Venujeme sa ezoterike dvojníkov. Ide o špecifický výcvik ezoterikov zameraný na vybudovanie systému dvojníkov vo vlastných neurónoch a to tak, aby už počas života ezoterika, ale hlavne po smrti fungoval systém dvojníkov ďalej na dôchodcovských časticiach z minulosti a tiež z prítomnosti.

Budovanie systému dvojníka vyžaduje mať už za sebou veľa rokov aktívnych meditácií a najlepšie odcvičené všetko, čo je popísané na tejto webovej stránke. V zásade je tu spracované všetko podstatné z ezoteriky. Stačí vyhľadať najstaršie články. Prešiel som aj s ostatnými meditujúcimi celú ezoterickú cestu od jej základov. Teda začať môže každý a je jedno, či má talent na ezoteriku alebo nie.

Keď sa pustíte do tohto druhu ezoteriky, tak si uvedomte, že je koniec ezoterických rozprávok a fantázií. Ezoterika Sašu Puebla podrobne skúma všetky ezoterické javy a zaujíma k nim racionálne stanovisko.

Je prísne smerovaná k hľadaniu a realizovaniu ideí večnosti a nekonečnosti. V praxi ide o to, že ezoterici sa v tomto zoskupení orientujú v prvom rade na veci hlbokej prehistórie kozmu, bilióny, trilióny rokov a ešte viacej pred vznikom nášho kozmu. Ezoterici sa sústreďujú hlavne na to, čo bude za bilióny a trilióny rokov. Časové obdobie života ezoterika a to je tých 60 až 100 rokov nehrá rozhodujúcu pozíciu. Teda orientácia ezoteriky nadväzuje na staroegyptskú kultúru, ktorá dávala prednosť realizácii prípravy počas života človeka na to, čo bude nasledovať po smrti. Teda všetko pre svet mŕtvych a to, čo bude po smrti jedinca s jeho spomienkami na úrovni dôchodcovských atómov a atómových jadier. Pod dôchodcovskými atómami a jadrami tu rozumieme objekty, ktoré vznikajú počas zániku hviezd a menších objektov v kozme. Svet mŕtvych je svet špiritizmu, okultizmu a je to priestor, kde sa ukladajú spomienky mŕtvych.

Egyptskej kultúre sa podarilo celkom jedinečne umiestniť svoje božstvá do sveta mŕtvych spomienok. Tieto objekty vo svete mŕtvych sa nachádzajú okolo rovníka a majú tvary egyptských božstiev a tvarov tiel faraónov. Zoskupenie Sašu Puebla nadväzuje na túto tradíciu a venuje sa všetkému nadčasovému a večnému. Samozrejme, v ezoterickej obci už táto orientácia nie je jasná a skorej sa ezoterici orientujú na praktický život a všetko okolo toho. Meditácie zamerané na večnosť nepraktizujú. Väčšina ezoterikov sa iba prizerá, ako naše ezoterické zoskupenie kráča a realizuje cestu k objektom, ktoré sú v kozme na večnosť. Prípadne čas ich zániku je extrémne dlhý a presahuje kvadrilióny vekov.

Ezoterik, ktorý kráča k večnosti, má na mysli vždy jadro náboženskej teológie a na svojej praktickej ceste hľadá priestor, kde by sa dali upravené teologické idey realizovať. Ezoterik, ktorý prakticky realizuje cestu k tomu, čo tu zostáva na večnosť, a to sú dôchodcovské častice, ktoré vznikajú pri zániku celých súhvezdí, galaxií alebo ich častí. Je to svet, kde môžu fungovať dvojníci. Ezoterik pri psychických prienikoch do kozmu doslova vytrvalo hľadá a skúma, či sú niekde oblasti, ktoré by dávali šancu vytvoriť niečo, čo by prekonalo aj samotnú večnosť. Chápem, že bežní ľudia, ale aj ezoterici sami nemajú v sebe zbudované neuróny s programami, ktoré by im dovolili dostatočne vnímať extrémne nekonečnú minulosť kozmu a extrémne nekonečnú budúcnosť v kozme. A ako sa hovorí, za tento záujem si nič nekúpiš a nikto ťa za to nepochváli a neocení. Politik má svojich obdivovateľov a je verejne známou osobou. Podnikateľ má svoje milióny a svoje bohatstvo. Na ezoterikovi, ktorý kráča cestou večnosti nič nezbadáte, všetko má vo svojom vnútornom svete. Svoj obmedzený čas ezoterik venoval spoznaniu svojho vnútra a svojho ja. Následne sa vydal na psychický prienik do nekonečného priestoru kozmu s tým, aby našiel priestor, kde sa dá zrealizovať niečo, čo pretrvá večnosť. Planéta Zem má svoju existenciu spočítanú a ide okolo 5 až 7 miliárd pozemských rokov. Táto skutočnosť vyplýva z pozorovania podobných slnečných sústav ako je naša. Svet mŕtvych spomienok to má tiež zrátané a nie je na večnosť. Ide o bilióny a trilióny rokov a potom bude zničený a zostane iba svet dvojníkov na dôchodcovských časticiach. Jav likvidácie sveta mŕtvych spomienok možno v kozme pozorovať a o zánik sveta mŕtvych sa postarajú anti čierne skrížené diery. Je to vlastne posledná fáza zániku nášho, ale aj iných kozmov.

