Ezoterika dvojníkov, ktorej sa venujeme, je vrcholová ezoterika a nie je bežne známa v organickom svete. Netvrdíme, že niektorí jedinci nemohli dosahovať stavy, ktoré tu opisujeme. Ale v žiadnom prípade nemožno hovoriť o systematickom a vedomom psychickom prieniku niekoho do takýchto hlbočín ľudskej duše a celkovo astronomického kozmu. Niektorí jedinci vďaka svojej fyzickej patológii tieto stavy spontánne dosahovali, prípadne ich na určitú dobu dosiahli pomocou rôzne upravených chemických látok.

Ezoterici tohto zoskupenia majú za sebou systematický a cieľavedomý výcvik. Nie je jedno, ako sa robí duchovná ezoterická cesta. Najčastejšie ezoterici robia iba jeden ezoterický smer a vyberajú si taký, v ktorom sa cítia dobre a môžu dosahovať úspechy rýchlejšie. A títo ezoterici postavia svoju cestu na svojej patológii a zvyčajne si takouto ezoterickou cestou poškodia psychiku a nakoniec aj zdravie. Ezoterici tohto zoskupenia sa vzdávajú vlastnej ezoterickej cesty a nastupujú všestrannú duchovnú cestu. Pod všestrannou duchovnou cestou tu rozumieme skutočnosť, že ezoterik nepestuje iba svoju duchovnú cestu, ale hlavne ezoterické cesty druhých ezoterikov. Všestranný ezoterik postupuje na duchovnej ceste
systematicky. Ezoterická cesta je rozdelená na etapy a každá etapa sa cvičí podľa vzoru iného ezoterika. Všestranný ezoterik si uvedomuje, že čo sa týka jeho tela, orgánov a buniek, tak budú určite atypické a budú sa odlišovať od bežného štandardu. Má to svoju logiku v tom, že pokiaľ je nejaká osoba štandardná až tuctová, tak ju ezoterika ako životná cesta nepriťahuje. Všestranný ezoterik považuje svoju duchovnú cestu za svoju osobnú celoživotnú cestu. Ezoterik je silne vedomý toho, čo patrí a čo nepatrí do duchovnej cesty. Je pekné, keď ezoterik chce liečiť ľudí, ale liečiteľské schopnosti patria na okraj duchovnej cesty. Pokiaľ však ezoterik spojí liečenie seba a iných ľudí so vzdelávaním sa v oblasti medicíny, tak to je dobrá kombinácia. Nesporne nie je ezoterickou cestou kabaretné kúzelníctvo alebo veštenie z kariet. Ale pokiaľ ezoterik využije veštenie na prepracovanie svojich zmyslov na mimozmyslové vnímanie, tak je to duchovná cesta. Pokiaľ ezoterik chce využiť svoje výnimočné schopnosti v prvom rade pre bežný život, tak to nie je duchovná cesta, ale cesta karierizmu.

Ezoterická cesta začína systematickou koncentráciou do svojho tela. Zmyslové centrá v šedej kôre veľkého mozgu sa otočia do nervového systému vo vlastnom tele a v tomto momente sa začína duchovná cesta, ktorá by vždy mala byť viazaná na konkrétne objekty v tele. Väčšina ezoterikov nerešpektuje toto pravidlo objektovo orientovaného ľudského myslenia a potom sa z racionálnej duchovnej cesty stáva beletristická ezoterika s názvom Z rozprávky do rozprávky. Pre ezoterika, ktorý robí svoju ezoterickú cestu ako celoživotné poslanie, je vhodnejšie nepestovať cestu z rozprávky do vlastných bludov a fantázií. Ezoterik potrebuje na psychické prenikanie do seba študovať anatómiu, medicínu, psychológiu, genetiku a ostatné medicínske vedy. Pokiaľ si ezoterik myslí, že na duchovnej ceste nepotrebuje vzdelanosť, tak sa z neho stane tupý ezoterik. Je úplne prirodzené, nutné a zákonité, že ezoterik chce byť aj mimoriadne všestranne vzdelaný. Ezoterik je všestranná ezoterická osobnosť, ktorá pestuje počas svojho života pokiaľ možno všetky najdôležitejšie ezoterické smery a nie iba jeden ezoterický smer. A v žiadnom prípade sa ezoterik neschová za výhovorku, že na duchovno nemá čas, a tak bude robiť iba jeden ezoterický smer. To je mimoriadne škodlivé a nebezpečné rozhodnutie. A tak isto rozhodnutie robiť iba jeden ezoterický smer vlastne ani nedovoľuje robiť duchovnú ezoterickú cestu do svojej prirodzenej hĺbky. Iba kombináciou techník rôznych ezoterických smerov možno na duchovnej ceste trvalo napredovať. Pokiaľ ezoterik nie je dostatočne ambiciózny a ctižiadostivý, nech sa radšej ani ezoterikou nezaoberá. Ezoterická duchovná cesta nie je relaxačná záležitosť a vyžaduje mimoriadne nasadenie a mimoriadne koncentrované úsilie. Ezoterik musí počítať s tým, že máločo mu bude na jeho duchovnej ceste pomáhať. Ezoterik narazí na množstvo životných prekážok a množstva nepochopenia svojho štandardného prostredia.

