Kybernetika je veda o objektoch a ich informačnom zrkadlení v mysliach organickej hmoty a jej technologických zariadeniach. Kybernetiku si ezoterik prisvojuje, aby lepšie pochopil fenomén dvojníkov aj z roviny informatiky.

Dvojník alebo UČI je objekt, ktorý má reálny základ ako hmotný objekt a má aj svoju javovú formu prejavujúcu sa v určitých formách hmoty. Systém dvojníka vzniká ako intelektuálny proces v organických objektoch, organicko – technologických objektoch alebo iba v technologických objektoch.

Aby sme sa na dvojníka mohli pozerať a vnímať ho cez kybernetiku, tak je potrebné sa na dvojníka pozerať ako na objekt, z ktorého sú dolované informácie a tieto sú ukladané do určitého systému spracovania. Tento zber informácií dovoľuje identifikovať objekt dvojníka v mysli ezoterika, dať mu označenie, dolovať o objekte informácie, tieto ukladať do mysli ezoterika, určitým požadovaným spôsobom tieto informácie zbierať. Ezoterik má k dispozícii určité pomôcky, aby mu pomáhali spracovať informácie a ide hlavne o digitálnu techniku.

Ezoterik objavuje objekt dvojníka pri psychickom prieniku do kozmu. Potrebuje psychicky preniknúť cez reálny objekt v kozme a to maketu pod označením zemiak. Ezoterik hľadá inšpiráciu, ako preniknúť psychicky do kozmu a ide pohľadať veštecky na diaľku nejaký typ ľudskej patológie alebo patológie niektorej organickej hmoty v kozme. V ezoterike má označenie UFO. Ezoterický výskum objavuje psychiatrickú patológiu pod označením dvojník. Ide o špecifický stav ľudskej mysle, kde osoba tvrdí, že má vedľa seba alebo v sebe niečo ako druhú osobu. V rámci ezoterického výskumu sa preskúma určité množstvo osôb, ktoré potenciálne trpia systémom dvojníka. A po vešteckom prieskume pre ezoterické účely vyhovujú tí jedinci, ktorí majú nezhubné bujnenie epitelových buniek na povrchu orgánov ľudského tela. Toto bujnenie zmení vnútro buniek a psychicky stočí ezoterika fungovať na časticovú úroveň. Možno si ako skeptici poviete, ako vieme veštecky odhadnúť, či je daná osoba na časticiach alebo nie? Odpoveď je jasná. Ezoterik už mnoho rokov trénuje psychický prienik do orgánov svojho tela, do buniek, orgánikov v bunkách, do bielkovín, aminokyselín, chromozómov, génov a potom aj do prvkov, atómov, atómových jadier a nakoniec častíc. Ezoterik mnohoročnými aktívnymi meditáciami vybuduje vo svojich neurónoch biosystém organizovania neurónov, ktoré sú schopné vykonávať určité činnosti ako napríklad elektrónkový mikroskop. Ezoterik napríklad na zisťovanie informácií o časticiach používa častice a žiarenia magnetara, na ktorý sa psychicky premosťuje. Magnetar ezoterikovi slúži ako cestovný prostriedok a tak isto ako nástroj na dolovanie informácií z kozmu.

Dvojník, dvojníci rôznych druhov a ich systém riadenia a fungovania.
K akej hre, akému hraciemu plánu, alebo kombinácii hier by sme mohli porovnať riadiaci systém dvojníka? Ezoterik má záujem uchovať o sebe informačnú stopu a očakáva, že pretrvá večnosť. Informácie o ezoterikovi, ktoré uchová na určitom digitálnom nosiči, prežijú hypoteticky miliardy rokov. Informácie uložené do sveta mŕtvych spomienok prežijú bilióny pozemských rokov, ale podľa mimozmyslového skúmania sveta mŕtvych v iných končinách kozmu je svet mŕtvych nakoniec zlikvidovaný. A teda pre ezoterika, ktorý chce uložiť svoje spomienky na večnosť, je svet mŕtvych na úrovni špecifických dôchodcovských atómov a atómových jadier nevhodná oblasť pre uloženie spomienok. Ezoterikovi vyhovuje svet dvojníkov na dôchodcovských časticiach, kde uloženie spomienok je možné na neobmedzene dlhé obdobie a podobá sa to večnosti. A to je to pravé orechové. Ezoterik chce vybudovať riadenie dvojníka, ktorý spraví a robí všetko pre naplnenie idey, je to aktívne a neustále to ukladá informácie na večnosť.

