Venujeme sa zasväcovaniu do vrcholovej ezoteriky a to jedinečným systémom tvorenia dvojníkov. Ide o iný systém napredovania v ezoterike ako doteraz. Dodnes používaný systém zasvätenia stál na tom, že sme mimozmyslovo dostávali do ezoterika spomienky iných ezoterikov a to najčastejšie mŕtvych, ktorí po sebe zanechali magnetické záznamy v magnetických silách magmatického jadra planéty Zem. Tak isto zo spomienok ezoterikov, ktoré sa stali súčasťou sveta mŕtvych.

Systém mimozmyslového zasvätenia sme vyčerpali a do spomienok zasväcovaných osôb sa dostali spomienky zhruba zo 6 000 ezotericky ladených osôb, čo dodnes tvorí základ duchovného rastu a napredovania v ezoterike. Zároveň sme cez tento systém sprístupnili aj históriu ezoteriky, ale aj prehistóriu planéty Zem, ktorá siaha do obdobia asi 2 miliárd rokov pred naším letopočtom.

Tento systém mimozmyslového prenosu informácií rovno do pamäti ezoterikov prinášal potrebu vyhľadať živých ezoterikov, ale aj pozostatky mŕtvych ezoterikov ako kontaktné miesto k spomienkam v kostiach alebo priamo vo svete mŕtvych spomienok. Inak povedané sami sebe sme si vytvorili históriu a dali si významnejší štatút organizovanej inštitúcie s vlastným historickým vývojom. Vyhľadanie spomienok od ezoterikov tvorilo aj základ spoznávania ezoteriky s cieľom vytvoriť pre ezotericky ladených jedincov systém vzdelávania, výcviku a celkovo duchovného napredovania a zdokonaľovania.

Tento systém dovolil ezoterike dať systém cvičení, školení, vzdelávania, nácviku a rozvoja na spôsob školského systému. Teda zase prvok inštitúcia v zmysle školy a prúdu ezoterickej existencie. Inak povedané, dosiahli sme na právo existencie ako organizovanej skupiny jedincov, ktorí sú nejako iní ako bežní ľudia a musia žiť a vnímať tento svet inak ako bežní jedinci.

Tento systém zasväcovania priniesol potrebu vniesť do ezoteriky koncept rozumovosti dnešnej doby a premostiť obdobie prírodných šamanov, ktorí nielenže boli duchovní, ale aj na svoju dobu vzdelaní jedinci. Túto tradíciu sme plnohodnotne oživili a dokázali sme vliať do ezoterického duchovna prírodné a spoločenské vedy, tak isto matematické myslenie a matematickú logiku. Výborný bol vstup medicíny, psychológie, psychiatrie, sexuológie, histológie, genetiky, molekulárnej chémie, fyziky častíc, astronómie. Toto všetko dovolilo vytvoriť stabilný pojmový aparát pre samotnú ezoteriku.

Tento systém zasväcovania priniesol už realizovanú ideu všestranného ezoterika, ktorý oboma nohami stojí vo vlastnej histórii založenej na intuitívnom a vlastne mimozmyslovom prebádaní asi 6 000 ezoterických jedincov. A na základe tohto bádania, ktoré sa opieralo o vedecké metódy bádania sveta okolo nás, sme vytvorili sedem kategórií možného ezoterického duchovna. Vytvára sa štruktúra duchovnej cesty, ktorá je jasná, pojmovo zrozumiteľná a schopná ďalšieho napredovania. Tak isto je tu trvalá možnosť, aby ezoterickí jedinci mohli nastupovať na túto duchovnú cestu znovu a znovu. Noví záujemcovia a adepti už nebudú musieť podstupovať proces straty skúseností predošlých ezoterikov. Celá história možných ezoterických smerov a postupov bola didakticky spracovaná a daná k dispozícii ezoterickej verejnosti. Možno hovoriť o procese premeny amatérskej ezoteriky na úroveň profesionálov.

