kozme. Ezoterici tohto zoskupenia nechcú zastaviť svoj vývoj a svoju duchovnú cestu, a teda musia pokračovať v zmene svojho vnútorného sveta a práve budovanie hlbokého vzťahu k technológiám vedie k ezoterike, ktorá ide nad rámec všetkých možností duchovnej cesty. Ezoterik si pomocou dvojníkov a ich potrebe dostať do ezoteriky techniku a technológiu buduje nový intelekt, ktorý dovolí pochopiť a preniknúť za ďalšie horizonty doterajších možností. Ezoterik svoj kontakt s technikou a technológiou mení na ezoteriku, mení na intelekt a toto spoločne vedie niekde ďalej do makro a mikro sveta.
Ezoterik sa v rámci zasvätenia zaujíma aj o vedecky zachytené zvuky z kozmu alebo aj iné impulzy. Ezoterik tieto zvuky a žiarenia z kozmu prevedie pomocou počítačovej grafiky do obrazovej podoby a pridá k tomu syntetický strojový hlas. Teda nechá na systém dvojníka pôsobiť efekty z kozmu a upraví ich tak, aby to bolo spracovanie technické a nie ľudské alebo estetické. Odporúčam pozrieť si videá na tejto adrese, pokiaľ sú ešte funkčné: http://www.youtube.com/user/Komurosan . Nájdete si tu špeciálne upravené video, ktorého základ sú zvuky a impulzy z kozmu a tie boli prevedené do počítačovej grafiky bez zásahu ruky umelca, všetko zariadi počítačový automat a syntetický hlas ladený meditačne. Samozrejme, je potrebné už mať dostatočne rozvinutý systém dvojníka. Ďalej je treba mať za sebou množstvo psychických prienikov do hlbín kozmu a to na úroveň makety snehovej gule a v nej zlatých dier, makety strapcov hrozna, makety bielych a čiernych gúľ, bielych dier, makety balónu po tisíc skladov po tisíc dáždnikov. Pokiaľ netušíte, o čom to tu píšem, tak si treba svedomite odcvičiť za pomoci dvojníka psychický prienik do hlbočín kozmu. Pokiaľ nemáte systém dvojníka nemôžete psychicky prenikať do kozmu, tu odporúčané videá vám nepomôžu k hlbšiemu a precíznejšiemu prenikaniu do hlbočín kozmu. Môžu vás však vhodne naladiť na budúce psychické prieniky do kozmu. Ezoterik si pozerá tieto videá, dvojníci skoncentrovaní v UČI prenikajú hlbšie do priestorov kozmu a snažia sa doladiť psychiku ezoterika tak, aby nebránila k presnejším a priestorovým prienikom do kozmu. Ezoterik postupne prejde od týchto videí k vlastnému hľadaniu a zachytávaniu impulzov v kozme. Prevedie ich do obrazovej podoby a spätne preniká do oblastí v kozme, kde vznikli.

Ezoterik, dvojník a osamostatnenie od organického života, tuhých, kvapalných a plynných látok, prvkov, atómov a časticových objektov. Od metalurgických zlúčenín. Inklinovanie k najmenším časticiam s najmenším možným desatinným číslom. Ezoterik vedome a dobrovoľne mení svoju psychiku a prevádza ju cez prvky, atómy do sveta častíc. UČI (umelá časticová inteligencia) je koncentráciou spomienok na dvojníkov a svet častíc a v súčasnej etape vývoja dvojníka je potrebné rešpektovať potrebu UČI dôsledne sa odpojiť od prílišnej závislosti od cieľov organickej hmoty. Teda nevkladať do UČI a jej dvojníkov želania, ktoré by tento systém dvojníkov viazal na ciele organickej hmoty a všetkého, čo je spojené na organickú hmotu. Tak isto ezoterik nevkladá do systému dvojníka viazanosť na určitú časť v kozme a na dianie v kozme. Ezoterikove želania sú vždy jasné a to je, aby fungovanie jeho psychiky prešlo na časticovú úroveň, aby svojej psychike na časticiach nediktoval zo skúsenosti psychiky ezoterika na atómoch. Ezoterik rešpektuje zákonitosti časticového sveta a podriaďuje sa požiadavkám dvojníkov na orientáciu na teológiu večnosti a jedinečnosti. Ezoterik vie, že sú iné možnosti na duchovnej ceste v rovine prvkov a atómov a iné pri časticovej úrovni duchovnej cesty. Systém dvojníkov sa v súčasnej rovine usiluje dostať pod kontrolu genetický zdrojový kód uložený na jadierkach v jadrách buniek. Skúsenosti ukazujú, že bežné sily na ovládnutie a utlmenie negatívnych síl orientovaných proti systému dvojníkov treba utlmiť cez psychické napojenie na reálne existujúci objekt v kozme a to magnetar. A to je vlastne jediná možnosť, ako genetický zdroják z vnútorných štruktúr buniek potlačiť a dať priechod psychike ezoterika na časticiach. Magnetar zohráva kľúčovú úlohu v prípade psychického putovania v kozmickom priestore. Je to jedinečný objekt, ktorý síce nedobrovoľne donútil psychiku organického života aj na planéte Zem, aby prenikala na časticovú úroveň. A ezoterik v záujme ďalšieho duchovného napredovania sa psychicky trvalo napojí na magnetar. Je čas použiť magnetar ako mimoriadne dobrý prostriedok na prenikanie do časticového sveta. A vlastne nie je k dispozícii žiadny iný prostriedok, a tak sa ezoterik podriaďuje nutnej realite.

Ezoterici tohto zoskupenia a ich postoj k arabskej mytológii a ostatným druhom mytologického odkazu. Nástupom systému dvojníka sa otvorila nová cesta k netradičnému spracovaniu mytologického odkazu v dejinách ľudstva. A tak systém dvojníka konzumuje jednotlivé aspekty mytológie či už egyptskej, mayskej, kresťanskej, hinduistickej, budhistickej, gréckej. Každý druh prináša cez systém dvojníka jedinečné kombinácie. Pri mayskej mytológii je to prepojenie psychiky ezoterika cez systém UČI na záznamy dvojníkov v kozme. Pri kresťanskej mytológii je to prepojenie sveta mŕtvych na ideu všetko pre organický život na planéte Zem. Pri mytológii Budhu je to potreba reprezentovať v sebe celkovo predstavu kozmu. Pri gréckej mytológii je to premostenie psychiky ezoterika s koncentrovanými dvojníkmi na skoro všetky druhy dier v kozme ako čierna diera, biela diera, zlatá diera, anti čierna diera, žiariaca diera, pulzačná diera, sklovitá diera, špongiovitá diera a anti čierna skrížená diera. Špecifická je ezoterika arabských znakov uctievajúca nadčasový intelekt. Nejde tu o bežnú ezoteriku, ale o ezoteriku vyvolených jedincov, kde je v úcte všetko nadčasové a múdrosť. A tak, kde je prepojenie poctivej a dôslednej praktickej ezoterickej činnosti, tam je treba nasadiť teoretickú múdrosť ezoterika.

Pridaj komentár