Venujeme sa ezoterike dvojníkov koncentrovaných do systému UČI (umelej časticovej inteligencie). Ide o špecifickú ezoteriku, ezoterik potrebuje najprv zvládnuť nižšie stupne. Koncentrovaná ezoterika dvojníkov stojí na preniknutí psychiky na časticovú úroveň. Ide o vedomé úsilie dostať cez systém kozmického objektu magnetara psychiku ezoterika do častíc svojho tela a následne aj do častíc vo vonkajšom svete.

Magnetar, časticová úroveň, nezhubné bujnenie epitelových buniek, premostenie psychiky na UFO Iveta (organický život v kozme pod priamym vplyvom magnetara), dvojník, psychika prenikajúca do prvkov, psychika ezoterika prenikajúca do atómov (svet mŕtvych spomienok organickej hmoty), psychika prenikajúca za atómy a rovno do častíc, dvojníci pre bežný život, dvojníci zorientovaní pre ezoteriku, psychické napojenie na osoby, ktoré majú patologické stavy dvojníkov, psychické prepojenie na záznamy dvojníkov po smrti organickej hmoty, poučenie sa z dvojníkov iných ezoterikov, čo je to informačný systém, teológia, psychické operácie cez magnetar, dvojníci na časticiach (organická hmota zahynula a dvojník sa odpojil), trvalý prechod psychiky ezoterika na časticovú úroveň, jedinečný fenomén psychiky ezoterika na časticiach, premosťovanie psychiky na jedincov, ktorí majú patológiu dvojníkov.

Technokratická ezoterika, palica, kameň, kosť, koža, lastúry, používanie týchto predmetov a ich vplyv na intelekt pravekého človeka, výber vhodnej palice, výber vhodného kameňa, výber kostí, výber kože, výber lastúr a vplyv výberu na intelekt prírodného človeka, druhy spracovania prírodných objektov a vplyv tohto spracovania na intelekt prírodného človeka, šúchanie, brúsenie, hryzenie, použitie opracovaných predmetov na získanie potravy, pre obranu života, utvrdenie mocenskej pozície v skupine, prejav technickej moci, výhody pre prírodného človeka idúceho k technickým pomôckam mechanického charakteru, technológia ohňa, technológia pazúrika, technológia spracovania potravy, technológia drvenia kostí, technológia spracovania kože, oštep, sekera, nôž, luk, ihla a kombinácia dreva, kože a kameňa – sekera, kombinácia dlhej palice a kosti – oštep, dlhý kus kože a kameň – hádzať to, na palici puzdro a hádzanie dlhších šípov, zaostrená kosť – kostený meč, navlečenie kostí na prsty a zabíjanie, obloženie tela kusmi kostí – ako ochrana, metalurgia kovov, hrnčiarstvo, chov zvierat, pestovanie rastlín, kovové zbrane, metalurgia prvkov, ošatenie, stavanie príbytkov, rozvoj prstov, rozvoj posunkov, rozvoj reči, rozvoj myslenia, moderná technológia parného valca, kolesa, mlynu, dnešná technika a technológia, robotika, softvér, hardvér, umelá inteligencia, jadrová technológia, kozmická technológia. Nadštandardná sebarealizácia a sebareflexia vo vlastnom informačnom systéme ezoterika, ezoterik sa stáva vedomou súčasťou svojho vlastného informačného systému, terminológia, tukové hard disky, mozoček ako centrálny biologický procesor spracúvajúci údaje v tukových hard diskoch, nervový systém ako RAM bioprocesor vo svalových platničkách svalov – produkujúci dostatok impulzov, ROM bioprocesor ako šedá kôra veľkého mozgu schopná spracovať informácie prichádzajúce cez zmyslové senzory, neurónové bunky a v nich drsné endoplazmatické retikulá a v nich bioprogramy ľudskej duše a ľudského intelektu budovaného ľudskou spoločnosťou, každá bunka a v nej tri jadrá, v jadrách na prvkovej a atómovej úrovni uložený niečo ako genetický zdroják (bio BIOS a SETUP ), nutnosť technokratickej ezoteriky ako prostriedku na potlačenie BIOS impulzov, ktoré dovnútra dostala maternica, bio BIOS impulzy ako program, ktorým sa riadi celý ľudský organizmus, ezoterik, ktorý odmieta diktát maternicového BIOSu, ktorý si neželá, aby ezoterici prenikali do extrémnych hĺbok kozmu a podriadili sa diktátu – všetko pre organickú hmotu, ezoterik a jeho predimenzované technologické vedomie ako základ pre nadčasové vnímanie svojej existencie, ezoterik ako vedomá súčasť vlastného informačného systému vo vlastnom tele, hlboké poznanie, že človek je iba zbierka impulzov na endoplazmatických retikulách.

