Hypnotické techniky. Presný popis uplatnenia vešteckých schopností zasväcovateľa. Ezoterický výskum. Zasvätenie cez info mŕtveho šamana. Zasvätenie cez objekty, ktorých sa dotýkal šaman zasväcovateľ. Z toho zasvätenia boli urobené fotografie, ktoré nájdete v Galérii zasvätení.
Zasvätenia cez magmatické polia zeme, kde sa nachádzajú informácie o historickom zasväcovateľovi. Zasvätenie od historického zasväcovateľa, ktorý chodil do klinickej smrti a vracal sa späť.

Pokračujeme v ďalších zasväteniach. Doteraz sme vyberali hlavne historických zasväcovateľov, ktorí mali počas života poškodené nervstvo a vytvorili vo svojej aure zvláštne objekty. Tieto sa uchovali aj po ich smrti v kostných pozostatkoch. Tak isto treba dodať, že takýto zasväcovateľ nemohol chodiť do stavov klinickej smrti. V stavoch klinickej smrti a prílišného utišovania činnosti organizmu objekty z poškodeného nervstva jednoducho nefungujú. Aj z toho dôvodu, že myseľ klinického zasväcovateľa pracuje hlavne v aure okolo fyzického tela, kde bráni vlastne ich činnosti a aktivite.

Teda doterajšie zasvätenie vyžadovalo, aby sa zasväcovateľ Saša Pueblo uviedol do vhodného duševného stavu. Vsugeroval si klinickú smrť a uveril, že zomiera. V tomto stave sa posunul na šedú kôru veľkého mozgu, kde si vytvoril energetickú auru v tvare a veľkosti v motorkárskej helmy. Zároveň si nasugeroval, že má poškodené nervové bunky, ale zároveň odmietol uznať toto sugeratívne poškodenie. Teda vzniká fenomén fantómových bolestí, kde človek odmieta uznať, že má odrezanú ruku a stále verí, že ju má. Dobre sa to dá pochopiť u matky, ktorej zomrelo nenarodené dieťa, s jeho smrťou sa matka nikdy nezmieri a verí, že dieťa žije v nej naďalej.

V tomto sugeráciou vyvolanom stave Saša Pueblo zosaje z kostných pozostatkov historického zasväcovateľa iba do 90 percent informačného záznamu. Nezoberie info týkajúce sa napríklad ako dotyčná osoba spávala. Informácia mŕtveho zasväcovateľa ožije v aure Sašu Puebla, ktorý môže v tomto stave čerpať potrebné informácie na magický rituál alebo na hypnotické techniky. Na zasväcovanej osobe vyvolal magické pohyby podľa pokynov oživeného záznamu mŕtveho zasväcovateľa. Potom Saša Pueblo v tomto stave do vlastnej aury zobral z kostných pozostatkov objekty vytvorené na základe poškodenia nervstva historického zasväcovateľa. Prípadne ich zobral už z informačného poľa mŕtvej osoby vo vlastnej aure. To je tých 90 percent, ktoré obsahujú aj objekty pre zasvätenie. Potom sa postaral, aby sa objekty dostali do aury zasväcovanej osoby na zasvätení pomocou magických rituálov a nie hypnotických techník. Hypnotické techniky by nedovolili tento druh zasvätenia.

Pri tomto type zasvätení bolo treba, aby zasväcovaná osoba nepôsobila energeticky alebo koncentráciou zmyslov v aure a neoperovala cez štítnu žľazu. Cez štítnu žľazu operujú hlavne niektoré ženy.

Tak isto treba používať pri zisťovaní, ako pracujú objekty, špeciálne veštecké techniky nepriameho veštectva. Nemožno sa na objekty tohto druhu zasvätenia napojiť klasickou vešteckou technikou. Jednoducho by prestali fungovať. Treba používať vešteckú techniku iba vo vlastných spomienkach. Vyzerá to tak, že objekty sami vyberú zo spomienok v danej osobe obrazy, čo robia a ako im pomáhať.

Objekty a znaky takéhoto zasvätenia teda sami v mysli zasvätenej osoby musia vybrať vhodné obrazy z mysle, aby dali na známosť, čo v organizme podnikajú. Teda náročná spolupráca aj pre špičkového ezoterika s dlhoročným výcvikom.