Tento systém zasväcovania získal hodne tým, že v dnešnej dobe prešiel v plnom rozsahu procesom digitalizácie a úplného zverejnenia na internete. Profesionalizácia, tvorba ezoteriky ako školskej inštitúcie so svojou históriou, pojmovým aparátom, systémom duchovného, ale aj intelektuálneho rastu. V histórii ezoteriky je to zásadný obrat od línie amaterizmu, individualizmu a ľudovej slovesnosti. Ezoterika dostala všetky prvky seriózneho inštitútu. Inak je tu smútok za ezoterickým Klondajkom plným dobrodruhov a šialencov. No čo, taký je osud všetkého, čo sa vyvíja a napreduje.

Dalo sa predpokladať, že jedného dňa sa tento systém zasväcovania vyčerpá a dôjde mu dych ako každej veci alebo oblasti, ktorá má potenciál napredovať do budúcnosti. A momentálne sa tento fenomén naplno otvoril a oznámil svoje. A v tomto momente nastupuje pocit neistoty a chaosu, čo bude ďalej a či ezoterický vývoj končí a zostane tu iba možnosť nekonečného memorovania a opakovania toho, čo bolo dosiahnuté. No tento krízový moment sa prekonáva sám, lebo je nastavený na nekonečný vývoj a napredovanie. Teda to staré sa prekonáva a prináša nový, ešte efektívnejší systém napredovania a to nový systém dvojníkov, ktorý nadväzuje na doterajšie zasvätenia a stáva sa systémom zasväcovania do systémov vrcholovej ezoteriky, ktorá sa na našej planéte ešte nerobila. Dvojník sa stáva sám zasväcovateľ a Saša Pueblo sa stáva iba médiom, ktoré tlmočí požiadavky zasväcovateľa dvojníka. Nakoniec to na zasväteniach bude vyzerať, ako keby Saša Pueblo pozýval na zasvätenie iných zasväcovateľov.
Teda je tu novonarodené dieťa a volá sa dvojník. A toto dieťa mení postavenie Sašu Puebla v systéme zasväcovania na toho, čo dovoľuje stvoriť množstvo dvojníkov pre každú osobu pri zasvätení. Saša Pueblo môže operovať cez magnetickú auru filipínskych liečiteľov so sexuálnou energiou a rezonančnými efektmi do vzdialenosti o priemere 4 biliónov krát 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. A to všetko v 6 prekrytiach v sebe a k tomu kdekoľvek v rovine mikrosveta atómov a časticových vrstiev. A to je mimoriadne dobrý predpoklad poskytnúť na stvorenie dvojníkov z čohokoľvek a kdekoľvek z určeného a definovaného priestoru a to v zlomku sekundy. Pri tvorbe a budovaní dvojníkov nie sú v tomto smere žiadne obmedzenia. Veľkú dôležitosť tu hrá aj to, že Saša Pueblo je všestranný ezoterik a požiadavky tvoriacich sa dvojníkov vie plniť ako zázračný nákupca, ktorý zoženie všetko, čo treba. Či už ide o svet mŕtvych, svet ľudí, svet organického života v kozme, alebo astronomický kozmos okolo nás. A to sú tie predpoklady, ktoré sú pre tvorbu dvojníkov a celkovo ezoteriku dvojníkov potrebné.

Saša Pueblo má aj ďalší potenciál a to je mimozmyslové vnímanie budovania a fungovania dvojníkov. Prepracoval veľmi dobré veštectvo v systéme bezvôľového média a extrémneho hypnotizéra so silou lámača oceľových tyčí. Tento systém mediálneho veštectva umožňuje veľmi dobre vnímať, čo dvojníci potrebujú pre svoju činnosť, pre svoje zdokonaľovanie a zároveň pre zdokonaľovanie seba samého. Teda nastupuje proces tvorenia dvojníkov, spoločnej aktivity, likvidácie fyzických dvojníkov a uloženie spomienok na dvojníka výhradne do roviny spomienok. A takto sa pripravuje tvorba dvojníkov v množstve asi 5 000 – 10 000 pre všetky oblasti ľudského konania, ale hlavne ezoterického konania, kde vrcholom je proces reinkarnácie spomienok na dvojníkov.

