Autor: Vladimír Vondráček
Knižka: Fantastické a magické.
Vydal: Columbus, Praha v roku 2003
Obrázky: použité z knižky

Tento príspevok pojednáva o zaujímavej knižke, kde sa nadšenec ezoteriky pozerá na ezoterické schopnosti z pohľadu netradičného a to pohľadu psychiatrického.
Táto knižka by nemala chýbať v žiadnej ezoterickej knižnici za predpokladu, že sa ezoterike chcete venovať zodpovedne a s plným nasadením. Menej bude táto publikácia zaujímavá pre tých, ktorým je ezoterika iba vyplnením voľného času. Pokiaľ sa ezoterike venujete naplno, tak si tu nájdete základy duševných stavov, ktoré sú zákonite sprievodným znakom duchovne ladenej cesty do svojho vnútorného sveta. Je výborné, že v knižke sú prístupným spôsobom objasnené základné termíny psychiatrie. Štúdium terminológie je výborne podložené množstvom opisov rôznych duchovných stavov. V prvej časti sú vysvetlené zmysly a možné duševné stavy, ktoré sa môžu objavovať pri meditácii. Je tu vysvetlené, čo to je ilúzia a čo už stav halucinácie. Schopnosť vnímať svet okolo seba ináč, než je bežné a v ezoterickej praxi nevyhnutné. Základný výcvik je schopnosť vidieť v oblakoch, v hmle, v dyme určité objekty a postavy. Tak isto treba mať schopnosť vnímať dianie aj v aurickej bioenergii okolo ľudského tela. Je možnosť si uvedomiť, čo sú už nezvládnuté chorobné stavy pri poškodení zmyslov ľudského tela. Táto časť je meditačne prepracovaná v Gnostickej škole na mojich internetových stránkach. V ďalšej časti autor popisuje neštandardné stavy psychiky. Napríklad otočenie pozornosti do vlastného vnútra a až potom von. Štandardne sa jedinec veľmi o svoje vnútro nezaujíma, žije vonku a vo vonkajšom svete. Táto časť pomohla sformovať zásadu, že keď meditujúci postúpi do svojho vnútorného sveta hlbšie, tak musí vyplavené schopnosti zvládnuť a uplatniť vo vonkajšom svete. Potom po zvládnutí tejto úrovne môže vidieť ďalej do svojho vnútra. Sú tu popísané dva druhy stavov a to stav dvojníka a stav fantómového dvojníka. Stav videnia alebo vnímania dvojníka je pre ezoteriku mimoriadne dôležitý stav, od ktorého sa odvíja značná časť ezoteriky. Venovať sa jej plánujem v Dvojník sekcii. Stav fantomových bolestí je základom Plazmatickej školy na mojich internetových stránkach. Časť emócie je dôležitá pre Snovú školu, kde emócie na niektoré udalosti prechádzajú intenzívne do snových stavov. V kapitole o pudoch si tiež nájdete vhodný materiál na hlbšie pochopenie mechanizmov ľudského vedomia. Pud pohlavný sa stal základom Sexuálnej školy na mojich internetových stránkach. V časti o spôsoboch myslenia si nájdete prehľad spôsobov ľudského myslenia či už vo forme obrazov, písmen abecedy, posunkov a pohybov tváre a tela. V časti, kde autor popisuje videnie alebo vnímanie bytosti, si nájdete aj vstup do astrológie a vnímania pochodov napríklad v neurónoch. Tá časť, ktorá pojednáva o ľudskej pamäti, sa stala súčasťou Silvovej školy. V časti, kde sa autor zaoberá magickým konaním, si nájdete základy pre vykonávanie magickej praxe, ktorú preberáme v Čikung škole a Magickej škole. Je to nesporne iný spôsob myslenia a manipulácie so skutočnosťou než sme zvyknutí z vonkajšieho sveta. Tá časť, ktorá sa zaoberá duševnými poruchami, dala základ pre vytvorenie Psyché školy, ktorá pojednáva o ľudských typoch na základe duševných chorôb. Doteraz boli dostupné iba psychologické prístupy. V kapitole o otravách sa dozviete, čím všetkým sa dá otráviť a aké stavy sa môžu týmito otravami dosahovať. Napríklad táto časť sa stala základom pre Alchymistickú školu, kde sa precvičuje sugerácia užitia chemických látok a vyvolanie následných reakcií. Celkovo knižka umožní meditujúcemu, aby dokázal odlíšiť, čo je ešte normálne a štandardné konanie a čo už je prejav duševnej choroby. Odporúčam ezoterickému čitateľovi, aby sa nenechal pri čítaní znechutiť postojom psychiatra ako autora knižky. Autor knižky netrénoval meditácie a na duchovných ľudí sa pozeral z hľadiska svojej praxe. No na druhej strane nám poskytol nesporne hodnotný materiál na nácvik a vytvorenie bezpečnostných mechanizmov v praxi ezoterika.

Pridaj komentár