Adaptačné procesy a ako ich realizovať v systéme umelo budovaného dvojníka v mysli ezoterika. Ezoterik nebluduje o tom, čo by bolo keby bolo. Ezoterik psychicky preniká do kozmu na rôznych úrovniach a skúma a báda kozmos. Stanovuje pravidlá fungovania kozmu a popisuje to, čo v kozme reálne funguje. Ezoterik sa plne adaptuje na prostredie kozmu a jeho bádanie nakoniec vedie k systému dvojníka. Ezoterik berie to, čo výskum prináša a v rámci tejto reality buduje niečo, čo môže fungovať na večnosť. Ezoterik buduje vlastného dvojníka a to tak, aby mohol realizovať večnosť a vhodne reagovať na to, čo sa v kozme deje. Adaptácia dvojníka je v jeho trvalej expanzii a trvalej aktualizácii diania v kozme. Bez aktualizácie toho, čo sa zmenilo v kozme, nemôžeme hovoriť o večnosti existencie dvojníka.

Úroveň entropických pochodov v systéme dvojníka a následky prekračovania vhodnej úrovne entropie. Akákoľvek výrazná zmena ako zánik určitej časti kozmu je pre dvojníka entropická situácia, pokiaľ sa nachádza v stále sa rozširujúcom teritóriu dvojníka. Aj tým, že dvojník neustále navršuje svoju prítomnosť v kozme produkuje sám v sebe určitý stupeň chaosu a musí reorganizovať svoj vlastný systém. Jednoducho aj počas života ezoterika prebieha vývoj dvojníka a tento trend by mal pokračovať aj po smrti ezoterika. Systém dvojníka je budovaný na večnosť, a teda iba nejakých 30 – 40 rokov bude prepojený so svojím stvoriteľom ezoterikom. A tak ezoterik buduje dvojníka v nadčasovom horizonte a ešte tak, aby mohol fungovať plnohodnotne aj po smrti ezoterika. Hovoríme tu o potrebe dosiahnuť ideu všestranného a aktívneho dvojníka, a tak isto dvojníka, ktorý má svoj intelekt.

Ako má vyzerať a fungovať informačný systém dvojníka, kde je úsilie ho budovať na princípe matematickej večnosti. Pokiaľ chceme, aby malo niečo intelekt a schopnosť samostatne reagovať a fungovať, tak takýto systém potrebuje svoj vlastný informačný systém. Pod informačným systémom tu rozumieme schopnosť dolovať informácie zo seba a svojho okolia. Tieto informácie organizovane ukladať, spracovať, v požadovanom okamihu využiť a podľa nich reagovať. Reaktívnosť na určité okolnosti a schopnosť meniť reaktívnosť je mimoriadne potrebná aktivita aj samotného dvojníka. Informačný systém dvojníka sa realizuje na dôchodcovských časticiach v aktuálnych kozmoch. Pod aktuálnym kozmom rozumieme napríklad aj našu Galaxiu s čiernou dierou a v tomto systéme nájdete dôchodcovské častice v súhvezdí Kozorožca. Samozrejme, v našej Galaxii sa dôchodcovské častice organizujú aj v iných súhvezdiach. Ezoterik učí seba a svojho dvojníka vo svojich neurónových, tukových a nervových bunkách, aby fungoval aj na dôchodcovských častiach v súhvezdí Kozorožca. Je to nutnosť, aby dvojník počas života ezoterika a aj počas jeho smrti fungoval ako aktívny dvojník. Mohlo by sa zdať, že táto požiadavka vzniká ako fantázia Sašu Puebla. No nie je to tak. Ďalší mimozmyslový prieskum, kde psychicky ezoterika preniká cez homogénne častice do extra extrémnych vzdialeností v kozme priniesol objavenie aktívnych dvojníkov. A nič iného sa tu nedeje ako kopírovanie systému týchto jedinečných aktívnych dvojníkov operujúcich na dôchodcovských časticiach v aktívnych kozmoch s tým, že spracované informácie prenášajú do dôchodcovských častíc tvoriacich minulosť kozmu. Teda musí sa ísť do minulosti kozmu a to, čo bolo predtým a z toho všetkého zostali dvojníci a dôchodcovské častice v určitých štruktúrach. A vždy zostávajú aj najmenšie možné častice a to sú homogénne častice.