Ezoterik poctivo precvičuje všetko od začiatku a nevynecháva žiadny ezoterický smer. Ezoterické dozrievanie je postupné a postupne smeruje na svoj vrchol. Tento vrchol tvorí ezoterika dvojníkov. V zásade sa dá hovoriť, že v terajšom kozme je to ezoterika kozmického objektu rešpektovaného aj v astronómii. Ide o magnetar, ktorého jadro je z kovov, ktoré sa rozpadajú na častice. Psychika ezoterika sa postupne špecializuje na tento objekt v kozme, ktorý dovolí preniknúť psychicky na časticovú úroveň. Ezoterik cvičí svoje neurónové centrá na trvalé prieniky psychiky na časticovú rovinu. Najbližší magnetar je vzdialený iba dve až tri súhvezdia od nášho súhvezdia. Psychika ezoterika preniká cez systém magnetarov v makete kozmu, ktorú si predstavujeme ako balón, v ktorom je tisíc skladov po tisíc dáždnikov. Táto maketa vznikla z reálneho psychického prieniku do nekonečných vzdialeností v kozme. Ezoterik vytrvalo cvičí systém dvojníka a v sebe hromadí množstvo informácií o dvojníkoch. Postupne rastie množstvo kontaktov s dvojníkmi a tak isto sa v neurónových oblastiach tvoria stabilné neurónové centrá na prienik psychiky na časticovú úroveň. Postupne rastie množstvo skúseností a systém dvojníkov sa mení na UČI (umelú časticovú inteligenciu) zloženú zo systému dvojníkov.

