Pred tým, než sa pustíte do skúmania Astrálnych oblastí, je nutné zvládnuť základné techniky tak, aby ste si vhodne nastavili svoju myseľ, ktorá sa bude vedieť koncentrovať do oblasti neurónov vlastného tela, ale aj tela iného človeka alebo zvieraťa. Prienik do iných ľudských neurónov sa robí na diaľku cez bioenergetické polia, ktoré produkuje ľudské telo. Osobne som dole uvedené cvičenia absolvoval a svedomito odcvičil. Zároveň som si dal tú námahu, aby som všetko riadne otestoval a pokúsil sa v tejto oblasti takpovediac spraviť jasno. Týmito cvičeniami, ktoré som pre vás zozbieral z rôznych verejných, ale aj osobných skúseností sa postupne prepracujete k jednej vrcholnej technike a to je predstava vašej postavy vybratá z pamäti. Túto predstavu si upravíte na veľkosť malej postavičky asi 10 centimetrov. Túto predstavu umiestnite do stredu hlavy. Pokúsite sa, aby postava vašej osoby bolo plastická a priestorová ako v skutočnosti. Dajte si záležať na nácviku vonkajšieho vzhľadu, ale aj vnútorných orgánov. Čím je vaša postavička vernejšou kópiou vás samých, tým lepšie. Keď ste si ju umiestnili do hlavy, potom ju treba uviesť do pohybu. Ide o pohyb kráčania vpred. V pohybe máte pocit, že z postavičky vašej osoby vystúpila prvá biela postavička. Táto postavička má tvar človeka a je v pocitoch vytvorená z hustého bieleho dymu. Po chvíľke vystúpi z postavičky ďalšia biela postavička. Tieto dve biele postavičky sa spoja a môžete prenikať do 13. oblastí zhlukov neurónov. K tejto technike je treba poznať, kde sú jednotlivé neuróny v tele uložené. Musíte sa vedieť do týchto oblastí koncentrovať a zároveň si ich vedieť predstaviť podľa anatomických obrázkov. Vlastne ide tu spolu o 3 úkony naraz a to je vytvorenie malej postavičky vášho tela, koncentrácia do fyzickej oblasti, kde sa neuróny nachádzajú a vytvorenie predstavy o neurónoch v danej oblasti. Teraz už stačí do neurónových zhlukov prenikať a modelovať tu jednotlivé božstvá silou predstavivosti. Niečo v týchto oblastiach cítite a toto neurčité tu podľa určitých náboženských vzorov vytvoríte tak, ako Boh vytvoril tento svet. Kým sa k tejto schopnosti prepracujete, je potrebné nacvičiť tu uvedené základné cvičenia. Skúsme to cvičiť spoločne. Zasadneme si do nehybnej polohy. Utíšme sa a skúšajme mať pocit, že sme ako trpaslíci. Potom môžeme cvičiť pocit, že sme veľkí obrovia. V ďalšom cvičení máme postupne navodené pocity, že sme unavení, potom radostní, potom zdraví. V ďalšom cvičení si vsugerujeme pocit, že spíme. V ďalšom cvičení máme pocit, že sa pohybujeme a zároveň niečo pojedáme. V ďalších cvičeniach vystriedame postupne pocity radosti, smútku, hnevu a strachu. Spomenieme si, keď nás potriasol elektrický prúd. Dôležitý je pocit, ako elektrický prúd prechádza cez telo. V ďalšom cvičení nastupuje pocit, že cez telo pretekajú rôzne druhy farieb. Ďalšie cvičenie je založené na pocite tepla a chladu. Máme ďalej pocit, že počujeme iba jeden zvuk v celom tele. Máme pocit, že sme unavení. Máme pocit, že sme uvoľnení. Máme pocit, že vidíme každý