Nekonečné množstvo meniacich sa objektov v kozme, ich identifikácia, evidencia, sledovanie a vhodné spracovanie za určitým konkrétnym účelom. Každý inteligentný systém či už terajšieho človeka, organickej hmoty v kozme, alebo technologickej inteligencie potrebuje vytvárať v sebe určitý stupeň digitalizácie a virtualizácie reálne bežiacich procesov. Kybernetika alebo inak povedané informatika je veda práve o tom, ako do ľudskej mysle alebo strojového systému uložiť a vhodným spôsobom spracovať informácie o sebe a svojom okolí. Samotný proces digitalizácie kozmu a objektov v nich má svoje špecifické pravidlá a úrovne digitalizácie. Ezoterik buduje svojho dvojníka ako proces digitalizácie, ktorá ide na úroveň homogénnych častíc ako najmenších objektov v kozme. Systém dvojníka skenuje v kozme všetky druhy častíc vo forme častice a nie vo forme vlny. Systém dvojníka skenuje všetko, čo sa deje na úrovni atómových jadier, atómov, prvkov, tuhých, plynných, kvapalných, plazmatických a organických látok. Dvojník skenuje aj objekty ako sú súhvezdia, galaxie, skupiny galaxií. A dvojník pokračuje aj v evidencii ešte extrémnejšie väčších objektov vo forme makety kozmu ako sú hrášok, zemiak, banán, sklad dáždnikov, balón, guľovitý skleník, bublina, 2000 vriec v kozme a napríklad aj bilión makiet po 2 000 vriec. Dvojník skenuje aj dôchodcovské objekty v čase minulom – teda to, čo zostalo po zaniknutých kozmoch.

