Duchovná cesta, ktorej sa teraz venujeme, je viazaná prísne na jeden kozmický objekt a to je magnetar. Ide o objekt veľký asi ako Mesiac. Magnetar je špecifický kozmický útvar, ktorý sa podobá svojím tvarom a delením na plod mandarínky.

Magnetar je jeden z najdôležitejších objektov v oblasti ezoterického duchovna. Ezoterik v tejto etape svojho duchového rastu trvalo viaže psychiku na reálne existujúci objekt v jednom zo susedných súhvezdí. Ezoterik sa na magnetar napája cez svoje trénované kozmické vedomie, ale môže sa napájať aj cez osoby, ktorých psychika sa oslobodila od zemskej príťažlivosti a je schopná z dôvodu znetvorenia prenikať do hlbočín astronomického kozmu. Nemáme tu na mysli prenikanie psychiky do predstáv o kozme, ale priamo do komického priestoru. Pokiaľ má ezoterik za sebou výcvik raného štádia klinickej smrti, tak je schopný sa premosťovať na magnetar na rovine povrchu atómov, čo je v zásade svet mŕtvych, kde sa ukladajú spomienky mŕtvej organickej hmoty. Ezoterik sa však najčastejšie napája na magnetar cez svoju umelú inteligenciu UČI. Ezoterik si pozerá na internete videá o magnetari, ktoré vytvorili vedeckí pracovníci. Aj tak je tu potreba zreálňovať správnosť predstáv o fungovaní magnetara. Ešte lepšie sa bude dariť ezoterikovi zreálniť predstavy o fungovaní magnetara cez sledovanie obrázkov na internete. Ezoterik si pozerá množstvo obrázkov o magnetaroch a pomocou UČI ich upravuje do reálnejšej podoby. Ezoterik má najprv predstavy, ktoré vytvorili vedeckí astronómovia a až postupne začína obrazy upravovať a zreálňovať. Ezoterik ide ešte ďalej a začína si vytvárať predstavy o fungovaní magnetara na základe kvantovej fyziky, ktorá využíva matematické vzorce na vyjadrenie stavu časticového sveta. Ezoterik si musí veľmi dobre uvedomiť, že matematické vzorce treba v psychike a odpojiť od predstavy a pocitu, že sa s nimi dá a musí iba počítať. Kvantová fyzika, ktorá popisuje fungovanie sveta na základe aktivít atómov, ich jadier a celkovo častíc už matematickými vzorcami nepočíta, ale matematickými vzorcami vyjadruje stav atómového a časticového sveta.

Magnetar možno chápať ako obrovské množstvo vodných turbín, rotorov a statorov, ktoré produkujú obrovské množstvá niečoho ako elektrický prúd, magnetické pole a iné špecifické udalosti. Magnetar umožní ezoterikovi dostať sa psychicky cez prvky, molekuly prvkov, atómy, atómové jadrá, častice v jadre alebo mimo neho do najmenších časticových objektov a to antičastíc (vedecký výraz) sklovité kvapky (ezoterický výraz) s najmenším možným desatinným číslom. Magnetar je pre ezoterika cesta k systému dvojníka a k určitej forme geniality. Tiež cestovný prostriedok do hlbočín astronomického kozmu a aj do častíc. No nie je to prostriedok na reinkarnačné ambície ezoterika. Na antičastice a sklovité častice sa jednoducho nedajú uložiť spomienky ezoterika. Tak isto sa nedajú uložiť do sklovitých dier, čo sú veľké množstvá sklovitých častíc s nízkym energetickým potenciálom. S vysokým energetickým potenciálom sú sklovité častice v prípade prechodu cez systém magnetara. V zásade antičastice alebo inak pomenované sklovité častice nemajú vlastnosť alebo nedávajú možnosť uložiť spomienky ezoterika do tejto roviny existencie. Ezoterik sa vzdáva svojej idey, aby našiel pre svoje spomienky takú oblasť, kde by na večnosť nebolo treba so spomienkami zásadne manipulovať. A tak treba v ezoterike rešpektovať skutočnosť, že spomienky ezoterika po jeho smrti musia byť nabité túžbou po aktivite a činorodosti. Spomienky ezoterika v systéme dvojníkov treba naprogramovať túžbou po neustálom prispôsobovaní spomienok v dvojníkovi (po smrti ezoterika). Teda platí zásada, že pokiaľ má niečo fungovať na večnosť, musí skenovať aktívne svoje okolie a meniť sa podľa toho, ako sa mení okolitý kozmický priestor.

