Veda ako proces získavania poznatkov. Veda ako sústava poznatkov. Veda ako sústava overiteľných poznatkov. Veda ako systém poznávacích procesov. Veda ako zbierka faktov. Veda ako systém usporiadania poznatkov. Veda ako systém neustále sa opravujúcich postupov. Veda ako proces odstraňovania vlastných omylov. Veda ako proces hľadania protirečivých faktov. Veda ako proces testovania seba samej a svojej nedokonalosti. Veda ako systém záruky pravdivosti. Veda ako prostriedok poznania empírie. Veda zaručuje kontakt s realitou. Veda ako organizácia zistených poznatkov. Veda ako prostriedok overovania tvrdení. Veda ako prostriedok zovšeobecnenia určitých zákonitostí.

VEDA AKO PROCES ZÍSKAVANIA POZNATKOV. Budeme sa pokúšať o zavedenie vedeckého spôsobu do ezoteriky. Tento proces by nebol možný, keby sme pred tým nespravili prípravné kroky a to bolo v prvom rade zavedenie medicíny a medicínskej terminológie do ezoteriky. Z medicíny sme v prvom rade do ezoteriky zaviedli medicínske pojmy. Zaviedli sme princíp patológie, psychiatrický a psychologický pohľad. Tak isto sme zaviedli pohľad sexuologicky. K tomuto procesu zavádzania možno pridať aj štatistiku, logiku, filozofiu, lingvistiku, matematiku a ďalšie oblasti ľudskej činnosti, ktoré boli vytvorené na vedeckej baze. Bolo to nepriame zavádzanie vedy do oblasti ezoteriky.

Teraz je to už počin priamy a to je zavedenie vedeckej metódy poznania ezoteriky. Bez predchádzajúcich krokov by tento krok nebol možný a bolo by iba veľkou kamuflážou tváriť sa vedecky a nie robiť vedu v ezoterike. Týmto počinom sa dostávame v oblasti ezoteriky na kvalitatívne iný stupeň. Môžeme to prirovnať k prebrodeniu rieky a zaujatiu pozície na druhom brehu ezoteriky. Je zrejmé, že takýto počin nebude po chuti ostatnej ezoterickej obci. Ale ako sa hovorí, vývoj sa nedá zastaviť.

VEDA AKO SÚSTAVA POZNATKOV. Je potrebné previesť ezoteriku do sústavy overených poznatkov, ktoré si za určitých okolností môže niekto kedykoľvek overiť. Doteraz ezoterika stála na nevedeckom základe a nemala v sebe zabehnutý systém vedeckej metódy. Teda oprávnene sa na ezoteriku mohlo nahliadať ako na pavedu. A ezoterikom doteraz vôbec nevadila táto dobre mienená kritika z radov vedecky orientovaných ľudí. Bolo by veľmi zaujímavé spraviť prieskum v ezoterickej obci, aký by bol názor na zavedenie vedeckých metód do ezoteriky. A práve teraz a tu sa začal proces previesť ezoteriku na systém vedecky získaných poznatkov.

VEDA AKO SÚSTAVA OVERITEĽNÝCH POZNATKOV. Nielenže sa už začala ezoterika stavať na sústave poznatkov, ktoré prešli procesom bádania, ale je tu aj možnosť si tieto skúmania overiť. Teda budeme pracovať tak, aby mal každý možnosť overiť si to, čo sme skúmali a aké tvrdenia sme k tomu pridali. Tak isto sa budeme snažiť o to, aby sme zistenia dostali do určitého chronologického usporiadania a prehľadnosti.

VEDA AKO SYSTÉM POZNÁVACÍCH PROCESOV. So zavedením vedeckých metód spoznávania overovania a riadenia ezoteriky bude treba rozpracovať aj veľmi špecifický systém metód skúmania ezoterickej empírie. V prvom rade sa pokúsime prevziať skúsenosti z metód poznania reality z iných oblastí, ktoré veda obsadila a uviedla do svojho systému poznania. Teraz prišiel rad aj na ezoteriku a celú oblasť duchovna. Nerobíme nič iné, iba pokračujeme vo veľkom historickom upratovaní v oblasti ezoteriky, kde sa storočiami nahromadila kopa poznatkov a skúseností. Počinom zavedenia vedy do ezoteriky pôjde o radikálne upratanie a rozmiestnenie všetkého tak, aby to korešpondovalo so súčasnými trendmi ľudstva.

