Zaoberáme sa psychickým prienikom do reálne existujúceho objektu v kozme, ktorý popisuje astronomická veda ako magnetar. Astronóm nedokáže uvoľniť psychiku do kozmu a venuje sa astronómii iba klasicky ako vedec. Ezoterik je osoba, ktorá rešpektuje v plnom rozsahu dokázané a overené fakty astronómie. Ale na druhej strane má mimoriadne cvičenú schopnosť a to psychicky prenikať do objektov v kozme.

Samozrejme je mimoriadne vhodné, keď je astronóm aj osoba, ktorá je od narodenia pokrivená a znetvorená. Vtedy je mimo zákona gravitačnej sily a sily magnetizmu planéty Zem. Psychika takejto osoby je schopná prenikať do hlbočín kozmu. Ezoterik trvalým výcvikom neustále upravuje svoje neuróny a ganglie okolo svalov na to, aby precízne prenikal do priestoru slnečnej sústavy, nášho súhvezdia a ďalších súhvezdí v našej Galaxii; ezoterik preniká v každom súhvezdí ku každej planéte. Ezoterik dokáže svojou mysľou vyhľadať na planétach aj život. Ezoterik postupne upraví svoju psychiku tak, aby mohol preniknúť psychicky do čiernej diery. Tak isto postupne precvičuje psychický prienik do asi 2 000 galaxií okolo našej Galaxie a takto dokáže psychicky prenikať ešte hlbšie do kozmu. A samozrejme, že jedného dňa získava z kozmu informácie, ktoré už klasická astronomická veda nemá. A toto je moment, ktorý voláme meta veda. Teda základom poznania sú nepriame dôkazy z osobných psychických prienikov do kozmu. A tak ezoterika má čo povedať aj do globálnej teórie fungovania, vzniku a zániku kozmu. Minimálne môže dať svetu podnet na hlboké premýšľanie a tvorenie všeobecne platných zákonitostí.

