Budeme sa venovať celkovo chúlostivej téme, ktorá niektorých ľudí a ezoterikov poriadne trasie a vytáča. Ide o tému, ktorej sme sa venovali v Plazmatickej škole – klinická smrť a rané štádiá klinickej smrti. Tak isto ide o samotnú smrť a zomieranie a o klinickú smrť a následne celkovú smrť.

Celkovo tu budeme hovoriť o svete mŕtvych, špiritizme a okultizme. A z hľadiska systému ezoteriky dvojníka tu budeme písať a hovoriť o dvojníkovi a dôchodcovských časticiach. Svet mŕtvych funguje na dôchodcovských atómoch a dôchodcovských atómových jadrách.

Pod svetom mŕtvych tu rozumieme svet, kde po smrti organickej hmoty odchádzajú všetky spomienky a zážitky. Spomienky sa v momente smrti uvoľnia. Väčšina spomienok a zážitkov sa rozpadne a stane sa súčasťou objektov, ktoré vo svete mŕtvych zberajú informácie z organických zdrojov. Možno vás napadne, ako možno týmto tvrdeniam dôverovať a ako si ich overiť? Na overenie je potrebné absolvovať cvičenia, ktoré psychiku ezoterika pozmenia tak, ako keby prežil a vrátil sa z klinickej smrti. Pokiaľ ste prežili klinickú smrť osobne, tak základ máte, ale potrebujete ešte veštecké školenia neurónov veľkého mozgu, aby získal schopnosť mimozmyslovo vnímať svet mŕtvych. Klasické zmysly človeka nie sú stavané na to, aby mohli vnímať svet mŕtvych. Teda treba klinickú smrť a veštecké školenia zmyslov.

V zásade predstavy ezoterikov a aj ľudí sú mimoriadne skreslené a neprehľadné. Do sveta mŕtvych vstúpi každý, kto prežil alebo odcvičil klinickú smrť. Zároveň je potrebný veštecký výcvik na vnímanie sveta mŕtvych. Ide o výcvik, kde sa kontaktujete a na diaľku napájate na osoby, ktoré prežili klinickú smrť. Čítate ich knižky a ich úvahy o svete mŕtvych. Prepájate sa na psychiku a fyzický stav zomierajúcich jedincov. Skúmate osoby po klinickej smrti, ktoré vždy schytajú nejaký ten záznam zo sveta mŕtvych. Naučíte sa vnímať informačné pole, ktoré sa dostalo do vášho tela ako forma spomienky danej osoby. Pokúsite sa vyhľadať špiritisticky ladenú vešticu, ktorá dokáže svojimi zmyslami vnímať svet mŕtvych. Navštívite a vyhľadáte čudákov, ktorí tvrdia, že vidia duchov a spomienky mŕtvych osôb. Nájdete si vhodné špiritistické pomôcky ako sú rôzne písmenkové podložky a veštecké karty s tematikou smrti. Zároveň sa vytrvalo napájate psychicky na zomierajúce osoby alebo osoby, ktoré prežili klinickú smrť a postupne sa naučíte spoznať, aké spomienky trčia v danej osobe.

Postupne cez rané štádium klinickej smrti prenikáte psychicky do sveta a tu vyhľadávate vhodné objekty špiritistického charakteru. Chodíte na cintoríny a tu medituje a rozjímate. Snažíte sa uviesť do takého stavu, keď postupne vnímate spomienky zomretých osôb. Osoba zomrie a jej spomienky sú jeden – dva dni vcelku a usilujú sa niekoho špiritistického kontaktovať. Najčastejšie tieto spomienky chcú dať svojim živým zbohom, potom sa tento záznam rozpustí a roztratí sa do sveta mŕtvych spomienok. Odkaz mŕtveho pre živých netreba splniť, iba sa prepojiť na diaľku na danú osobu a odkaz odovzdať. Informačné pole nechápe, či ste to spravili naozaj, alebo iba akože. Tieto všetky skúsenosti vedú k tomu, aby ste mohli vstúpiť a spoznať rozumovo svet mŕtvych. Takýto výcvik prieniku do sveta mŕtvych a jeho mimozmyslové vnímanie vyžaduje aspoň desať rokov cvičení a dolaďovanie sa na svet mŕtvych.

