Môžeme poznať to, čo existuje. Niečo je pravdivé a niečo nepravdivé. Poznať znamená byť s niečím oboznámený. Schopnosť rozlišovať správne a nesprávne. Hĺbka poznania. Niečo skúmať na základe vytýčených cieľov. Informácia. Protirečivé informácie. Podmienka pravdivosti. Podmienka akceptácie. Viera v niečo. Akceptovať niečo pri hľadaní pravdy.

Chceme poznať ezoteriku a svoje poznanie o ezoterike neustále prehlbovať. Teda ezoteriku nerobíme iba pre radosť a potešenie, ale ako proces poznania a ovládania ezoteriky a duchovnej cesty, ktorá je cieľom diania v ezoterike. Keď chcem poznať dianie v ezoterike, je potrebné sa oboznámiť so všetkým, čo ezoterika obsahuje. Teda poznať ezoteriku v prvom rade ako súhrn informácií.

Keď chcem niečo poznať, tak sa o to musím zaujímať. Záujem vedie k tomu, že danej veci budem venovať určitý čas a v tomto čase budem naberať poznatky, údaje, informácie a celkovo skúsenosti. Tu možno nastoliť otázku, ako zbierať informácie, kde ich zbierať a ako s nimi nakladať.

Informácie o ezoterike možno zbierať v knižkách, na internete, zo zvukových nosičov, zo živej prednášky. Teda zdrojom informácií je určitý druh nosiča a to je živá osoba, zvukové nosiče, obrazové nosiče, písané nosiče. Informácie z týchto zdrojov môže zbierať každý štandardný jedinec.

No štandardný jedinec nemusí mať prístup ku všetkým zdrojom informácií o ezoterike a dianí v nej. Na to, aby ezoterik mohol využiť všetky zdroje informácií o ezoterike, potrebuje byť vybavený vešteckými schopnosťami. To je špeciálna schopnosť, ktorá dovoľuje získavať informácie priamo z hláv ľudí kdekoľvek na svete. Tak isto dostatočné veštecké schopnosti dovoľujú vnímať informácie mŕtvych ľudí. Mŕtvi ľudia uložia svoje spomienky do voľného priestoru okolo nás. A práve osoby, ktoré nemajú dostatočné veštecké schopnosti, sa nedostanú k jednému z najhodnotnejších zdrojov informácií, ktoré sú k dispozícii.

Na jednej strane to môže byť aj výhoda. Možno sa to nezdá, ale je na začiatok je lepšie, keď sa ako teoretický základ prejdú klasické zdroje informácií a info polia mŕtvych ľudí v akáše okolo nás zostanú zatiaľ mimo poznania. Základné štúdium z bežných zdrojov informácií umožňuje vytvoriť si dobrý teoretický základ, spoznať dejiny ezoteriky. Teda ako sa čo vyvíjalo podľa jednotlivých storočí. Kedy to začalo, čo prebiehalo, čo sa deje aktuálne a čo sa bude diať v budúcnosti.

Tak isto je dôležité osvojiť si ezoterickú terminológiu. Naučiť sa o ezoterike premýšľať, hovoriť, diskutovať a spoznávať. Tak isto je dobré si na začiatok vytvoriť o ezoterike podrobnejšiu predstavu. Teda začať deliť ezoteriku do určitých častí. Ezoterika ako celok a postupne nájsť vhodné členenie na určité časti. Otázkou zostáva, podľa akého kľúča deliť ezoteriku do určitých častí.

V prvom rade to môže byť kľúč niektorých osobností ezoteriky, ktorý sami uplatňovali. To je jedna z možností, ktorá je jednoduchá, ale má v sebe riziko jednostrannosti. Lepšie je deliť ezoteriku na základe osobností ezoteriky. Možno ezoteriku deliť aj na základe počtu vydaných knižiek. Pri každom delení ezoteriky treba zvážiť výhody a nevýhody. Zo začiatku sú tieto kľúče dostačujúce.

No pokiaľ chcete svoje poznanie ezoteriky prehĺbiť, tak nakoniec treba vždy hľadať kľúče iné, ktoré by dovolili preniknúť do ezoteriky ešte hlbšie. Napríklad kľúč medicínsky podľa orgánov a systémov tela. Teda, kde sa pri meditácii koncentrujeme. Ešte hlbší kľúč pre ezoterické poznanie je kľúč psychiatrický. Tento kľúč stojí na poznaní patológií ľudskej mysle. Ten hovorí, že každá ezoterická osobnosť do dnešných dní mala neštandardne rozvinutú psychiku. Táto neštandardnosť bola ako proces fyzického poškodenia určitej časti tela alebo ako proces psychický, ktorý nestojí na poškodení fyzickom. Stojí na poškodení biochemickom alebo nejakej funkcii neurónov, napríklad zopnutie snového vedomia, zopnutie denného vedomia, logického vedomia, vedomia pravekého a podobne.

Pokiaľ ovšem disponuje ezoterik vešteckými schopnosťami, tak delenie ezoteriky je na základe úplne iných kritérií ako je bežné. Ezoteriku možno deliť na základe informačných polí mŕtvych zvierat a ľudí. Tu nastupuje delenie podľa času a to asi 600 miliónov pred naším letopočtom, k nášmu letopočtu a k roku 2006.

Teda v určitých úsekoch vznikajú určité informačné polia v akáše okolo nás a tieto sa správajú určitým spôsobom. Môže prísť delenie na zemské informačné polia a kozmické informačné polia. Kozmické by sme mohli deliť na Slnečnú sústavu, našu Galaxiu so súhvezdiami, iné galaxie. A tieto potom deliť z hľadiska času vzniku. Možné sú aj ďalšie delenia.

Pridaj komentár