Venujeme sa tu problematike obdobia pravekého a prírodného jedinca, šamanom a šamanským národom (obdobie asi od 300 000 rokov p.n.l. do 20 000 p.n.l.).

Vrátime sa k základom ľudskej ezoteriky, ktorá je v prvom rade pohybová. Dnešná vrcholová ezoterika je o mentálnych predstavách zo spomienok v ľudskej hlave, o psychickej koncentrácii do určitej časti tela, či už mozog, pečeň, ale aj bunka, chromozómy v bunke, molekulárne, chemické látky, prvky Medelejevovej periodickej tabuľky, tak isto koncentrácia do atómov a častíc. Dnešný ezoterik tak robí silou koncentrácie a predstavivosti, tiež za pomoci mozočku a cez systém vytvorenia dvojníkov vo svojej psychike. Dnešný ezoterik sa už nemusí vôbec hýbať a stačí, keď pohyb realizuje cez nervové platničky vo svaloch. Ezoterik si vybaví spomienku na pohyb z pamäte, nervový vzruch prevedie do určitých svalov a tu uložených nervových platničiek. Cez nervové platničky sa aktivizujú vlákna svalov, čo umožňuje vyvolávať také stavy, ako pri skutočnom pohybe alebo pozícií tela. Toto je základný rozdiel medzi pravekou, prírodnou ezoterikou a dnešnou ezoterikou, ktorá stojí na mentálnych predstavách a pohybe zredukovanom iba na nervové platničky.

Ale dnes sa budeme venovať v prvom rade ezoterike, ktorá je založená na plnohodnotnom pohybe všetkými svalmi tela. Táto pohybová tradícia sa udržala v joge, čínskom čikungu, tajči, dervišských tancoch, šamanských pohyboch Castanedu, tak isto v samurajskej tradícii brúsenia meča. Ostatné pohybové tradície sa nezachovali až do dnešného dňa ako ucelený a funkčný systém. Určitá pohybová kultúra sa uchovala ako magické čarodejníctvo voodoo. Ostatné praveké pohybové aktivity za nezaznamenali a u prírodných ľudí sa dostali do roviny folklórnej tradície. Teda dostali inú náplň, hlavne umeleckú, magická sa potlačila.

Aby sme lepšie rozumeli, o čo tu vlastne ide, tak si treba uvedomiť rozdiel medzi pravekým, prírodným a dnešným človekom. Praveký a prírodný človek nemal nad sebou takú moc a takú kontrolu ako dnešný človek. Aby sa praveký človek vydal napríklad na lov zvierat, tak sa musel špeciálnym magickým tancom uviesť do stavu, kedy premohol strach, získal nebojácnosť a ochotu zaútočiť na nebezpečné zviera. Teda pokiaľ chcel praveký človek spraviť niečo podľa svojho a nie podľa toho, čo mu dovolil brušný mozog (nachádza sa v stene tenkých a hrubých čriev ako u primátov a goríl), tak na to potreboval určité prinútenie psychiky pomocou magického tanca. Nemám na mysli dnešné tanečné umenie, ktoré je plné estetických špekulácií a má iné poslanie ako tanec pravekého a prírodného človeka.

Praveké vedomie si môžete precvičiť takto: zablokujete fungovanie rozumu a chcete sa správať ako niektoré väčšie zviera. Odmietnete myslieť a začnete mať pohyby ako napríklad gorila. Tá má myslenie na úrovni dieťaťa v materskej škôlke. Keď zablokujete rozum, tak sa vám postupne otvoria pudy v brušnom mozgu: aktivizuje sa pud sebazáchovy a vyhýbanie sa nebezpečenstvu, pud rozmnožiť sa a túžba po zvieracom párení, pud teritoriálny a záujem hájiť si určité územie, pud migračný s tendenciou putovať z miesta na miesto a pud združovací do skupiny zvierat. A plne sa podriadite týmto pudom. Chováte sa čo najprirodzenejšie ako zviera a poslúchate pokyny z brušného mozgu. V jednom momente vám pudy v brušnom mozgu kážu, aby ste sa šúchali o stenu. Vy to odmietnete a začnete robiť určitý druh pohybu, aby sa brušný mozog podriadil a vy ste mohli spraviť niečo iné, ako vám káže brušný mozog. A tento pohyb budeme pracovne volať magický pohyb. A o tomto je pohybová ezoterika pravekých a prírodných ľudí. Pokiaľ sa chcem na niečo pred sebou skoncentrovať, tak to spravím pomocou určitého pohybu celého tela ako praveký človek a keď to chcem spraviť ako prírodný človek, tak to spravím cez pohyb prstov. Koncentrácia na daný objekt u vývojovo vyspelejšieho človeka sa dá zrealizovať poukladaním určitých predmetov ako sú kamienky a drievka okolo seba. Usporiadajú sa tak, že pri pohľade na ne sa telo a myseľ skoncentrujú na daný objekt. Takéto uloženie objektov okolo seba budeme volať magická ritualistika. Ako dnešný človek by ste to spravili skoncentrovaním očí a ich svalov na daný objekt.

