Zrealizovali sme zasvätenie, ktoré sa týkalo 3. ezoterickej cesty. To je cesta stredného mozgu, ktorý sa nachádza približne v strede hlavy. Je veľký ako orech a v ňom sa nachádzajú väčšie zrnká neurónov, ktoré majú v sebe zápisy nočných pochodov, ktoré sa udiali počas zaspávania, nočného spánku a prebúdzania sa.

V prvom rade by si mal každý záujemca o transcendentálnu meditáciu prečítať Snovú školu, kde sú zverejnené články s touto problematikou, ktorá je zachytená tak, ako sa postupom rokov vyvíjala. Tak isto sú k dispozícii zvukové nahrávky MP3. Pochopiť problematiku snových meditácií umožní aj Spánková poradňa, tu zverejnený dotazník a veštecky diagnostikované prípady s poruchami spánku. Tak isto sú k dispozícii aj články v sekcii Zasvätenia a Galéria zasvätení.

Zasväcovaná osoba do oblasti transcendentálnych meditácií si musí uvedomiť, že tomuto typu meditácií sa zvyčajne venujú osoby s poruchami spánku. Teda takéto osoby už nespia klasickým ľudským spánkom, ale zvieracím spánkom, ktorý je zásadne rozdielny. U štandardného ľudského jedinca hormonálna žľaza hypofýza po zobudení produkuje hormonálne látky dennej chémie a v prípade, že jedinec ide oddychovať a spať, tak hypofýza musí postupne prepnúť do nočnej chémie. Tieto dva stavy by si zasväcované osoby mali dobre uvedomiť.

Ďalej je treba pochopiť systém stredného mozgu, ktorý má tak isto dve polohy a to polohu prepnutia činnosti neurónov do polohy nočného režimu a do polohy denného režimu. V strednom mozgu je asi 32 drobných neurónových oblastí. Pokiaľ zasväcovaná osoba zaspáva, tak sa postupne týchto 32 častí jedna za druhou prepínajú do nočného režimu. V štádiu hlbokého spánku sa prepne všetkých 32 častí do nočného spánku. Pokiaľ sa osoba zobúdza, tak sa týchto 32 častí stredného mozgu prepína z nočného do denného režimu.

V strednom mozgu a tu uložených neurónoch sa počas noci ukladajú všetky druhy aktivít, ktoré sa udiali v spánku. Keď sa osoba počas noci nečakane zobudí, tak začne vnímať snové obrazy, ktoré si dokáže uložiť do pamäte a ráno si spomenúť. Niektorým osobám sa počas noci podarí vstúpiť do snových dejov a manipulovať s nimi, čo nie je dvakrát rozumné a poškodzuje to ľudskú psychiku. Zasväcovaná osoba si dobre uvedomuje, že v neurónoch stredného mozgu sa neukladajú žiadne snové obrazy, ale niečo ako digitálny záznam nervových aktivít počas noci. To, čo osoba počas zobudenia v noci vidí, je už prekódovanie nervových procesov v centre fantázie vo veľkom mozgu.

Ezoterik si uvedomí, že počas náhleho prebratia sa počas noci vníma všetko v minimálnom stave rozumovosti a rozumovej logiky a skorej všetko ide na báze detskej psychiky plnej symbolických obrázkov a pocitov veľmi podobných rozprávkam. Každý zapamätaný sen sa musí veštecky dekódovať do reálnych obrazov z bežného života. Ide o techniku priraďovania obrázkov z pamäte k snovej spomienke. Treba prirovnávať dovtedy, až kým sa niektorý obrázok nespojí so snovou spomienkou a to je realistický výklad sna.

Zasväcovaná osoby by mala v prvom rade usilovať o to, aby snový režim a snové pochody prebiehali štandardne a nerušene. Zasväcované osoby zásadne nikdy nemeditujú počas noci. Nezapisujú si sny a nechcú narušovať nočný režim meditačnými technikami. Platí aj tu samozrejme výnimka a do snov sa zasahuje z dôvodu liečby psychiky a liečby fyzickej choroby.

Zasväcovaná osoba túži a aj si programuje, aby v noci v prvom rade prešli pochody súvisiace s obnovou a regeneráciou fyzického tela. Tak isto aby prešli procesy psychického spracovania zážitkov z celého dňa, aby sa vyriešili pracovné záležitosti. Až potom je možné, aby bežali meditačné procesy podľa želania dotyčného jedinca.