Cieľom týchto zasvätení je vytvoriť počas zasvätenia vhodného dvojníka pre niektorú zo 7 ezoterických ciest. V tomto prípade išlo o tvorbu dvojníkov pre oblasť 3. ezoterickej cesty a to je oblasť mozočku. A preto sme počas zasvätenia vytvorili niekoľko dvojníkov.

Ako prvého sme vytvorili dvojníka pre oblasť svetového písomníctva. Prepojili sme sa na poškodené epitelové bunky a pred seba sme začali napájať spomienky na rôzne druhy svetových písomníctiev, či už ešte živých, alebo mŕtvych. Z tohto postupne začal vznikať dvojník, ktorý postupne ožíval a požadoval, aby mu boli dodané ďalšie informácie a premosťovania. Výhodou je, pokiaľ ezoterik má zvládnutý systém magnetickej aury z miechy v princípe filipínskeho liečiteľstva a do miechy dokáže napojiť sexuálne energie a rezonancie. Tento stav dovoľuje mať otvorený svet mŕtvych, kozmický priestor, ale aj organický život v kozme a okamžite preniesť energie a informácie k dvojníkovi. Dnes to vieme v priestore o priemere 4 bilióny krát 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. A to dáva mimoriadny potenciál splniť všetky požiadavky prebúdzajúceho sa dvojníka. Treba si zvyknúť, že dvojník nie je niečo pasívne a má svoje reakcie. V prvom rade chce ovládnuť ezoterika a usiluje sa pri oživovaní vybudovať účinnejší systém ako má ezoterik, cez tento efektívnejší systém ovládnuť psychiku človeka a prinútiť ho, aby pracoval na ďalšom vývoji dvojníka. Dvojník by nútil ezoterika k tomu, čo potrebuje k vlastnému vývoju. Dvojníkovi dovolíme sa vytvoriť a dovolíme mu, aby si nás na začiatok zotročil a získal nadvládu. V tom momente, ako to dosiahne, tak dvojníka zlikvidujeme doslova fyzicky a uložia sa iba spomienky na neho. Ezoterikovi však zostáva nový systém, ktorý mu dvojník vybudoval. A o toto tu ide.

Teda tento dvojník zo svetových písomníctiev sa zmontuje a začne upratovať psychiky takto zasväcovaných jedincov. Vytvára v mozočku skupiny znakov z písomníctva pre jednotlivé oblasti života, ale aj pre jednotlivé ezoterické cesty: K tomu si požiadal o UFO chobotnica, aby dosiahol kvalitnejší efekt v mozočku. Po ukončení preparácií mozočku sa dvojník dôsledne zlikviduje.

Ako druhého sme vytvorili dvojníka pre anjelské sféry. Bol vytváraný z anjelských znakov z predošlých zasvätení, do toho u každého ezoterika požadoval kópie anjelských sfér detských dyslektikov bielej línie. Snažil sa v psychike ezoterika pozmeňovať spomienky do skupín podľa ich príbuznosti. Napríklad všetky spomienky na chodenie do spoločnej skupiny. Zase potreboval rôzne UFO organického života v kozme na vysokú efektivitu prebudovania činnosti mozočku. Následne bol dvojník zlikvidovaný.

Ako tretieho sme vytvorili dvojníka z reiki znakov. Dvojník bol vytvorený z klasických znakov reiki a znakov reiki v ľudských mysliach, ale aj zo sveta mŕtvych a z magnetických záznamov planéty Zem. Dvojník znaky očistil od nežiaducich doplnkov. Prispôsobil si jedinečne tieto znaky v mozočku a psychike ezoterikov. Dnes majú zasvätené osoby reiki znaky plne k dispozícii a sú ezoterikovi plne podriadené.