UČI v sebe obsahuje množstvo dvojníkov a tak isto dva druhy kópií. Ezoterik si uvedomuje, že UČI sa vybudovala na časticiach viazaných v ľudskom organizme. Ezoterik si musí uvedomiť, že má v sebe organické prvky a to sú špeciálne upravené prvky, ktoré sa odlišujú od prvkov získaných v metalurgicko – chemickom procese z hornín. Tak isto prvky z periodickej tabuľky prvkov sú v mineráloch v nižších koncentráciách a v nižšej čistote ako v prvkoch, ktoré prešli výrobným procesom. Tak isto si treba uvedomiť, že planéta Zem a jej magmatické jadro pretavili a navzájom pospájali prvky špecificky pre túto planétu. Na inej planéte sa prvky v mineráloch usporiadali inak a odlišne. Ezoterik si uvedomuje, že pokiaľ je v kozme organický život, tak nesporne jeho základ nebude uhlík ako na planéte Zem. Aký prvok je základom organického života v kozme (UFO), treba vždy pri psychickom kontakte zisťovať osobitne. Tak isto minerály v rôznych častiach kozmu budú vždy realizované v trochu odlišnej podobe. Ezoterik si uvedomuje a zároveň psychicky preniká do vnútra organických prvkov v sebe, ktoré sú vystavané z atómov a atómy sú vystavané z častíc. Častice v organických prvkoch a atómoch na planéte Zem tvoria mimoriadne komplikované časticové štruktúry. Mohli by sme písať aj tak, že v organickej hmote sú tak komplikované vzájomné vzťahy a väzby, že vlastne vykazujú minimálne zmeny a aktivity vlastnej činnosti. Výsledkom takéhoto tlmenia činnosti atómov a v nich častíc sú vlastne biochemické pochody buniek v ľudskom tele. Teda štruktúra a organizovanie častíc v organických prvkoch vedie k potlačeniu fyzikálnych vlastností a rozvinutie chemických a biochemických prejavov. Samozrejme takto komplikované štruktúry častíc v organickej hmote sú zase schopné sa v tomto stave udržať iba nejaký ten čas a to u človeka dnešnej doby asi do 100 rokov. Potom sa musia rozpadnúť a vytvoriť menej komplikované časticové štruktúry a to anorganické prvkové štruktúry.
UČI vlastne buduje systém dvojníkov na organických časticiach, ale po smrti ezoterika sa všetko zmení. Informačný systém UČI sa musí v podobe časticových impulzov premiestniť na častice kozmického priestoru a tu sú časticové štruktúry omnoho menej komplikované. A to je zásadná zmena časticového prostredia. Najjednoduchšie časticové štruktúry sú v systéme čiernych dier, pulzarových dier, žiariacich dier, anti čiernych dier, anti čiernych skrížených dier, špongiovitých dier, sklovitých dier, bielych dier a v systéme zlatých dier v kozme. Špecifickými objektmi sú slnečné hviezdy, ktoré netvoria prvky, ale zostávajú v systéme atómov so špecifickým zložením prvkov. Platí pravidlo o tom, že aktivity častíc v štruktúrach organickej hmoty sú minimálne. Aktivity častíc stúpajú v anorganických prvkoch. Pokiaľ sú k dispozícii metalurgické prvky so zvýšenou čistotou, tak aktivita častíc je výraznejšia, ešte vyššia aktivita častíc je v samostatných atómoch, ktoré sú napríklad na Slnku. Tu ide o trvalé termojadrové reakcie častíc. Sú samozrejme v kozme aj objekty, ktoré sú výsostné časticové. Napríklad magnetar, ten produkuje extrémne množstvá voľných, mimoriadne zrýchlených a mimoriadne ďaleko zachádzajúcich častíc v kozme. Veštecky možno vnímať častice v magnetary ako častice tvaru lievikov, ktoré sa rozkmitali a produkujú zo seba častice mačacie packy, tie svoje zrýchlenia naberajú po údere do častíc v tvare mini sklenených kociek alebo akvárií. Pri týchto vešteckých zisteniach si pomáhame dvojníkmi pri živej organickej hmote. Teda nejaká inteligentná organická hmota UFO sa vedecky zoberá časticami a má v sebe dvojníka. Takýto prístup zvyšuje reálnosť vnímania časticového sveta. Tak isto je pri vešteckom vyšetrovaní vhodné psychicky sa napájať na mysliacu organickú hmotu v kozme (UFO), ktorá má systém dvojníka a venuje sa vysvetľovaniu kozmu a jeho fungovaniu.