VEDA AKO ZBIERKA FAKTOV. Na to, aby sa v ezoterike usadila veda, treba vytvoriť určité podmienky a to je zozbierať dostatok overiteľných faktov. Teda ako som už v iných článkoch konštatoval, v prvej etape to bude rozsiahly zber faktov a ich usporiadanie do určitej sústavy. Čaká nás zberateľská vášeň historického obhliadača mŕtvol.

VEDA AKO SYSTÉM USPORIADANIA POZNATKOV. Keď sa nám postupne podarí rozbehnúť zber informácií ezoterickej empírie, tak nastane čas, aby sme tieto poznatky určitým spôsobom roztriedili a vytvorili z nich všeobecné zákonitosti. V tomto procese tiež budeme zdokonaľovať metodiku zberu triedenia a vyhodnocovania lepšie overiteľnej empírie. Tak isto zlomovým momentom sa stalo overovanie empírie informačných polí uložených mimo knižiek a citácií osobností ezoteriky. Teda empíriu budeme zbierať priamo z bezprostredného zdroja a čo najďalej od subjektívnych pocitov samotných ezoterikov. Zdrojom empírie sa stanú informačné polia v tele živých ľudí, ale aj v kostných pozostatkoch, v objektoch, v magmatických a kozmických poliach reálneho kozmu.

VEDA AKO SYSTÉM NEUSTÁLE SA OPRAVUJÚCICH POSTUPOV. Sme si plne vedomí toho, že budeme musieť prijať vedeckú zásadu, že omylnosť je ľudská vlastnosť a zavedením vedeckej metódy do ezoteriky sa všetko začína a všetko bude prechádzať procesom vývoja a zdokonaľovania. Keď je omyl prirodzeným prostriedkom vývoja, tak sme radi, že sa mýlime, ale nie sme radi, keď v omyle zostávame. Vedecká metóda považuje omyl iba za cestu, ktorá vedie za omyl.

VEDA AKO PROCES ODSTRAŇOVANIA VLASTNÝCH OMYLOV. Vlastne veda žiada a chce omyl, ale preto, aby ho mohla odstrániť. Omyl je prirodzený proces bádania a omyl vlastne hovorí o tom, že tadiaľto cesta k reálnemu vnímaniu ezoterickej empírie nevedie. A tak apeluje naším omylom.

VEDA AKO PROCES HĽADANIA PROTIREČIVÝCH FAKTOV. Budeme si musieť zvyknúť na to, že sami musíme usilovať o neustále presnejšie a hlbšie vnímanie ezoterickej empírie. Sami sebe hrobárom. Aj takto by sa dal konštatovať spôsob neustáleho zdokonaľovania toho, čo robíme. A toto zdokonaľovanie vyžaduje, aby sme sa proti tomu, čo v ezoterickej empírii zistíme, neustále stavali do protirečivosti. A tento prístup sa musí stať základom každého bádania. Niečo prebádať a zároveň to v sebe napádať a dokazovať, že protirečivosť nie je pravdivá.

VEDA AKO PROCES TESTOVANIA SEBA SAMEJ A SVOJEJ NEDOKONALOSTI. Treba si uvedomiť, že ezoterická veda musí prejsť svojím vývojom a vyvinúť v sebe samej špecifické metódy skúmania seba samej do podoby preskúmanej a overiteľnej empírie. Budeme postupne vytvárať špecifickú vedeckú metódu výhradne pre oblasť ezoteriky s tým, že sa pokúsime prevziať metodiku aj z iných oblastí vedy a pokiaľ budeme a to budeme vytvárať vlastnú vedeckú metodiku, tak za predpokladu dodržiavania všeobecných zákonitostí pre vedu ako takú. Aj tu možno už vidieť, že túto vec chceme brať vážne a zodpovedne.

VEDA AKO PROSTRIEDOK ZOVŠEOBECNENIA URČITÝCH ZÁKONITOSTÍ. Na túto oblasť sa osobitne teším a budem môcť využiť svoj filozofický potenciál na definovanie všeobecných zákonitostí ezoterickej empírie. Doteraz sme definovali zákonitosť, že ezoterik by sa mal vracať do štandardného stavu osôb tej doby, v ktorej žije, štandardnosť určuje psychiater a nie ezoterik. To má svoju logiku v tom, že ezoterik sám sebe nemôže určiť, čo je ešte psychický štandard a čo už neštandard. Ezoterik vychádza zo štandardného stavu do stavu neštandardu a vracia sa do štandardu. Ezoterikovi nič nebráni, aby posilňoval svoju štandardnosť.

Pridaj komentár