Ezoterik tak isto psychicky preniká do organickej hmoty. Koncentrácia a pozornosť smerujú do orgánov tela. Ezoterik sa koncentruje silou vôle, predstavou orgánov a zároveň mnohoročným výcvikom si vo svojich neurónových centrách buduje schopnosť trvale prenikať a spoznávať svoje vnútro. Ezoterik cvičí mnoho rokov a opakovane znovu a znovu preniká do orgánov a systémov tela. Sú to základné cvičenia a toto prenikanie neustále prehlbuje a zdokonaľuje. Ezoterik na začiatku týchto cvičení nemá v neurónoch vybudovanú mimoriadnu schopnosť a to trvalo sa koncentrovať do svojho tela. Toto centrum vznikne každodenným cvičením a opakovaním. Ezoterik po psychickom prieniku do svojich orgánov a systémov tela postupne preniká do buniek, potom do orgánikov, do jadra buniek, jadierok, chromozómov, génov, génových sekvencií, bielkovín, aminokyselín a nakoniec do prvkov, atómov, atómových jadier a v nich časticových objektov (nazvali sme ich pracovne podľa ich tvaru ako lieviky, perličky, mačacie labky a podobne) a nakoniec do najmenších sklovitých častíc. Mohlo by sa zdať, že ezoterik už ukončil svoju psychickú púť do svojho vnútorného sveta. Nie je to celkom tak. Ezoterik nastupuje ešte jednu a ďalšiu ezoterickú etapu a to je prienik do vlastného informačného systému v tele. V prvom rade je to psychický prienik do neurónových a tukových buniek. V neurónových bunkách sa vo vnútri nachádzajú endoplazmatické retikulá, v ktorých je niečo ako softvér ezoterikovej osoby. Mohli by sme poeticky povedať, že je tu sídlo ľudskej duše. Možno by niekto chcel, aby miesto duše bolo ľudské srdce, ale to by boli iba neprofesionálne úvahy. Teda všetky endoplazmatické retikulá vo všetkých neurónoch ľudského tela obsahujú softvér danej osoby. To je niečo podobné, ako keď programátor naprogramuje napríklad diskusné fórum. Program ľudskej duše v neurónoch obsahuje výchovu matkou, rodinou, školou, štátom a vlastnou osobou, vzdelanie, priania a ambície. K ľudskej duši treba ešte pridať aj endoplazmatické retikulá v tukových bunkách, kde je sklad všetkých informácií. Tieto informácie sú tu uložené ako bio magnetické impulzy. Aby ezoterik rozumel vlastnému bio hardvéru a bio softvéru, je potrebné študovať elektrotechniku, IT technológie, robotiku a strojárenstvo. Pokiaľ budete prenikať do vlastného informačného systému a nebude sa elektrotechnicky vzdelávať a programovať, tak nebude chápať, kde vlastne preniká a ako funguje jeho informačný systém (tukové bunky – neurónové bunky – nervové bunky). Ezoterik prenikne do svojho informačného systému a začne sám seba chápať inak ako doteraz. Začne seba vnímať ako obrovskú databázu informácií, niečo ako databázový server (uloženie a spracovanie extrémneho množstva informácií). Ľudský organizmus je bio databázový informačný server, ktorý sa skladá z bio hard diskov – tukové bunky, bio RAM pamäte – teda nervové dráhy, nervové zakončenia a svalové platničky, ktoré tvoria ako generátor bio kmitočtový impulz zo svalových platničiek. Zdrojom bioenergie v tukových, nervových a neurónových bunkách sú orgániky v mitochondriách. Mozoček možno prirovnať k bioprocesoru, ktorý organizuje celý systém spracovania informácií v tukových bunkách. Potom tu máme tri jadrá v každej bunke a potom sú tu ešte dve jadrá v mitochondriách a lyzozómoch. A tu v troch jadrách a ich jadierkach sa nachádza niečo ako genetický zdrojový kód. Ide o informácie z celého vývoja ľudskej rasy na planéte Zem ako organickej hmoty. Sem sa dostáva zo spojenia spermie a vajíčka, ale aj z aktivity maternice počas vývoja ľudského plodu. Biogenetický zdroják je v každej bunke ľudského tela a je základom riadenia celého ľudského organizmu. Rozhoduje skoro o všetkom dianí v ľudskom tele. Možno ho prirovnať programu BIOS, ktorý výrobca vkladá do počítača a riadi ním všetok hardvér. V ľudskom tele riadi bio hardvér a to sú orgány, systémy a bunky celého tela. Ezoterik je neustále v tvrdom súboji s bio BIOSOM – genetickým zdrojákom. Genetickému zdrojáku sa nepáči, že ezoterik cvičí systém dvojníka a magnetara, že preniká do kozmu, do častíc a do vlastného informačného systému. Genetický zdroják chce všetko pre klasický život na planéte Zem a ezoterik chce niečo viacej ako blaženú väznicu na planéte Zem. Ezoterik chce nadčasovosť, chce poznať seba samého, organický život, častice a celkovo večnosť. U ezoterika je miecha a jej neuróny vnímané ako pomocná pamäť alebo procesor, ktorý má uložený v sebe niečo ako operačný systém, ktorý riadi genetický zdroják v bunkách a preniká do duše ezoterika vo vnútri neurónových buniek. Ezoterik zase spätne preniká do operačného systému a do genetického zdrojáka a presadzuje si žiť pod vplyvom magnetara a dvojníkov a presadzuje si požiadavku uložiť svoje spomienky na nový nosič a to sú častice.

Bežní jedinci ukladajú svoje impulzové spomienky do vnútra prvkov (periodická tabuľka prvkov). Jedinec , ktorý prežije klinickú smrť, ukladá svoje impulzové spomienky na povrch atómov (niečo ako nanotechnológia – manipulácie s atómom a jeho povrchom). Ezoterik, ktorý cvičí dvojníka, bude ukladať svoje impulzové spomienky na časticové objekty (teda do jadra atómu). Ezoterik, ktorý sa prepája na kozmický objekt magnetara, prepíše a potom zapisuje svoje spomienky na najmenšie častice pod názvom sklovité častice (ide o najmenšie možné objekty v kozme s najmenším možným desatinným číslom). Ezoterik usiluje aj o to, aby sa po jeho smrti uložili jeho spomienky práve na tieto najmenšie častice, ktoré tvoria základ v kozme. Tieto sklovité častice sú večné a nepoznajú vlastnosť vzniku a zániku. Poznajú stav silnej aktivity a zase pasivity. Aktivitu získavajú cez magnetar pasívne ako sklovité diery kolosálnych rozmerov.