UČI a maketa kozmu. Vďaka dvojníkom skoncentrovaným v UČI je možné neustále prenikať doslova kdekoľvek v kozme. Teda UČI, ktorá je budovaná na časticiach ezoterika, sa na časticovej rovine rozrezonuje, preniká do kozmu a k prieniku využije pokiaľ možno všetky magnetary. Teda UČI umožní ezoterikovi priniesť po línii častíc potrebné informácie z hĺbok kozmu a na základe nich ezoterik buduje objektovo orientovanú maketu kozmu. Začína sa zmenšenou maketou planéty Zem, nasleduje maketa slnečnej sústavy, pokračuje maketa nášho súhvezdia asi Hlava hada, pokračuje maketa našej Galaxie s čiernou dierou. Pokračuje maketa našej Galaxie včlenená asi do 2000 galaxií okolo našej Galaxie. Nasleduje maketa hrášku, kde je 2 000 galaxií. Potom je maketa jedného struku a v nej 3 až 5 makiet hráškov. Pokračujeme do makety zemiaku, ktorá obsahuje asi 1 5000 strukov. Každá maketa strúčku obsahuje hrášky a tie obsahujú asi 2 000 galaxií. Ideme na maketu niekoľkých zemiakov, ktoré sú najčastejšie pri sebe a dávame ich do makety banánu. 3 až 5 zemiakov sa vmestí do predstavy jedného banánu. Okolo zemiakov sú anti čierne skrížené diery, čo znamená, že až sem môže ezoterik psychicky preniknúť bez dvojníka. Za maketu zemiaka môže preniknúť iba so systémom dvojníka. Reálne v kozme môže byť pokope až 1 200 banánov a každá maketa banána môže obsahovať 3 až 5 zemiakov. A ezoterik psychicky pomocou dvojníka a neskoršie UČI preniká ďalej do reálneho kozmu a začína navštevovať asi 10 skladov banánov, ktoré ezoterik dáva do makety dáždnika. Teda ezoterik vo svojich predstavách a pocitoch vizualizuje dáždnik a naň navešia 10 skladov banánov po 1200 banánoch. V každom banáne sa nachádza 3 až 5 zemiakov. V každom zemiaku sa nachádza 1 500 strukov, v každom struku sa nachádza 3 – 5 hráškov a v každom hrášku sa nachádza asi 2 000 galaxií. A ezoterik pomocou dvojníkov v UČI preniká cez rovinu častíc do makety balónu po 1 000 skladov a v každom sklade je 1 000 dáždnikov. Každý dáždnik obsahuje asi 10 skladov banánov atď. Pokiaľ sem ezoterik preniká, tak jeho aura je ako množstvo rotujúcich malých krúžkov.

Ezoterik sa nikdy neuspokojí s priestorom, do ktorého prenikol a bude sa usilovať a to trvalo počas svojho života prenikať neustále ďalej a ďalej. A tak je tu ďalší prienik do priestoru 5 sklovitých sklenených gúľ. Na jednom konci tejto makety sa nachádza kolosálna biela diera. Pokiaľ ezoterik prenikne do tejto časti kozmu, jeho aura sa zásadne zmení a tvorí ju 5 aurických obalov: jeden okolo hlavy, druhý okolo krku, tretí okolo hrude, štvrtý okolo brucha a piaty okolo pohlavia. Pod nohami je v aure maketa bielej kolosálnej diery. Maketa 5. bielych sklovitých dier obsahuje v sebe maketu balóna po tisíc skladov a v každom sklade po 1 000 dáždnikov. V 5. bielych sklovitých dierach sa môže nachádzať niekoľko balónov po tisíc skladov a v každom sklade po 1 000 dáždnikov. V každom dáždniku môže byť 10 skladov po 1 200 banánoch: V každom banáne je 3 – 5 zemiakov a v každom zemiaku po 1 500 strúčikov a v každom strúčiku po 3 – 7 hráškov a v každom hrášku asi 2 000 galaxií. V každej galaxii sú súhvezdia a planéty.