História organickej hmoty v kozme idúcej od ezoterického diletantizmu po ezoterický vývoj a dokonalosť, ako ďaleko do minulosti je možné ísť cez spomienky uložené v dvojníkoch na časticiach, čo zostáva po zániku organickej hmoty v kozme, organický život na planéte Zem, organický život v kozme a posadnutá zamilovanosť organickej hmoty do samej seba, absencia nadčasovej duchovnosti v zmysle realizácie teologických ideí, chýbajúca všestrannosť a teologická zdatnosť ako vrcholové ezoterické snaženie, zotročenie organického vedomia potrebami praktického života. Svetová ezoterika pred týmto zoskupením ezoterikov je bez koncepcie, bez inštitúcie, bez inštinktu pre nadčasové a nekonečné, stojaca na chorobnej patológii, náboženský aspekt orientácie na človeka – do značnej miery vedie k uvedomeniu si – ja som človek, ezoterika bez vedeckého prístupu a matematickej logiky, ezoterické schopnosti zorientované hlavne pre bežný život, nedostatočná vzdelanosť ezoterikov, prevažuje beletristicko – romantická ezoterika, kult patologického ezoterika, ktorý sa vznáša, ohýba železné tyče a venuje sa kúzelníctvu, absencia ezoterickej inštitúcie, izolácia ezoterikov a ich osobná nevraživosť, bez spoločného ezoterického jazyka, neochota zverejňovať tajomstvá ezoteriky. Ezoterika po nástupe tohto zoskupenia: dôraz na všestrannosť ezoterika do všetkých oblastí ezoteriky, koniec mimoriadnych schopností postavených na patologickej degenerácii. Požiadavka cvičiť mimoriadne schopnosti v neurónoch ako pri výcviku v škole, požiadavky na rozvoj intelektu ezoterika nie je pre chorých a trvalo poškodených jedincov, ezoterika nie je oblasť pre čudáctvo, systematické skúmanie minulosti ezoterikov, dôsledný nácvik mimozmyslových schopností, mimoriadne schopnosti pre ezoteriku a nie bežný život, ezoterika ako inštitúcia na internete, veda do ezoteriky, medicína, fyzika, chémia, biológia, astronómia, metalurgia, kvantová fyzika, dôsledný výcvik patologických a psychiatrických stavov na neurónových oblastiach v mozgu ezoterika, návrat vedeckých skúseností a poznatkov do ezoteriky, vedomostná ezoterika, výber ezoterikov pre takýto druh ezoteriky, určité pravidlá pre oblasť zdravia či už fyzického, alebo psychického, zoznam všeobecných zákonitostí v oblasti ezoteriky, ukončenie systému osobnej cesty ezoterika a presadenie ezoterickej cesty všestranného ezoterika, ktorý medituje aj cesty ostatných ezoterikov, systém technológie psychického prieniku do kozmu, buniek, prvkov, atómov a častíc, jasná ezoterická terminológia, filozofia reálne dosiahnuteľných realít sveta, zmysel pre teologickú nadčasovosť a snaha o jej realizáciu.