Je skutočne veľmi dobré, pokiaľ ezoterik začína svoju ezoterickú prax práve pohybovou ezoterikou a prakticky cvičí základy jogy, tajči, čikung, šamanského Castanedu, voodoo a čarodejnícke rituály s rôznymi druhmi byliniek, kamienkov, drievok a iných prírodných materiálov. To je skutočne ten najlepší základ pre profesionálnu prax ezoterika. K tomu dnešný ezoterik pridá prezeranie obrázkov z jednotlivých druhov pohybu a uloží si ich ako spomienky do pamäti v hlave. Potom si ich podľa potreby dokáže vybrať z pamäte a uložiť do predného mozgu, kde je centrum fantázie. Nikdy ezoterik neformuje predstavy priamo v centre fantázie, čo je v prednom mozgu. Mohol by postupne trpieť prebujnenou až halucinačnou fantáziou a psychiater by ho asi neminul. Tak isto začínajúci ezoterik ide do prírody a pozoruje pohyby rastlín, zvierat, vody, vzduchu, ohňa a padajúcich skál.

No dnešnému ezoterikovi nepostačí iba takýto základný výcvik a bude sa usilovať aj o ďalšie pohybové aktivity, ktoré sú už dnes súčasťou športového pohybu. Ide o cvičenia strečingu, ktorý sa zameriava na precvičenie pružnosti a ohybnosti v kĺbových spojoch tela. Tak isto precvičuje pilates, ktorý sa zaujíma o kostrové svalstvo pod nosnými svalmi v tele, ktoré je podstatne menšie a slabšie ako nosné veľké svaly. Tieto svaly sa aktivizujú hlavne pri tanečnom pohybe. Tak isto ezoterik precvičuje chiropraktické cvičenia, ktoré pomáhajú udržiavať chrupavky kĺbových spojov v správnom nastavení. Ezoterik tak isto posilňuje činkami a precvičuje si nosné svaly pod kožou a tukom. Je dobré pre ezoterika venovať sa množstvu rôznych športových aktivít, ktoré potrebujú vždy inú pohybovú kultúru a pohybové schopnosti. Nejde ani tak o to, aby v nejakej športovej disciplíne zvlášť vynikal. Skorej je tu vítaná všestrannosť.