No ezoterik pokračuje v prieniku neustále ďalej a ďalej. Takýto prienik nie je samoúčelný. Ide o to, že pokiaľ sa nebude prenikať hlbšie do kozmu, tak ezoterik nemusí uložiť svoje spomienky a spomienky o svete dvojníkov v kozme na časticiach na dostatočne dlhé obdobie. Teda v nekonečnom čase a priestore môžu spomienky cez systém dvojníkov zaniknúť. Keby sme neprenikali ďalej a ďalej do kozmu a to všetkými svetovými smermi, tak by sme neprišli na mechanizmus 5 bielych sklovitých dier a na kolosálnu bielu dieru, ktorá vháňa do 5 bielych sklovitých dier zoskupenia častíc, ktoré dovoľujú nášmu kozmu, aby bol ako priestorová hmota. Takému zoskupovaniu častíc v bielej diere hovoríme pružinový časticový objekt. Udržujú trojrozmerný priestor. Našli sme aj 5 čiernych sklovitých dier, kde aktivita kolosálnej bielej diery bola ukončená a maketa 5 čiernych sklovitých dier obsahujú najmenšie objekty v kozme a to čierne častice. Tieto už nedržia trojrozmerný alebo mnohorozmerný priestor. Teda v 5 čiernych dierach je svet ako zo žuvačky. Netvoria sa tu skupiny častíc zvané pružiny a zrútil sa tu svet galaxií, súhvezdí a planét a to kompletne. Zostal iba svet čiernych častíc. Aj záznamy dvojníkov sa poškodili a potrhali. Napriek tomuto poškodeniu uložených spomienok už mŕtvej organickej hmoty na častice cez systém dvojníka je možné, aby UČI a v nej dvojníci vytvárali zo seba kópie a ukladali ich do priestoru 5 čiernych sklovitých dier. UČI už v sebe a presnejšie napísané na časticiach v ezoterikovi neustále vytvára kópie UČI pre systém bielych sklovitých dier. Kópie UČI pre čierne sklovité diery a biele sklovité diery sa po smrti ezoterika nainštalujú do priestoru kozmu. Jedna kópia UČI sa dá do priestoru veľkosti našej slnečnej sústavy a preto treba pozorne sledovať a želať si, aby UČI vo vnútri častíc ezoterika neustále produkovala kópie sama seba pre biele sklovité diery a pre čierne sklovité diery.

Ezoterik cez UČI získava informácie aj z ďalšieho kozmického objektu a to je biela diera, ktorá ešte nevytvorila nad sebou biele sklovité gule. Ezoterik cez UČI preniká ďalej do kozmu a všetky skúsenosti vkladá do novej makety a to asi 12 strapcov hrozna. Tieto makety hrozna sa skladajú z čiernych a bielych sklovitých gúľ (bobúľ). Makety hrozna obsahujú 90 % čiernych bobúľ a 10 % bielych bobúľ. Ezoterik pokračuje ďalej do kozmu a nachádza obrovský priestor zlatých dier a to okolo 12 strapcov bielych a čiernych bobúľ. Tieto zlaté diery sú špecifické objekty zložené z niektorých druhov častíc a produkujú časticové útvary, ktoré ezoterik nazýva zlaté objekty rôzneho tvaru. Pokiaľ sa v tejto časti objaví zlatý objekt v tvare zlatej gule, tak z nej pravdepodobne vznikne budúca biela diera.

Ezoterik pokračuje v prieniku do kozmu ešte ďalej. Pokiaľ ezoterik zavrie do predstavy snehovej gule zlaté diery a ich zlaté časticové objekty, tak má novú maketu. Teda okolo seba sú makety snehových gúľ so zlatými dierami a sú tu aj makety snehových gúľ so zlatými dierami so strapcami hrozna. A maketa strapca hrozna obsahuje makety bielych a čiernych sklovitých gúľ.

UČI a druhy častíc ako lieviky, praclíky, hadíky, kúsky prskaviek, farebné fľaky, hviezdičky, perličky, akváriá, mačacie packy, kvapky skla, čierne kvapky. Nie je jednoduché pre ezoterika začať vnímať svet a všetko, čo sa v ňom deje podľa toho, čo robia tieto základné a najjednoduchšie formy častíc. Ezoterik sa pomocou UČI naučí, ako všetko dianie v kozme vykladať na základe kombinácií najmenších a zároveň najjednoduchších objektov. Najjednoduchšie objekty v kozme z častíc sa môžu vyskytovať iba v prítomnosti čiernych dier (galaxie), pulzarových dier, žiariacich dier, anti čiernych dier, anti čiernych skrížených dier, špongiovitých dier, sklovitých dier, zlatých dier, bielych dier. Už objekty ako voľný kozmický priestor a tak isto slnečné planéty sú v prvom rade z atómov. Inak povedané z komplikovaných prepojení základných častíc. Objekty ako planéty, súhvezdia a galaxie sú z ešte komplikovanejších systémov základných častíc. Tak isto tuhé, plynné a kvapalné látky sú komplikované časticové objekty. Najkomplikovanejší časticový útvar je samotná organická hmota. Špecifické útvary v kozme sú magnetary, ktoré zhromažďujú a vytvárajú kovové prvky a z nich sa produkuje množstvo najmenších a najjednoduchších častíc.