Pre tieto zasvätenia platí tiež limit počtu takýchto zasväcovateľov a zároveň nezahŕňal oblasť klinickej ezoteriky.

Teraz pri zasvätení do Evenkov sme museli použiť inú techniku zasväcovania, pretože išlo o zasvätenia do štádií klinickej smrti, pri ktorej objekty v aure nepracujú na strane zasvätenej osoby a ani zasväcovateľa.

Teda Saša Pueblo musí použiť iný postup pri zasväcovaní. Uvedie sa do stavu sugerácie klinickej smrti a uverí jej v plnom rozsahu. Potom si nahodí stav fantómových bolestí a do aury na veľkom mozgu stiahne informačný záznam o historickom zasväcovateľovi v rozsahu 90 percent jeho informačného poľa. V tomto zázname zistí, ako má hypnotizovať seba, ale aj zasväcovanú osobu, aby mimozmyslovo preniesol stav historického zasväcovateľa na zasväcovanú osobu. Teda preniesť stav klinickej smrti historického zasväcovateľa aj s Božstvom totemu, ktorý sa skladá zo svetla a časti prírodných materiálov. Tento stav cez seba prevedie silným tlakom do tela dotyčnej osoby. Pritom používa hypnotické a nie magické ťahy.

Potom v aure zasväcovanej osoby vyberie kópiu prírodného božstva dotyčného šamana. A pod hypnotickou technikou to vloží dovnútra tela dotyčnej osoby. Potom sa Saša Pueblo zorientuje aj na informácie z objektov, ktorých sa dotýkal historický šaman. Saša Pueblo ide do vešteckej ezoteriky cez kostnú sústavu a potom z tela von rovno do objektov, ktorých sa dotýkal šaman. Prenesie informačné pole do aury zasvätenej osoby a odtiaľ dovnútra tela. Spojí informácie z predmetov do jedného celku s Božstvom, ktoré bolo vnesené mimozmyslovo do vnútra zasväcovanej osoby. Potom si Saša Pueblo nasugeruje klinickú smrť. V oblasti hlavy cítiť u neho výron energie , ktorý putuje do magmatických energií a odtiaľ do aury zasväcovanej osoby. Saša Pueblo hypnotickou technikou v zasväcovanej osobe spojí tri informačné zdroje do jedného celku, ktorého základom je svetlo s kúskami prírodných objektov ako sú zvieratá, minerály a podobne. K tomu sa pridajú informácie z objektov, ktorých sa historický šaman dotýkal a k tomu sa pridá informácia z magmatických polí zeme. Všetko sa spojí hypnotickými technikami do jedného celku.

Treba si uvedomiť aj to, že vlastne ide o netradičné trojzasvätenie cez informácie mŕtveho zasväcovateľa. Teda informácie v predmetoch, v magmatických poliach zeme a v kostných pozostatkoch historického zasväcovateľa. Všetko sa deje na základe hypnotických techník, ktoré sa realizujú počas zasvätenia.

Keď chce pracovať so zasvätením zasvätená osoba, tak v prípade zasväcovania do objektov je treba najprv vytvoriť prostredie v aure, hlavne nezasahovať do aury a stiahnuť sa na úroveň kože. Potom si treba spomenúť na zasvätenie a počkať, kým objekty zasvätenia nastúpia v aure. Počas práce objektov v aure treba byť neustále v jednej myšlienke a nevenovať sa iným aktivitám. Teda celkovo náročné techniky. V prípade zasvätení pod hypnotickými technikami je všetko omnoho jednoduchšie. Zasvätená osoba si spomenie na zasvätenie a všetko sa spustí do činnosti samé a kľudne možno pracovať s vytvoreným stavom bežnými vešteckými technikami, tak isto môže utiecť pozornosť a nič sa nedeje. Teda tento druh zasvätenia je vhodnejší pre bežných ezoterikov ako prvý druh zasvätení cez objekty v aure.

Ďalej sme zasvätenie zdokonalili o techniku hypnotizovania. Dotyčné zasväcované osoby sa počas zasvätenia učia hypnotizovať pomocou kyvadla na dlhej palici. Dostanú zasvätenie, ale sa aj naučia hypnotizovať seba alebo iné osoby.

Pridaj komentár