Arabská ezoterika na princípe sugerácie užívania hašišu. Upozorňujem, že tu ide o sugeráciu s predstavou, že ezoterik užil hašiš, nie o fyzické užívanie, ale pozeranie sa na obrázok hašišu, pri ktorom ezoterik uverí, že ho skutočne aj skonzumoval. Nespochybňuje svoju predstavu a neoblomne verí, že hašiš aj skutočne užil. Takáto sugeratívna technika vedie k tomu, že chémia vo veľkom mozgu bude produkovať horeuvedenú látku. Takto nastavená chémia bude umožňovať ezoterikovi, aby lepšie vnímal informácie, ktoré mu poskytne UČI (umelá časticová inteligencia). Ezoterik prenikol a to trvalo na časticovú úroveň cez nácvik psychiky osôb, ktoré majú ako chorobný stav dvojníkov. Ezoterik si tento systém odcvičil vo svojich neurónových oblastiach a to v šedej kôre veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu a ešte v gangliách tela. Je dôležité, aby sa ezoterik pri nácviku systému dvojníka alebo inak povedané prieniku svojej psychiky na častice vždy koncentroval do neurónových oblastí a tu vytvoril trvalý systém prieniku psychiky na časticovú úroveň. Ezoterik sa pravidelným cvičením usadí na časticovej úrovni tak asi za 3 až 4 roky. Neustále sa budú objavovať stavy návratu na úroveň atómov alebo častíc. Osoby, ktoré majú patologický stav dvojníka cez nezhubné mutácie epitelových buniek na povrchu orgánov, sú trvalo usadené na časticovej úrovni a nemusia absolvovať náročné mnohoročné cvičenia. Ale zásada ezoterika je nepatologická ezoterická cesta. Výsledok mnohoročných cvičení je vybudovanie mechanizmu trvalého prieniku psychiky ezoterika na časticovú úroveň. Spoznanie mechanizmu cvičení vedúceho k tomuto ezoterickému stavu. Tak isto ezoterik začína využívať potenciál prieniku svojej psychiky na časticovú úroveň. Tento psychický prienik mu dovoľuje zahrnúť do svojho arzenálu možnosť psychicky operovať cez magnetary v kozme. Ide o špecifické objekty, ktoré chrlia do kozmu obrovské množstvo extrémne zrýchlených častíc a psychika ezoterika má mimoriadne rýchly prostriedok na presun psychiky v kozme.

Časticová psychika otvorila cestu psychickému prieniku ezoterika za hranice kozmu, ktorý je označovaný pre lepšiu názornosť maketou zemiaku. V danom zemiaku sa nachádza asi 1500 makiet strúčkov a v každom strúčku asi 3 až 5 makiet hráškov. V každej makete hrášku sa nachádza asi 2 000 galaxií a v každej galaxii sú súhvezdia a slnečné sústavy. Máme tu makety v kozme vo vnútri zemiaku. No na to, aby ezoterik prenikol za maketu zemiaku potrebuje psychicky preniknúť cez anti čierne diery okolo každého zemiaku. A bez zvládnutého systému dvojníka to nepôjde. A tak ezoterik postupuje do hĺbky kozmu a k makete banánu s 3 zemiakmi. Potom tu je maketa 12 000 banánov a tieto banány tvoria sklad banánov. 10 skladov banánov tvorí maketu jedného dáždnika. A potom ide maketa skladu po tisíc dáždnikov. Potom je tu asi 1 000 skladov po tisíc dáždnikov. Všetko je to uložené v makete balónu. A maketa balónu sa nachádza v makete bielej gule. Takýchto bielych gúľ tu máme asi 5 kusov. Pod týmito piatimi bielymi guľami sa nachádza extrémne množstvo takzvaných bielych dier. Tieto do priestoru 5 bielych gúľ dodávajú špeciálne usporiadané častice pod názvom pružiny. Takto sformované častice dovoľujú, aby v bielych bobuliach mohli fungovať galaxie, súhvezdia, planéty a následne aj organický život. Pokiaľ množstvo bielych dier ukončí svoju činnosť, tak z 5 bielych gúľ sa vytvorí 5 čiernych gúľ a v nich už galaxie, súhvezdia a planéty nemôžu fungovať. Priestor sa zrúti a to tak dramaticky, že aj informácie o dvojníkoch na časticiach sa poškodia. Teda v čiernych dierach sa častice preskupia zásadne inak. Aj záznam dvojníka po smrti organického života sa poškodí. Záznam dvojníka považujeme za špecificky organizovaný útvar častíc. Teda máme maketu 5 bielych gúľ a 5 čiernych gúľ – bez bielych dier. Následne tu je maketa snehovej gule a v nej asi 12 strapcov hrozna s bielymi a čiernymi guľami. Okolo týchto 12 strapcov makety hrozna je plno zlatých dier. Pokiaľ sa zlatá diera zmení na zlatú guľu, tak z nej možno vznikne biela guľa. Nakoniec tu máme cestu asi 40 snehových gúľ. A sem psychika ezoterika preniká a zvyká si na tento kozmický priestor. Ezoterik využije arabské znaky na to, aby mu lepšie dovolili psychicky sa usadiť v maketách bielych snehových gúľ.