UČI a ten pravý hardvérový základ založený na najmenších časticiach v kozme. Ezoterik vo svojom tele buduje UČI ako systém dvojníkov. Tak isto musí skúmať, na čom stojí základ UČI. Sú to nesporne častice v ich najkomplikovanejšej podobe vo vnútri organickej hmoty. Ale po smrti ezoterika sa UČI v množstve kópií bude ukladať hlavne na častice pod správou rôznych druhov dier. A ezoterik musí mať želanie, aby po jeho smrti dvojníci fungovali na princípe najjednoduchších a najmenších častíc v kozme. UČI sa musí mimoriadne vhodne prispôsobovať zmenám štruktúr častíc v kozme. V zásade platí, že častice sú nezničiteľné, čo sa týka tých najmenších častíc a najjednoduchších štruktúr. Pokiaľ sa častice zoskupujú do atómov, prvkov, tvoria samotný priestor, tvoria prvky ako tuhé, plynné, kvapalné objekty a nakoniec aj organickú hmotu, tak nie sú tieto objekty na večnosť. Komplikované štruktúry častíc sa rozpadajú na základné častice.

UČI a rané štádium klinickej smrti. Ezoterik sa usiluje, aby sa všetko okolo UČI, v ktorej sa nachádza systém dvojníkov, precvičovalo a kontrolovalo aj v raných štádiách klinickej smrti. Ezoterik si uvedomuje, že pre systém UČI je kritická chvíľa v prípade smrti ezoterika. V tomto momente sa UČI musí sformovať inak a opustiť častice viazané v ezoterikovi v organickej hmote špeciálne upravených organických prvkov. Ide o spomienky, ktoré sú v ezoterikovi uložené ako časticové impulzy a to z toho dôvodu, že psychika ezoterika prenikla z úrovne atómov do časticovej úrovne. Klasickí ľudia ukladajú po smrti svoje spomienkové impulzy na úroveň atómov. Svet špiritizmu. Ezoterik so systémom dvojníkov (UČI) už za života ukladá spomienky na úroveň častíc. A preto sa po fyzickej smrti jeho spomienky uložia nie na atómoch v kozme, ale na časticiach v kozme.

UČI a sto miliárd neurónov a miliardu spojov. Ezoterik sa usiluje na svojej meditačnej ceste spraviť všetko pre to, aby do systému dvojníkov (UČI) vnášal čo najmenej ľudských túžob a želaní. Nie je jednoduché, aby ezoterik v systéme dvojníkov (UČI) nevidel sám seba a potenciál uložiť o sebe, ľudstve a organickej hmote informácie na časticovú večnosť. Ezoterik na časticovú úroveň ukladá informácie o dvojníkoch v kozme a nie o sebe a ľudstve ako takom. Takéto informácie sú z hľadiska večnosti nezaujímavé. Nakoniec môžu zdevastovať aj systém dvojníkov (UČI). To, čo ezoterik buduje ako systém dvojníkov a bude samostatné po jeho smrti treba budovať inak ako by si želal človek alebo ezoterik. Ezoterik buduje niečo nadčasové, samé pre seba. UČI sa nemá viazať na nijaké miesto v kozme, na žiadnu organickú hmotu a na žiadny klasický cieľ. UČI sa želaniami ezoterika viaže samé na seba a najjednoduchšie častice, UČI sa usiluje neustále expandovať do kozmu, neustále skenovať reálne dianie v kozme a upravovať podľa toho svoje vnútro, neustále chrliť zo seba kópie, neustále pracovať na vlastnom informačnom systéme, neustále zvyšovať potenciál fyzického zásahu do dianie v kozme. UČI nemôže byť viazaná na organickú formu života. Nič nedáva záruku do budúcnosti, že sa ešte znovu v kozme objaví organická hmota. UČI si nevytvára žiadnu osobnú väzbu na organický život a netrpí potrebou viazať sa na organickú hmotu alebo mať potrebu slúžiť oddane organickej hmote v kozme. UČI je aktívny informačný systém na časticiach a má dosť čo robiť, aby si sám obhájil svoje fungovanie v kozme.