Umelo budovaný dvojník ako sám sebe objektom a sám sebe dolujúcim prostriedkom vedúcim k evidencii a štatistike vlastných aktivít. Dvojník a ezoterik zahrnuli do objektov v kozme aj sami seba. Vlastne sa tu venujeme problematike umelej inteligencie. Umelá inteligencia mimo ezoteriky je vlastne ľudská inteligencia a inteligencia strojová. Pod ľudskou inteligenciou tu rozumieme schopnosť človeka učiť sa, ovládať písmo, ovládať fonetickú zložku písma, schopnosť trvalo myslieť. Schopnosť pamätať si a prijať určitú úroveň vzdelania. V prípade umelej inteligencie ideme do oblasti androidov, robotov, cnc strojov, počítačov, internetu. Ale aj softvéru, ktorý je schopný uchovávať informácie, vykonávať zložité výpočty, spracovávať obraz, zvuk, texty. Vyššia forma strojovej inteligencie je softvér, ktorý poráža špičkového hráča šachu, človeka v kvíze otázky a odpovede. Tak isto softvér schopný riadiť robotov pri výrobných procesoch. Tak isto softvér, ktorý je schopný komunikovať s človekom na základe štatistických vyhodnotení. V prípade ezoteriky tu ide o systém dvojníka ako ezoterikom budovaná umelá inteligencia. Ezoterik je schopný operovať vo svojej psychike a školiť svoje neuróny za určitým účelom. Pod školením neurónov tu rozumieme pomocou mnohoročných cvičení naučiť skupiny neurónov určité mimoriadne schopnosti. Keď ezoterik odcvičí rané štádiá klinickej smrti, tak získa prístup do sveta mŕtvych spomienok. Ide o to, že po smrti človeka alebo organickej hmoty sa spomienky nestratia a uložia sa v kozme na úrovni atómov a atómových jadier. Aj po smrti ezoterika je možné vo svete mŕtvych vybudovať do určitej miery inteligentný objekt, schopný vykonávať určité fyzické operácie. Bližšie a podrobnejšie v Plazmatickej škole. Ezoterik je schopný ísť ešte ďalej a psychicky začať operovať na úrovni častíc. Hovoríme tomu, že ezoterik buduje dvojníka. Pre ezoterika pri budovaní dvojníka je záujem, aby dvojník po smrti ezoterika bol vlastne funkčný informačný systém. Tento informačný systém sa po smrti ezoterika usadí na dôchodcovských časticiach dvoch druhov. Systém dvojníka po smrti ezoterika sa stane fungujúci systém, ktorý je schopný zbierať informácie v kozme, spracovať ich a mimoriadne extrémne dlho uchovávať. Samozrejme, ezoterik musí za svojho života venovať mnoho času, aby takýto systém vybudoval. Hovoríme tomu, že mu v mysli vznikne biosoftvér pre budúce aktivity systému dvojníka, ktorý sa dokáže správať ako inteligentný systém. Ide o to, že ezoterik má záujem, aby informácie o jeho existencii ako človeka sa uchovali v kozme dlhšie ako iba na pár miliárd rokov. Táto problematika spadá do procesov súvisiacich s reinkarnáciou. Teda ezoterikovi záleží na tom, aby informácie o jeho aktivitách zostali trvalo v kozme a pokiaľ možno na večnosť. Pochopím, že bežný človek si tu chce odžiť svojich 60 až 100 rokov a iné ho ani nezaujíma. Viem dobre pochopiť inteligentné zvieratá a ich nezáujem o veci nadčasové. Systém dvojníka sa buduje na princíp inteligentného systému, ktorý je schopný ukladať si informácie aj o tom, čo robí, ako to robí a či to, čo robí je to vhodné správanie vedúce k tomu, aby dvojník svoj inteligentný systém udržal vo večnosti v aktívnej podobe.

Dvojník ako objekt, ktorý je schopný dolovať informácie o meniacich sa objektoch v kozme a o sebe samom na základe vybudovaných vlastných systémov na dolovanie informácií. Dvojník je inteligentný informačný systém už počas života ezoterika a ezoterik trvalými cvičeniami neustále spoznáva a zdokonaľuje potenciál dvojníka, ktorého buduje na základe spoznávania už existujúcich systémov dvojníkov v kozme. Konštatujeme, že 90 % dvojníkov sú iba mŕtve archívy spomienok organickej hmoty pre danú organickú hmotu v danej lokalite kozmu. Takýto systém dvojníka vlastne nevyvíja žiadnu aktivitu a je iba archív toho, čo bolo v určitej časti kozmu. Ezoterici tohto zoskupenia odmietli takýto systém dvojníkov a usilujú sa o systém dvojníka, ktorý už počas života ezoterika je schopný prenikať do kozmu a v kozme zbierať informácie. Dvojník s ezoterikom preniká do kozmu najprv cez systém magnetara a potom cez systém najmenších možných častíc s najmenším desatinným číslom. Ide v prvom rade o prienik do kozmu a v druhom rade ide aj o schopnosť ezoterika a jeho dvojníka zberať informácie o objektoch a ich parametroch. Ezoterik sa v neskoršej etape učí získavať informácie o kozme priamo cez dôchodcovské častice v aktuálnych kozmoch. Takéto častice sa zoskupujú v našej Galaxii a priamo v súhvezdí Kozorožca. Tieto častice sú špecifické a priťahujú z kozmu množstvo podobných častíc. Iba tieto častice zostanú po zániku našej Galaxie.