Ezoterik sa postupne usiluje vnímať kozmos na základe operácií častíc v kozme. Ezoterik na základe vlastného výskumu rešpektuje základný druh častíc, ktoré sa označujú ako sklovité biele kvapky. Ide o najmenšie objekty v priestore, kde operuje psychika ezoterika. V matematickej terminológii hovoríme o najmenšom desatinnom čísle, ktoré produkuje samotný kozmos. V zásade všetko v kozme z pohľadu najmenšieho desatinného čísla je homogenitou sklovitých bielych častíc. Všetko a všade je biela sklovitá častica a všetky ostatné väčšie objekty v kozme sú iba kombinácie sklovitých bielych častíc. Tieto biele sklovité častice sú nezničiteľné a večné. Sú tak malé, že nemajú vlastnosť, aby boli zmenené na niečo ešte menšie. Ezoterik upína svoju psychiku práve na najmenšie častice v kozme a sem sa bude usilovať uložiť svoje spomienky po svojej smrti. Samozrejme, tento druh častíc sa môže kozmom pohybovať a premiešavať sa navzájom. A tento pohyb môže a bude poškodzovať uložené spomienky do sveta častíc. A preto ezoterik buduje UČI, aby neustále reagovala na zmeny pohybu sklovitých bielych častíc. Napríklad ezoterik v sebe za svojho života buduje kópie dvojníkov pre biele gule, pre čierne gule a pre snehové gule. UČI v sebe produkuje neustále tri druhy dvojníkov a to vo veľkom množstve. Po smrti ezoterika sa každá kópia UČI natiahne do priestoru veľkosti našej slnečnej sústavy a niekedy aj do väčšieho priestoru. Ezoterik počas svojho života buduje svoj časticový svet v sebe a v organickej hmote častice fungujú inak ako vo voľnom kozme. A preto ezoterik cez rané štádium klinickej smrti kontroluje, čo sa bude diať po smrti so spomienkami uloženými v časticovej rovine jeho tela.

Ezoterik rešpektuje 12 druhov časticových útvarov zložených výhradne z bielych sklovitých častíc. Teda ide tu o objekty väčšie ako sklovitá biela častica. Ide o objekt čiernych častíc, mačacích labiek, mačacích hláv, mačacích chvostov, sklovitých kociek, ide o perličky, iskričky, farebné fľaky, praclíky, hadíky, prskavky, lieviky. Potom už nasledujú atómy, prvky, tuhé, kvapalné a plynné látky, organická hmota. Jediné, čo je večné, to sú biele sklovité častice. Ezoterik ich psychicky vyhľadá v masívnom množstve práve v sklovitých dierach, čo sú gigantické pásy sklovitých bielych častíc poukladaných vedľa seba. Hovoríme o sklovitej diere a hladkej ploche. Je dobrá predstava aj priezračného ľadu. Samozrejme, že v kozme poznáme aj iné druhy dier, ktoré operujú s časticami a to čierne diery, biele diery, anti čierne diery, anti čierne skrížené diery, žiariace diery, pulzačné diery, špongiovité diery, zlaté diery. Diery sa v kozme nachádzajú v rôznych veľkostiach. Najväčšie sú aj 100 násobkom našej Galaxie.