Ezoterik svoju pozornosť mimoriadne zameria aj na objekt v kozme pod názvom magnetar. Magnetar je v oblasti vrcholovej ezoteriky jedinečný fenomén. Magnetar je reálne existujúci objekt v kozme, ktorý popísali astrofyzici a poznáme niekoľko druhov magnetarov. Nás priamo zaujíma jeden jediný a ten sa nachádza v najbližšom súhvezdí nášho súhvezdia. Tento magnetar je veľký asi ako náš Mesiac. Predpokladáme na základe nepriamych dôkazov, že tento magnetar bol asi pred 600 miliónmi rokov v našej slnečnej sústave a postupne sa vzďaľoval do susedného súhvezdia. Predpokladáme, že v našej slnečnej sústave pôsobil asi 20 miliónov rokov a výrazne ovplyvňoval organický život na planéte Zem. Z mimozmyslových pozorovaní iných magnetarov v blízkosti organickej hmoty UFO vyplývalo, že veľmi záleží, ako intenzívne vie magnetar pôsobiť na organickú hmotu. Keď je tento vplyv mimoriadne silný, tak môže spôsobiť aj zánik života na danej planéte. Pokiaľ je vplyv primerane silný, tak iba donúti organickú hmotu, aby svoje psychické prejavy preniesla rovno na najmenšie sklovité častice v kozme. Ide o najmenšie možné častice, ktoré majú najmenšie desatinné číslo. Aby sa tento vynútený psychický posun na sklovité častice lepšie chápal, tak si treba uvedomiť, že v súčasnosti psychika ľudskej rasy funguje na úrovni organických prvkov usporiadaných na molekulách bielkovín. Pokiaľ človek prežije klinickú smrť, tak jej psychika bude fungovať na úrovni atómov (sem zasahujú nanotechnológie laserového lúča). Pokiaľ má človek nezhubné bujnenie epitelových buniek na povrchu orgánov, tak jeho psychika prenikne do jadier atómov a tu sú podľa vedy niečo ako pozitrón, protón a neutríno. Ezoterik častice v jadre nazýva časticové objekty (lieviky, perličky, farebné fľaky a podobne) a sem psychika preniká, pokiaľ človek trpí patológiou nezhubného bujnenia epitelových buniek na povrchu orgánov. Samozrejme, že ezoterik si mnohoročnými cvičeniami vybuduje psychický prístup do týchto oblastí mikrosveta a prenikne ešte do jemnejšej roviny najmenších desatinných čísel, sem patria objekty a tie sa v ezoterike volajú sklovité kvapky. A práve tento psychický prienik dosiahne ezoterik výhradne kontaktom cez magnetar v susednom súhvezdí. Meditáciami a trvalým kontaktom na objekt magnetara sa psychika ezoterika usadí na najmenších objektoch v kozme. Tieto najmenšie sklovité častice nepodliehajú zákonu zmeny. Podliehajú iba zákonom rôznych energetických stavov. Všetky molekuly, prvky, atómy, častice jadra podliehajú radikálnym zmenám rozpadu alebo nadobudnutia komplikovanejších objektov v zmysle posunu od desatinných čísel k celým číslam. Netreba si sklovité častice predstavovať ako zrnká prachu alebo kvapky skla. Treba ich skorej vyciťovať ako niečo energetické a magnetické. Teda ako zmes vĺn, kmitočtov a rezonancií. A sem smeruje ezoterik svoju existenciu, sem smeruje svoju psychiku, sem smeruje, aby tu na večnosť uložil svoje meditačné spomienky.