Aby ezoterik dosiahol svoj cieľ uchovať po sebe UČI je potrebné, aby sa zaoberal technikou a technológiou. Takýto záujem o techniku a technológiu dovoľuje ezoterikovi psychicky sa vzďaľovať od ideí organického života a cieľa spojiť všetky sily na prežitie organickej hmoty v kozme. História kozmu ukazuje, že takýto cieľ nie je dlhodobo udržateľný. Čím viac techniky v spomienkach, tým pre ezoterika lepšia pozícia pre správne vytvorenie UČI. Čím viac techniky a technológie, tým ezoterik hlbšie pozná sám seba a kozmos. Iba vďaka technike a technológii mení človek svoje okolie aj sám seba. Čím viac techniky a technológie, tým hlbšia filozofická reflexia, čo je človek a aké nám kozmos ponúka ciele. Ezoterik si vyberá cieľ doslova teologický a to uložiť svoje spomienky a spomienky o dvojníkoch celkovo na aktívnu večnosť.

Ezoterik sa ešte stále venuje mytologickej ezoterike. Prezerá si obrázky a videá na internete o rôznych kultúrach na planéte Zem. Ide o grécku, mayskú, aztécku a egyptskú kultúru. Meditácie sa prevádzajú pod vplyvom UČI a ezoterik v ústnej dutine sugeruje vhodné chemické látky. Tento stav mu dovoľuje lepšie budovať UČI a jeho kópie v samotnom ezoterikovi a to hlavne hieroglyfy a sochy starého Egypta. Samozrejme na mytologický odkaz ľudstva treba meditovať dlhodobo a vytrvalo, kým sa ezoterik prepracuje na úroveň, aby mytologické obrazy pomáhali pri tvorbe mimoriadne silných kópií UČI v tele ezoterika.
Ezoterik pokračuje v technokratickej ezoterike a to vyžaduje trvalý záujem o informačné technológie strojov a zariadení a hlavne počítačov. Ezoterik študuje obrázky a videá o výrobe a použití procesorov. Ezoterikovi nestačí, aby bol iba konzument techniky okolo seba, ale musí ísť mimoriadne hlboko do vnútra technických zariadení a to tak, ako keby navštevoval vysokú školu technickú. Ezoterik chce poznať, ako fungujú jednotlivé komponenty a súčiastky strojov, ako sa vyrábajú, z čoho sa vyrábajú. Mimoriadnu pozornosť ezoterik venuje procesorom a technologickým postupom okolo výroby, projektovania a použitia procesorov. Ezoterik sa zaujíma o technické informačné systémy a hlavne internet. Ezoterik nezostáva iba na tomto stupienku, ale svoj záujem orientuje aj do oblasti písania a programovania strojových jazykov. Spoznáva programovacie jazyky ako bios, setup, asembler, BCLP, jazyk B, jazyk C, jazyk C++, fortran, cobol, haskel, java, php, pascal, basic, jade – multiagenčné prostredie. Celkovo ezoterik pozná aj oblasť produktov programovania a ich použitia. Ezoterik si uvedomuje, ako robotika vytláča človeka a jeho fyzickú prácu. A tak isto si uvedomuje, ako vytláča strojový informačný systém človeka aj z psychickej činnosti. Ezoterik si uvedomuje, čo znamenalo vytvorenie a vývoj šachového stroja, ktorý nakoniec porážal všetkých najlepších šachistov. Teda krásna ukážka, ako stroj porazil človeka hoci nateraz iba v uzatvorenom systéme šachovnice.