No ezoterik bude potrebovať pre vrcholovú ezoteriku ešte podstatne viacej ako iba to, čo som popísal. Rozdiel medzi prírodným a dnešným človekom je aj v rozvoji jemnej motoriky a to sú svaly očí, jazyka, tvárové svaly, svaly prstov na rukách a nohách. Aby ezoterik psychicky prenikol do jemných svalov očí, tak si precvičuje prírodné formy zlepšovania zraku. Zároveň si zdiagnostikuje stav očí, naučí sa uvoľňovať a zovierať očné svaly. Uvedomí si, že v skutočnosti vidí zadným zrakovým mozgom, presunie koncentráciu do tejto oblasti a nie do očí. Môže si precvičiť prepojenie predného mozgu, kde je čuchové centrum na zrakový mozog. Treba cvičiť mnoho rokov. Tak posilní výrazne oblasť zraku. Naučí sa vidieť nie ostro, ale v obrysoch a neustále z pamäti dohadzuje do predného mozgu všetko, čo podobné videl. Tým si šetrí zrak a mimoriadne trénuje neustále vyberanie spomienok z pamäte. Potom treba preniknúť psychicky do svalstva okolo jazyka a samotného jazyka. Môžete sa tu naučiť robiť niečo ako chemické rozbory. No lepšie je pohyby svalov realizovať mentálne a spomínať si na vyhodnotenie rôznych chutí a pocitov priamo v pamäti. Tiež treba psychicky preniknúť do svalstva okolo uší, ovládnuť ho na lepšie počutie a vyvolávanie určitého vhodného napätia okolo uší a v samotnom sluchovom aparáte. Potom je možné sa naučiť tak počúvať, že si neustále a trvalo z pamäte vybavujete podobné zvuky, ktoré práve bežia okolo vás. Je dobré preniknúť aj do svalstva okolo ústnej dutiny a ovládnuť jemnú motoriku svalov pre účely jazykového prejavu. Aby ste sa dokázali rýchlo a presne vyjadrovať, je potrebné vedieť si zo spomienok vybavovať, čo ste už povedali a iba to trochu upravíte. Umenie je hovoriť zo spomienok ako z kazety. Teda keď som to už raz povedal, tak to iba zopakujem a mierne upravím. Treba psychicky preniknúť aj do jemnej motoriky prstov na ruke a naučiť sa operovať v spomienkach na všetky druhy hmatových podnetov a pohybu prstov pred tým, než sa niečoho dotknete. Psychicky sa prenikne do prstov na nohách za účelom manipulácie s magnetickými energiami magmatického jadra planéty Zem. Potom do sa naučiť neustále si spomínať na všetky druhy pohybu, ktorý človek počas svojho života realizoval

Tak isto treba preniknúť do všetkých druhov svalov v tele: do nosných svalov, kostrových svalov a svalov pre jemnú zmyslovú motoriku. Preniká sa aj do svalových platničiek vo svaloch, ktoré zabezpečujú impulzy pre prácu so svalmi. Teda stiahnutie a roztiahnutie. Ezoterik špeciálne preniká do svalových platničiek a učí sa ich aktivovať pomocou predstáv a uverenia vpichu ihlou do svalu. Ezoterik nakoniec vie aktivizovať ktorúkoľvek svalovú platničku vo svaloch. Je mimoriadne dôležité, aby si ezoterik vo svojom mozgu vytvoril centrum pre vyvolanie aktivity svalovej platničky bez zjavného rozsiahleho pohybu, ktorý by bol voľne viditeľný očami. Na mentálnej rovine si ezoterik vie neustále predstavovať prácu ktorejkoľvek skupiny a druhu svalov a pri pohybe ich vyberať zo spomienok. Teda ezoterik sedí, ale svalové platničky vo svaloch sa mierne aktivizujú, ako keby skutočne hýbal nohami, rukami alebo celým telom. Tu vidieť posun v použití pohybových základov ezoteriky z roviny pravekého a prírodného ezoterika do roviny iba aktivity svalových platničiek bez veľkého pohybu. Ide iba o nenápadný jemný pohyb až mikropohyb svalov.

Ezoterik sa pri cvičeniach v posilňovni naučí koncentrovať do svalov a vyvolať pohyb priamo zo stredu svalu bez zjavného pohybu v priestore. Je to špeciálna technika kulturistov, ktorí zatínajú svalstvo bez toho, aby sa pohybovali a niečo zdvíhali alebo premiestňovali. Túto techniku využije ezoterik pri meditáciách, kde treba posediačky nutne zaťať určitý sval a určitú chvíľu ho udržať stuhnutý ako v stave kŕčovitosti. Ezoterik pri koncentrácii svalov tela si zároveň spomína na všetky druhy zaťatia vo svaloch. Ezoterik prenikne do hladkých svalov a to rovno do nervstva, vie tam vyvolať nervové napätie a napríklad udržať hladké svalstvo v napnutosti. Vhodne sa to dá využiť pri behu alebo v staršom veku, kedy toto hladké svalstvo už zle drží orgány v určitom ťahu hore. Ezoterik prenikne do srdcového svalu a pomocou krátkych šprintov ho vie udržať v určitej vhodnej kondícii. Prípadne vie utíšiť príliš aktívne alebo ochabnuté nervové zakončenia. Tak isto si ezoterik spomína na všetky údery srdca a núti neurónové bunky, aby neustále vyťahovali z pamäte neurónov údery srdca. Tak isto sa ezoterik naučí nestále vyberať spomienky o činnosti orgánov, systémov tela, o činnosti buniek a ich vnútorných štruktúr. Samozrejme, takýto systém sa dá dostať do úrovne trváceho neurónového automatu po niekoľkých rokoch aktívneho nácviku.

