Vedecký výskum do ezoteriky. Výskum prírodného človeka. Výskum embryonálneho človeka. Výskum klinickej smrti. Výskum vešteckých techník. Diskusia o základných pojmoch výskumu. Informačné zdroje výskumu. Využitie máp pri základnom výskume. Presný popis vešteckých techník.

Vedecký výskum do ezoteriky. Rozhodli sme sa ukončiť obdobie nejasného a nedôsledného skúmania všetkého, čo súvisí s ezoterikou. Ide vlastne o to, aby sme poriadne preskúmali napríklad všetky možné stavy v oblasti veštectva a to v celej ľudskej histórii. Zobrať mapu sveta so zemepisnou šírkou a dĺžkou a vyhľadať všetky smery a prúdy veštectva, ktoré sa kedy používali v tejto oblasti. Doteraz sme robili iba rýchle a náhle prieskumy, ktoré nemožno považovať za základný výskum, ako ho robia vo vedeckých kruhoch. A toto treba prísne zaviesť, v ezoterike upratať všetko podľa sily dôkazu a nie sily ezoterickej osobnosti. Jednoducho vyhnať z ezoteriky stredoveký mechanizmus dôkazu tvrdenia pravdy ezoterickej osobnosti pred vedeckým dokazovaním. Týmto vyhlasujeme stredovekému kultu osobnosti v ezoterike vojnu na život a smrť. Nie tvrdenie autority, ale dôkaz pravdivosti tvrdenia autority. Nie kto má pravdu, ale kde je pravda.

Výskum prírodného človeka. Na začiatok sme vyhlásili niekoľko ezoterických základných výskumov. Prebehla už prvá diskusia o tom, ako chápať prírodného človeka a pojmovo ho vymedziť. Za prírodného človeka budeme považovať ľudí, ktorí už nie sú zvieratá, ale ešte nie sú plnohodnotní ľudia, ktorí vedia premýšľať moderným spôsobom. Od zvierat sa odlišujú schopnosťou opracovať si kameň a palicu. Alebo privlastniť si palicu, kameň a kosť ako svoje vlastníctvo. Teda používať jednu palicu trvalo a nie zakaždým nejakú inú palicu. Teda už určitý vlastnícky vzťah k nejakému objektu. Celkovo budeme deliť obdobia prírodného človeka podľa technologickej vyspelosti.

Tak isto sme debatovali o tom, odkiaľ budeme získavať vhodné informácie o prírodnom človeku. V prvom rade od teraz žijúcich prírodných ľudí. V ľuďoch, ktorí sa patologickým poškodením vrátili na úroveň prírodného človeka. Potom sú tu zdroje z kostných pozostatkov, ktoré neboli umelo upravené, spopolnené alebo inak mumifikované. Potom možno čerpať informácie z objektov, ktorých sa prírodní ľudia dotýkali. Potom môžeme informácie získavať z magmatických záznamov zeme. Teda výskum musí obsiahnuť všetky tieto záznamy. Mali by sme prijať aj zásadu krížovej kontroly cez porovnávanie jednotlivých zdrojov informácií o prírodnom človeku. Vo výskume prírodného človeka sa zašpecializujeme na výnimočné osobnosti, ktoré pomenujeme šamani.

Výskum embryonálneho človeka. Aj v tejto oblasti prebehla už prvá debata ezoterikov. V tomto výskume chceme preskúmať všetko okolo embryonálneho vývoja plodu . Tiež sme vymedzili, kde začína a kde končí embryonálny výskum. Začína pri spermiách a vajíčkach. Pokračuje cez obdobie blastule a pokračuje embryonálnymi štádiami plodu počas tehotenstva až do momentu tesne pred pôrodom. Embryonálny výskum je ohraničený zatiaľ spermiou, vajíčkom a pôrodom. Nie je doriešená otázka informačných zdrojov, ktoré budeme používať. Je možnosť skúmať embryonálny vývoj v reálnom čase, je možné skúmať embryonálny výskum v čase minulom v kostnom zázname. Je možné skúmať embryonálny vývoj v dospelých žijúcich ľuďoch. Je možné ho skúmať v objektoch a tiež v magmatických poliach zeme.

