Tento príspevok sa bude zaoberať náčrtom čo najrozumnejšieho a priam vedeckého vnímania všetkého okolo nás pomocou techník Silvovej školy a uplatnením súčasných vedeckých poznatkov v praxi ezoterika.
Keď sa zamyslím nad spôsobom vývoja ľudského myslenia, tak vidím cestu od zvieracieho spôsobu vnímania sveta výhradne pomocou zmyslov, ojedinele za použitia určitých iných objektov ako je kus dreva, vhodný kameň alebo kus kosti. U človeka sa deje spoznávanie vonkajšieho sveta na základe už opracovaných objektov a to na začiatku ľudskej éry ide o vhodne vybratý a určitým spôsobom opracovaný predmet v podobe palice, kameňa, kosti a podobne. Čím u človeka toto obdobie trvá dlhšie a čím viac artefaktov je človekom dokonalejšie a umnejšie opracovaných, tým sa ľudská civilizácia prehlbuje a tým sa pretvára aj vnímanie človeka na javy okolo samotného človeka. Určité narastajúce množstvo poznatkov a skúseností vytvára určité pravidlá a zákonitosti, ktoré sa prenikaním do makrosveta a mikrosveta neustále prehlbujú a menia. A toto všetko má za následok, že tam, kde sa technický rozvoj, veda a celková kultivovanosť človeka zanedbáva, pretrváva mytologicko- náboženský spôsob myslenia a tam, kde vedecký pokrok a veda ako taká intenzívne napreduje, sa vytvára u človeka úplne iná myseľ a úplne iné myslenie. Preto ten rozdiel a tá úspešnosť jednotlivých krajín na svetovom kolbišti zvanom Zem. Viacerí ezoterici neakceptujú ezoteriku razenú práve novými poznatkami a novými objavmi a doslova často fanaticky až ortodoxne sa držia toho, čo je utvrdené tradíciou. Netvrdím, že v tradícii je všetko nanič, tvrdím, že sa na ezoteriku musíme začať pozerať z pohľadu dnešného vývoja ľudstva. Títo ezoterici zabúdajú, že aj v minulosti bola úroveň vnímania napríklad duchovnosti podmienená technickými prostriedkami tej doby a na ňom naväzujúcom spôsobe myslenia. A prečo neprijať do dnešnej ezoteriky vedecké poznatky? Kto tak nespraví, nebude sa ezotericky vyvíjať. Preto napríklad je u mňa snaha odkloniť sa od liečiteľstva k alternatívnej medicíne, kde je na prvom mieste odborná medicínska vzdelanosť, až potom na to naväzujú techniky liečiteľstva, založené na mimoriadnych schopnostiach ich uplatňovateľov. Tak isto sú na prvom mieste súčasné poznatky psychológie, sexuológie a psychiatrie a až potom celá oblasť duchovnej ezoteriky. Napríklad aj línia Silvovej školy a jej techník sa usiluje o cestu prepojenia dnešných poznatkov a duchovnej cesty. Je tu spojenie na poznatkoch rezonančného fungovania mozgu a výskumoch pomocou EEG prístrojov. Tak isto aj kineziológia pracuje úspešne so spomienkami v mysli. Tiež schopnosť lepšieho pamätania si všetkého a schopnosť spomenúť si na všetky detaily je cieľom Silvovej metódy. Aj schopnosť samoliečby a vplývania na dobrý zdravotný stav cez poznanie fungovania orgánov a systémov tela je cieľom týchto techník. Výcvik intuície a vešteckých schopností je len lepšie a dokonalejšie využitie mozgu. Tak isto aj psychologický poznatok, že treba všetko nacvičovať v predstavách a v mentálnych obrazoch. Tiež využitie snov na hľadanie nových postupov a riešenie problémov je technika na lepšie využitie a ovládanie tajných schopností vlastného mozgu. Len sa potvrdzuje, že Silvova škola je súhrn vhodných techník a postupov, ktoré stoja na súčasných vedeckých poznatkoch a z nich vytvárajú určité techniky a postupy zdokonalenia vlastných ľudských schopností ukrytých v hĺbke ľudského vedomia. Jednoducho Silvova metóda prijala do seba súčasnú vedu a vedecký pokrok. Aj ja sa usilujem o takýto postoj, vysvetliť ezoterické javy a úkazy cez novodobé poznatky a spôsoby myslenia.

Pridaj komentár