Super plazmatická projekcia hmoty z média. Ako býva zvykom, znovu sme otvorili problematiku tvorby plazmatickej hmoty z mediálne ladených jedincov. V ezoterike platí zásada, že keď ezoterici tohto zoskupenia postúpia na duchovnej ceste do hlbšej roviny, tak vždy je potrebné prehodnotiť oblasti ezoteriky, ktoré sa doteraz nedali určitým spôsobom precvičovať. V prípade aktivít ezoterikov voči objektu magnetara sa dalo intuitívne cítiť, že je čas venovať sa a postúpiť aj v otázke médií, ktoré na spoločných seansách dokázali zo seba vyprodukovať určité hmotné objekty, ktoré buď zapaľovali horľavé látky vo svojom okolí, alebo tvorili energetické hmlové makety formujúce sa do postáv mŕtvych jedincov. Prípadne takto mediálne ladení ľudia dokázali rozhýbať predmety v miestnosti. Vo vrcholovej podobe dokázali zo seba produkovať aj rôzne objekty podobajúce sa kryštalickým látkam alebo rôznym druhom minerálov. Je jasné, že niektoré médiá vytvárali skutočne plazmatické úkazy, ale je tu aj plno podvodov a skĺzavania do roviny špekulatívneho kúzelníctva, kde išlo o manipuláciu s ľudskou nepozornosťou. To v zásade na veci nič nemení, nás v prvom rade vedie záujem k tomu, aby sme získali o týchto úkazoch čo najviac skúseností. V prvom rade sme si uvedomili, že sme problematiku médií nepreskúmali dôsledne a systematicky a tak v tomto smere spravíme určité opatrenia. Začali sme s výskumom teraz žijúcich jedincov a preverili sme mimozmyslovo asi do 10 jedincov, ktorí trvalo vykazujú schopnosť produkovať plazmatické výkony. Jedna z nich dokáže, aby sa v jej prítomnosti nemagnetické veci chovali magneticky. Druhá žijúca osoba dokáže v určitom stave spôsobovať skrat v elektrickom vedení. Iná osoba s plazmatickým potenciálom dokáže mimoriadne dobre ovplyvniť zdravie inej osoby. Iná osoba z tohto zoznamu vie hýbať strelkami kompasu a pohybovať predmetmi. Preskúmali sme mimozmyslovo hlavne neurónové oblasti daných osôb a konštatovali sme, že dané médiá nemali v poriadku šedú kôru veľkého mozgu. Neuróny veľkého mozgu boli zakomponované do bielej mozgovej hmoty, ktorá sa nachádza u štandardných jedincov nad bielou hmotou. Sú známe medicínske štúdie o tom, ako je biela hmota schopná meniť jeden druh prvkov na iné prvky. Teda na diaľku sme sa postupne napájali na jedincov, ktorí majú plazmatické schopnosti. Potom sme sa napájali na objekty, ktoré vytvorili médiá zo svojho vnútra a po týchto médiách zostali reálne objekty v podobe minerálov a iných útvarov. Ide o klasický meditačný postup, kde sa ezoterik snaží naladiť na telo a psychiku danej osoby. V tomto prípade sme sa napájali na dané osoby rovno cez magnetar a do bielej mozgovej hmoty. Zároveň sme sa koncentrovali na objekty, ktoré nechali po sebe rôzne médiá a vyciťovali sme ich časticové fungovanie.