Dvojník ako trvalo expandujúci objekt navyšujúci svoju prítomnosť, aby sa v nekonečne budúcnosti dalo o systéme dvojníka hovoriť ako všadeprítomnom objekte. Ezoterik počas svojho života neustále psychicky preniká do hlbočín kozmu a všade do častíc, atómových jadier, atómov, prvkov, tuhých plynných, kvapalných, plazmatických a organických látok. Ezoterik musí za svojho života vytvoriť vo svojich neurónoch program na to, aby dvojník trvalo prenikal do ďalších oblastí v kozme a robil tak na večnosť. Hovorí o tom, že dvojník trvalo a donekonečna navyšuje oblasti svojej prítomnosti. Takýto prístup mu dáva tvorivosť a nutnosť vyvíjať sa.

Dvojník ako objekt, ktorý si vytvorí systém vlastného intelektu, ktorý bude jedného dňa intelekt reflektujúci seba samého. Ezoterik buduje dvojníka nie ako mŕtvy archív informácií výhradne o planéte Zem a organickom živote v tejto oblasti. To nemá v zásade zmysel. Ezoterik buduje dvojníka na základe extrémne hĺbkového prieniku do kozmu cez systém čiernych dier, cez systém vylietajúcich častíc z magnetarov. Pre ezoterika s dvojníkom je čierna diera a hlavne magnetar prostriedok psychického cestovania, a tak isto získavanie informácií. Dvojník sa stáva doslova digitálnou mapou kozmu a objektov v kozme. Ezoterik je vlastne informačný systém, ktorý chce trvalo mapovať ďalšie a ďalšie oblasti kozmu. To je v zásade princíp neustáleho vývoja a aj systém trvalých zmien a prispôsobovania sa dvojníka na meniace sa podmienky priestoru kozmu, ktorý dvojník skenuje, eviduje a trvalo aktualizuje. Neustále narastá počet skenovaných objektov v kozme a informácie o nich. Takýto trend neustáleho rastu vyžaduje aj trvalé zmeny a vývoj tohto informačného systému. Pre ezoterika nemá zmysel dvojník, ktorý je ako mŕtvy archív o tom, že bolo niečo v nejakej časti kozmu s nejakou organickou hmotou. Ezoterik chce dvojníka ako globálny informačný systém, ktorý zberá informácie zo stále väčšieho prostredia. Dvojník má v sebe zabudovaný sémantický systém otázok. Napríklad: ako ďaleko si prenikol do kozmu za posledný milión rokov? Systém dvojníka musí spraviť odpoveď a porovnať ju s nastavenými parametrami. Tie sú nastavené ako neustály nárast a zväčšovanie operačného priestoru dvojníka. Takto nejako by sa mala budovať inteligencia dvojníka. Samozrejme má to aj ďalšie parametre, ktoré sa musia pochopiť a naprogramovať.

Dvojník sám seba skúma, sám seba buduje, identifikuje, spoznáva, prispôsobuje na meniace sa podmienky v kozme. Ezoterik buduje systém dvojníka a to tak, aby neskončila jeho činnosť ani po smrti ezoterika. Veštecký prieskum objektov vo svete mŕtvych, inak v ezoterike špiritizmus, okultizmus dáva dosť informácií o možnosti uložiť informácie tak, aby aj po smrti ezoterika boli aktívne a plnili určité úlohy, ktoré boli vytvorené v mysli ezoterika počas života jeho života (z pohľadu ezoteriky priestor dôchodcovských atómov a atómových jadier vznikajúcich pri procesoch deštrukcie existujúcich objektov. Psychický vstup do tejto dimenzie existencie je možný cez klinickú smrť, či už skutočnú, alebo odcvičenú. Priame dôkazy o svete mŕtvych nie je možné poskytnúť, každý sa musí presvedčiť sám). Ezoterici tohto zoskupenia odcvičili rané štádium klinickej smrti a psychicky prenikli do sveta mŕtvych spomienok. Podrobnejšie popísané v Plazmatickej škole. A objavili tu aktívne zoskupenia posmrtných spomienok nielen ľudskej rasy, ale aj iného organického života v kozme. Ezoterik nemá záujem uložiť svoje spomienky do sveta mŕtvych, pretože ten nemá potenciál byť tu v čase budúcom. Psychika ezoterika preniká do kozmu hlbšie a hlbšie a začíta objavovať procesy, kde svet mŕtvych vo veľkom globálnom rozmere zaniká a končí jeho existencia. V ezoterike hovoríme o objekte, ktorý je recyklovateľný a nie schopný mať parameter objektu s časom na večnosť. A tak ezoterici opúšťajú svet mŕtvych a pokračujú v hľadaní oblasti, kde sa dajú spomienky po smrti uložiť na večnosť a dokonca ich po svojej smrti nechať aktívne fungovať. Takúto možnosť poskytujú častice, ktoré vznikajú pri zániku väčších objektov v kozme ako sú planéty, súhvezdia a galaxie. Určite sú produkované z roviny rozpadu atómových jadier pri zániku väčších kozmických objektov. V kvantovej fyzike nemožno dostatočne vysvetľovať aktivitu častíc bez súčasného prepojenia na extrémne veľké objekty a priestory. Makro a mikro svet musia byť vysvetľované spoločne. Samozrejme, v ezoterike dvojníkov nejde ani tak o to, aby sme pomenovali a pochopili, čo sa deje okolo častíc. Ide o zrealizovanie systému dvojníka.

