Výroková logika množinová. Prienik výrokových množín. Prvky výrokov v množine. Množinové operácie s výrokmi. Zjednotenie výrokových množín. Prienik množinových výrokov. Výrokové podmnožiny danej množiny výrokov. Množinové výroky o ezoterike. Usporiadanie výrokových prvkov vo výrokovej množine. Operácie s výrokmi v množinách.

Do ezoterického myslenia sa usilujeme presadiť výrokovú matematiku v množinovom podtexte. Pod výrokom tu rozumieme určité množstvo slov, ktoré sú podľa pravidiel gramatiky a lingvistiky usporiadané do niečoho logického. Príkladom môže byť výrok „Snová ezoterika pojednáva o určitom stave ezoterikovej mysle“. Toto je výrok, ktorý budeme považovať za hypotetický. Musíme ho zobrať a rešpektovať a je jedno, či nám to chutí, alebo nechutí. Každý výrok o snoch musíme prijať bez výnimky. Hypotetický výrok „Snová ezoterika je zelená lúka“ je tak isto hodnotný výrok ako každý iný, aj keď je nad slnko jasné, že je to logický nezmysel. No v hypotetických výrokoch nejde o nič iné, iba ich prijať aj tie najabsurdnejšie. Na tieto hypotetické výroky nasadzujeme testovanie pomocou logických výrokov. Ak je tu snová ezoterika, tak je tu zelená lúka. Len vtedy a vtedy je snová ezoterika, pokiaľ je tu zelená lúka. Buď je tu zelená lúka alebo…… a už tu máme prvý výrokový nezmysel. Hypotetický výrok neprešiel ohňom testovania logickými výrokmi. Výrok „Snová ezoterika je zelená lúka“ sa nedá dostať do formy logického výroku, a teda bude problémový a úroveň pravdivosti je skoro nulová.

Tu uvedený výrok sa pokúsime obhájiť a dostať do podoby dôkazového výroku. Na tvrdenie tohto výroku je potrebné doložiť dôkazový materiál z nejakého druhu skúmania a bádania. Treba predložiť prípady tých jedincov z histórie, ktorí sa venovali snovej ezoterike. Teda boli schopní v sebe rozvinúť schopnosť pamätať si sny, schopnosť pracovať v hypnotických stavoch, schopnosť zasahovať do snových pochodov, schopnosť vytvárať určité výroky o snovej ezoterike. Pýtame sa, či niekto predložil k tomuto výroku aj určité dôkazy z určitého bádania a pozorovania, prípadne snového experimentovania. Napríklad autor výroku „Snová ezoterika je zelená lúka“ porovnával svoj výrok s výrokmi iných snových ezoterikov. Je k tomuto výroku aj dôkazový materiál? Pokiaľ tento výrok nemá oporu v dôkazovom materiáli, tak určite neprejde cez dôkazové výroky.

V ďalšom kroku budeme podrobovať výrok „Snová ezoterika je zelená lúka“ vedeckým výrokom z danej oblasti. Teda musíme si zobrať na pomoc výroky medicínske. Zrejme pôjde o oblasť psychiatrických bádaní a pozorovaní. Je aj bežnému laikovi jasné, že vyššie uvedený výrok nebude mať v žiadnom prípade oporu v medicínskych výrokoch.

Možno ho podrobiť testovaniu aj metafyzických dôkazov, ktoré si vytvára určitá ezoterická skupina ľudí na základe vlastného bádania a dokazovania. No toto bádanie neprešlo dokazovaním pravdivosti inými ezoterickými skupinami za dohodnutých podmienok, a tak metafyzické výroky nemožno brať za vedecky dokázané. Jednoducho nespĺňajú vlastnosť vedeckého dôkazu. No ezoterik musí často pracovať s metafyzickými výrokmi, ktoré vytvoril na základe vlastného pozorovania, bádania a skúmania, ktoré patrí do nepriamych vedeckých dôkazov. Ezoterik alebo ezoterická skupina by rada pracovala v úrovni vedeckého výroku, ale nemá na to technické zázemie. Aj v tomto prípade, keď podrobíme metafyzickému testovaniu spomínaný výrok, zrejme sa nedostaneme k ničomu inému iba konštatovaniu, že si protirečí so všetkými skúsenosťami, ktoré máme ako ezoterická skupina v oblasti snovej ezoteriky.