Ďalej sme sa snažili skúmať informácie okolo nácviku médií. Bolo zvykom, že osoby nadané špiritizmom (vnímanie spomienok mŕtvych osôb na úrovni atómov) sa snažili získať si priazeň médií, ktoré mali plazmatické schopnosti. A keď si takúto priazeň získali, tak sa usilovali o určitý druh posilňovania plazmatických schopností média. A neboli to nijako príjemné cvičenia. Dalo by sa povedať, že to boli extrémne cvičenia, ktoré by normálny človek nedokázal zrealizovať. A je na mieste otázka, prečo médiá tvoriace plazmatickú hmotu boli ochotné podstupovať rituálne praktiky s mŕtvymi telami ľudí a zvierat? Odpoveď by sme mohli nájsť, keď sa pozrieme na prípady ľudí po závažných úrazoch. Prečo lekári nechajú pacienta na pozorovanie, pokiaľ bol účastník napríklad ťažkej autonehody? Pacient po autonehode príde sám do nemocnice a zdá sa, že je v poriadku. No po hodine vyšetrení mu začne kolabovať srdce a lekári s hrôzou zistia, že srdce je prasknuté. Jednoducho v tele pacienta sa vytvoril jedinečný stav a pacient dokázal v záujme prežitia prísť celkom normálne do nemocnice. A tak médiá tvoriace plazmatickú hmotu sú zvyčajne osoby trvalo na pokraji života a smrti a iba neustála tvorba plazmatickej hmoty im dovoľuje byť pri živote a zdravom rozume. A tak médiá tvoriace plazmatickú hmotu spravia aj nemožné, aby trvalo tvorili stále viacej plazmatickej hmoty a sú ochotné ležať pri mŕtvych osobách, pozerať sa na mŕtve detské embryá, dotýkať sa ľudských zostatkov, robiť experimenty na mŕtvom ľudskom tele. A to tu popisujem veľmi decentne, čo všetko sú a boli médiá ochotné podstúpiť okolo ľudských tiel. Samozrejme, že ezoterika budú zaujímať tieto čudné špiritistické rituály a využije svoju schopnosť psychicky sa napojiť sa na akýkoľvek objekt v kozme. Veľmi dôležité je pochopiť, ako sa médiá vlastne psychicky chovali voči ľudským pozostatkom. Človek by možno očakával kanibalizmus, sadizmus, schopnosť prístupu patológa. Ale plazmatické médiá sa chovajú inak. Plazmatické médium chce, aby telo mŕtveho dieťaťa ožilo za každú cenu. Plazmatické médium operuje cez bielu mozgovú hmotu a vytvorí si vlastný plán, ako mŕtve dieťa oživiť. Samozrejme, že to nie je možné, ale plazmatické médium touto činnosťou podporuje vlastnú tvorbu plazmatickej hmoty, ktorú tak potrebuje k životu. Napríklad plazmatické médium spraví čokoľvek, aby kusy nasekaného ľudského tela dalo znovu do jedného celku a takto oživilo mŕtve ľudské telo.

