Základná veštecká technika. Veštectvo fantómové. Veštec senzibil. Veštec sugerant. Veštec schizofrenik. Veštec klinickej smrti. Veštectvo z objektov. Veštenie z objektov zasvätenia do aury. Veštenie z toho, čo bolo úplne zničené. Veštenie pyramidálne. Veštenie zo znakov. Tento zápis z meditácie má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Základná veštecká technika. Pod základnou vešteckou technikou budeme rozumieť veštectvo, ktoré budeme realizovať na základe spomienok a iba spomienok v pamäti. Žiadna fantázia a vytváranie nových obrazov zo spomienok. Spomienky možno sekať, spájať, prekrývať, ale nie meniť svojvoľne na iný obraz. Dobre trénovaný veštec pracuje zo spomienok a uvádza sa do vešteckého stavu výcvikom a nie na základe chorobných stavov a psychickej neštandardnosti.

K vešteckému vybaveniu treba mať kyvadlo. Ide o špagátik, na ktorom je zavesený nejaký objekt, napr. kľúč. Diagnostikujú sa hlavne orgány tela. Keď je orgán zdravý, tak ho kyvadlo obkreslí. Keď je chorý, tak sa kyvadlo nepohne. Každý veštec si musí nakresliť pred seba siluetu postavičky osoby, ktorú bude veštecky ošetrovať. K tomu si zapíše meno, priezvisko, vek, dátum narodenia a adresu. Vedľa na papier napíše, čo bude u dotyčnej osoby skúmať.

Potom si spomenie na danú osobu, spomienku vyberie z hlavy a vloží do kresby pred sebou. Cez kresbu sa napojí na živú osobu, predmet, kosti, podložie, magmatické energie zeme, energiu dotyčnej osoby. Spraví si odtlačok a vloží ho do kresby pred sebou. Celý veštecký výkon sa robí výhradne v aure pred sebou a priamo tu. Myseľ veštca je nastavená tak, aby sa mohli zo spomienok vyberať spomienky na to, čo potrebuje zistiť.

Veštectvo fantómové. Ide o špeciálny veštecký výkon a stojí na tom, aby ste si vsugerovali, že vám na chirurgii odrezali prst. Potom idete domov a nemienite sa zmieriť s tým, že prst odrezali a veríte, že je tam. Táto sugerácia vás uvedie do stavu fantómových bolestí a dovolí, aby ste sa napojili na kostné pozostatky v hrobnom mieste. Vždy do aury zosajete maximálne 90 % všetkého, čo je uložené ako spomienka v kostiach. Potom sa naučíte veštiť z kostných pozostatkov. Dobré na skúmanie histórie ľudstva.

Veštec senzibil. Je špeciálny stav veštca, ktorý sa usiluje diagnostikovať stav energií cez nakreslenú postavu pred sebou v aure. Nastaví spomienky v pamäti tak, aby pri diagnostikovaní nerušil tvorbu bioenergií. Na diaľku z dotyčnej osoby odoberie vzorku energií. Potom môže odobrať na diaľku do postavičky pred sebou vzorku magmatickej energie.

Veštec sugerant. Je cvičený veštec, ktorý si dokáže nasugerovať zlý chorobný stav. Uveriť mu a nepochybovať. Potom možno robiť veštecké výkony v aure do nakreslenej postavičky alebo objektu.

Veštec schizofrenik. Je veštec, ktorý sa cez spomienky dostane do stredného mozgu a mozočku. Zabudne, ako sa volá a čo v živote chce. Plne sa stotožní s diagnostikovanou osobou a pocity presunie do kresby pred sebou. Na diaľku odoberie vzorku z dotyčnej osoby, vloží ju do kresby pred sebou a robí veštecký výkon.

Veštec klinickej smrti. Veštec si vsugeruje a uverí, že zomiera a aj fyzicky sa čo najviac skľudní. Zároveň preniká do vlastných kostí a odtiaľto veštecky ošetruje kresbu osoby pred sebou, do ktorej na diaľku zosal potrebné informácie. Potom je možné si uvedomiť 7 vrstiev v celom tele. Tento stav sa podobá ruským matriškám. Dostatočným stíšením sa začne sedem vrstiev dostávať do aury pred telo. Znovu treba zobrať informačnú vzorku z predmetu, živého objektu a vložiť ju do kresby pred sebou.

Veštenie z objektov zasvätenia do aury. Ide o špeciálnu techniku zo zasvätenia, kde sa od historických zasväcovateľov uložili do aury. Treba sa naučiť zdržať sa akejkoľvek aktivity v aure a nechať objekty, aby samé vyberali v spomienkach vhodné predstavy.

Veštenie z toho, čo bolo úplne zničené. Špeciálny veštecký stav sústrediť sa na objekty okolo seba, ktoré boli zničené počas vášho života, a tak isto sa sústredí na neexistujúce objekty. Potom sa dá robiť veštecký výkon na postavičku pred sebou.

Veštenie pyramidálne. Ide o špeciálny stav spomienok vo vnútri veštcovej pamäti. Spomína si na vnútro pyramíd a v tomto stave sa venuje veštectvu v postavičke pred sebou.

Veštenie zo znakov. Pri poslednej vešteckej technike sa veštec skoncentruje do mozočku a odpojí od neho hlavne stredný mozog. Na všetko sa pozerá z mozočku, ktorý je v zadnej časti, na základe geometrie. Postavičku pred sebou prevedie na geometrickú schému a z tejto potom veští.

Pridaj komentár