Výskum klinickej smrti. Tu ešte neprebehla diskusia o termínoch a stanovení toho, čo budeme rozumieť pod klinickou smrťou. Začiatok klinickej smrti je pri zastavení dýchania možno na 6 až 20 minút a potom je návrat do života. No do raných štádií klinickej smrti sa už ide pri prekročení určitého stupňa utíšenia alebo spomalenia činnosti orgánov tela. Do klinickej smrti sa dá ísť aj sugeráciou uverenia, že zomierate. Teda pre ezoterické pomery nám moc nebude vyhovovať označovať klinickú smrť stavom nedýchania 6 minút. To sú medicínske kritériá stavu klinickej smrti, ktoré asi nebudú až tak vhodné pre účely ezoterické. Veštecky ladený ezoterik vie vnímať ešte stavy pred medicínsky označeným stavom klinickej smrti. Veštecky sa dá dobre vnímať vyosenie 7 vnútorných obalov od chorej osoby. Pokiaľ má niekto napríklad srdce na hranici totálneho zlyhania, tak určitou vešteckou technikou možno vnímať vyosenie všetkých 7 vnútorných vrstiev celého tela s tým, že veštecky sa vníma aj poškodený orgán na hrane života. Z tela možno dostať von 7 vrstiev aj sugeráciou, že človeku zlyhali všetky orgány tela. Tak isto si tu začíname uvedomovať rizikovosť jogínskych techník, pokiaľ sa cvičia dlhodobo a organizmus sa fyzicky neustále stišuje a stišuje a v prípade ochorenia už nedokáže naštartovať do aktivity. Teda používanie fyzického utíšenia iba do určitej úrovne a potom výhradne sugeratívne techniky nácviku klinickej smrti. Treba si to v diskusii objasniť.

Výskum vešteckých techník. Presný popis vešteckých techník. Túto výskumnú úlohu sme vyhlásili vlastne nedobrovoľne a pod nátlakom neserióznosti a nejasnosti vešteckých techník, ktoré chceme používať pri vedecky overiteľnom výskume. V prvom rade je tu faktor, že väčšina dnešných veštcov a tiež ezoterikov podáva hoci aj kvalitné veštecké výkony na základe patológie a nie výcviku tejto schopnosti. Teda keby som chcel ja osobne overiť tvrdenie patologického veštca, tak to nemôžem spraviť priamo. Musel by som si vyrobiť jeho patológiu. Trebárs má nádor v zrakovom mozgu. Ja si môžem iba nasugerovať nádor v zrakovom mozgu, nemôžem si ho fyzicky vyvolať, a preto nemôžem tou istou technikou a tým istým spôsobom seriózne niečo overiť. No nesmú sa veštecké výkony na základe patológie úplne odmietnuť, ale použiť len ako prieskum a sondáž do problematiky. Pre overovanie pravdivosti a spojenia so základným výskumom je to nepoužiteľné.

Tak isto je problematika cvičených a vycvičených veštcov, ktorí môžu mať nacvičené jedinečné veštecké techniky, ktoré dokážu použiť iba oni sami. Teda je tu veľa nejasností. Treba ísť po jasných pravidlách vešteckého výskumu a jeho postupov. Treba dopodrobna popísať možné varianty vešteckých výkonov. Základom musia byť presne a dopodrobna popísané veštecké postupy, ktoré sú dôsledne nacvičované a použiteľné pre všetkých.

Prvou takouto technikou je predstava vytvorená zo spomienok alebo ich vhodnou kombináciou. Treba definovať, ako sa táto spomienka uložila do pamäte. Dotyčný veštec objekt iba videl na obrázku. Mohol sa ho dotknúť. Prípadne osobne pozná daný objekt a má k nemu citový vzťah.

1. Veštecký výkon.
Základné uvedenie sa do vešteckého stavu. Veštec sa stíši. Spomenie si na dotyčný objekt vešteckého šetrenia. Môže to byť živá osoba, mŕtva osoba, kosti, zviera, predmety, energie, magmatické energie, geologické horniny a podobne. Spomienka z pamäte. Zároveň treba, aby mal pred sebou obrázok objektu, ktorý ošetruje. Môže to byt fotografia, kresba, samotný predmet, obrázok magmatických energií a meno, priezvisko, mapu sveta alebo krajiny, ktorú skúma, popis predmetu a podobne. Tento postup treba dodržať z dôvodu spoľahlivosti pri vešteckom výkone. A vo výskume musí ísť v prvom rade o spoľahlivosť a možnosť overovania toho, čo jeden veštec zistil.

Aby bol veštecký výkon aj dostatočne efektívny, treba ho robiť v aure pred sebou a najlepšie rovno v objekte pred sebou. Aby veštec mal aj reálne informácie o danom objekte vešteckého skúmania je potrebné, aby ovládal veštecké výkony na diaľku bez prítomnosti objektu, ktorý veštecky skúma.

Teda musí ovládať diaľkové napojenie sa na objekt, ktorý chce skúmať. Zoberie na diaľku odtlačok, ktorý obsahuje potrebné aktuálne informácie a vloží ich do predmetu, ktorý ma pred sebou. Veštec by mal zobrať všetky dostupné informácie o danom objekte vešteckého skúmania. A tu začína znovu oblasť nejasností, čo, kde zobrať a ako to zobrať. To bude predmetom úvah, a pokiaľ bude treba aj výskumu.

Pridaj komentár