Osobám, ktoré musia žiť duchovne z dôvodu takto nastavených chromozómov a génov a nežijú tak v bežnom živote, sa presunie podvedomie do snového režimu a tu sa realizuje. Samozrejme realizovanie duchovna v snoch prináša patológiu snových pochodov. A keď daná osoba aj tu bojuje s podvedomím a nerešpektuje ho, tak problémy zdravotné, psychické a osudové nenechajú na seba dlho čakať.

Osoby, ktoré museli prijať zmenu a pritom ju nechceli, ale inak nešlo, často pokračujú v snoch bez zmeny. Napríklad osoba, ktorá sa zamiluje a jej láska nie je opätovaná, v snoch prežíva lásku opätovanú. Teda dotyčná osoba zmenu neprijala a vytvorila si priestor pre jej prežívanie v snovej rovine.

Zasväcované osoby si uvedomujú, že ezoterik sa môže dobrovoľne rozhodnúť, že prejde z klasického ľudského spánku do režimu zvieracieho spánku. Ide o zásadnú a závažnú zmenu. Takáto osoba sa potom bude v noci budiť častejšie. Tvrdý spánok bude krátky. Daná osoba bude počas dňa pospávať a prepadať sa do mikrospánku. Takúto osobu čaká 2 až 3 roky tvrdého výcviku zvykať si na nový režim v činnosti hypofýzy. Aj počas dňa aj počas noci bude hypofýza fungovať v dennom aj nočnom režime a už nikdy sa nevráti do režimu 100 % dennej alebo 100 % nočnej chémie. Takúto osobu môže kedykoľvek prepadnúť potreba mikrospánku alebo driemot. Takáto osoba sa musí naučiť prijať mikrospánok, prijať stav námesačných osôb a hovorenia a konania ako zo sna. Výhodou je trvalý autohypnotický stav, proces fyzickej a psychickej regenerácie ide stále. Poruchy spánku nehrajú úlohu a aj extrémne psychické a pracovné nasadenie sa znáša podstatne lepšie. Nie je tu túžba a ani potreba po tvrdom a nerušenom spánku.

Zasväcované osoby sa skľudnili a znehybneli, ale nie až tak, aby pozastavili činnosť v orgánoch tela. Stav sa podobal zaspávaniu, ale zasväcované osoby nesmeli zaspať a stratiť vedomie. To by bol už stav hypnózy, straty vedomia a kontroly nad procesmi, ktoré sa dejú. Zasväcované osoby prišli na hranicu zaspatia, ale nezaspali. V tomto stave si želali, aby znovu prežili to, čo bolo počas celého týždňa s cieľom si to želať a aby v mozgu prebiehali voľné snové predstavy. Osoby na zasvätení sa snažili držať líniu psychohygieny a pretlmočiť všetky reálne zážitky či už príjemné, alebo nepríjemné do snovej symboliky. A všetko sa malo podobať procesom, ktoré bežia v spánku. Takto prechádzali všetky spomienky v šedej kôre veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu a ganglií. Každý mal cítiť, ako sa neuróny šedej kôry veľkého mozgu uvoľňujú do regenerácie.

Nastupovala ďalšia fáza a to prežiť zážitky z celého týždňa vo svaloch priamo pod kožou a tukom. Tak isto to zažiť vo svaloch kostrových, ktoré obaľujú kosti. Sú vhodné predstavy presných a vodorovných čiar. Presné geometrické tvary koncentrujú pozornosť zasväcovanej osoby do svalov pod tukom a krivolaké čiary zase koncentrovali do kostrových svalov. Všetko sa mohlo prežiť aj v srdcovom svale pri predstave šprintovania. Tak isto vo svale žalúdka pri koncentrácii a predstave tlaku na žalúdok. Všetky spomienky sa pretlmočili do pohybu a aktivity nervových zakončení vo všetkých druhoch ľudských svalov. Išlo o hlbšiu rovinu ľudského spánku, alebo inak povedané, o psychiku pravekého človeka.

Po tejto fáze nasledovala fáza v stave autohypnózy, kde sa úplne vypla rozumovosť a zasväcované osoby sa skoncentrovali do stien tenkých a hrubých čriev, kde sídli brušný mozog. Odtiaľto každý vnímal povely realizovať niečo na spôsob zvieracieho správania sa. Zasväcovaná osoba požiadavky z oblasti brušného mozgu realizuje výhradne v mentálnej rovine a nikdy nie v reálom prenose do svojho okolia. Zasväcovaná osoba nesmie zasahovať do toho, čo má brušný mozog požadovať a bez akéhokoľvek odporu mentálne zrealizuje pokyny brušného mozgu.