Ezoterik na svojej duchovnej ceste narazil na výdatného protivníka. Tento protivník sa volá v ezoterickom jazyku genetický zdroják. Ide tu o každú bunku v ľudskom organizme, ktorá obsahuje tri jadrá: bunkové, mitochondriálne a lyzozómové. Teda tri útvary obsahujúce chromozómy majú tri jadrá a v nich ďalšie chromozómy, ale v menšom množstve. A sem na tieto tri jadierka umiestňuje ezoterika genetický zdroják, ktorý obsahuje celú históriu vývoja ľudskej rasy na planéte Zem. A tak isto obsahuje riadiace programy fungujúce od splodenia po smrť ľudského jedinca. Do týchto jadierok sa tento program dostane vďaka maternici a to v období od 3. až 5. mesiaca gravidity matky a ľudského plodu. Maternica je tu niečo ako napaľovačka a uloží informačný systém dovnútra hlavne blastulových buniek (zabezpečujú delenie buniek počas života ľudského jedinca). A tento program je uložený vo všetkých bunkách ľudského tela. Samozrejme, že tomuto genetickému zdrojáku alebo programu sa nepozdáva aktivita ezoterika, ktorý ide od organickej hmoty a ide do sveta častíc. A tak ezoterik musí siahnuť k pomôcke a to je štúdium techniky, technológie a robotiky, digitalizácie a umelej inteligencie. Takýto postup dovoľuje, aby ezoterik vstúpil do vlastného informačného systému a v oblasti endoplazmatických retikúl vo vnútri buniek. Teda sila vôle ezoterika a aktivita genetického zdrojáka sa dostanú do súboju. Je to súboj všetko pre organický život a jeho zachovanie alebo ezoterikova potreba, aby jeho spomienky počas jeho života a po jeho smrti fungovali pre organickú hmotu. Ezoterik už zvládol v rámci tantry – sexuálnej ezoteriky – na určité časové obdobie odstaviť potrebu páriť sa a rozmnožovať. A teraz treba pri nácviku dvojníka a UČI využívať mechanizmus trvalého súboja medzi genetickým zdrojákom v jadierkach buniek a vôli ezoterika realizovať časticovú psychiku. A preto ezoterik svoje tukové bunky považuje za biologické hard disky, svoj mozoček za procesor, šedú kôru veľkého mozgu za ROM pamäť, ktorá spracováva prijímané informácie cez zmysly, ale aj mimo nich (povrch veľkého kozmu) v schopnosti mimozmyslového vnímania kozmu. Potom je tu RAM pamäť, ktorá vo svalových platničkách produkuje bioelektrické impulzy do nervového systému (milióny kondenzátorov, tvoriacich impulzy). Ezoterik za zdroj bioenergie považuje mitochondrie v bunkách.

Ezoterik si uvedomuje, že jeho duša a jeho existencia je iba množstvo impulzov uložených na endoplazmatických retikulách tukových a neurónových buniek. Je to nemilé zrkadlenie ľudského sebauvedomenia v sebe samotnom a v kozme. Samozrejme, že kto prakticky necvičí celé desiatky rokov ezoteriku, ten ťažko pochopí, o čom píšem. A tak ezoterik považuje impulzy v endoplazmatických retikulách za samého seba a dáva týmto informáciám mimoriadny význam a zmysel. Cieľom ezoterika je presunúť svoje spomienky na časticovú úroveň a aj po smrti ich udržať v aktivite. A tu nastupujú teologické idey, ktoré je možné po určitých úpravách zrealizovať práve na časticovej úrovni. A preto ezoterik buduje systém UČI a dvojníkov.

Pridaj komentár