Duchovná cesta. Ezoterika duchovna. Sugeratívna škola. Jogínska škola. Kozmos sekcia. Logistická škola. Plazmatická škola. Reiki škola. Silva škola. Šaman sekcia. Cesta k Bohu. Virguľa poradňa. Kineziologická poradňa. Tantra sekcia. Veštecká škola. Gnostická škola.
Pokúsim sa zastaviť na duchovej ceste do svojho psychického a fyzického vnútra. Je to dobrovoľné zastavenie spôsobené vianočnými sviatkami. Konečne som si mohol oddýchnuť od aktívnej ezoterickej cesty a vychutnať si nehybné státie na jednom mieste. Táto prestávka mi dovoľuje zamyslieť sa a definovať, kde sa teraz nachádzam na duchovnej ceste.
V prvom rade sa mne a mojim ezoterickým priateľom podarilo preniknúť do neurónových systémov ľudského tela a zahájiť etapu neurónovej ezoteriky. Podarilo sa rozdeliť ezoteriku do troch najdôležitejších oblastí podľa historického kľúča a to na ezoteriku ľudskú s prvkom premýšľania, na ezoteriku šamanskú s prvkami magického myslenia a konania a na ezoteriku čisto zvieraciu, kde sa všetko podriaďuje na vykonanie pokynu z vnútra systému zvieraťa.

V ezoterike prenikáme do jednotlivých orgánov, prenikáme do nervového systému, do hormonálneho systému, do krvného, svalového a kožného systému, do lymfatického systému, do kostného systému. Prenikáme do jednotlivých častí mozgu, špeciálne prenikáme do miechy. Prenikáme do zmyslov a zmyslových centier na povrchu veľkého mozgu a do neurónov šedej kôry mozgovej, miešnej a do neurónov v celom tele. A práve prienik do neurónov šedej kôry veľkého mozgu priniesol otvorenie náboženskej cesty. Pre mňa osobne a tiež pre mojich ezoterických priateľov to bolo veľké prekvapenie a znovuobjavenie, kde sa vlastne nachádzajú náboženské obrazy a to, čo sa nazýva Boh. Osobne nemám veľkú chuť na náboženskú cestu, no prišla, je tu a treba ju robiť, lebo sa stala súčasťou celkovej duchovnej cesty. Teraz sa pokúsim pozrieť na minuloročný vývoj cez jednotlivé školy, sekcie a poradne.
Sugeratívna škola priniesla rozvinutie sugeratívnej techniky uverenia, že som v nejakej situácii, že som v nejakom zdravotnom stave. Sugeratívna technika je vlastne z hľadiska psychiatrického chorobný stav a neschopnosť posúdiť rozumovo danú situáciu a daný stav. Niekto mi povie, že mám stigmy na rukách ako krvavé rany a ja tomu verím a nepripustím žiadnu pochybnosť. Dokonca tento stav na svojich rukách vidím a cítim. Ide o divoké fantázie a halucinačné stavy všetkého druhu. No dovoľujú vstúpiť do extrémnych oblastí ezoteriky, ktoré sú sprevádzané abnormálnymi psychickými a chorobnými stavmi. Bez sugeratívnej technológie nie je možné napredovať na duchovnej ceste. Nemožno si predsa v skutočnosti privodiť nádorové stavy mozgu. No sugeratívne sa dá dosiahnuť po psychickej stránke to isté, ako u chorej osoby. To otvorilo pre meditačnú skupinu vrcholovú ezoteriku extrémnych ľudských stavov.
V Jogínskej škole sa nám tento rok podarilo preniknúť k tomu najhodnotnejšiemu v jogínskej praxi. Ide vlastne o otvorenie duchovnej cesty na základe jogínskej praxe. Začali sme trénovať utišovanie a umŕtvovanie nervstva a to hlavne sugeratívnymi technikami. Zároveň dokážeme silnou koncentráciou na seba vytvoriť zvláštne telo stvoriteľa, ktorý dokáže vstúpiť do vnútorného sveta a psychického priestoru. Tento priestor majú všetci ochrnutí ľudia vo svojej psychike. Sem sa dá stúpiť ako do kozmického priestoru a budovať tu zvláštnu existenciu. Teším sa, že sme nastúpili duchovnú cestu jogínskej praxe.
V Logistickej škole sa nám podarilo začať jasnejšie definovať, o čom by mala ezoterika byť a kam by mala smerovať. Snažíme sa tu postaviť ezoteriku na nohy aj po teoretickej stránke a takto dať ezoterike seriózne základy. Všetko budujeme na základe medicínskych pojmov, pojmov patológie a pojmov logiky. Zároveň sa snažíme pomocou matematiky, geometrie, logiky a filozofie prenikať hlbšie do ezoterických zákonitostí duchovnej cesty. Som rád, že tu v Logistickej škole môžem vystupňovať Silvovku a schopnosti abstraktného myslenia do maxima.
V Plazmatickej škole sme začali s pravidelným nácvikom špiritistických schopností. Niektorým jedincom dovoľujú ich psychické stavy aktivizovať informačné polia mŕtvych osôb. To dovoľuje pri dobrých vešteckých schopnostiach čítať informácie z ľudskej minulosti. Toto a táto schopnosť špiritizmu a veštectva mi dovolila získať množstvo dôležitých informácií. Nemá zmysel získavať tieto informácie, pokiaľ sami necvičíte rôzne psychické stavy. To, čo získate mediálnymi technikami, nemôžete rozumovo pochopiť bez vlastnej praxe a vlastného nácviku. Tu spravilo veľa ezoterikov osudnú chybu, pretože získané informácie z mŕtvych informačných polí zle rozumovo rozkódovali. V špiritizme sme prenikli do oblasti neurónov, kde už netreba zosávať celé informačné polia mŕtvych osôb, ale iba čiastkové informácie a to naraz zo všetkých mŕtvych. Zároveň nie je potreba sa očisťovať od týchto informácií. Odídu samé, pokiaľ si to želáte. Rozkódovali sme a overili prepojenie predstáv o kovoch a chemikáliách s celým informačným poľom mŕtvej osoby. Je tu možnosť stabilizovať neštandardné psychické stavy práve technológiou celého informačného poľa mŕtvej osoby a predstáv o chemických prvkoch a chemických zlúčeninách. Najviac však potešilo otvorenie duchovnej cesty špiritistu, ide tu o nekromanciu. Sú to jedinečné osoby, ktoré v sebe nosia zvláštne tkanivá predhistorických zvierat, hlavne morských zvierat a zároveň sú špiritisticky nadané. Týmto osobám sa zjavuje duch bielej osoby a tá ich prevedie do zvláštnych vnútorných ľudských dimenzií. Tu sa otvára cesta k evokačným technikám, ktoré popísal František Bardon. No najprv treba zvládnuť základy špiritizmu a až potom sa môžete vydať na cestu nekromancie vlastnej duše. Mimoriadne potešilo, že aj v tejto oblasti sa otvoril duchovný rozmer.
V Reiki škole sme pokročili za posledný rok nebývalým spôsobom. Opustili sme klasický prístup súčasných Reiki zasväcovateľov a vydali sme sa do Reiki energií na základe medicínskych a antropologických poznatkov. Stanovili sme, kde sa v šedej kôre veľkého mozgu nachádzajú energetické centrá a tieto sme začali dôsledným výcvikom ovládať. Stanovili sme prioritu tvorby vlastných energií a vlastnej samoliečby. Liečba iných išla na druhé miesto. Zároveň sme ovládli zosávanie bioenergií z iných živých objektov. Zosávanie sa deje na základe znakov. Zosatá bioenergia slúži v prvom rade na vlastnú samoliečbu a nie liečbu iných osôb. No vždy možno tento systém prepnúť na liečbu iných osôb. Zároveň sme otvorili kapitolu magnetických síl Zeme, ktoré produkuje magmatické jadro Zeme a možno ho vnímať pomocou kompasu. Otvorili sme cestu, ktorú klasickí Reikisti nazývajú zemné alebo kozmické Reiki.