Ezoterik postupne preniká psychicky do kozmu. Vo svojej psychike musí vybudovať rôzne biologické nástroje na sledovanie procesov v kozme na rôznych úrovniach. Ezoterik si buduje mechanizmus napríklad vnímať kozmos pomocou elektromagnetického, ale aj neelektromagnetického žiarenia. Každý druh žiarenia a jeho vnímanie precvičuje vo svojich neurónoch a buduje si tu schopnosť cez neurónové skupiny vnímať rôzne druhy žiarenia v kozme. Samozrejme, že bude trvať celé roky, kým vo svojich neurónoch neustálym cvičením vybuduje schopnosť registrovať vlnenia a žiarenia v kozme, indikovať ich a mimozmyslovo vnímať. Vnímať všetky elektromagnetické spektrá a aj neelektromagnetické spektrá dá poriadne zabrať.

V prvom rade ezoterik musí prestať vnímať svet z jedného bodu, teda iba sám zo seba. Ezoterik cez systém dvojníka prenikne k objektom, ktoré sa v astronómii nazývajú magnetar. Aby ezoterik vnímal niektoré elektromagnetické a neelektromagnetické javy v kozme, musí jeho psychika operovať najmenej z dvoch magnetarov. Psychika ezoterika nefunguje sólo, ale vždy v prepojení na ďalšieho ezoterika a spoločne operujú v kozmickom priestore. Teda systém dva objekty a dvaja pozorovatelia dáva väčšie možnosti vnímania kozmu aj iným spôsobom ako je bežné. Ezoterik má voči astronómovi jednu veľkú výhodu a to tú, že na vnímanie niektorých úkazov v kozme si vytvorí biozariadenie priamo v neurónoch mozgu. Ezoterik si váži vedecké bádanie kozmu cez technické zariadenia a často kopíruje vedecké zariadenia a vedecké postupy.

