Autor: Walter Lübeck
Knižka: Rainbow Reiki
Vydalo: Nakladatelství PRAGMA v Prahe 1997
Obrázky: použité z knižky

Tento príspevok pojednáva o meditáciách zameraných do oblasti systému Reiki. Autor sa v knižke pokúša rozvíjať Reiki systém ako meditáciu a hľadá nové možné spôsoby aplikácie Reiki pri liečení, ale aj prekvapivo pri vlastnej duchovnej ceste.
Celkovo, keď sa obhliadnem za reiki literatúrou na našom knižnom trhu, musím konštatovať jej slabú úroveň. Táto literatúra najčastejšie opisuje prax Reiki s prikladaním rúk a opisom liečivých účinkov. Výnimkou je knižka, v ktorej sa zverejnili reiki znaky. Nájdete si ich aj v Reiki škole na mojich internetových stránkach. Tak isto tu rozoberaná knižka od Waltera Lübecka zverejňuje techniku svetelného lúča idúceho od hlavy až do rúk reiki liečiteľa. Ide o aktivizáciu bioenergie v mozgovo miešnom moku, ktorý obmýva celý mozog a miechu každého človeka. Žeravenie mozgovo- miešneho moku často reiki nadšenci nazývajú kozmická energia alebo kozmický lúč. Autor sa tu nezaoberá otázkou zdravotných následkov pri častom množstve poskytnutých liečob pri uplatnení tejto techniky. Aj mozgovo- miešny mok má svoje zloženie a svoju funkciu pri čistení a výžive mozgu. Častým aktivizovaním sa môže mozgovo- miešny mok poškodiť a vytvoriť chorobný stav. V knižke, v ktorej boli zverejnené reiki znaky, sa tiež autori vyhýbajú otázkam vplyvu častého používania znakov reiki na zdravia liečiteľa reiki.. Pri prieskume reiki zasvätencov sme často nachádzali aktívne reiki znaky pracujúce trvalo v aurickom obale alebo priamo v tele reiki zasvätenca. Trvalé pôsobenie reiki znakov môže negatívne pôsobiť na nervstvo v tele. Môže sa stať, že pri dlhodobom pôsobení sa môže rozvinúť chorobný stav zvaný v medicínskych kruhoch ako ketanázia. Ide o predráždenosť nervovej sústavy a poškodenie režimu sodíka a draslíka v nervových zakončeniach. Teda reiki znaky by mali byť privolané aktivizované a po ukončení znovu uvedené do pasivity. Žiadna z reiki knižiek sa nezaoberá otázkou, že znaky reiki sú určitým spôsobom naprogramované a vlastne reiki liečiteľ sa spolieha na znak, že liečbu prevedie sám. Skúmali sme, ako vlastne pracujú reiki znaky. Ich automatická činnosť nezodpovedala anatomickým postupom známym z medicíny. Reiki znaky sú automaticky naprogramované starým laickým spôsobom a bolo by žiadúce tieto programy upraviť. Nikde v reiki literatúre sa nepíše a ani z výpovedí reikistov nepadol náznak o tom, že reiki znaky môžu energiu dodávať alebo ju odoberať. Teda podporujú aktívnu tvorbu bioenergií v tele liečiteľa, ale tvorbu bioenergií utlmujú, až likvidujú jej tvorbu. U jedného zasväcovateľa sa pri liečbe znaky aktivizujú, po ukončení sa otočia a energiu zosávajú, čo môže viesť u dotyčných zasvätencov k vešteckej a intuitívnej precitlivenosti na ľudí okolo seba. Ďalej reiki liečitelia nedávajú často vlastnú bioenergiu, ale uvádzajú liečenú osobu do stavu zasvätenia a otvárajú bioenergetické potenciály v samotnom človeku. Teda nedá sa hovoriť o klasickej liečbe priamym dodávaním energie liečiteľa, ale o otvorení reiki fenoménu v samotnej osobe, ktorej vlastne reiki liečiteľ na určitý čas otvorí energetické zdroje. Z kurzov reiki sa dozvedáte, že reiki zasvätenia aktívne pracujú tak asi mesiac a potom sa ich efekt pozvoľna vytráca. Nestane sa tak, pokiaľ reiki zasvätenec s bioenergiou reiki pravidelne pracuje. Aj tu je Walter Lübeck priekopník a nabáda reikistickú obec na pravidelné stretnutia a pravidelné cvičenia. Keďže reiki systém používa niektoré znaky spoločne v hromadnom merítku, tak sa môže stať, že niektorí jedinci reiki dokážu na diaľku aktivizovať energiu v inom reikistovi a