Zmyslové senzory. Zmyslové centra. Veštecky školené zmysly. Veštecké vnímanie vnútra človeka. Veštecké vnímanie zemských magmatických polí. Veštecké vnímanie toho, čo je uložené v objektoch. Veštecké vnímanie kozmu.

Už dávno som nič to tejto školy nepísal a veru nebolo o čom. Iba veštecký výskum, ktorý sme rozbehli nedávno, priniesol od jednej účastníčky otázku, ako si presne naladiť zmysly na veštecké vnímanie sveta. A to bol podnet na hlbšie uvažovanie a prieskumnú aktivitu.

Teda rozoberiem problematiku školenia zmyslov a ich transformáciu na ezoterické, liečiteľské a veštecké výkony. V prvom rade nebudeme v ezoterike akceptovať prístup tých, ktorí svoje veštecké schopnosti založili na chorobnosti svojich zmyslov alebo chorobnosti vnímania sveta všeobecne.

Postaviť svoje veštecké schopnosti na chorobnosti môže znamenať celkovú devastáciu osobnosti spejúcej napríklad k pomiatnutiu zmyslov. Treba si uvedomiť, že v skutočnosti sluch, zrak, čuch a hmat sú postavené v prvom rade na vnímanie vonkajšej reality. Nie sú určené na iné, veštecké vnímanie.

Že drvivá väčšina veštcov a veštíc používa oči, jazyk, sliznicu nosa, bubienky uší a končeky prstov na veštenie, je poľutovania hodná vec patológie a degenerácie osobnosti. Je tu riziko pomiešania vnímania bežného sveta a sveta informačných polí, ktoré nie sú bežne ľudským zmyslom prístupné.

A preto školený veštec ezoterik na veštecké výkony nepoužíva v žiadnom prípade zmyslové senzory a to oči, jazyk, bubienok, sliznicu a kožu na tele. Jednoznačne sa zaškolí a používa zmyslové centrá na povrchu šedej kôry veľkého mozgu. Teda nemení stav v očných senzoroch, ale vycvičí si na tento účel šedú kôru veľkého mozgu. Hovoríme o veštectve cez zmyslové centrá, ktoré spracovávajú informácie zo zmyslových senzorov tela ako sú oči a podobne.

V spánkových lalokoch si nájdete centrum pre počúvanie zvukov. Táto oblasť sa dá precvičiť a naučiť ju vnímať bioenergetické toky, tak isto toky magmatickej, ale aj kozmickej energie. Nemožno sa tomuto naučiť tak, že 100% neurónov tejto oblasti bude aktívnych. Treba vždy znížiť počet aktívnych neurónov na 70 % a 30 % nechať v tichosti.

Vtedy danú oblasť uvediete do stavu prírodného človeka, ktorý mal v tejto oblasti menej neurónov ako súčasný civilizovaný človek. Toto centrum pre spracovanie zvuku sa dá využiť na doslovné počúvanie pohybu a sily napätia bioenergie a energie vôbec. Možno si to uvedomíte, keď sa ocitnete pri transformačnej stanici veľkého napätia a zaznamenáte hukot pretekajúcej energie. Uvedomíte si, že akákoľvek energia má svoju hlučnosť a meriame to v decibeloch.

Teda zmyslové centrum v spánkovom laloku sa dá transformovať na senzibilné vyciťovanie bioenergie v sebe, v aure, na diaľku v inom človeku, v geologickom podloží, ale aj v samotnom kozme. Pri výcviku sa odnaučíme pre tieto účely používať bubienky ucha. Tie majú slúžiť na počúvanie vonkajších zvukov a vnútorného hlasu.

Potom je tu oblasť vešteckých výkonov realizovaných cez zrak. Aj tu platí zásada, že veštecký výkon by mal byť realizovaný v zadnom zrakovom mozgu a nie v očných buľvách alebo v očnom nervstve. Keď robíte veštecky výkon cez oči, musíte ich znehybnieť a odkrviť. Keby ste robili veštectvo povedzme denne 5 hodín, tak by ste mimoriadne rýchlo zrak zdevastovali. Teda veštecký výkon výhradne cez neurónové vrstvy zadného zrakového mozgu.