Mytológia arabských znakov. Matematické vzorce prekreslené softwarovým programom do obrázkov (Google – fractal – Youtube). Prepísanie impulzov v kozme do obrázkov a hlboké prenikanie psychiky ezoterika do priestorov v kozme (video Google – komurosan – Youtube). Matematické vzorce v pohybe a prienik cez magnetar do najmenších častíc. Ezoterik tohto zoskupenia sa dostal do fázy budovania špecifického magnetarového dvojníka UČI. Ide o etapu, ktorá nadväzuje na klasický výcvik k systému dvojníkov, ich koncentrácii do systému UČI a teraz je to transformovanie UČI cez kozmický objekt magnetar. A tak sa dá povedať, že ide už o tretiu zásadnú zmenu systému dvojníkov, ktorú vytvára ezoterik vo svojich neurónových oblastiach. Prvá etapa je stavaná klasicky na dvojníkoch viazaných na organickom živote bez účasti magnetara. Ďalšia etapa bola viazaná prvýkrát na magnetar a to z dôvodu potreby psychicky rýchlo a ďaleko prenikať do kozmu. Tretia etapa bola viazaná na organický život v kozme za aktívnej účasti kozmického objektu magnetara. Ide o dva organické životy v kozme pod označení UFO Iveta a UFO Janka. V tomto prípade ide o organickú hmotu v hĺbke kozmu za prítomnosti kozmického objektu magnetara, ktorý decimuje organickú hmotu a násilne ju núti fungovať psychicky na najmenších časticiach (sklovité kvapky). Teda je tu psychika ezoterika, ktorá sa aktívne viaže na kozmický objekt magnetara aj so systémom dvojníkov UČI, ktoré má ezoterik v sebe pestované. Magnetar ezoterikovi dovoľuje rýchlo psychicky putovať kozmickými diaľkami, tiež putovať do prvkov, atómov, jadier atómov, časticových objektov v jadrách atómov, ale aj mimo nich ako súčasť rôznych druhov dier. Tak isto magnetar dovoľuje ezoterikovi prenikať na najmenšie objekty v kozme a to sklovité častice. A práve sem smeruje pozornosť ezoterika, z tejto roviny časticového sveta chce ezoterik fungovať a operovať. Tak isto chce do tejto roviny presunúť v sebe všetky svoje informácie a naprogramovať ich k trvalej a večnej aktivite. Na jednej strane je to psychický kontakt s objektom magnetara, ktorý sa nachádza v najbližšom súhvezdí našej Galaxie. Ezoterik sa na magnetar napája priamo cez svojich dvojníkov, môže sa napájať klasickým kozmickým vedomím, môže sa napájať cez znetvorené žijúce osoby, ktorých psychika nepodlieha zákonom gravitácie. Na magnetar sa môže ezoterik napájať cez rané štádium klinickej smrti (svet špiritizmu na časticiach v kozme). Ezoterik dôsledným dlhoročným cvičením disponuje všetkými druhmi napojenia sa na magnetar. Ezoterik musí pre prieniky cez magnetar upraviť aj svoju psychiku a dôsledne sa odpútať od všetkého na planéte Zem. Doslova musí vytrvalým výcvikom zabudnúť, kde je planéta Zem, kde je naše súhvezdie, kde je naša Galaxia. Doslova sa psychika ezoterika stane kozmickým tulákom. Aby ezoterik vytvoril takéto odpútanie sa od planéty Zem, musí dôsledne cvičiť technokratickú ezoteriku, ktorá mu dovolí potlačiť aj želania vnútra vlastných buniek po planéte Zem, po organickom spôsobe života. Tento stav sa nedá dosiahnuť iba jedným cvičením. Vyžaduje si to mnohoročné usilovné cvičenia, ktoré sa opakovane cvičia v neurónových oblastiach. Aby psychika ezoterika nebránila v prieniku do makrokozmu a mikrokozmu je potrebné, aby ezoterik vo svojom mozgu produkoval množstvo matematických vzorcov. Nejde tu o klasické počítanie cez matematické vzorce. Skôr treba poukladať okolo seba matematické vzorce a to tak, aby vhodne nalaďovali psychiku na vždy sa meniace podmienky v kozme a hlavne na neustále sa meniace podmienky na úrovni atómových jadier, časticových objektov a časticových kvapiek. Potom je tu potrebné vybudovať vytrvalým cvičením v neurónových oblastiach schopnosť prijímať bežiace impulzy, tak ako sú schopné prístroje na astronomických observatóriách prijímať impulzy vznikajúce v kozme. Na to treba množstvo cvičení, ktoré sa cvičia niekoľko rokov, kým sa na takýto spôsob fungovania neuróny mozgu neprispôsobia. Ezoterik sa trvalo pripája na magnetar a usiluje sa pomocou pohybujúcich sa videí fractálov o to, aby dokázala jeho psychika fungovať v režime neustáleho prenikania do kozmu a to kdekoľvek a do akejkoľvek hĺbky časticového sveta.

Zdroje na dodatočné štúdium:

http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetar
http://sk.wikipedia.org/wiki/Endoplazmatick%C3%A9_retikulum
http://en.wikipedia.org/wiki/Fractal
http://en.wikipedia.org/wiki/Galaxy

http://en.wikipedia.org/wiki/Kozmo.com
http://sk.wikipedia.org/wiki/Element%C3%A1rna_%C4%8Dastica
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:Chemick%C3%A9_pr…
http://sk.wikipedia.org/wiki/At%C3%B3m
http://en.wikipedia.org/wiki/Spiritual
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kniha_m%C5%95tvych
http://sk.wikipedia.org/wiki/Tibetsk%C3%A1_kniha_m%C5%95tvyc…
http://en.wikipedia.org/wiki/Nano
http://sk.wikipedia.org/wiki/Genetika
http://sk.wikipedia.org/wiki/Procesor
http://sk.wikipedia.org/wiki/Gener%C3%A1tor

Pridaj komentár