V autohypnotickom stave spojenom so svalovými platničkami vo svaloch a s pokynmi brušného mozgu sa realizovalo aj prebiehanie liečivých procesov. Tieto liečivé procesy sa zasväcované osoby snažili previesť do geriatrického programu ozdravovania tela cez pudy v črevách.

Až po týchto dvoch fázach, ktoré by mali vždy prebehnúť počas noci, nasleduje fáza tretia a to je meditatívna fáza, kde si zasväcovaná osoba vstupovala do svojich spomienok a toho, čo nameditovala počas dňa s tým, že do meditácie budú zahrnuté všeobecné zákonitosti pre ezoteriku, vlastný prístup a túžba previesť tieto spomienky do procesu reinkarnácie. Spomienky sa transformovali do roviny bielej hmoty pod šedou kôrou veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu a ganglií. Teda systém autohypnózy so snovou symbolikou. Prepísanie cez svalové platničky. Prepísanie cez brušný mozog. Potom je tu možnosť prepísať to cez napojenie sa na embryonálne bunky dospelej osoby. Je tu možnosť pomocou mozočku, rezonancií a energií zapísať to do roviny atómov. Potom je to možné uložiť pod predstavou a vycítením UFO organického života.

Nasledovala ďalšia fáza a to prehĺbenie autohypnotického stavu a vytvorenie stavu námesačnosti, ktoré sprevádza systém vytvorenia energetického objektu nad hlavou o veľkosti futbalovej lopty, umiestnenie pohybových spomienok do tohto energetického objektu a tu všetky obrázky o pohybe obrátiť hore nohami. To dovoľuje blokovať iným osobám prístup do snovej pamäte, ktorá sa nachádza v strednom mozgu. Osoba, ktorá chce seba programovať do snov, použije systém námesačného kotúča. Pokiaľ sa osoba dobre nevyspala alebo má zámerne cvičený zvierací spánok, tak sa vedome naladí to slabého stavu námesačnosti a funguje pod týmto stavom. Tak isto si osoby na zasvätení mohli vytvoriť množstvo guľovitých útvarov okolo seba a umiestniť tam rôzne druhy textu, hlasov a podobne a potom rozprávať ako námesačná osoba.

Ďalej zasväcované osoby použili k lepšiemu programovaniu systém prepojenia mozočku a stredného mozgu. Celková sila mozočku smerovala do stredného mozgu s pocitom sugerácie, že mozoček a stredný mozog sú navzájom zrastené. Toto v autohypnotickom stave podporuje ešte efektívnejšie programovanie toho, čo sa má diať počas spánku.

Ďalej zasväcované osoby používali techniku napojenia sa na zomierajúce osoby a požiadanie, aby svojimi energiami a psychickým prepojením poupratovali a pozmenili spomienky zasväcovanej osoby. Mohli používať na dosahovanie vhodných stavov aj kombinovanie kúskov snových obrázkov.

Ďalej zasväcované osoby mohli aktivizovať symbolicko snové obrazy anjelských sfér pre oblasť snových pochodov. Ide o anjelské sféry detských dyslektikov v bielej línii. Môžu radiť, ale najlepšie iba v procese autohypnózy.

Tu sú zverejnené koordináty živých jedincov alebo ich pozostatkov, ktorí nejakým jedinečným spôsobom operovali vo svojich snových spomienkach uložených v neurónoch stredného mozgu. Jednak vedeli účinne chrániť svoje sny počas noci, prípadne boli námesační a nechávali sa riadiť snovými pochodmi, alebo hovorili zo spánku.

Stavy námesačnosti :

01. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,Q). Stav námesačnosti. V noci nad hlavou predstava v guľovitom útvare, ktorá mu diktuje, čo má robiť. V noci bez vedomia toho, že by to vedel, zabíjal ľudí vo vzdialenejších oblastiach.

02.Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,L). Stav námesačnosti. V noci nad hlavou predstava v guľovitom útvare, ktorá mu diktuje, čo má robiť. V noci bez vedomia toho, že by to vedel, psychické prieniky do kozmu.

03. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,I). Stav námesačnosti. V noci nad hlavou predstava v guľovitom útvare, ktorá mu diktuje, čo má robiť. V noci bez vedomia toho, že by to vedel, robil tak športoval.

04. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,G). Stav námesačnosti. V noci nad hlavou predstava v guľovitom útvare, ktorá mu diktuje, čo má robiť. V noci bez vedomia toho, že by to vedel, tak sa učil a študoval.