Znovu zásada nerobiť veštecké výkony so 100% neurónov, ale iba so 70 % neurónmi a ostatne musia byť stíšené. Zadný zrakový mozog treba vnímať ako plochu z drobných päťdesiat haliernikov a v každom je 30 % pasívnych neurónov. Pod pasivitou rozumieme, že sa nepodieľajú na vešteckom výkone.

Veštecký výkon budú realizovať neurónové vrstvy zadného zrakového systému. Takto budete šetriť zrak a zároveň si dovolíte robiť veštecké výkony v rozsahu aj niekoľkých hodín.

No ja osobne som bol zavádzaním vedeckého výskumu nútený pristúpiť na množstvo vešteckých výkonov, ktoré presahujú už aj 5 hodín denne. To je už cítiť aj pri použití techniky vešteckých výkonov zo zadného zrakového mozgu. Preto som začal nútiť ďalšie oblasti šedej kôry veľkého mozgu, aby sa zúčastnili na vešteckom zrakovom výkone. Vychádzam zo skúsenosti, že keď sa niekomu poškodí zadný zrakový mozog, tak sa začne centrum spracovania obrazu presúvať aj do iných neurónových oblastí. Čo je jav dobre známy z neuropsychológie pri nádorových poškodeniach mozgu. No ja si iba vsugerujem a uverím, že mám poškodený zadný zrakový mozog a nútim neuróny v sluchovej, čuchovej a hmatovej oblasti, aby vypomáhali pri vešteckých výkonoch. Jednoducho musím niečo robiť, aby som si nezničil zrak. Podotýkam, že ešte zrak enormne používam na písanie a čítanie kníh, a tak isto na prácu na počítači. Teda ako sa hovorí pekná zaberačka.

Začal som na tomto pracovať a pri používaní zraku zapájať aj iné zmyslové oblasti mozgu. Teda tlačím aktivitu do spánkových lalokov, predného mozgu, temenného mozgu. Zároveň si vsugerujem, že mám chorý zadný zrakový mozog.

Niečo podobné praktizujem na centre vnútorného hlasu, ktorý má každý z nás v prednom mozgu buď v ľavej, alebo pravej časti. Ja sa snažím rozšíriť množstvo neurónov, ktoré sa budú podieľať na premýšľaní vnútorného hlasu. Mám na mysli premýšľanie, ktoré beží každému v mozgu ako proces výchovy.

Napríklad zvažujem aj na diaľku používať zmyslové centrá iných ľudí, ako to je možné u siamských dvojčiat. No túto možnosť musíme ešte poriadne prepracovať. Tak isto treba rešpektovať morálku a etiku.

Oblasť čuchového centra je uložené v prednom mozgovom laloku. Niektorí dokážu veštecké výkony robiť na základe toho, že veci, ľudia a miesta jednoducho ovoňajú. Dá sa tak robiť aj na diaľku, ale tu treba imaginárne vytvoriť dlhý nos, ktorý je vlastne energetický a dotyčnú osobu ovonia na diaľku. Na to treba už ovládať prácu s energetickými obalmi vo fyzickom tele. Prinesenú informáciu prekóduje na chemický pocit v sliznici nosa a tento pocit presunie do neurónov predného mozgu.

Priznám sa, že až teraz som si uvedomil, že túto oblasť moc na veštecké výkony nepoužívam a bolo by treba, aby som sa o to zaujímal viacej ako doteraz.

Keď som spravil náhodný veštecky výkon na osoby, ktoré veštia cez čuch a čuchové centrum v prednom mozgu, tak som v neurónoch predného mozgu vnímal sústavu tarotových kariet alebo vešticou vyrobených kariet a schopnosť tieto tarotové karty akože vyťahovať v správnom poradí a potom hovoriť o danej osobe. Iný veštec má obrázky itingových paličiek, iný má obrázky kociek, šachových paličiek a podobných vešteckých pomôcok. Budem sa tomuto venovať podrobnejšie.

