– SPOLOČNÁ MEDITÁCIA Z 2003-02-13

V DNEŠNEJ MEDITÁCII SME UPLATŇOVALI KLASICKÚ MEDITÁCIU KOSTOLNEJ ATMOSFÉRY KOSTOLA, KDE JE CHRÁM V TVARE KRÍŽA, MÁ VYSOKÉ MÚRY, ČISTÉ STENY A SVETLO PRICHÁDZA ZHORA. CELKOVO SA TREBA PRI SILVOVEJ METÓDE INŠPIROVAŤ VŠETKÝM, ČO SA V KOSTOLE DEJE. SAMOZREJME SI ODMYSLÍME VŠETKY NÁBOŽENSKÉ PRVKY. INŠPIRUJEME SA STAVEBNOU A TECHNICKOU STRÁNKOU NÁBOŽENSKÝCH OBRADOV BEZ NÁBOŽENSKÝCH PRVKOV. POKIAĽ SOM SA DOTKOL NÁBOŽENSKY CÍTIACICH ĽUDÍ, TAK SA VOPRED OSPRAVEDLŇUJEM. IBA SA SNAŽÍM UPLATNIŤ TECHNICKÚ STRÁNKU HYPNOTICKÉHO FENOMÉNU, KTORÝ JE MIMORIADNE PREPRACOVANÝ. HLAVNE LITANISTICKÁ FORMA ODRIEKANIA AŽ PRÍLIŠ PRIPOMÍNA VZŤAH HYPNOTIZÉRA A MÉDIA. BLIŽŠIE SUGESTÍVNA ŠKOLA. HYPNOTIZÉR PRIKAZUJE, ŽIADA, PRESVIEDČA MÉDIUM A UVÁDZA HO DO STAVU MEDIÁLNEHO. MY OVŠEM CVIČÍME NARAZ OBIDVA STAVY. CVIČIACI POD DOZOROM SÁM SEBA HYPNOTIZUJE, PRIKAZUJE, ČO MÁ VYKONAŤ. TO JE VYŠŠIE JA. ZÁROVEŇ HYPNOTICKÉMU JA ODPOVEDÁ VNÚTORNÝM HLASOM ROZUMIEM A UROBÍM TO. (1. SILVA). SPOMENULI SME SI NA PREDCHÁDZAJÚCE CVIČENIA. HYPNOTICKÝM HLASOM KAŽDÝ PRIKÁZAL SÁM SEBE, ABY V MOZGU VYVOLAL STAV TICHA A STAV NÍZKYCH BIOENERGIÍ, ČO SA PODOBÁ STAVU ZASPÁVANIA A STAVU ZOBÚDZANIA SA ZO SPÁNKU. VO VNÚTRI SME PRIJALI PRÍKAZY A ODPOVEDALI SVOJMU HYPNOTICKÉMU JA AKO MEDIÁLNE JA, KTORÉ VŠETKY PRÍKAZY SPLNÍ BEZ ODVRÁVANIA. KEĎ TO VAŠE MEDIÁLNE JA NÁHODOU ODMIETNE, TAK NEÚSPEŠNÉ HYPNOTIZOVANIE ZRUŠÍTE A VYMAŽETE TECHNIKOU GUMY. ZÁROVEŇ SA POKÚSITE O ÚSPEŠNÝ HYPNOTICKÝ PRÍKAZ. MEDIÁLNE JA NAVŠTÍVI KAŽDÚ ČASŤ ŠEDEJ KÔRY VEĽKÉHO MOZGU A TIEŽ ŠEDÚ KÔRU MALÉHO MOZGU. NEUSTÁLE UDRŽUJE STAV TICHA A NÍZKYCH BIOENERGIÍ. NA ZÁVER PASÍVNE VYČKÁ NA ROZVINUTIE TICHA. HYPNOTICKÉ JA SLEDUJE ČINNOSŤ MEDIÁLNEHO JA VO VAŠEJ HLAVE. (2. SILVA). HYPNOTICKÝ HLAS V HLAVE MEDITUJÚCEHO