Zasväcoval Saša Pueblo. Zasvätenie trvalo 3 hodiny. Hypnotické techniky. Historickí zasväcovatelia celého sveta. Asi 4000 anjelských znakov. Anjeli a ich silové zvieratá. Anjeli múdrosti. Aura. Neurónové oblasti miechy. Neurónové oblasti brušného mozgu. Neurónové oblasti ganglií. Zo zasvätenia boli realizované fotografie, ktoré si nájdete v Galérii zasvätení.

Ako býva zvykom po troch klasických zasväteniach nasledovalo opakovanie týchto zasvätení a k tomu boli pridané aj anjelské znaky. Teda kto nestihol niektoré zasvätenie, mohol to napraviť. Zároveň tí, ktorí boli na všetkých troch zasväteniach, mali možnosť sa sústrediť na anjelské znaky. Zároveň prehlbovali anjelské stavy.

Zasväcované osoby sa učili vhodným spôsobom sa hypnotizovať a to pomocou kresby anjelov a anjelských znakov. Pokiaľ sa niekto kresbou neuviedol do vhodného hypnotického stavu, tak mu Saša Pueblo dopomohol. Pri nahodení hypnotického stavu robil problém spôsob kreslenia. Najhoršie boli na tom osoby, ktoré sa venujú umeleckej činnosti, pretože sa snažili kresliť anjelov a ich znaky pomocou estetickej špekulácie. To jednoznačne bránilo hypnotickému stavu.

Tak isto zasväcovaným osobám bolo vysvetlené, aby sa odosobnili od dnešných predstáv o anjeloch. Aby odmietli náboženské predstavy, aby odmietli komerčné využitie anjelských sfér v podnikaní. Tak isto aby sa nedali odradiť mŕtvymi formami pestovania vzťahu k anjelom. Každému bolo vysvetľované, že kresba anjelov je hypnotická technika, ktorá má vhodne naladiť myseľ človeka k anjelskej komunikácii. Že tu rozhoduje osobný vzťah k vlastným anjelom na základe vnútorných pocitov a nie určitých šablón o anjeloch.

Pri hypnotických technikách v anjelskom zasvätení ide o to, aby sa mimozmyslovo vložilo do tela zasväcovaného čo najviac historických informácií o anjelských sférach a tých historických osobností, ktoré mali vo svojej psychike tieto potencie a možnosti. Zároveň zasvätenie viedlo aj k úprave neurónových oblastí k možnosti komunikácie s hlbšími vrstvami psychiky.

Teda nielen mimozmyslové vloženie informácií o anjeloch, ale aj získanie určitej schopnosti s anjelmi komunikovať. Ináč by meditujúci musel dlhé roky vytrvalo cvičiť a venovať sa problematike anjelov, čo z hľadiska dnešného moderného človeka je v širšom meradle vlastne doslova nemožné. A preto hypnotické zasvätenia dovoľujú rozumným spôsobom skrátiť tento proces duchovnej cesty a duchovného rozvoja.

Celé zasvätenie pripravil Saša Pueblo. Veštecky prešiel cez zemepisnú mapu oblasti, kde by našiel pozostatky historických zasväcovateľov, ktorí mali tieto schopnosti. Používal pri tom mapu západnej a východnej pologule. Ďalej sa uvádzal do špeciálneho vešteckého výkonu, ktorý sa nazýva stav fantómových bolestí. Táto technika je popísaná v Plazmatickej skole. Dovoľuje komunikáciu zasväcovateľa s kostnými pozostatkami historických osôb, ktoré už nežijú, ale svoj odkaz zanechali v kostných pozostatkov v hrobnom mieste. Saša Pueblo k tomuto vešteckému stavu pridal techniku vyosenia jedného zo 7 obalov vo vnútri svojho tela. Môžete si to predstaviť ako ruské matriošky, ktoré sú jedna v druhej. Tento veštecký stav dosahuje značným stíšením a skľudnením svojej mysle a tela. Zároveň k nemu pridal aj sugeráciu uverenia, že zomiera a niektorý orgán jeho tela odumiera. Je to technika biochemická, ktorá dovoľuje simulovať stav blízky smrti. Tieto veštecké techniky dovoľujú z kostných pozostatkov vybrať informácie o anjeloch a ich znakoch. Ďalej si stanovil, že zoberie na zasvätenie tých najlepších historických zasväcovateľov celého sveta. Treba si uvedomiť, že séria zasvätení tohto druhu je iba základ k meditáciám s aurou a procesmi v aure okolo meditujúcej osoby.