Ďalšou zmyslovou oblasťou je jazyk. Osobne poznám osobu, ktorá je obrovským gurmánom a keď sa ide k niekomu vyjadrovať, tak ako keby ho olízal alebo požuval. Sám to aj tvrdí. Pracuje v oblasti chemického priemyslu. Nervový vzruch putuje do oblasti senzorického mozgu, kde je vyhodnocovanie chute. No pred tým ako keby vytvoril nekonečne dlhý jazyk a energeticky olízal to, o čom potrebuje získať informáciu. Znovu ide o techniku, pri ktorej sa ovládajú obaly vo vnútri podvedomia. Informácia sa cez bioenergiu a magmatizmus prenesie do predného mozgu v zadnej časti smerom od čela. Aj tieto osoby ako keby mali v tejto oblasti neurónov karty s chemickými značkami a dokázali ich kombináciou vypovedať o človeku veštecky. Vyspelejšie veštecky školené osoby majú v tejto oblasti postavičku, ktorá sa stará o spracovanie veštecky získaných informácií.

Hmatové centrum najčastejšie používajú slepci alebo osoby, ktoré majú poškodený zrak. Veštecky výkon nie je problémový v prítomnosti veštecky ošetrovanej osoby. Problém to robí, keď je veštecky ošetrovaná osoba vzdialená mnoho kilometrov.

Keď sa naladím na diaľku na osobu, ktorá ovláda takýto druh veštectva zisťujem, že prstom prevedie vnútorné napätie a kmitanie do magmatickej energie Zeme. To prejde k veštecky ošetrovanej osobe. Odoberie informácie a presunie ich do temenného mozgu, kde ich vyhodnotí. Hlavne prevezme informácie o tvare tela a detailoch. Takto sa dobre veští aj z predmetov, ktorých sa najčastejšie dotýka veštecky ošetrovaná osoba.

Budeme vo výskume veštecky nadaných ľudí venovať ich vešteckým a iným schopnostiam zvýšenú pozornosť.

Zaujímavá je aj úvaha o tom, kde by bolo možné nasmerovať napríklad nervstvo zo zadného zrakového centra. Keď sa na diaľku napojíte na osoby, ktoré sú slepé od narodenia, tak zisťujete, že napríklad nervová sústava zo zadného zrakového mozgu, kde je centrum pre spracovanie zrakových podnetov, môže byť napojená na niektorý orgán v tele. Napríklad na srdce, na kosti, na nervové platničky vo svaloch alebo na kožu. A v tomto prípade môže prísť k zvláštnemu vnímaniu sveta a reality v sebe a okolo seba vo vonkajšom svete. Našiel som prípady, keď nervstvo zo zadného zrakového mozgu bolo aktívne napojené na mozoček a bolo odpojené od zrakového nervstva a očí v tvári. Ide mi v podstate o to, že môže v takýchto prípadoch prísť k netradičnému vnímaniu sveta, kde zadné zrakové centrum sa prepojí na niečo iné a namiesto očí môže vytvoriť „iné“ oči. Takéto čudné nervové väzby môžu nastať aj u hluchonemých alebo inak postihnutých osôb.

Pre veštecké techniky sme začali používať hlavne zadné zrakové centrum. Nerobíme to klasicky cez choré oči alebo umelo vyosený stav očí. Doteraz som si neuvedomoval možnosť napojenia zadného zrakového mozgu na aurické deje okolo seba. Teda je tu možnosť odcvičiť a vytvoriť netradičné formy vnímania sveta.

Inšpiráciu možno hľadať v technickej oblasti ako vynález mikroskopu, teleskopu, ďalekohľadu a iných technických zariadení, ktoré človeku umožňujú pozrieť sa na seba a okolitý svet inak ako doteraz. Určitá transformácia zmyslových centier šedej kôry veľkého mozgu môže vytvoriť netradičný pohľad na realitu. Príkladom môžu byť aj pyramidálne stavby, vplyv pyramídy na realitu a jej vnímanie okolo nás.

Pridaj komentár