Tento príspevok sa zaoberá problematikou pohľadu niektorých meditujúcich na to, z čoho vznikol svet. Ide o problém operovania s pamäťovými záznamami uloženými v mysli meditujúceho. Normálne by malo platiť, že vonkajšie predmety a javy zosnímame cez zmysly do pamäte a pri meditácii ich dokážeme z pamäte vybrať ako spomienkové otlačky predmetov z vonkajšieho sveta. No nie u každého je tento proces štandardný a normálny.Neustále precvičujeme v Silvovej škole prácu so spomienkami uloženými v mysli meditujúceho. Precvičujeme a zdokonaľujeme schopnosť lepšie si spomínať na prežité udalosti, ktoré máme uložené v mysli. Precvičujeme techniky utlmenia niektorých nežiadúcich spomienok ako sú choroba, psychické traumy a poruchy a tak isto chvíle neúspechu a ponižovania. Zároveň sa usilujeme o intenzívnu aktivizáciu spomienok na šťastné náhody, na finančne úspešné transakcie, na konštruktívne jednanie, fyzické a psychické zdravie. Je tu snaha, aby sa tieto spomienkové pocity objavovali spontánne a boli silne emocionálne aktivované. Pri opakovaní týchto cvičení som si začal u niektorých všímať, že spomienky vyberajú nesprávne a nekorešpondujú s vonkajšími objektmi a javmi okolo nás. V jednom prípade sa všetko videné, počuté, chutnané, hmatané a voňané preháňa cez spomienky na sny, ktoré sa vytvárajú počas noci. Teda pamäť na vnímanie vonkajších podnetov je pomiešaná s pamäťou na snové predstavy. Dotyčná chtiac-nechtiac vníma vonkajší svet ako svet snov. Zjednodušene by sa dalo povedať, že podľa nej okolo nás sú veci a predmety, ktoré najprv vznikli zo snov a až potom sa stali skutočnosťou. Teda došlo k nežiadúcemu prepojeniu snových spomienok a spomienok na reálny svet. Dotyčná osoba holdovala alkoholizmu ako únikovému mechanizmu zo samovražedných sklonov. V druhom prípade sa navzájom premiešala emocionálna pamäť na dobrotu a láskavosť a reálne vnímanie objektov a predmetov okolo dotyčnej osoby. Všetky predmety sú považované za príjemné a sú schopné povzniesť dotyčného do blaženého stavu, ktorý sa podoba sexuálnemu vzrušeniu, aj keď v skutočnosti nejde o sexuálnu aktivitu, skôr o tranzovú aktivitu blaženosti. U tretieho prípadu ide o vzájomné pomiešanie spomienok na vonkajší svet so svetom knižiek a obrázkov v nich. Obrazne povedané, všetko je v knižkách a odtiaľto to vo vonkajšom svete vzniká. Všetci traja si musia dať záležitosti s pamäťou do poriadku. U meditujúceho by sa nemalo stávať, že príde k zmiešaniu spomienok a ich nerealistickému vnímaniu. Objekty okolo nás vznikajú vo vonkajšom svete a tu sa aj vytvárajú. Iné je vylepšovanie a pretváranie objektov okolo nás, na ktorom sa podieľa aj naša myseľ. U takto poškodených meditujúcich môže dochádzať k zablokovaniu schopnosti žiť vo vonkajšom svete okolo nás.

Pridaj komentár