PRIKAZUJE VNÚTORNÝM HLASOM NEMYSLIEŤ NA VŠETKO NEGATÍVNE A HLAVNE NA NEÚSPECHY. NEÚSPEŠNÉ SA V MYSLI ZATVÁRA POCITOM ZMENŠENIA OČÍ, UŠÍ, JAZYKA, NOSA, PRSTOV RÚK A NÔH. MEDIÁLNE JA HLÁSI, ŽE SPLNILO PRÍKAZ HYPNOTICKÉHO JA. ĎALEJ HYPNOTICKÉ JA VO VAŠEJ HLAVE VNÚTORNÝM HLASOM PRIKAZUJE MYSLIEŤ A NEUSTÁLE ROZOBERAŤ SITUÁCIE ÚSPECHU. MEDIÁLNE JA VO VAŠEJ HLAVE SA IMAGINÁRNOU RUKOU DOTÝKA POVRCH OČÍ, UŠÍ, JAZYKA, NOSA, A KONČEKOV PRSTOV RÚK A NÔH. NA ZÁVER ČAKÁ, ABY SA STAV KNIŽNICE ÚSPECHOV ROZVINUL V CELEJ ŠEDEJ KÔRE MOZGOVEJ. 3.SILVA).HYPNOTICKÉ JA PRIKAZUJE VNÚTORNÝM HLASOM VO VNÚTRI HLAVY, ABY MEDIÁLNE JA VYKONALO VÝSTAVBU CHRÁMU OKOLO VÁS. HYPNOTICKÉ JA PRIKAZUJE MEDIÁLNEMU JA, ABY NA STENY SVÄTYNE SKONCENTROVAL POSTUPNE VŠETKY ČASTI MALÉHO A VEĽKÉHO MOZGU. ZÁROVEŇ SA OČI, UŠI, NOS, JAZYK, A PRSTY DOSTÁVAJÚ DO PASIVITY A ÚTLMU. VŠETKO SA VNÍMA IBA ŠEDOU KÔROU. HYPNOTICKÉ JA PRIKAZUJE A MEDIÁLNE JA PLNÍ PRÍKAZ, ABY Z PAMÄTE VYBRALO JEDNU SPOMIENKU A TO TAK, ABY ZOSTALO TICHO A NÍZKE ENERGIE AKO PRI ZASPÁVANÍ. TENTO OBRÁZOK MEDIÁLNE JA VO VÁS POSÚVA PO STENÁCH SVÄTYNE. NA ZÁVER MEDIÁLNE JA ČAKÁ NA ROZVINUTIE NOVÉHO STAVU V MALOM A VEĽKOM MOZGU. HYPNOTICKÉ JA NA VŠETKO DOZERÁ. (4. SILVA). MEDITUJÚCI SI SKÚŠAJÚ STAV HYPNOTIZÉRA PRVÉHO STUPŇA A VNÚTORNÝM HLASOM VYDÁVAJÚ PRÍKAZ. MEDIÁLNE JA NASTOLILO STAV ŤAŽOBY SVALSTVA. MUSÍTE MAŤ POCIT, ŽE MÁTE OBLEČENÉ ŽELEZNÉ BRNENIE. HYPNOTICKÉ JA VYDÁVA ĎALŠÍ POKYN, ABY MEDIÁLNE JA ZABEZPEČILO STAV UVOĽNENIA NERVSTVA DO POCITU NEOCHOTY SA HÝBAŤ. HYPNOTICKÉ JA MEDIÁLNEMU JA PRIKAZUJE, ABY ZABEZPEČILO TÚLANIE MYŠLIENOK. STALO SA. HYPNOTICKÉ JA JE SPOKOJNÉ. NA ZÁVER MEDIÁLNE JA VYČKÁ NA ROZVINUTIE TOHTO STAVU. (5. SILVA). HYPNOTICKÉ JA PRIKAZUJE MEDIÁLNEMU JA, ABY VYTVORILO NOVÝ CHRÁM. MEDIÁLNE JA VO VÁS TO