Ezoterikovi samozrejme na ceste k dokonalosti toto všetko nestačí a je potrebné využiť aj ďalšie fenomény pohybovej ezoteriky. V prvom rade je to využitie pohybu rúk, dlaní a končekov prstov na vysvetľovanie komplikovaných tém. Môže sa naučiť niečo ako posunkovú reč a obohatiť svoj slovný výklad, aby bol zrozumiteľnejší. Ezoterik môže použiť prsty, dlane a končeky prstov na kreslenie geometrických štruktúr a znakov, ktoré sa tvoria v mozočku a dopĺňať svoj slovný výklad. To sme už v kabale, ktorá sa odohráva v mozočku. Tak isto ezoterik využije končeky prstov na neustále stláčanie akupunktúrnych bodov na tele. Vhodné je naštudovať akupresúru. Ezoterik sa naučí neustále zľahka masírovať určité svalové partie. Ezoterik sa naučí dávať prsty do určitých pozícií a to hovoríme o prstových módoch, ktoré dovoľujú pôsobiť do psychiky a vyvolávať určité vhodné stavy. Známa je Silva technika stlačených troch prstov. Všetky tieto techniky sa dajú pestovať aj v mentálnej rovine. Ezoterik sa naučí vykresľovať obrazce a tvary geometrických štruktúr, ktoré produkujú dvojníci bez svojho organického stvoriteľa, ktorý už nie je živou organickou hmotou. A to sme už v ezoterike dvojníkov. Ezoterik sa naučí vyberať spomienky nie na základe pohybu očných svalov, ale nervových zakončení vo svaloch. To šetrí oči a očné svaly, a tak isto zvyšuje schopnosť extrémne rýchleho vyberania spomienok vo veľkom objeme.

Ezoterik vie svoje celé telo neustále dávať do určitých pozícií, ktoré aktívne podporujú a stabilizujú určitý stav mysle, ktorý treba dlhšiu dobu udržať v nezmenenej podobe. Ezoterik sa naučí pohybovať tak, ako keby bol po operácii chrbtových platničiek. Ide o pohyb, ktorý neustále a trvalo šetrí chrupavkové platničky medzi stavcami. Návod dávajú lekári pre osoby s poškodenými platničkami. Treba precvičiť a využiť na ochranu platničiek. Ezoterik ovládne počas dlhoročnej praxe aj lymfatické masážne techniky a vie ich praktizovať sám na sebe, či už po fyzickom tréningu pod sprchou, prípadne počas sedenia si stláča lymfatické špongie na krku alebo množstvo lymfatických uzlín v oblasti kĺbových spojov. A k tomu zatínanie svalov.

Ezoterik ide ďalej a použije jemnú motoriku a mikropohyb svalov aj do oblasti veštectva a mimozmyslového vnímania sveta okolo seba. Svalové platničky a jemná motorika svalov je základom kineziológie. Ide o reakciu svalov a svalových platničiek napríklad na to, čo je pre organizmus dobré a čo nevhodné. Svalové platničky a svaly môže ezoterik vycvičiť na vnímanie toho, čo je pravdivé rozprávanie a čo klamanie. Svaly, svalové platničky a hlavne končeky prstov slúžia na veštecké zisťovanie zdravotného stavu. Keď je orgán v tele chorý, tak kyvadielko sa nehýbe. Keď je orgán v ľudskom tele zdravý, tak sa pekne točí. Svaly možno vycvičiť ako u prútkara a budú reagovať pohybom na to, ako sú na vás ľudia naladení. Keď sú voči vám zle naladení, tak máte pocit, že musíte spraviť určitý druh pohybu. Keď sú dobre naladení, tak zase chcete spraviť iný druh pohybu. Teda psychický prienik do svalov a do svalových platničiek je základom aj vešteckých techník. Dalo by sa povedať, že sú základom veštectva a mimozmyslového vnímania sveta mŕtvych spomienok organického života, a tak isto sugerácia poškodenia svalov je základom psychického prieniku do reálneho kozmu okolo ezoterika.