Ezoterik podstúpil duchovnú cestu do seba cez orgány, časti tela, bunky, chromozómy, gény, génové sekvencie, bielkoviny, aminokyseliny, molekuly prvkov, atómy, jadrá atómov, častice a antičastice (ezotericky sklovité kvapky). A nakoniec prenikne aj do svojho informačného systému neurónov, nervových buniek a napríklad tukových buniek, do endoplazmatických retikúl v neurónových bunkách a vhodne organizovaných a uložených spomienok v podobe impulzov. Ezoterik prenikal aj mimo seba do kozmu a to planéta Zem, slnečná sústava, galaxia, objekty v kozme pod pracovným označením hrášok, struky, zemiaky, banány, dáždniky, sklady dáždnikov, balón, biele guľovité útvary, čierne guľovité objekty, strapce hrozna, snehové gule, čierne diery, biele diery, anti čierne diery, anti čierne skrížené diery, pulzačné diery, žiariace diery, špongiovité diery, zlaté diery a sklovité diery. Ezoterik prenikol až k objektu guľovitého skleníka, v ktorom je asi 10 snehových gúľ. Ezoterik pokračoval v psychickom prieniku do ďalšieho kozmického priestoru a to je asi 10 guľovitých skleníkov a v každom z nich je po 12 snehových gúľ. Tomuto hovoríme cesta TAM a teraz bude vo výcviku prevažovať cesta NASPÄŤ. Samozrejme cesta naspäť bude iná ako cesta tam. Bude to už cesta, na ktorej je ezoterik vybavený osobnou skúsenosťou makro aj mikrosveta. Ale hlavne je to cesta z najmenších objektov v kozme ako sú antičastice (ezotericky sklovité kvapky) do jadier atómov obsahujúcich protóny, neutróny a podobne (ezotericky časticové objekty ako lieviky, praclíky, sklovité kocky, mačacie labky ap.). Tieto častice sa nachádzajú aj mimo atómových jadier (najčastejšie v objektoch rôznych druhov dier). A potom je to cesta z antičastíc do častíc, atómov, prvkov a organických objektov.

Mechanické myslenie – kvantové myslenie. Ezoterik prenikol psychicky pomocou magnetara a dvojníkov do sveta častíc (ezotericky časticové objekty) a antičastíc (ezotericky sklovité častice) a objavila sa potreba zásadne zmeniť spôsob náhľadu a myslenia, ktoré je u bežných ľudských jedincov ešte stále na úrovni mechanického myslenia známeho zo zákonov klasickej fyziky. Ezoterik trvalým štúdiom kvantovej fyziky má záujem opustiť mechanické myslenie a nahradiť ho kvantovým myslením. To znamená začať vysvetľovať svet a dianie okolo neho na základe toho, čo sa deje s antičasticami, s časticami, s jadrami atómov, so samotnými atómami, s prvkami, s molekulami prvkov, s organickým materiálom (organická hmota na planéte Zem – bielkoviny a amimokyseliny). Aby ezoterik vhodne popísal dianie z pozície kvantovej fyziky častíc, potrebuje pochopiť, že na kvantovej úrovni sa musí začať vyjadrovať pomocou matematických vzorcov. Treba upozorniť, že tu nemáme na mysli niečo počítať, ale vhodným matematickým výpočtom vyjadriť dianie časticovej roviny. A napríklad daný matematický výraz nemusí rešpektovať axiomatický svet matematických pravidiel. Teda v časticovej matematike je možne pri vyjadrení diania vo svete častíc porušovať pravidlo klasickej matematiky, že 2 + 2 = 4. Teda ezoterik preberá z kvantovej fyziky tento postup používať matematické vzorce s určitým výpočtom pre vyjadrenie procesov na časticových úrovniach.