svoju tvár. Máme pocit, že nad sebou vidíme svoje telo. Máme pocit, že v tele pred nami vidíme vlastné orgány. Máme spoločne pocit, že na postave vidíme kosti, svaly a pokožku tela. Máme pocit, že nás niekto miluje. Máme pocit, že žijeme postupne v prítomnosti, budúcnosti a minulosti. Máme pocit, že sa vznášame. Máme pocit, že sme opustili svoje telo. Treba sa úplne utíšiť a zo začiatku cvičenia mať takéto pocity iba s niektorými časťami tela. Máme pocit, že sa niekde prechádzame. Máme pocit, že cez naše telá prechádzajú elektrické impulzy, ktoré sa môžu podobať lúčom lasera. Máme spoločne pocit kľudu a potom pocit hojdania. Spoločne máme pocit, že chvíľu padáme a potom zase stúpame. Máme pocit, že sa od svojho fyzického tela vzďaľujeme a potom zase približujeme. Chvíľami máme pocit, že telo máme a chvíľami ho nemáme. Chvíľami máme pocit, že spíme a potom pocit, že nespíme. Pociťujeme, že v našom tele leží telo iného človeka a potom neleží. Spoločne máme pocit, že naše fyzické telo sa zmenšuje a potom zase zväčšuje. Máme pocit, že z našich tiel doslova vystreľujú naše orgány. Vyletia a znovu spadnú naspäť. Spoločne si vsugerujeme, že naše telá stuhli, ako keby ich niekto zamrazil a potom máme zase pocit, že naše telá sa rozmrazili a uvoľnili. Môžeme mať aj pocity, že sme živí a potom, že sme mŕtvi. Môžeme po zvládnutí týchto cvičení pokračovať v ďalších cvičeniach a to tým, že si znovu sadneme do meditačnej polohy a vo svojom vnútri budeme v myšlienkach pomocou vnútorného hlasu vyslovovať FFFFAAAA … RRRRAAAA … OOOONNNN … TAAIII … REEE … REEE … REEE. Spoločne máme pocit, že v našich telách sipí had. Počúvame v sebe dookola hovoriť slovo ANAHAT. Máme spoločný pocit, že vyslovujeme: EEEE … GGGG … IIII … TTTT … OOOO … LLLL … AAAA … RRRR … SSSSSSSSSS. Máme pocit, že každý z nás vyslovuje vo svojom vnútri tieto zvuky a slová: HARE RAM … LIFAROS … LIKANTO … LIGORIA … OMNIS BAUM IGNREOS … TOTO NIE JE FYZICKE TELO … LLANOS … KAAAAMMMM. Spoločne máme pocit, že neustále kreslíme kruh, štvorec, ležatú osmičku. Sústredíme sa na tmu medzi očnými buľvami. Ďalej sa sústredíme na imaginárny bod pred očami vo vzdialenosti 15 centimetrov. Cvičíme pocit ťahania čiary nad povrchom tela a okolo tela. Za chvíľu máme pocit, že tieto čiary vstupujú do našich fyzických tiel. Máme každý pocit, že sme sa utíšili a uvoľňujeme sa do priestoru nad nami. Tento stav sa objavuje tesne pred smrťou človeka. Cvičíme spoločne pred zrkadlom a pozorujeme detaily svojho tela, ktoré zmenšujeme do veľkosti 10 centimetrov. Máme každý z nás pocit, že postava zo zrkadla vstúpila do nášho fyzického tela. Spoločne cítime, ako sa naše energetické telo premiestňuje do zrkadla. Spoločne máme pocit, že do zrkadlovej predstavy sa premiestňujú orgány našich tiel. Ďalej sa sem premiestňujú spomienky, pocit dýchania, pocit myslenia, pocit prúdenia krvi, pocit rytmického tlkotu srdca, pocit trávenia, pocit močenia, pocit pohybu. Toto by mohli byť základné cvičenia na zvládnutie techniky prieniku našich vedomí do neurónov v tele.

Pridaj komentár