Bežná osoba dá prednosť reálnej možnosti zasaď strom, postav dom, odchovaj detičky, maj dobrý finančný príjem, sprav kariéru, spoznaj svet, vzdelávaj sa. Jednoducho týchto ľudí určite nestraší večnosť a nesmrteľnosť. Sú aj jedinci v oblasti náboženstva, ktorí určite chcú byť v blízkosti nekonečnosti odprezentované výnimočnými osobnosťami. Nie sú na duchovnej ceste, ale iba uctievajú a sú v blízkosti večnosti. Starajú sa o to, aby dobro, láska a solidarita zapustila hlboké korene v ľudskej duši. Orientácia na život je tu nahradená orientáciou na večnosť. Bohužiaľ, celkovo ľudia a rôzne kultúry a spoločenstvá sú smerované ku konzumnej spoločnosti, ktorá život pre otázky večnosti ignoruje.

Ezoterik, ktorý sa rozhodne vydať na cestu večnosti, má teraz už cestu jednoduchšiu. Na tejto webovej stránke má k dispozícii všetko, čo potrebuje, aby dosiahol ezoterický vrchol a tým sa stáva budovanie vlastného dvojníka vo vlastných neurónoch. A nejde iba o pasívneho dvojníka, ktorý po smrti ezoterika uchováva informácie o ezoterikovi. Ezoterici tohto zoskupenia budujú každý sám vlastného dvojníka a to aktívneho dvojníka.

Ezoterika tohto zoskupenia má svoje pravidlá a to je pravidlo vytvorenia všestrannej ezoterickej cesty. Ide o to, aby ezoterik ešte za svojho života absolvoval tie najvýznamnejšie duchovné smery a k nim dosiahol mimoriadne schopnosti. Všetky tieto mimoriadne schopnosti sú cvičené a dôsledne trénované. V prvom rade sa trénuje schopnosť prenikať psychicky a koncentrovať sa do vlastného tela a do všetkého, čo sa v ňom nachádza. Každá duchovná cesta by mala začínať pri prieniku do fyzického tela a jeho funkcií. Keď si niekto myslí, že je prirodzené pre každého prenikať do svojho vnútra, tak je na veľkom omyle. Bežní ľudia prenikajú do svojho tela minimálne a nemajú na to budované neurónové centrá trvalého charakteru. A tak ezoterik buduje vo svojich neurónoch trvalé centrá na prienik do svojho tela. Preniká a je schopný udržať koncentráciu do jednotlivých orgánov tela, preniká do systémov tela, preniká do buniek, do orgánikov a jadier v bunkách svojho tela, preniká do bielkovín svojho tela, preniká do aminokyselín, prvkov, atómov, atómových jadier a častíc v nich. Zároveň ezoterik pestuje schopnosť veštecky vnímať svoje vnútro. Ezoterik sa intenzívne vzdeláva a odborne pozná to, čo v sebe má. Rozdiel medzi ezoterikom a lekárom je, že lekár odborne pozná ľudské telo, ale psychicky doňho nepreniká. Ezoterik by mal poznať svoje telo odborne a zároveň doňho prenikať aj psychicky. Ezoterik buduje vo svojich neurónových oblastiach mimoriadne schopnosti a to hlavne veštecké schopnosti. Všade, kde ezoterik vybuduje cvičeniami psychicky prienik, tak k tomu pridáva aj veštecké vnímanie daného priestoru. Ezoterik buduje nepatologickou cestou mimoriadne schopnosti ako je uvoľnenie psychiky aj mimo telo. Je to proces práce s fantómovým telom, ktoré popisuje psychiatria pri pacientoch po amputácii končatín. V ezoterike hovoríme o astrálnom tele. Nácvik fantómových fenoménov vedie nakoniec k nácviku psychického prieniku na dôchodcovské atómy a atómové jadrá. Ide o svet mŕtvych spomienok, okultizmus a špiritizmus. Ezoterik psychicky pomocou tohto fenoménu preniká aj mimo seba a to do kozmu. Ezoterik trvalo buduje vo svojej psychike potenciál stále hlbšieho psychického prieniku do kozmu. Psychický prienik a spoznávanie kozmu je základom cesty k reinkarnácii v zmysle hľadania možností, kde po svojej smrti uložiť na večnosť svoje spomienky a nič by ich už viacej nezničilo. Ezoterik tak isto v kozme preniká do galaxií, súhvezdí, planét, hviezd, komét, meteoritov, prvkov, atómov, atómových jadier, prvkov, dôchodcovských častíc a homogénnych častíc.