Svet mŕtvych má aj svoje výnimočnosti ako sú anjelské sféry detských dyslektikov, ktoré sme popísali v Plazmatickej škole. Tak isto vo svete mŕtvych nájdete gigantické objekty pod názvom kozmické inteligencie ako je kozmická inteligencia Úľ.

Ezoterik samozrejme chce viac a usiluje sa operovať v rovine vlastnej klinickej smrti. Nejde tu o rané štádium klinickej smrti, ale o špecifické astrálne putovanie. V prípade astrálneho putovania sa zastaví dýchanie a zastaví sa činnosť srdca. Nebeží impulzovosť do srdca. Je mimoriadne rizikové realizovať tieto nácviky, kde sa ezoterik odnaučí dýchať a naučí sa zastaviť impulzovač srdca. Jednoducho sa srdce zastaví a nedýcha sa. Tento stav je nebezpečný z toho dôvodu, že ezoterik nemusí znovu naštartovať srdce. A tak v zásade ezoterik, pokiaľ má 20 až 50 rokov, necvičí astrálne putovanie. Samozrejme to neznamená, že sa vzdáva nácviku reálnej klinickej smrti. Ezoterik sa na diaľku napája na osoby, ktoré idú do astrálu a učí sa tam prenikať spoločne s nimi. Tento systém diaľkového napájania na osoby, ktoré idú do astrálneho sveta, vyžaduje podstúpiť vnútorné zmeny ezoterika a doladiť svoje vnútro a to tak, aby využil tieto stavy zomierajúcich pre vlastné zdokonaľovanie.

Teda ezoterik nevyužíva techniku vlastného astrálneho putovania, ktoré vyžaduje dôsledné zastavenie dýchania a zastavenie činnosti srdca, pretože je to životu nebezpečné. Hlavné riziko je v tom, že po príchode z astrálu už nemusí ezoterik znovu naštartovať srdce. A tak vlastné astrálne putovanie odloží ezoterik na obdobie, keď bude prirodzene zomierať a smrť je na dosah. Potom je už jedno, či po niektorom astrálnom putovaní v rámci klinickej smrti nenaštartuje srdce.

A tak ezoterikovi zostáva jediná možnosť využívať pre astrálne putovanie inú zomierajúcu osobu. Samozrejme, ide o meditácie pri zomierajúcich osobách. K takémuto druhu astrálneho putovania potrebuje už mať odcvičené rané štádiá klinickej smrti, diaľkové napájanie na zomierajúce osoby, psychické prenikanie do sveta mŕtvych spomienok. Aby sa ezoterik napojil na zomierajúcu osobu a využil jej potenciál k astrálnemu putovaniu, je dobré mať už za sebou niekoľkoročný intenzívny výcvik, ktorý sa realizuje každý deň. Tento psychický výcvik budem nazývať ako mentálne zomrieť pre bežný život. Teda nebude sa tu jednať o nutnosť prežiť klinickú smrť a praktizovať život ohrozujúce techniky. V prvom rade si musí ezoterik oslobodiť psychiku od závislosti na vonkajších objektoch. Znovu nejde o nastolenie stavu psychiatrického stuporu a totálneho odmietnutia vonkajšieho sveta fyzických objektov. Ide o to, aby ezoterik nepodľahol volaniu peňazí, popularite, rodinným väzbám, vedomostiam, svojmu domu, deťom, vnúčatám alebo svojmu vlastnému telu. Ezoterik sa vo svojej mysli vie psychicky odpojiť od objektov vonkajšieho sveta a potom podľa potreby znovu psychicky pripojiť. Pekný príklad je rodinný dom, na ktorý si ezoterik vytvoril psychickú väzbu. Príde moment, keď sa má dom rekonštruovať a psychika ezoterika kolabuje alebo sa zosype. Ezoterik si musí vybudovať vlastný dom vo vlastnej predstave a s ním sa stotožniť.

Ezoterik nepohŕda peniazmi, ale považuje ich výhradne za prostriedok, ktorý mu dovolí si nájsť dostatok času, aby sa mohol venovať ezoterike. Ezoterik sa stáva talentovaná a mimoriadne vzdelaná osoba, ale svoje vedomosti nepremieňa na tituly a nedáva ich verejnosti. Ezoterik svoje mimoriadne schopnosti dáva v prospech ezoteriky a nie pre veci bežného života. Ezoterik nemrhá časom na spoločenské večierky na úkor vlastných meditácií.