Ako štvrtého sme vyrobili dvojníka z magických znakov. Tento dvojník bol budovaný z magických znakov a piktogramov prírodných ľudí. Dvojník požadoval tieto piktogramy od organického života v kozme, zo sveta mŕtvych spomienok aj z magnetických polí. Potom nám v mozočku vyčistil všetky blokácie prírodných piktogramov a uvoľnil ich k činnosti do priestoru kozmu. Pracoval aj cez svalové platničky. Potom bol dvojník zlikvidovaný.

Ako piateho sme vytvorili dvojníka zo siamských znakov. Dvojník dostal spomienky na siamských jedincov histórie planéty Zem. Požadoval dostať do seba aj podobné siamské zrastenia organického života v kozme. Upozornil nás, že sme mozoček príliš zmontovali k systému planéty Zem a porobil v tomto smere zásadný poriadok. Dnes už majú zasväcovaní ezoterici otvorený systém v mozočku do kozmu. Dvojník bol po ukončení zmien v mozočku zlikvidovaný.

Šiesteho dvojníka sme vytvorili z astrologických znakov. Dvojník nabral do seba doslova, čo sa dalo, množstvo obrázkov z histórie astrológie, znaky z vešteckých systémov, UFO organického života v kozme, vytváral veľké veštecké znaky a k tomu malé veštecké znaky, nabral do seba všetko okolo médií a hypnotizérov. Prerábal veštecký potenciál do podoby kmitajúcich rezonancií, ktoré prenikajú do veštecky ošetrovaného objektu. Zanikajú a informácie presúvajú cez mikrosvet naspäť k ezoterikovi. Premieňa systém spolupráce s inými mozočkami.

Siedmeho dvojníka sme vytvorili zo zvieracích mozočkov, ľudských mozočkov a niečoho, čo sa podobá mozočkom zo sveta organického života v kozme. Ďalej požadoval odtlačky hmyzu, energie z minerálov, sám sa vydal do množstva anomálií v kozme a tam sa pretváral. Požadoval operovať na časticovej úrovni atómov. Vytvoril nenápadný a jedinečný systém fungovania mozočku, ktorý nebol dodnes známy a pre bežných ezoterikov je v podstate nedosiahnuteľný. Dvojník bol nakoniec zničený a ezoterik si uložil do pamäte iba spomienku na tohto dvojníka. Zásadne zmenil fungovanie mozočku do oblasti vešteckých výkonov.

Ako ôsmeho dvojníka pre ezoteriku sme vytvorili dvojníka pre oblasť matematiky, štatistiky a kontrolných systémov preverovania vešteckých výkonov cez numerologické mriežky plné systémov čiernych dier, vešteckých, matematických a geometrických štruktúr. Tento dvojník bol najprv zmontovaný ako poradca a pripravil koncept prechodu mozočku do systému počítania tým, že veštecky ošetrovaný objekt je doslova obstreľovaný matematickými vzorcami, rovnicami a všetkými druhmi matematických systémov. Naspäť prišli pozmenené matematické rovnice. Dvojník bol nakoniec zlikvidovaný.

Po týchto zásahoch už mozoček začal fungovať v inom režime, ktorý nie je známy pre žiadneho ezoterika tejto planéty. Pocity takto zasvätených jedincov boli jasné. To je iná káva.

Ezoterika tvorená na základe dvojníkov je ešte zatiaľ nedostatočne prebádaná a bude vyžadovať nadobudnutie množstva skúseností. Už teraz je jasné, že po vytvorení dvojníka je nežiaduce si ho ponechať a po určitej spoločnej meditácii je potrebné ho dôsledne a poriadne zlikvidovať. Ale zato je vhodné ponechať si na dvojníka spomienku vo veľkom mozgu, v strednom mozgu cez systém stavu autohypnózy a 40 % rozumovosti. Stav sa podobá stavu tesne pred zaspatím. Tak isto je dobré si ponechať spomienky na dvojníka v oblasti miechy a pamätať si ho na základe 20 % rozumovosti z celkovej rozumovosti. Tak isto je možné uložiť spomienky na dvojníka aj do oblasti brušného mozgu a ganglií. Po likvidácii dvojníka zostanú ezoterikovi iba spomienky vo viacerých neurónových oblastiach.