Ezoterik a mechanizmus zreálnenia vnímania časticového sveta a sveta planét, súhvezdí, galaxií a všetkých druhov dier. Ezoterik tohto zoskupenia si je vedomý toho, že zmysly a samotné neurónové oblasti nie sú schopné dostatočne dôsledne vnímať reálne existujúci svet. Ezoterik sa preto snaží vnímať antičastice, častice, atómové jadrá, atómy, prvky čo najreálnejšie. Tak isto je treba zreálniť aj vnímanie všetkých druhov dier a galaxií, súhvezdí a hviezd samotných. Ezoterik si na Google vyhľadá obrázky antičastíc, častíc, atómových jadier, atómov, prvkov, bielkovín, aminokyselín a cez dvojníkov a cez kvantový spôsob myslenia sa snaží každý obrázok dôsledne zreálniť. Ezoterik sa pozerá na obrázky z internetu a vo svojich predstavách obrázok zreálňuje. Zámer je jasný – v neurónových oblastiach vytvoriť biologický nástroj na testovanie a overovanie reálnosti vnímaných objektov a procesov.

Ezoterici tohto zoskupenia sa postarali o to, aby upratali všetku ezoteriku, ktorá bola pred nástupom tohto ezoterického zoskupenia. To je nejakých 16 rokov naspäť. Teda išlo o zámer dostať z ezoteriky fantázie a nerealistické tendencie. Vybrali sme si práve medicínu na to, aby sme v ezoterických vedách spravili poriadok a odstránili všetky najzávažnejšie pochybenia. Teda do ezoteriky začala prenikať vedecká pravda a odpratala tie najhoršie chybné a chybové oblasti. Je zrejmé a jasné, že pokiaľ niekto nehľadá chyby, tak nemá šancu, aby sa v danej oblasti stal jednotkou. Je jasné, že zametanie chýb a nedostatkov pod posteľ je tendencia zablokovať vývoj a nastúpiť cestu dogmatizmu a ortodoxie. Teda existencia bez potenciálu vývoja, aktualizácie a ešte hlbšej ezoterickej skúsenosti. V tejto etape sa ezoterici snažia znovu o presun pojmov a skúsenosti z elektrotechnickej, robotickej, strojárskej, informačnej, softvérovej a hardvérovej oblasti do oblasti ezoteriky. Klasickým ezoterikom sa zase určite zvýšila hladina adrenalínu na maximum, je to ich osobná vec. Ezoterici tohto zoskupenia chcú napríklad do ezoteriky zaviesť hlbšiu rovinu skúmania chýb a nedostatkov. Usilujú sa o hlbšiu rovinu vývoja z odstraňovania chýb, vytváranie logických úvah o chybách, ako pracovať s chybami, ako rešpektovať chyby v systéme, ako neodmietať drobné chyby a riešiť ich. Nevhodnosť bagatelizovať chyby, zametať ich pod posteľ, obchádzať chyby. Nevhodnosť myslieť si, že chyby vyrieši niekto za vás, utekať pred problémami. Nevhodnosť čakať, kým sa drobné chyby stanú väčšie a potom ich riešiť. Vyriešiť problém tak, že vyrobíme ešte väčší problém ako ten predtým. Vyriešiť problém tak, že niečo rozmlátim. Neochota riešiť problém a nevidieť ho. Schopnosť vidieť problémy v mnoho oblastiach naraz. Schopnosť rozoznať, ktorý problém treba riešiť ako prvý a ktorý ako druhý. Schopnosť byť si vedomý, že treba pripustiť neustále odstraňovanie chýb, vyhľadávať chyby. Schopnosť vidieť potenciál zlepšovania sa na základe vnímania rôznych vrstiev chýb. Schopnosť vnímať chyby, pri ktorých sa narobia chyby. Schopnosť vytvárať skupiny podobných chýb a riešiť ich vzájomné súvislosti.