Aby ste mohli realizovať astrálne putovanie cez zomierajúce osoby, je potrebné sa odprogramovať od závislosti na živote a potrebe žiť aspoň 120 rokov. Človek sa prirodzene bojí smrti, chorôb a samotného zomierania. Tu ezoterik dôsledne programuje svoje neuróny, aby sa zbavil strachu zo smrti. Pomôže čítanie a meditovanie na Tibetskú knihu mŕtvych alebo Egyptskú knihu mŕtvych. Ezoterik chodí rozjímať na cintoríny, meditovať na pohreby. Pokiaľ je možné, tak pracuje na určitý čas v nemocnici, kde zomierajú ľudia. Aj tu sa dá meditovať na momenty smrti. Ezoterik si zvyká na smrť ako prirodzený moment ukončenia svojej existencie.

Ďalšie meditačné cvičenia idú k tomu, aby ezoterik ovládol vo svojej hlave tok myšlienok a prestal na určitú dobu myslieť. Doslova nedovolí, aby fungovalo myslenie. Ezoterik časom vie zastaviť vnútorný hlas a vlastné myšlienky.

Ďalej ezoterik precvičuje oslobodenie od závislosti na dýchaní. Ezoterik na začiatok precvičuje rôzne dychové cvičenia. Postupne spomaľuje dýchanie a prekonáva chuť nadýchnuť sa. Ezoterik praktizuje cvičenie vydýchnutia všetkého vzduchu z pľúc a na prstoch si postupne počíta dlhšie a dlhšie. Cvičenia trvajú mnoho mesiacov. Ezoterik prekoná strach z nedýchania a zažije stále hlbšie blaženostné stavy. Ezoterik zisťuje, že sa uvoľňuje z tela, je mu báječne a je plný šťastia. Ezoterik sa učí vracať sa do stavu prepojenia psychiky a fyzického tela.

Ezoterik sa učí dýchať minimálne a zároveň sa učí otvárať si pránickú energiu z oblasti prostaty / maternice, ktorá nahrádza nedostatok krvi v oblasti orgánov a jej prekysličenia. Krv s obsahom kyslíka sa hromadí v oblasti neurónov veľkého mozgu, mozočku, miechy a ganglií, brušného mozgu a 4. vrstvy v koži. Ezoterik je v stave klinickej smrti.

Ezoterik cvičí Plazmatickú školu popísanú na tomto webe a spoznáva špiritizmus, svet mŕtvych, okultizmus a všetko, čo sa nachádza vo svete mŕtvych spomienok. A tak si ešte za života zvyká na to, kde odchádza väčšina spomienok zomierajúcich osôb.

Samozrejme, sú tu ešte hlbšie úrovne závislosti a to je závislosť, ktorú vytvoril samotný život na planéte Zem a to je závislosť na celkovej existencii, ktorá sa budovala asi 4 miliardy rokov. Teda je tu vo vnútri bunkových a mitochondriálnych jadier, ktorá chce všetko za života a po smrti ezoterika viazať na planétu Zem a život na nej. A toto ezoterik dôsledne likviduje, odprogramuje a vytvorí si nový program.

Ezoterik ovládne cez Sexuálnu školu svoju sexualitu, ktorá ho znásilňuje k páreniu a rozmnožovaniu. Hlbokými sexuálnymi meditáciami prejde do stavu zamilovanosti do systému dvojníka a vo svojich neurónoch, nervových a tukových bunkách vytvorí dvojníka a svoj otcovský pud rozmnožovať sa alebo materský pud po rodení detí otáča na systém dvojníka.

Ezoterik si zároveň buduje závislosť na systéme dvojníkov, dôchodcovských časticiach s označením minulosť, dôchodcovských časticiach s časom aktuálnym, na homogénnych časticiach a na teologických jedinečnostiach.

Pokiaľ máte toto všetko za sebou, tak je čas na astrálne putovanie cez stav zomierajúcej osoby. Inak sa vám tieto stavy nebude dariť zvládať.

Autor fotografie: David Shankbone

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.