Zostáva posledné testovanie a to je testovanie daného výroku cez filozofické výroky, ktoré majú všeobecnú hodnotu. Obsahujú všeobecné zákonitosti, ktoré sa vytvorili v procese overovaného vedeckého bádania. Použijeme napríklad výrok o tom, že všetko je hmotné a všetko je forma hmoty. Sen je forma hmoty, ezoterika je forma hmoty, zelená lúka je forma hmoty. Vlastnosti formy hmoty sen sú diametrálne odlišné od vlastnosti formy hmoty zelená lúka. Sen možno ako formu hmoty s určitými vlastnosťami spojiť, ale zelená lúka na jednej strane rovnice a snová ezoterika na druhej strane rovnice sú zásadne iné formy hmoty s inými vlastnosťami. Keby sme hovorili, že sa mi snívalo o zelenej lúke alebo by sme mali aspoň výrok, že snová ezoterika je sen o zelenej lúke, tak takýto výrok by mal vyššiu pravdivostnú hodnotu. Pod pravdivostnou hodnotou tu rozumieme stupeň preverenia a prebádania určitého výroku zloženého zo slovných pojmov.

Mohutnosť výrokovej množiny. Počet prvkov výrokovej množiny. Konečné výrokové množiny. Nekonečné výrokové množiny. Množina výrokov o ezoterike. Výrok ako základný prvok množiny. Skupina výrokov z množiny dáva podmnožinu. Výrokové operácie na množine. Hierarchia výrokov v množine. Preverenie hypotetických výrokov logickými výrokmi. Preverenie logických výrokov dôkazovými výrokmi. Preverenie dôkazových výrokov do vedeckých výrokov. Preverenie hypotetických, logických a dôkazových výrokov filozofickými výrokmi. Vektor pohybu z hypotetických výrokov do výrokov logických, odtiaľ do výrokov dôkazových, odtiaľ do výrokov vedeckých a odtiaľ do výrokov filozofických. Platí aj spätný chod a to možná zmena filozofických výrokov.

Zbierka hypotetických výrokov. Zbierka logických výrokov. Zbierka dôkazových výrokov. Zbierka vedeckých výrokov. Zbierka metafyzických výrokov. Zbierka filozofických výrokov.

Výrok ako vektor pohybu k hlbšiemu prebádaniu pravdy.

Množina s izolovanými výrokovými prvkami. Množina s trvalou možnosťou pribúdania a ubúdania výrokových prvkov. Výrok platný pre určitú množinu s určitým množstvom výrokových prvkov.

Hypotetický výrok predkladá ľubovoľné výroky. Logické výroky stoja na matematickej výrokovej logike. Dôkazový výrok stojí na predložení dôkazov bádania a skúmania. Vedecký výrok predkladá množinu overených dôkazov viacerými skupinami vedcov. Metafyzický výrok stojí na dôkazoch. Filozofický výrok stojí na overených vedeckých výrokoch.

Výroky platia za určitých podmienok a za iných podmienok neplatia. Množina výrokov. Množina hypotetických výrokov. Množina logických výrokov. Množina dôkazových výrokov. Množina vedeckých výrokov. Množina metafyzických výrokov. Množina filozofických výrokov.

Operácie na výrokoch. Vytriedenie výrokov do podmnožín. Testovanie hypotetických výrokov logickými výrokmi. Testovanie logických výrokov dôkazovými výrokmi. Testovanie dôkazových výrokov vedeckými výrokmi. Testovanie dôkazových výrokov metafyzickými výrokmi. Testovanie ostatných výrokov filozofickými výrokmi.

Zovšeobecnenie výrokov do filozofických pojmov v podobe axióm. Vývoj hypotetických výrokov, logických výrokov, dôkazových, metafyzických a vedeckých výrokov. Vývoj filozofických výrokov. Výroková sústava. Hypotetický výrok. Logický výrok. Dôkazový výrok. Vedecký výrok. Metafyzický výrok.

Pridaj komentár