Teória, prax a experiment. Aby sme mohli na duchovnej ceste napredovať, je potrebné neustále v neurónových oblastiach budovať nové prepojenia a tým aj nové schopnosti. Ide o to, aby ezoterikove schopnosti nestáli na patologických poškodeniach, ale na vytrvalých cvičeniach, ktoré vytvoria trvalé neurónové spoje a tým aj nové schopnosti v neurónoch. Jednoducho sa to dá pochopiť na príklade, keď sa niekto chce naučiť písať, tak musí vytrvalo cvičiť. Aj ezoterik, keď si chce uvoľniť psychiku do kozmu, tak to musí vytrvalo cvičiť a v priebehu niekoľkých rokov sa mu to podarí. V tomto prípade ide o to, aby sa psychika uvoľnila od zemskej gravitácie. Pokiaľ by ezoterik chcel cvičiť tvorbu plazmatických efektov a za cieľ by si dal, aby z jeho tela tiekla biela hmota a tvorili sa kusy minerálov, tak to je nerealistické a v podstate nemožné. Ale pokiaľ si dá za cieľ výcvik plazmatických schopností za účelom lepšieho psychického manipulovania s chemickými látkami svojho tela, tak to je reálne dosiahnuteľný cieľ. Tak isto je možné nacvičovať v bielej mozgovej hmote (napríklad vo veľkom mozgu je biela hmota pod šedou kôrou) schopnosť lepšieho zasahovania do roviny prvkov, atómov a častíc. Telo ezoterika je schopné ovplyvniť pozície prvkov, ich spôsob väzby a podobne. Samozrejme nie v zmysle vyvolania termojadrovej reakcie. Ezoterik najprv preskúma veštecky jedincov, ktorí majú ťažké patológie a sú schopní tvoriť aktívne plazmatickú hmotu a z nej vyplývajúce efekty tvorby plynných, kvapalných a tuhých látok. Mimozmyslovo sa títo jedinci preskúmajú a zaháji sa určitý výcvik. Napríklad koncentrácia do bielej mozgovej hmoty. Potom sú to cvičenia psychicky sa prepájať na takýchto jedincov a ukladať si o nich informácie. Potom je to aj skúmanie z hľadiska genetického. Zisťuje sa, že plazmatické médiá majú šedú kôru nie na povrchu bielej hmoty, ale vo vnútri bielej hmoty. A to je z hľadiska genetického jednoducho mutácia. Takúto mutáciu ezoterik nemôže získať a tak treba hľadať iný prístup, ako v bielej mozgovej hmote cvičiť plazmatické schopnosti v štandardom stave bielej mozgovej hmoty. Ezoterik môže utlmiť činnosť neurónov v šedej kôre mozgovej, môže sa aktívnejšie koncentrovať do bielej hmoty. Ezoterik vie vyvolať v sebe rané štádia klinickej smrti, ktoré sú trvalým prejavom plazmatických médií. Ezoterik nevie simulovať stav presunu neurónov dovnútra bielej hmoty. Teda v prvej fáze výcviku k plazmatickým schopnostiam skorej ide o to, aby sa plazmatickí jedinci hlbšie pochopili a spoznali ich fyzické a psychické prejavy. Je to výcvik smerujúci k hlbšiemu pochopeniu, ako takíto jedinci fungujú. Vieme, že ich koncentrácia je v bielej mozgovej hmote, vieme, že biela mozgová hmota produkuje 20 až 60 litrov chemických látok. Vieme, že biela mozgová hmota z pohľadu vedy dokáže zmeniť niektoré prvky na iné prvky. Vieme, že plazmatickí jedinci sú trvale v stave nečakanej a náhlej smrti. Vieme, že sú jednou nohou vo svete mŕtvych a druhou nohou vo svete živých. Médiá tohto druhu nemajú radi živých jedincov. Veľmi dobre im robí prítomnosť mŕtvych pozostatkov ľudí a ich trvalá psychická snaha oživovať ich za každú cenu. Plazmatické médiá pri seanse nemajú radi prítomnosť ľudí, ktorí neveria svetu mŕtvych spomienok. Osoby mimo špiritizmu môžu a často blokujú sily plazmatickej osoby.