No ezoterik chce ešte viacej ako iba psychické prieniky do svalov a svalových platničiek. Ezoterik v plnom rozsahu nadväzuje na tradície veľkých šamanov. Šaman bol u prírodných národov aj múdra a na tú dobu aj vzdelaná osoba. A tak ezoterik spája psychické prieniky do svalov aj s teoretickým poznaním medicínskeho charakteru. Teda učí sa názvy svalov, spoznáva nosné svaly, kostrové svaly, hladké svaly, srdcový a žalúdočný sval. Spoznáva zákonitosti fungovania svalových platničiek, mikropohybu svalov. Spoznáva vlastné pohybové návyky a vlastné, ale aj cudzie pohybové vzorce. Ezoterik sa usiluje o určitú odbornú zdatnosť z oblasti medicíny. Ezoterikovi v prvom rade však ide o to, aby prenikal do svalov psychicky a k tomu pridával aj odbornú medicínsku zdatnosť. Ezoterik na rozdiel od bežnej osoby rozumie, ako fungujú svaly a celá pohybová sústava a zároveň preniká psychicky do pohybovej sústavy. Ezoterik ako aj lekár sa rozumejú svalom a pohybovým návykom, ale lekár sám málokedy medituje na svoje svaly.

Stále tu hovoríme o pohybe, ale do pohybových vzorcov treba zahrnúť aj systém nehybnosti a strnulosti. Teda základom pre meditáciu je mnohohodinové nehybné sedenie. Pre dnešnú modernú ezoteriku je v značnej miere pohyb nežiaduca záležitosť, celkovo sa predstava pohybu presúva do mentálnej roviny a minimalizuje sa na prácu so svalovými platničkami a napätím svalov. Nehybnosť a cvičenia na stišovanie svalov a orgánov tela vedú nakoniec k raným štádiám klinickej smrti a nasmerovaním psychiky do sveta mŕtvych spomienok. Sugerácia znetvorenia vo svaloch za účasti čudných aktivít vo svaloch ľudského tela vedie k psychickému prieniku do kozmického priestoru. Sugerácia chorobnosti a svalovej slabosti vedie do stavu média bez vôle, čo je základ tých najlepších vešteckých schopností. Úplná sugerácia celkového poškodenia miechy vedie do vešteckého stavu, kde sa výborne vnímajú vlastní dvojníci, ale aj dvojníci, ktorých organický život ako stvoriteľ už zomrel. Sugerácia poškodenia drobných úsekov miechy vedie k otvoreniu špeciálneho vnútorného priestoru, kde možno ukladať napríklad magickú reč dvojníkov, u ktorých ich organický stvoriteľ vyhynul. Anjelské sféry detských dyslektikov potrebujú takzvanú psychickú údernosť, aby sa presadili a je vhodné cvičiť ju v systéme čikung.

Ezoterik neustále precvičuje základy pravekej a prírodnej ezoteriky. Cvičí mnoho rokov základné cvičenia a postupne prechádza na mentálne predstavy pohybu. Pri mentálnej ezoterike sa pohyb minimalizuje na úroveň uvoľňovania a zatínania svalov. A k tomu sa pridáva aktivita svalových platničiek vo svaloch. Ezoterik využíva pohyb na to, aby sa udržal vo výbornej fyzickej kondícii. Ovláda systém mikronatrhávania svalov a takto ich regeneruje.

Cieľom tohto zasvätenia je previesť pravekú a prírodnú ezoteriku šamanov do systému ezoteriky dvojníkov. Účastníci zasvätenia si vypočuli prednášku a zároveň mali otvorený systém atómovo časticovej studne zo spomienok, ktorý aktivizuje systém nasekaných dvojníkov na úrovni atómov a častíc. Ezoterici si museli uvedomiť, že nasekaných dvojníkov nemožno vnímať klasickým naladením zmyslov. Nasekaných dvojníkov nemožno vnímať ani cez umŕtvené a znehybnené oči. Teda klasické veštectvo bežných veštíc nedovoľuje vnímať tieto úkazy. Tak isto ani veštecké výkony zo sugerácie a uverenia poškodenia neurónových vrstiev veľkého mozgu, ani veštecké výkony z mozočku v zadnej časti hlavy nedovoľujú vnímať dvojníkov. Dvojníkov možno vnímať iba cez techniku dočasného odpojenia alebo utíšenia skupiny neurónov veľkého mozgu o veľkosti zrniek šošovice. Je to špeciálna veštecká technika. Bez jej ovládania sa to jednoducho vnímať nedá. Je to niečo ako špeciálne vedecké zariadenie na vnímanie pokusov na úrovni atómov a častíc. V tomto prípade ide o biologický stroj vytvorený nácvikom v mozgu ezoterika.