vytvorenú bioenergiu dokážu odobrať na liečebné účely pre seba, alebo na liečby inej osoby. Preto je vhodné, keď reiki zasvätenec modifikuje štandardné znaky reiki na špeciálne znaky výhradne pre seba. Nehovoriac o psychickom pôsobení cez kanál reiki na zasvätenca reiki. Tento poznatok som využil na zosávanie bioenergie z biologických zdrojov mimo vlastného tela a to vysunutím reiki znaku do aurického obalu. Začali sme skúmať aj možnosť presnej modifikácie reiki znaku pri preliečovaní seba samého alebo iného človeka. Zdá sa, že pozmenenie znakov reiki je dobrá a efektívna technika. U niektorých reiki liečiteľov došlo k spontánnej modifikácii a vytvoreniu aj nových znakov z pôvodných znakov. Ďalej sa len málokde dozviete, že celkovo možno reiki deliť na reiki kresťanské, židovské, tibetské, šamanské, čínske, pravoslávne a iné. To závisí od toho, ktoré znaky z akého náboženstva alebo ezoterickej praxe sa používajú. No vráťme sa k samotnému autorovi Walterovi Lübeckovi. Dovolil som si astrologicky preskúmať jeho neuróny v mozočku, ktoré sú umiestnené v zadnej časti hlavy. Pred zasvätením reiki mal v tejto oblasti astrologickú schému čierny anjel, za ním biely anjel, za ním dieťa, potom starec, muž a žena, 12 postáv, 4 postavy, zvieratník a archetyp poslania na zemi ako učiteľ. Po reiki zasvätení sa astrologická konštelácia zmenila na šamanskú schému. Ako prvé som zistil strom, potom 12 zvierat, symboly ohňa, zeme, vody, vzduch, za tým dlhý had. Na konci archetyp šamana a liečba schopnosť liečiť bioenergiou rúk. Teda po zasvätení reiki sa poslanie autora zmenilo na poslanie šamanského liečiteľa orientovaného na reiki. V neurónoch veľkého mozgu pribudli znaky reiki, neuróny stredného mozgu dostali znaky reiki, predĺžená miecha sa nezmenila. V neurónoch miechy sa objavili znaky reiki. Autor knižky sa vrúcne obracia na zakladateľa reiki Usuiho. No keď špiritisticky analyzujeme jeho posmrtné informačné polia, tak astrologicky nachádzam v neurónoch mozočku svietiace body a po týchto bodoch sa objavuje archetyp postavy boha, ktorý vládne všetkým tým, ktorý sú schopní zhmotňovať alebo urýchľovať činnosť hmotných častíc. Aj v ostatných neurónoch sú buď svietiace body, postavy, planéty a reiki znaky. To je ale zásadný rozdiel medzi zakladateľom Usuim a Walterom Lübeckom. Autor knižky patrí do línie šamanstva a Usui do línie liečiteľov, ktorí dokážu zhmotňovať nové bunky v tele chorej osoby. Navyše Usui má archetyp výnimočný a to božstvo vládnuce nad hmotnými procesmi známych u špiritistických médií. V zásade autor má menšie liečiteľské schopnosti a reiki vťahuje do sféry osobného rozvoja, čo nie je vo svojej podstate nesprávne. Autor spája reiki s duchovným rozvojom. To, že má astrologicky autor šamanské sklony, dáva vedieť celej knižke. Znaky a energie reiki kombinuje so šamanským spôsobom myslenia. Reiki v ďalšej kapitole komunikuje s duchmi šamanského pohľadu na svet. Autor je usadený v starých zvieracích neurónoch, ktorých základ je v rohoch spánkových lalokov. Tu sú vývojovo najstaršie zvieracie neuróny. Autor spája reiki so sexuálnou ritualistikou a ritualistikou minerálov. Tak isto sa usiluje autor spojiť reiki s echolokačnými schopnosťami človeka uloženými v ústnej dutine, teda liečba rezonanciami alebo vibráciami zvuku. V knižke si nájdete prepojenie reiki na astrologické konštelácie v ľudských neurónov. Táto knižka nepoteší klasických liečiteľov reiki, ale poteší tých, ktorí v reiki hľadajú aj vlastnú duchovnú cestu. Celkovo je jeho cesta a pohľad na reiki zaujímavá a inšpiruje hľadajúcich na duchovných cestách. Týmto ďakujem autorovi za otvorenie obzoru duchovnej cesty pomocou reiki.

Pridaj komentár