Tak isto postupne prepracovávame systém likvidácie umelo vytvoreného dvojníka. Zo začiatku ste do tohto dvojníka, ktorý je vytvorený z energií a informácií, vpúšťali magnetické energie ako malé rozbušky a veštecky sme dôsledne kontrolovali precíznosť likvidácie dvojníka. Začali sme používať aj stav psychického prepojenia na pyramídy alebo vytvorenie energetickej pyramídy nad dvojníkom. Tento pyramidálny stav dovoľuje efektívnu likvidáciu dvojníka. Aj tak treba dávať pozor, aby dvojník nevytvoril zo seba malú kópiu, aby sa uchoval, pokiaľ bol dvojník budovaný aj z UFO organického života.

Aby ezoterik mohol vnímať dvojníka pred sebou alebo v sebe, je potrebné ovládať mediálne alebo hypnotické veštectvo, kde je pol mozgu v stave osoby bezvládnej a v stave osoby s extrémnou silou vôle. Teda dvojníka nemožno vnímať bežne naladenými zmyslami. Aj komunikácia s dvojníkom vyžaduje hypnotické veštectvo mediálneho stavu.

Aby ezoterik vytvoril dvojníka, je potrebné prepojenie na poškodené epitelové bunky a to klasicky cez mozoček alebo cez kozmické vedomie presmerované cez vnútro niektorých buniek a vytvorenie UFO odtlačku z epitelových buniek. Druhý systém je stabilnejší, ale vyžaduje osobitnú likvidáciu privolaním dvoch UFO „Okno“, ktoré tento epitelový odtlačok UFO zlikvidujú.

Tak isto narastá zbierka dvojníkov, ktorých vytvárali rôzni jedinci histórie ľudstva. Postupne sa do tohto systému zasväcujeme mimozmyslovo a nastupuje aj prax tvorenia vlastných dvojníkov a systém ich likvidácie. Mimoriadnu zbierku dvojníkov po sebe zanechal F. Bardon a tejto spomienke na dvojníkov budeme venovať mimoriadnu pozornosť. Už sme preberali mimozmyslové skúsenosti tohto ezoterika a čaká nás aj obdobie oživovania a vytvárania dvojníkov. Tak isto budeme budovať dvojníkov do každej zo 7. ezoterických ciest. Každá ezoterická cesta sa podelí na menšie časti, každá časť pôjde do systému dvojníka a bude sa cez jeho systém prepracovávať k vyššej úrovni.

Už teraz sme zistili, že dvojníci vytváraní z voľného priestoru budú slúžiť hlavne na presun psychiky do hĺbok kozmu. Napríklad dvojník z dutých priestorov jaskýň je vhodný na psychické prenikanie do kozmu. Ale aj dvojník z priestoru reálne prebiehajúcej búrky je mimoriadne výkonný presunúť psychiku ezoterika extrémne ďaleko. Je možné budovať dvojníkov aj z reálne vytvorených mini čiernych dier, pulzarov a anti čiernych dier priamo ezoterikom. Takíto dvojníci sú mimoriadne činorodí a uvidíme, na čo sa budú dať použiť. Veľmi silní sú dvojníci z pulzarov a anjelských sfér detských dyslektikov, ktorí majú tendenciu porušovať zákon pravdepodobnosti a symbolicky ešte lepšie poradia, čo je v budúcnosti úspešné.

Znovu každého upozorňujeme, že tvorenie dvojníkov môže priniesť psychické riziká a pokiaľ nemáte dosť ezoterických skúseností, tak vám neodporúčame praktizovať tento vrcholový systém ezoteriky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.