Saša Pueblo je počas zasväcovania v stave hypnotizéra a zasväcovaná osoba v stave média, ktoré má absorbovať do svojich pamäťových neurónov informácie o anjelských sférach a získať aj schopnosť pracovať s touto rovinou svojej psychiky. Zasväcované osoby sa tiež usilujú, aby sa do vhodného mediálneho stavu dostali sami a to technikou hypnotického kreslenia. Teda sa učia sami zhypnotizovať a udržať sa čulo v mediálnom stave a vnímať, čo sa deje na zasvätení.

Saša Pueblo vždy nakreslil na tabuľu anjela a jeho znak. Zasväcované osoby ho obkreslili a tí pokročilejší si anjela a znak upravili tak, aby to všetko okolo zasvätenia bolo účinnejšie. Saša Pueblo sa postavil za chrbát každej osoby. Skontroloval, či je vnútorne osoba dobre naladená a či má za sebou tvar veľkého anjela. Zároveň sa na diaľku napojil na hrobné miesto historického zasväcovateľa. Potom sa napojil na ďalších 6 historických zasväcovateľov, ktorí mali otvorené podobné anjelské sféry. Potom sa napojil na objekty, ktorých za títo historickí zasväcovatelia dotýkali alebo po nich chodili. Treba si uvedomiť, že ľudia tým, že sa niektorých objektov často dotýkajú, zanesú do vnútra informáciu o sebe. Potom sa Saša Pueblo napojil na magmatické polia zeme, ktoré nesú v sebe tiež informácie o živote historických zasväcovateľov. Všetko sa to dávalo do aury a mysle zasväcovanej osoby. Potom sa Saša Pueblo napojil na žijúce osoby a s ich dovolením odkopíroval všetko, čo by mohlo súvisieť s anjelskými sférami. Tak isto to spravil z objektov, ktorých sa tieto osoby dotýkali a tiež z magnetických polí. Preto sme sa počas zasvätenia dostali k číslu asi 4 000 anjelských znakov, ktoré boli vložené do mysle zasväcovanej osoby.

Počas zasväcovania bol Saša Pueblo v špeciálnom stave. Bol presunutý koncentráciou do aury a tam skopíroval od historických zasväcovateľov všetko okolo anjelov. Od živých osôb, ktoré dali súhlas s kopírovaním ich anjelských sfér, používal techniku koncentrácie do stredného mozgu a mozočku v zadnej časti mozgu. Saša Pueblo sa usiloval potlačiť ego a stať sa dotyčnou osobou alebo aspoň jej anjelskými sférami. Potom skopíroval všetko okolo anjelov a vložil do vlastnej aury a aury zasväcovanej osoby.

Saša Pueblo prenikal do objektov pomocou techniky koncentrácie a presunu vedomia do kostnej hmoty a do stavu vo vnútri pyramídy. To je veľmi dobrá metóda na veštecké výkony v informáciách uložených v objektoch. Všetko putovalo do priestoru zasväcovanej osoby.

Pokiaľ sa na zasvätenie pokúsime pozrieť z pohľadu psychologického a psychiatrického, tak sme vlastne pracovali v troch neurónových oblastiach a to je miecha v chrbtici, neuróny v stene čriev a v neurónoch okolo orgánov a častí tela. Všade sme vkladali informácie a upravovali prostredie fungovania neurónov a to tak, aby sa ľudská psychika doladila na prácu v aure, ktorá sa nachádza okolo každého zdravého ľudského tela. Do aury neustále natekajú energie z tela a tiež tu pretekajú aj magmatické energie zeme. Vnútorné prostredie zasväcovanej osoby sa doladilo tak, aby sa intenzívnejšie prepojilo na efekty v aure a postupne z pocitu veľkých anjelov, silových anjelských zvierat a anjelov múdrosti prešli do anjelského svetla priamo v celej aure okolo svojho fyzického tela.

Treba si uvedomiť, že anjelské sféry sú ideálnym vstupom do ezoteriky aury. Otvárajú schopnosť človeka pracovať psychicky v aure inak ako doteraz a ako je bežné u ľudského štandardu. Ezoterikom je už dávnejšie jasné, že všetko dianie v aure je výrazne silnejšie a efektívnejšie ako vo fyzickom tele. To sa týka vešteckých výkonov aj energeticko – liečiteľských výkonov. Pre ezoterika na duchovnej ceste je to iba otvorenie všetkých jedinečných procesov aurickej ezoteriky a jej fenoménov práve v aure.

Pridaj komentár