V Silva škole sme jasne a zrozumiteľne pochopili, o čom je vlastne Silvov systém. Z pamäťových záznamov dokážeme vyvolať vibračné, blikajúce a kmitajúce spomienky a prenikať nimi do neurónových oblastí šedej kôry veľkého mozgu. Ide skôr o pestovanie schopnosti abstraktného a logického charakteru. Teda schopnosť udržať si ľudskú kontrolu nad sebou samým. Silvova metóda nám slúži v prvom rade na to, aby sme mohli ísť duchovnou cestou rozumového pochopenia a popísania duchovnej cesty.
V Šaman sekcii sme naďalej postupovali do hĺbky celého systému. Jednoznačne sme rozčlenili ezoteriku na tri oblasti: na ľudskú ezoteriku, ktorá je charakterizovaná premýšľaním; na šamanizmus a magickú formu myslenia a na zvieraciu ezoteriku, kde človek nemôže konať vedome, iba reagovať ako zviera. To je dôležité členenie z hľadiska teórie ezoteriky ako duchovnej cesty do seba samého. Podarilo sa nám zo šamanizmu prevziať niektoré významné oblasti ako je tvorba totemového sveta. Teda psychika šamana a vytváranie bioenergetických objektov v aurickom obale ezoterika. Ďalej sme začali s nácvikom zvukovo-hmatovej ezoteriky. Aj tu sa nám podarilo ďalšie členenie ezoteriky na zrakovú ezoteriku a zvukovú ezoteriku. Teda začali sme vo vlastných hlasivkách pestovať duchovnú cestu zvuku samotného v nás. Pokročili sme aj v nácviku bioenergií spojených so šamanizmom a zvieracou psychikou. V priebehu roka sme neustále počúvali etnickú hudbu z celého sveta a aj tým sme v sebe oživovali šamanského ducha. Nestále treba pracovať na tom, aby sme sa vracali do normálneho stavu ľudskej mysle a zase do šamanskej alebo zvieracej mysle.
K úplne radikálnej zmene došlo v oblasti náboženskej a to tým, že sme intenzívne prenikali do neurónov šedej kôry veľkého mozgu a tiež do ostatných oblastí neurónov v ľudskej mysli. Pri prieniku do týchto oblastí sme narazili na fenomén náboženských symbolov a Božieho sveta. Nie že by sme mali všetci zrovna chuť sa venovať náboženstvu , ale keď sa v tejto oblasti mozgu nachádza, tak ju mienime rešpektovať a ezotericky pestovať. Zároveň sme spravili prieskum tejto oblasti ľudského bytia a vybudovali prvé zásady, ako realizovať duchovnú cestu ezoterika v náboženstve. Zároveň sme jasne definovali rozdiel medzi ezoterickým náboženstvom a súčastnou formou bežného pestovania náboženských vecí. Tak isto sme si začali uvedomovať, ako vplývajú náboženské postoje na zdravotný stav cez neurónové oblasti v ľudskom tele. Postupovali sme aj v iných smeroch, ale tu zmeny neboli tak výrazné, aby prerástli do zásadnejších zmien.
Držte nám palce aj tento rok, aby sme na duchovnej ceste do vnútra vlastnej duše postúpili ešte ďalej.

Pridaj komentár