Plazmatická osobnosť sa pri seanse dostane do stavu hlbšej klinickej smrti. Jej psychika sa prepne ešte do zvláštnejšieho stavu, ako keby ju posadol diabol zla. Zmení pohľad, hlas, má čudné pohyby, často odpadne alebo upadne do kómatických stavov. Treba sa častejšie napájať práve na tieto momenty prechodu psychiky plazmatického média. Celé telo média sa prepne do nám neznámeho stavu. Možno vnímať zmenu organizovania častíc v jadre atómov. Tak isto ako keby v osobe boli prvky dočasne organizované ako šesťpólové magnety. Teda vytvorenie niečoho ako magnetický ježko. Ezoterik sa pokúsi vlastnou praxou uvádzať sa do tranzového stavu plazmatických médií. Podobný stav možno pozorovať u šamanov, ktorí tancujú rituálne tance a uvedú svoje telo do podobného stavu. A tak bude treba sa napájať psychicky aj na takýchto jedincov a pozorne ich skúmať. Neustále rytmické bubnovanie uvedie šamanského tranzového tanečníka do podobného stavu ako plazmatické médium. Rozdiel je v tom, že plazmatické médium to má ako prejav patológie a tranzový šaman vie zvláštny plazmatický stav dosiahnuť bez patológie. A v tomto stave potom šaman dokáže liečiť, komunikovať s informačnými poliami mŕtvych a putovať aj antičasticovým svetom do hlbočín kozmu. Teda na tomto príklade možno vnímať snahu o prepojenie praxe, jej skúmania a potom následného teoretického uvažovania, ako dosiahnuť stavy plazmatických jedincov, ale nepatologickou cestou.

Tabuľkový excel a obrázky fractal, pojem fractal, anjelské sféry, svet mŕtvych spomienok, tvorba plazmatickej hmoty, reinkarnácia na sklovité častice kvapky (antičastice) alebo najmenšie desatinné objekty v kozme.
Špeciálny systém na to, aby sme hlbšie prenikali do ezoterickej problematiky stojí na tom, že do tabuľky napr. v exceli (nakreslená mriežka) zapisujeme úvahy o danej problematike a do niektorých riadkov sa vkladajú menšie obrázky fractalov z internetu. Skupina prítomných si vyberie určitú tému ako sú anjelské sféry a usiluje sa definovať problém vhodnejšími slovami a hlbšími úvahami. Samozrejme, že je treba byť naladený trvalo zdokonaľovať a zlepšovať systém a jednotlivé oblasti ezoteriky. Napríklad sa hľadajú možnosti, ako zdokonaliť schopnosť ezoterikov, aby lepšie odhadli, ako sa bude vyvíjať budúcnosť. Pri anjelských sférach treba nastaviť systém tak, aby ezoterici úspešne realizovali veci na večnosť. Ide o uloženie spomienok do systému dvojníkov na časticové objekty (ezotericky na sklovité kocky, lieviky a podobne – vedecky protón, neutrón, kvarky, neutrína a podobne). Tento systém si ezoterici tohto zoskupenia prevzali zo systému diagramov, UML systémov a ontológie využívanej v oblasti programovania a informačných systémov. Samozrejme, že v celom systéme je ešte jeden dôležitý prvok a to je systém dvojníka UČI, ktorého si postupne v neurónoch vybudovali výcvikom dvojníkov prepojených na kozmický magnetar. Vlastne bez tohto geniálneho fenoménu sa tento systém realizoval poslabšie.