PLNÍ. ZÁROVEŇ ZACHOVÁVA STAV TICHA A NÍZKYCH ENERGIÍ. HYPNOTICKÉ JA PRIKAZUJE VYBERAŤ STATICKÉ OBRÁZKY Z PAMÄTE NA STENY CHRÁMU. NA ZÁVER ČAKÁ NA ROZVINUTIE NOVÉHO STAVU V ŠEDEJ KÔRE VEĽKÉHO A MALÉHO MOZGU. (6. SILVA). HYPNOTIZÉR VO VÁS PRIKAZUJE VNÚTORNÝM HLASOM, ABY VAŠE MEDIÁLNE JA VYTVORILO Z BIOENERGIE CHRÁM, V KTOROM SI VYTVORÍTE BIOENERGETICKÚ RUKU, KTORÁ POSTUPNE PÍŠE NA STENY SVÄTYNE ČÍSLA OD 100 PO 1 A POTOM PÍSMENÁ OD A PO Z. VAŠE MEDIÁLNE JA BEZ REPTANIA PÍŠE A UDRŽIAVA PRI TOM TICHO A STAV PRED ZASPANÍM. NA ZÁVER PÍSANIA ČAKÁ NA ROZVINUTIE DOSIAHNUTÉHO STAVU. (7. SILVA). HYPNOTICKÉ JA VYDÁVA PRÍKAZ VYTVORIŤ Z PREDSTAVY A BIOENERGIE OKOLO VÁS CHRÁM NA LIEČBU ORGÁNOV. MEDIÁLNE JA TAK VYKONÁ A V PRIESTORE CHRÁMU VIZUALIZUJE ORGÁNY TELA A ZÁROVEŇ BIOENERGETICKY VYTVORENÁ RUKA OPERUJE POSTUPNE VŠETKY ORGÁNY TELA. PO UKONČENÍ OPERÁCIE SA VŠETKY ORGÁNY VRÁTIA DO FYZICKÉHO TELA. (8. SILVA). HYPNOTIZÉR ZNOVU VYDÁVA PRÍKAZ MEDIÁLNEMU JA A TO BEZ REPTANIA VYTVÁRA OKOLO VÁŠHO TELA CHRÁM SNOV. ZÁROVEŇ MU HYPNOTIZÉR PRIKAZUJE, ABY Z PAMÄTE VYTIAHOL SPOMIENKY NA NIEKTORÉ SNY A TO TAK, ABY MEDIÁLNE JA ZACHOVALO PO VÝBERE SNOV TICHO A NÍZKE ENERGIE. NA ZÁVER SI ŽELÁTE, ABY SA NOČNÉ SNY UCHOVALI VO VAŠEJ MYSLI A ODTIAĽ PÔSOBILI NA DENNÉ VNÍMANIE. BLIŽŠIE SNOVÁ ŠKOLA. (9. SILVA). HYPNOTICKÉ JA VO VAŠEJ MYSLI VNÚTORNÝM HLASOM PRIKAZUJE VYTVORIŤ MEDIÁLNEMU JA VO VÁS CHRÁM OKOLO FYZICKÉHO TELA. MEDIÁLNE JA SÚHLASÍ A BEZ REPTANIA PÍŠE NA STENY SVÄTYNE FILOZOFICKÉ SLOVÁ AKO PRAVDA, PRÍČINA, ÚČINOK, NEGÁCIA, DIANIE, BYTIE, SKUTOČNOSŤ, PRAX. ZÁROVEŇ PREMÝŠĽATE, ČO TIETO POJMY ZNAMENAJÚ A AKO ICH V PRAXI VYUŽIŤ. (10. SILVA). ZNOVU VAŠE HYPNOTICKÉ JA PRIKAZUJE VYTVORIŤ CHRÁM INTUÍCIE, KDE SA CVIČÍ INTUÍCIA A VEŠTECKÉ SCHOPNOSTI. BLIŽŠIE VEŠTECKÁ ŠKOLA.

Pridaj komentár