Neelektromagnetická astronómia
http://en.wikipedia.org/wiki/Astronomy#Fields_not_based_on_t…
Astronómia gravitačných vĺn
Gravitačné vlny
http://en.wikipedia.org/wiki/Gravitational_waves
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gravita%C4%8Dn%C3%AD_vlna
http://en.wikipedia.org/wiki/Gravitational_wave_detector
Geo600 detektor – obrázky
http://en.wikipedia.org/wiki/GEO_600
http://www.geo600.org/
http://www.geo600.org/documents/the-geo600-photo-album
http://www.geo600.org/documents/video-files
Virgo detektor
http://en.wikipedia.org/wiki/VIRGO
https://wwwcascina.virgo.infn.it/
http://outreach.ego-gw.it/
LIGO
http://en.wikipedia.org/wiki/LIGO
http://www.ligo.org/
TAMA
http://en.wikipedia.org/wiki/TAMA_300
Astronómia neutrín
http://en.wikipedia.org/wiki/Neutrino_astronomy
http://sk.wikipedia.org/wiki/Neutr%C3%ADnov%C3%A1_astron%C3%…
http://cs.wikipedia.org/wiki/Neutrinov%C3%A1_astronomie
Neutríno
http://sk.wikipedia.org/wiki/Neutr%C3%ADno
Detektory
SAGE
http://en.wikipedia.org/wiki/SAGE_(ruSsian_American_Gallium_…
GALLEX
http://en.wikipedia.org/wiki/GALLEX
Kamioka
http://en.wikipedia.org/wiki/Kamioka_Observatory
Super-Kamiokande
http://en.wikipedia.org/wiki/Super_Kamiokande
http://www-sk.icrr.u-tokyo.ac.jp/index-e.html
Prezentácie – superkamiokande
http://www-sk.icrr.u-tokyo.ac.jp/xmass/presentation.html
http://www-sk.icrr.u-tokyo.ac.jp/xmass/prelist/2010_axion-wi…
Slnečný vietor
http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_wind
Alfa žiarenie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alfa_%C4%8D%C3%A1stice
http://en.wikipedia.org/wiki/Alpha_decay
Beta žiarenie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Beta_rozpad
Vákuum
http://en.wikipedia.org/wiki/Vacuum
Fluktuácie vákua
http://en.wikipedia.org/wiki/Vacuum_fluctuations
http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_fluctuations
Kazimírov efekt
http://en.wikipedia.org/wiki/Casimir_effect
http://apod.nasa.gov/apod/ap100103.html

Znovu tu máme sci-fi. Postoj ezoteriky a ezoterikov tohto zoskupenia je zrejmý a jasný. Ezoterik dobre odlišuje medzi vedeckým poznaním sveta na základe priamych dôkazov a fantáziou. No ezoterik si dobre uvedomuje potrebu vytvárať aj rovinu bludov a fantázií, ktorá dáva základ pre snahu premeniť niektoré bludy na realitu. To, čo si toto ezoterické zoskupenie neželá je skutočnosť, že nedovolí, aby sa z ezoteriky robilo beletristické sci-fi. Ezoterika v podaní tohto zoskupenia čistí ezoteriku a to práve aj od sci-fi. No na druhej strane si ezoterici tohto zoskupenia dobre uvedomujú, ako je potrebné izolovane cvičiť systém bludov z dôvodu geniality. Hovoríme tomu buduj simulátor fantázie vo svojej mysli a snaž sa o to, aby si zlikvidoval akýkoľvek moment reálnosti.

Sci-fi umelecké a zároveň abstraktné
http://www.youtube.com/watch?v=TxeK4IY5es8&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=IUB22UEd2po&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=UPjglO8Bt_8&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=m9qmCv6-w-Y&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=MaBW5XdtA0g&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=GoxTyu0FKYI&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=c3ZyQZS2H6A&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=I-7w0gOlh7g&feature=fvwr…
http://www.youtube.com/watch?v=ivuraf4eb-k&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=eXoSIN3HNUs&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=zYE98xkICU8&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=82zXKJkLtHw&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=nAjQopZ1M1c&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=etsNwoMwqGU&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=KOzc8wxyEJM&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=LT1p6EXHe8I&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=Wk8wnohPLbY&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=hZLAhrFsXqo&feature=rela…
Sci-fi všetky druhy a žánre
http://www.youtube.com/watch?v=GaPyvdrQFcA&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=s2YLCdPxo7k&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=MGNyxB_FvbM&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=tmy6xrgMfxU&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=rDKw8ScA9vI&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=oQKVUE7D-80&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=lVcCCW8puSY&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=6ZALtZ_K4q8&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=xH7d0eviEKM&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=kj0ZqKYSgPQ&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=p_GZB58PXew
http://www.youtube.com/watch?v=h0V1qEjbAIg&feature=mfu_…

Autor obrázku: Keenan Pepper

Pridaj komentár