Samozrejme tým, že ezoterik prenikol do všetkého vo svojom tele má iný pohľad na seba a na organický život celkovo. Bežný smrteľník nepozná, kto je a ako funguje jeho vnútro. Bežný jedinec ľudskej rasy nepreniká do svojho vnútra dostatočne a nepozná seba a nevie čo je všetko v jeho tele možné. Bežný jedinec si nebuduje počas celého života množstvo mimoriadnych schopností. Bežný jedinec netúži po tom, aby svoje spomienky uložil na večnosť a nehľadá, či skutočne existuje takáto možnosť. Bežný jedinec nepreniká psychicky do kozmu a nebuduje si na to centrá v neurónoch trvalým výcvikom. Bežný ľudský jedinec nemá potenciál a ani ambície byť všestranne vzdelaná osobnosť. Treba si vedieť jasne uvedomiť tento zásadný rozdiel medzi ezoterikom a osobou, ktorá žije bežným životom.

Ezoterik, ktorý má za sebou približne 17 rokov aktívnych meditácií, teda minimálne denne asi 3 hodiny a neustále aktívne pracuje na svojej duchovnej ceste, ktorá by mala mať tiež všestranný charakter a robiť všetky významné ezoterické cesty, sa prepracuje k systému dvojníka a je vo vrcholovej ezoterike. Buduje systém dvojníka, kde asi 3 roky je pod vplyvom dvojníkov žijúcich osôb, ktoré systém dvojníka nadobudli chorobným patologickým stavom. Po troch rokoch, keď je pod vplyvom dvojníkov živých osôb, ale aj dvojníkov, kde už organický stvoriteľ nefunguje a zostal dvojník, tento dvojník prešiel zásadnou zmenou a usadil sa na dôchodcovských časticiach. Ezoterik je momentálne pod vplyvom takzvaných aktívnych dvojníkov, ktorí fungujú na dôchodcovských časticiach v aktívnych kozmoch ako je náš kozmos. Ezoterik psychicky prenikajúci do kozmu vie a dokáže sa psychicky prepojiť na dôchodcovské častice v súhvezdí Kozorožca. Treba upozorniť, že máme aj dôchodcovské častice v kozmoch, ktoré zanikli úplne a zostali po nich iba dôchodcovské častice minulosti. A tak ezoterik v tejto fáze budovania dvojníka ho musí budovať na dôchodcovských časticiach prítomnosti a dôchodcovských časticiach minulosti. A to je zásadná zmena pri budovaní dvojníka, teraz ho treba budovať inak. Ale to je v poriadku. Hlbšie poznanie systému dvojníka vedie k precíznejším cvičeniam. Ezoterik chce dvojníka, ktorý je po smrti ezoterika aktívny a činorodý. Ide o dvojníka, ktorý by mal fungovať na večnosť a nikdy so svojím fungovaním nekončí.