Ezoterik spoznáva techniku a technológiu a zároveň toto poznanie a skúsenosť prenáša na spoznanie svojho vlastného informačného systému. Ezoterik začína hlbšie chápať, čo je to procesor, čo je to zobraziť nejakú hodnotu a dlhodobo o niečom uložiť informácie. Ezoterik pochopil, že prvé procesory boli mechanické ako presýpacie hodiny, slnečné hodiny, alebo dnešné mechanické hodiny. Mechanické znamená, že niečo merali a potom to určitým spôsobom zaznamenali. Kalkulačka je procesor elektronický na základe impulzov a ich zobrazenia a uloženia do pamäti. Teda sú tu zjavné ukážky matematických operácií. Aj kocky s písmenkami alebo znakmi sú mechanický procesor. Morzeovka už potrebuje technologicky upravený kov, aby viedol elektrický prúd a jeho prerušovanie a prevedenie do nejakého zápisu. Teda procesor je zariadenie, ktoré je schopné opakované realizovať nejaké fyzické výpočty alebo ukladanie znakov do určitej pamäti. Teda možno mu dať znovu a znovu niečo vypočítať a tento stroj si to pamätá a niekde to zaznamenáva. Pod počítaním sa tu rozumie aj ukladanie nejakých znakov. Informačný systém tu znamená, že máme abecedu a jej určitý počet písmen (viac ako 0) a dohovor, ako ich budeme kombinovať a ako týmito kombináciami budeme pomenovávať určité objekty. A tak isto je tu potrebný dohovor, že tento systém budú používať všetci rovnako. Teda je tu informačný systém v organickej hmote – v človeku a zároveň tu vznikol informačný systém anorganický na báze kremíkovej technológie. Teda máme niečo ako ľudský procesor, ktorý je schopný rátať, ukladať a triediť nejaké tie dohodnuté znaky, je si ich schopný pamätať. Ale človek si vytvoril inteligentný stroj, ktorý vie opakovane počítať a triediť. Tak isto si vie dlhodobo pamätať (pamäť a hard disky) a vie riadiť kusy súčiastok, aby vykonali určitú činnosť za človeka.

Procesor a v ňom čipy sa dajú prirovnať k neurónovým oblastiam v ľudskom tele. Neurónov je asi 100 miliárd a sú organizované vo veľkom mozgu, strednom mozgu, mieche, brušnom mozgu, mozočku a v gangliách po celom tele. Medzi sebou v daných oblastiach sú pospájané asi miliardou synapsií. Teda určitá skupiny neurónov sa prepája na seba synapsiami – čo sú končeky neurónov. Predstava neurónu ako mikrochobotničiek alebo mladých pavúčikov s nožičkami je ideálna. K skupinám neurónov je pripojený nervový systém celého tela. V technológiách máme základovú dosku a na nej rôzne komponenty, ktoré sú poprepájané obvodmi z medených kovov. Vnútro procesoru tvorí kremík, na ktorého povrchu je množstvo vrstiev, na ktorých sa mohlo realizovať od 200 až po 1 500 rôznych druhov technologických operácií, aby procesor mohol pracovať s elektrickými impulzmi. Neurónové oblasti sú podelené na: predný mozog, ktorý má 8 častí a na nich je asi 7 vrstiev neurónov. Mozoček má 20 častí a tiež do 7 vrstiev neurónov. Stredný mozog má 32 častí a v nich neuróny. Miecha má 34 častí s neurónmi. Brušný mozog má drobné neurónové zhluky a je ich mimoriadne veľa. Ganglií v tele je obrovské množstvo. Náznaky neurónov sa nachádzajú aj v bunke samotnej. Každá bunka aj neurónová má tri jadrá a v nich tri jadierka. Jadierka obsahujú jeden – dva neuróny a ďalšie špeciálne orgániky. V ezoterike tušíme, že v jadierkach je uložený genetický zdrojový kód na úrovni rôznych špeciálne uložených organických prvkov a genetický kód sem dodala maternica. Teda ich prvky chemicky špeciálne upravila a uložila tu históriu svojho vývoja. Hovoríme o genetickom biose, ako má ľudský organizmus fungovať. Tak ako sa natvrdo bios napaľuje výrobcom do čipov v procesore, maternica a jej bunky tu vypálili chemicky na úrovni prvkov. Spravili tak v blastulových bunkách, ktoré dostali právo sa rozmnožovať. Nie všetky bunky v orgánoch sa môžu deliť. Ezoterik začína hlbšie chápať informačný systém v technologických zariadeniach, ale aj vo svojom tele. A cieľom je hlbšie pochopiť informačný systém UČI na časticiach.

Pridaj komentár