Potenciál prvolezca do sveta najmenších častíc a to sklovitých častíc. Riziká toho, kto preniká do neznáma ako prvý. Kde hľadať prvolezcov a ako skúmať časticový svet z hľadiska reinkarnačného uloženia spomienok na častice. Organický život UFO Jana. Organický život Iveta.
Je tu ezoterická duchovná cesta, ktorá jasne definuje, ako vyzerá koncentrácia a psychický prienik do vnútorného sveta ezoterika. Teda ide o prienik do orgánov a systémov ezoterika, ide o psychický prienik do buniek a vnútorných štruktúr v bunke. Ide o prienik do bielkovín, aminokyselín, molekúl prvkov, atómov, častíc a antičastíc. Samozrejme do vnútorného sveta prenikali ezoterici v minulosti, ale nikto neprenikal tak systematicky a dôsledne ako ezoterici tohto zoskupenia. Nikto pred týmto zoskupením nespojil psychický prienik do vnútra ezoterika aj s odbornými poznatkami vedeckého sveta. Ezoterici tohto zoskupenia sa zbavili vplyvu gravitačných síl planéty Zem a psychicky prenikli do kozmu. Samozrejme, aj v minulosti existovali prieniky do kozmu, ale nikto neprenikal psychicky do kozmu tak vytrvalo, dôsledne do extrémnych vzdialeností. Dnes môžeme hovoriť, že ezoterici tohto zoskupenia prenikli do takých hlbočín kozmu, kde ešte neprenikla žiadna organická hmota v kozme. Ezoterici psychický prienik do kozmu spojili aj s vedeckým a meta vedeckým poznaním (nepriame dôkazy). Ezoterikom sa podarilo cez magnetar preniknúť aj do najmenších častíc v kozme a to antičastíc (ezotericky sklovité častice s najmenším desatinným číslom). Teda neustále viac a viac sa ezoterici tohto zoskupenia dostávajú do pozície tých, ktorí ako prví kdesi vstúpili a niečo objavili a vylepšili. A toto si treba dôsledne uvedomiť a zmeniť doterajší prístup v skúmaní a badaní ezoterického duchovna. Je potrebné zahájiť vlastný výskum, kde sa budú získavať informácie z danej jedinečnej oblasti ezoteriky. To je napríklad problém uloženia spomienok po smrti ezoterika do antičastíc pomocou magnetara. Tu sme museli zrealizovať prieskum, či je to možné. Na výskum sme si zobrali UFO Janka – ide o organický život v kozme, ktorý žije v určitej blízkosti magnetara. Psychický prienik do tejto organickej hmoty ukázal, že po ich smrti sa ich spomienky dostanú do vplyvu magnetara. Sú strhnuté na antičastice, rozdrobené a znefunkčnené. Aj prevzatie spomienok zomierajúcej organickej hmoty UFO Jana a určité spracovanie v psychike ezoterika a vypustenie mimo ezoterika nepomohlo a magnetar prevzal spomienky UFO Jana a v antičasticiach ich znefunkčnil a doslova zlikvidoval. A tak ezoterici tohto zoskupenia sa nebudú usilovať o uloženie spomienok do antičastíc.

RAM – svalové platničky – nervový systém – generátor impulzov – silva rezonancie a dôsledne organizovanie impulzov k realite. Tukové hard disky v ľudskom tele. Neurónové oblasti v ľudskom tele. Vnímať a používať magnetar ako prostriedok prieniku informačného systému na časticovú úroveň. Bio procesor – to sú všetky neuróny v ľudskom tele. Pre určité aktivity sú trvalo zopnuté. Alebo pre neurónové aktivity sa vytvárajú určité spoločné prepojenia niektorých neurónov v niektorých oblastiach. Zvládnuť novú oblasť činnosti a cvičením prepojiť určité oblasti v neurónových oblastiach. Endoplazmatické retikulá v neurónoch ako sídlo bio programov ľudskej duše. Bunka, jadrá, jadierka, chromozómy a v nich genetický zdroják. Cez magnetar – budovať dvojníka – cez magnetar ho vnímať – magnetar skener aktuálneho stavu – magnetar a realizovanie zmeny. Veľký programátor – miecha – operačný systém – neuróny – impulzy v endoplazmatických retikulách – genetický zdroják a diktát – program a organizovanie neurónov do schopnosti vykonať akciu – opakovanie – zrušenie starého prepojenia – stabilizovať nové prepojenie.