Pomocou systému dvojníka prenikáme aj hlbšie do kozmického vákua okolo planét, súhvezdí a galaxií. Treba si uvedomiť, že klasické vákuum na planéte Zem nemožno v žiadnom prípade zrovnávať s kozmickým vákuom. Kozmické vákuum okolo planét v slnečnej sústave je zásadne odlišné ako klasický vákuový stav umelo vytvorený v laboratórnych podmienkach. Ešte extrémnejšie podmienky vákua sú okolo súhvezdí a ešte extrémnejšie podmienky sú okolo jednotlivých galaxií. V ezoterickej kozmológii poznáme aj objekty väčšieho charakteru. Tieto klasická veda astronómia nepozná a tak ľahko poznať nebude. Je to fenomén ezoteriky. Zároveň ďalšie objekty v kozme nepatria do roviny sci-fi a prebujnenej fantázie. Ezoterika sa snaží seriózne skúmať hlbočiny kozmu na základe dlhodobých cvičení vlastných neurónov v hlavách ezoterikov. A tak sa v mozgu ezoterika organizujú neuróny jedinečným spôsobom, aby mohli prenikať do hlbočín kozmu. Ezoterika pozná gigantické objekty v kozme pracovne nazvané ako zemiaky, banány, dáždniky, sklady dáždnikov, balóny. Najväčší objekt v ezoterickej astronómii je objekt 2000 vriec. A za týmto územím je mimoriadne extrémne kozmické vákuum, kde pár častíc funguje v priestore veľkosti galaxie.

Keď sa ezoterik venuje všetkým druhom elektromagnetického žiarenia, tak sa dostáva na vyššiu rovinu spoznávania kozmu ako je klasicky bežné. Ezoterik sa vzdeláva v poznávaní všetkých druhov elektromagnetického žiarenia a vákuových síl kozmu. Samozrejme, ezoterik má dlhodobo cvičené neuróny svojho tela, aby prenikali špecificky do prostredia vákua v kozme.

Rádioastronómia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Radioastronomie
http://en.wikipedia.org/wiki/Radio_astronomy
Elektromagnetické žiarenie
http://sk.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetick%C3%A9_%C5%BEia…
Elektromagnetické spektrum
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetick%C3%A9_spektrum
Rádiové vlny
http://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1diov%C3%A9_vlny
Rádioteleskop
http://cs.wikipedia.org/wiki/Radioteleskop
http://en.wikipedia.org/wiki/Radio_telescope
Zoznam rádiových teleskopov
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_radio_telescopes
Green Bank teleskop
http://en.wikipedia.org/wiki/Green_Bank_Telescope
Najväčší polohovateľný rádioteleskop
http://www.gb.nrao.edu/GBT/GBT.shtml
NRAO – organizácia pre rádioteleskopy v USA
http://www.nrao.edu/index.php/learn
Rôzne materiály
http://www.nrao.edu/index.php/learn/gallery
Reliktné žiarenie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Reliktn%C3%AD_z%C3%A1%C5%99en%C…
http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmic_microwave_background_rad…
Magnetar
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetar

Sci-fi abstraktné
http://www.youtube.com/watch?v=NvQwNbOhgCM&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=WHKiwwolzI0&feature=mfu_… http://www.youtube.com/watch?v=Toc4WKkCEig&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=DcJttgbfpZw&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=IuTztmumEHI&feature=fvwr…
http://www.youtube.com/watch?v=-1A0VOuMf4A&feature=fvwr…
http://www.youtube.com/watch?v=PRUrrNWUpcc&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=7hOjDOUuKa0&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=wGR-EtJFoQg&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=aL3OSeE_kto&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=DtRHEwn74m4&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=M_Fd3moJV38&feature=relm…
http://www.youtube.com/watch?v=1-XyCauiffw&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=744VuZPB3HE&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=t-WXKbL9Y_s&feature=rela…

Sci-fi rôznych žánrov
http://www.youtube.com/watch?v=xmN8TTTK67Q&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=Ju3V0YYwj0Q&feature=mfu_…
http://www.youtube.com/watch?v=keCAmDAg_XM&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=xZ1QG8hdtqg&feature=mfu_… http://www.youtube.com/watch?v=kgM6e7mb5LA&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=9ar5tQQuLAI&feature=mfu_… http://www.youtube.com/watch?v=J0A4ryMiY3Y&feature=mfu_… http://www.youtube.com/watch?v=BTUUZe9yy-8&feature=mfu_… http://www.youtube.com/watch?v=Ypkv0HeUvTc&feature=list…
http://www.youtube.com/watch?v=dgDBHZkjnqk&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=RRM0CF6fgY4&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=84wiZShM-tE&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=zaBzWmIgqnM&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=RAgcRMG8HJQ&feature=mfu_… http://www.youtube.com/watch?v=wW9MFsIyyYY

Zdroj fotografie: NASA

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.