05. Z oblasti Kanada. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,D).Stav námesačnosti. V noci nad hlavou predstava v guľovitom útvare, ktorá mu diktuje, čo má robiť. V noci bez vedomia toho, že by to vedel, mal kozmické vedomie a psychické prieniky do kozmu.

06. Z oblasti India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,H).Stav námesačnosti. V noci nad hlavou predstava v guľovitom útvare, ktorá mu diktuje, čo má robiť. V noci bez vedomia toho, že by to vedel, sa túlal po uliciach mesta.

07. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (2,F).Stav námesačnosti. V noci nad hlavou predstava v guľovitom útvare, ktorá mu diktuje, čo má robiť. V noci bez vedomia toho, že by to vedel robil potulky po skalných chodníkoch.

08. Z oblasti Španielsko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,E). Stav námesačnosti. V noci nad hlavou predstava v guľovitom útvare, ktorá mu diktuje, čo má robiť. V noci bez vedomia toho, že by to vedel, nosil na kopy kamene.

09. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (4,E).Stav námesačnosti. V noci nad hlavou predstava v guľovitom útvare, ktorá mu diktuje, čo má robiť. V noci bez vedomia toho, že by to vedel, robil náboženské rituály.

10. Z oblasti Kaukaz. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,F). Stav námesačnosti. V noci nad hlavou predstava v guľovitom útvare, ktorá mu diktuje, čo má robiť. V noci bez vedomia toho, že by to vedel, robil šamanské rituály.

Ochrana snov pred druhými osobami:

11. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,K). Tento jedinec mal poruchu vnímania sveta a všetko vnímal hore nohami. Genetické mutácie zmyslov.

12. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,I). Tento jedinec mal poruchu vnímania sveta a všetko vnímal hore nohami.

13. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,H). Tento jedinec mal poruchu vnímania sveta a všetko vnímal hore nohami. Genetické mutácie zmyslov.

14. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,H). Tento jedinec mal poruchu vnímania sveta a všetko vnímal hore nohami. Genetické mutácie zmyslov.

15. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,F).Tento jedinec mal poruchu vnímania sveta a všetko vnímal hore nohami. Genetické mutácie zmyslov.

16. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,Q). Tento jedinec mal poruchu vnímania sveta a všetko vnímal hore nohami. Genetické mutácie zmyslov.

17. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,Q). Tento jedinec mal poruchu vnímania sveta a všetko vnímal hore nohami. Genetické mutácie zmyslov.

18. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,P). Tento jedinec mal poruchu vnímania sveta a všetko vnímal hore nohami. Slepec sny ukladal cez zvukovú podobu a hmatovú podobu a nie zrakovú.

19. Z oblasti Grónsko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,B). Tento jedinec mal poruchu vnímania sveta a všetko vnímal hore nohami. Genetické mutácie zmyslov.

20. Z oblasti Grónsko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (17,C). Tento jedinec mal poruchu vnímania sveta a všetko vnímal hore nohami. Genetické mutácie zmyslov.

Veľmi silné programovanie snových pochodov. Všetci dolu uvedení mali silné psychické a často aj fyzické zrastenie stredného mozgu a mozočku. K tomu často pásy mŕtvych buniek v tele.

21. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,I).

22. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,E).

23. Z oblasti India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,H).

24. Z oblasti Čína. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,G).

25. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,Q).

26. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (15,M).

27. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,M).

28. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,I).

29. Z oblasti Veľké Antily. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,G).

30. Z oblasti USA. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,F).

31. Z oblasti USA. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,E).

32. Z oblasti Kanada. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,D).

33. Z oblasti Mikronézia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (1,I).

Jedinci, ktorí rozprávali zo snov. Všetci majú poškodenú okosticu.

34. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (4,I).

35. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (3,F).

36. Z oblasti Škandinávia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (4,C).

37. Z oblasti Kaukaz. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,E).

38. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,F).

39. Z oblasti Ď. Východ. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,C).

40. Z oblasti Čína. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,F).

41.Z oblasti Borneo. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,I).

42.Z oblasti Nová Guinea. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (17,J).

43.Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,L).

44.Z oblasti Stred. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,H).

45. Z oblasti Aljaška. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,C).

Pokiaľ nerozumiete niektorému výrazu, použite Slovník. Pokiaľ cvičíte sami, tak konzultujte svoj postup, aby ste sa vyhli závažnejším chybám. Pokiaľ cvičíte sami, robíte tak na vlastnú zodpovednosť. Tieto cvičenia, pokiaľ sa robia neodborne, môžu škodiť.

Pridaj komentár