Ezoterici tohto zoskupenia pod vplyvom dvojníka UČI magnetar /antičastice sa postupne vzdelávajú v oblasti softvéru, hardvéru, robotiky, umelej inteligencie, elektrotechniky, informačných systémov a strojárenstva. Je to zámerná aktivita psychicky prenikať do strojov, zaradení a informačných systémov. Dôvod takéhoto postupu bol nájsť spôsob, ako preniknúť hlbšie do svojho vnútorného sveta vo fyzickom tele. Mohli by sme aj poeticky hovoriť o hľadaní sídla ľudskej duše. A dnes už po dvoch rokov intenzívneho štúdia môžeme hovoriť, že ľudská duša sídli v endoplazmatických retikulách (teda výchova rodičov, školy, spoločnosti a vlastné aktivity danej živej osoby). Hovoríme, že organickom softvéri, ktorý sa postupne nainštaluje počas života človeka do neurónov a v nich fungujúcich endoplazmatických retikúl (malé vnútorné orgániky v bunke). Samozrejme, že to nie je jediný organický softvér uložený v tele živého človeka. V jadierkach každej živej bunky je uložený organický zdrojový kód – ide o systém, ktorý sa v organickej hmote budoval jednu až dve miliardy rokov na tejto planéte a tento softvér riadi organizmus človeka. Môžeme hovoriť aj o organickom BIOSe, ako je softvér BIOS uložený výrobcom počítača na viaceré miesta v počítači a vlastne tento softvér zabezpečuje chod celého počítača a hlavne hardvérovej časti (súčiastky, komponenty a výrobné bloky počítačov). Samozrejme, že v počítači je aj operačný softvér, ktorý umožňuje fungovanie ďalších produktov napísaných v rôznych programovacích jazykoch. Predpokladáme, že túto funkciu plnia neuróny rovno v mieche. Svaly a svalové platničky považujeme za generátor impulzov do vnútra neurónov. Za procesor sa v tele ezoterika považuje mozoček, ktorý zbiera informácie v tele človeka a aj mimo neho a zároveň po uložení do tukových buniek ich spätne spracuje do vhodného informačného systému. Pokiaľ sa chce osoba niečo trvalo naučiť, napríklad hrať futbal, musí trénovať a vytvoriť nové neurónové prepojenie niektorých neurónov v šedej kôre veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, mieche, brušnom mozgu a niektorých častiach ganglií. Trénovaním a tak isto talentom pre pohybové aktivity vytvorí trvalé neurónové prepojenia a dobre hrá futbal. Teraz je tu skutočnosť, že telo človeka musí mať na rozdiel od počítačov aj svoju chemickú fabriku. Človek musí trvalo regenerovať svoje orgány, systémy a bunky. Veľká neznáma je vlastne genetický zdroják vo vnútri každej živej bunky. Je to program, ktorý nám určuje v určitom rozpätí, ako sa budeme vyvíjať a starnúť. Genetický zdroják má svoj základ v spermiách a vajíčkach. Ale nielen tam. Dôležité sú aj bunky maternice v období vývoja embrya na ľudský plod. Maternica funguje ako napaľovačka CD. Postará sa o aktivovanie genetického zdrojáka v bunkách ľudského plodu. Samozrejme, že genetický zdroják môže a v zásade vždy obsahuje aj určité patológie a poškodenia. A tak je ezoterik celý svoj život v tvrdej konfrontácii s genetickým zdrojákom. Genetický zdroják nemá záujem o to, aby ezoterik realizoval duchovnú cestu a tak si to ezoterik neustále presadzuje.

Pridaj komentár