Účastníci počúvali prednášku a zároveň si pozerali obrázky svalov ľudského tela. Pozerali si postupne obrázky kultových stavieb, obrázky jogy, čikungu, tajči, Castanedu. Postupne si pod vplyvom dvojníkov pozerali obrázky z klasických zasvätení, pri ktorých v minulosti naberali skúsenosti prírodných a pravekých ezoterických šamanov. Zároveň tu bola snaha posunúť pravekú a prírodnú ezoteriku na vyšší stupeň. Teda nie je tu snaha túto historickú ezoteriku zlikvidovať, ale previesť ju do dnešnej doby a aktualizovať ju pre budúcnosť. Nie je tu snaha zotrvať prísne na tradičnej forme pohybovej ezoteriky, ale je tu snaha o uplatnenie týchto základov v dnešnej dobe. A dvojníci ponúkli riešenie, ktoré by sa na prvý pohľad zdalo absurdné. Naznačili, že moderný burzový biznismeni majú vo svojich hlavách to, čo dáva prírodnej ezoterike možnosť sa rozvinúť ďalej. Pri podrobnejšom vešteckom skúmaní mozgov týchto žijúcich jedincov sme zistili, že ich pohybové neuróny veľkého mozgu sa správajú inak ako bežných smrteľníkov. Mali sme pocit, že hlavy týchto jedincov sú plné niečoho podobného vážkam. Samozrejme, že to je iba symbolika. V podstate v hlave každého človeka je asi 20 % pohybových neurónov. Teda majú na starosti pohyb a jeho riadenie. A práve tieto pohybové neurónové skupiny môžu do seba prijať pomocou výcviku pravekú a prírodnú tradíciu. Veštecký prieskum na diaľku týchto jedincov preukázal, že čím finančne úspešnejšia osoba na burze, tým mala viac vážok v hlave. Tieto vážky alebo kmitajúce neuróny dokážu byť veštecky intuitívne a naznačovať biznismenovi, kde je možné zarobiť na burze ďalšie peniaze a kde je to rizikové. Teda takáto osoba dostane správu o určitých skutočnostiach a keď budú z toho peniaze, tak vážky sa rozkmitajú veľmi dynamicky. Keď číta inú správu a vážky ako keby pomreli, tak akcia je finančne nebezpečná. A práve sem musia smerovať kroky ezoterika, do pohybových neurónov veľkého mozgu. Samozrejme, že prvoradý záujem ezoterika nie je burza, financie a podnikanie, ale duchovný rast. A ezoterik využije vážky na to, aby mohol ísť aj v oblasti ezoteriky k praktickému a dosiahnuteľnému úspechu.

Ezoterik cez systém poškodených buniek vytvorí pred sebou maketu dvojníka, ktorý sa podobá rozkmitaným atómom a časticiam. Požaduje posunúť pravekú a prírodnú ezoteriku do vyššej úrovne. Takto sme vytvorili asi troch dvojníkov. Doteraz majú ezoterici po zasväteniach asi 100 nasekaných dvojníkov a jedného dvojníka vcelku pre účely reinkarnácie. Už sa nezvyšuje počet dvojníkov a noví dvojníci sa stávajú súčasťou už existujúcich kúskov dvojníkov okolo ezoterikov na atómovej a časticovej úrovni. Tento úkaz sa stal po tom, čo sme vytvorili dvojníkov pre úroveň častíc, ktoré si predstavujeme ako energetické lieviky, energetické farebné znaky, energetické iskričky, energetické perleťové guličky. Tieto sa nachádzajú v atómoch okolo nás, ktoré si ezoterik predstavuje ako uzavreté guličky plné bleskov. Vytvorení dvojníci neustále zdokonaľovali systém vážok a menili činnosť neurónov na pohybujúce sa Möbiové pásky. Ide o špecifický pohyb a iné kmitanie ako v systéme vážok. Tento systém aj vyhľadáva príležitosti, ktoré sa dajú využiť v prospech duchovného rastu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.