Veštectvo, taroty, kyvadielko, ceruzka, pretekanie bioenergií. Zosávanie bioenergie. Sugerácia chorobnosti. Tenký drôtik. Sugerácia schizofrénie. Sugerácia sklerózy multiplex. Silva mozog rezonančný. Základný veštecký výcvik. Zápis má aj svoju zvukovú nahrávku MP3.

Pokračujeme vo výcviku základných vešteckých techník. K výcviku potrebujeme mimoriadne mäkkú ceruzku, akú používajú hlavne výtvarníci. Musí sa ňou dať kresliť aj pri slabom tlačení. Ďalej potrebujeme kyvadielko a ohnutý tenký drôtik. Pozri predchádzajúce príspevky. K týmto základným pomôckam je potrebné prefotiť si postavu osoby spredu aj zozadu. Stačí iba postava s obrysmi. Postavička slúži k základným pomôckam veštca. K ďalšej výbave veštca patrí sada tarotových kariet. Tie si vytlačíte z mojej galérie tarotových kariet. K tomu treba pridať veštecké obrázky na odsávanie a utíšenie zmyslových orgánov v tele veštiacej osoby.

Na začiatok je potrebné, aby ste sa vhodne naladili na veštecký výkon. Postupne si vsugerujete a to čo najživšie, že jednotlivé orgány sú chorľavé, nekrotické a narástli tu nové bunky. Sugeráciu chorobnosti treba udržať počas vešteckého výkonu. Tak isto treba zabezpečiť, aby ste zosávali všetku bioenergiu zo seba preč a tiež tú, ktorú ste na diaľku zosali z inej osoby. Neustále máte pred sebou znaky na odsávanie a utišovanie zmyslových orgánov.

Môžete si vytvárať vlastné tarotové karty. Nechajte sa inšpirovať takými tarotovými kartami, ktoré sa vám pozdávajú. Každá tarotová karta musí mať nakreslenú postavu, tvár, ruky. Na karte musia byť znaky, ktoré odsávajú bioenergiu a udržujú vás vo vešteckom stave.

Pokračujeme v utišovaní očných buliev, ucha, nosa, jazyka a končekov prstov. Celkovú pozornosť prenášame na povrch šedej kôry veľkého mozgu. Odtiaľto môžeme potom vnímať svoje vnútro alebo vnútro inej osoby, aj na diaľku.
Pokračujeme v sugerácii schizofrenickej povahy.

Koncentrácia je presunutá do mozočka, ktorý je v zadnej časti veľkého mozgu pod zadným zrakovým mozgom. Tu si vsugerujete, že chcete žiť život inej osoby a nie svoj. Cítite sa ako iná osoba, alebo si v sebe vytvoríte plastickú predstavu dotyčnej osoby. Potom zisťujete, čo by dotyčná osoba chcela a či je zdravá, alebo chorá.

Pokračovali sme v sugerácii sklerózy multiplex, pri ktorej je poškodená miecha a zobrali sme do ruky ceruzku. Zároveň sme si na papier nakreslili postavičku osoby, ktorú dobre poznáme. Ceruzkou sme išli postupne po postavičke. Koncentrovali sme sa celkovo na chorobu. Tam, kde ruka s ceruzkou nakreslila hrubú čiaru, tam možno hovoriť o chorobnom stave.

Pokračovali sme koncentráciou na svaly celého tela. Zároveň sme si navodzovali pocit strachu. Na papier sme si nakreslili postavičky nám dobre známej osoby. K nej sme napísali meno, priezvisko, vek a miesto pobytu. Keď sme vo svaloch mali pocit slabosti, tak nie je vhodné, aby sme sa s danou osobou kontaktovali. Keď sme pri pohľade na postavičku stuhli, tak osoba je vhodná pre spoločné aktivity. To je praktické využitie kineziológie.

Pokračovali sme v koncentrácii na svaly; do prstov sme si zobrali drôtik a zisťovali sme v sebe, či dostatočne odsávame bioenergiu a teda sme vo vhodnom bioenergetickom stave. Potom sme si znova nakreslili postavičku na papier a k postavičke sme napísali meno a priezvisko. Zároveň sme jednu ruku dostali do stavu pocitu, že je bez energií a je to ruka dotyčnej osoby. Potom sme si predstavovali, ako do ruky vkladáme napríklad srdce dotyčnej osoby. Keď bolo srdce malé, tak malo nedostatok energie. Keď bolo srdce príliš veľké, tak malo príliš veľa bioenergie. V jednom aj v druhom prípade išlo o disharmonický stav s možnosťou ochorenia.

Do postavičky pred sebou sme nakreslili orgány dotyčnej osoby. Tieto sme obkresľovali virguľou. Pokiaľ sa nám darilo orgán virguľou obkresliť, tak je zdravý. Pokiaľ sa nám to nedarilo a virguľa bola nehybná, tak orgán nie je v poriadku.

Pokračovali sme v tom, že sme si znovu nakreslili postavičku s menom a priezviskom. Zároveň sme intuitívne k postavičke vyberali rôzne veštecké značky. Pozri podrobne značky okolo postavičky. Potom sme k vešteckým značkám v mysli priraďovali jednotlivé pocity a obrazy. Takto sme si vytvárali určitý veštecký obraz o dotyčnej osobe.

Cieľom všetkých týchto cvičení je schopnosť udržať neustále počas veštenia vhodný veštecký stav.

Pridaj komentár