Množina prvkov, ktoré skúmame. Množina pravidiel tohto skúmania. Náuka, ako vznikajú poznatky. Vedecké procedúry. Obsahuje to hľadisko časové ako minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Obsahuje to časti. Obsahuje to celok. Obsahuje to štruktúru. Obsahuje to overiteľnosť. Obsahuje to zber informácií. Obsahuje to triedenie informácií. Obsahuje to pravdivosť. Obsahuje to stupeň presnosti. Obsahuje to stupeň spoľahlivosti.

Obsahuje to špeciálny jazyk. Obsahuje to testovanie. Obsahuje to indukciu. Obsahuje to dedukciu. Obsahuje to matematiku. Obsahuje to logiku. Obsahuje to štatistiku. Obsahuje to filozofiu. Obsahuje to merania. Obsahuje to zovšeobecnenia. Obsahuje to slová a vety kopírujúce overenú empíriu. Obsahuje to hypotézy, ich overovanie a testovanie. Obsahuje to číselnú empíriu. Obsahuje to zber. Obsahuje to spracované informácie.

Množina prvkov, ktoré skúmame. Celkovo treba v ezoterike všetko podrobiť dôslednému testovaniu a overovaniu. Doteraz sme stáli na poznatkoch z kníh a overovali sme poznatky a skúsenosti prostredníctvom praxe. Prax tu znamenala nácvik a získanie schopností popísaných v ezoterických knižkách. Teraz nastupuje overovanie vlastnej praxe a knižných skúseností cez metódy a postupy vedy. Hovoríme, že ezoterika prejde procedúrami vedeckého myslenia a bádania.

Množina pravidiel tohto skúmania. Tak isto budeme sprísňovať a presnejšie definovať pravidlá, ako v ezoterike postupovať čo najvedeckejšie. Teda dostať pravidlá vedeckých procedúr do ezoteriky a postupne ich upraviť tak, aby si obsahovo v sebe zachovali všeobecné zákonitosti alebo podstatu vedeckých procedúr.

Vedecké procedúry obsahujú hľadisko časové ako minulosť, prítomnosť a budúcnosť. V ezoterike treba začať vedecky skúmať časovo 600 miliónov rokov dozadu, keď sa objavuje forma života. To je minulosť, ktorú môžeme skúmať z informačných polí Zeme, ľudí, zvierat, kostných pozostatkov, objektov a z kozmu. Na takýto výskum a zber informácií potrebujeme špeciálne školené zmyslové orgány. Výcvik popisujem vo Vešteckej skole. Prítomnosť budeme skúmať v živých ľuďoch a zvieratách. Budúcnosť nemôžeme skúmať, ale keď vytvoríme hypotézy a určíme ďalšie smery vývoja, môžeme logickými metódami korigovať uberanie sa do budúcnosti. Nastolíme hypotézy a budeme skúmať, ako sa dajú realizovať.

Obsahuje to časti. Obsahuje to celok. Obsahuje to štruktúru. Celú ezoteriku podelíme do určitých oblastí. To už možno badať na internetových stránkach a určite príde postupne k zmene týchto oblastí. Teda tento trend tu máme. Tak isto sa usilujeme v Logistickej škole vytvárať všeobecné zákonitosti platné všade rešpektujúc, že sú dovolené výnimky. Že delíme ezoteriku a vytvárame určité štruktúry, do ktorých dostávame všeobecné pravidlá už naznačuje, že vedeckú procedúru častí a celkov dokážeme uplatňovať priamo v ezoterike.

Obsahuje to overiteľnosť. Do ezoteriky sme zaviedli určité štandardy, kde zbierame informácie, ako ich zbierame. Zároveň ich pravidelne prezentujeme a každý si môže overiť moje tvrdenia, pokiaľ má veštecké schopnosti. Zároveň na prezentácii sledujú to, čo prezentujem ďalšie dobre veštecky vybavené osoby a overujú a preverujú, čo tvrdím, prípadne to dopĺňajú.

Obsahuje to zber informácií. Obsahuje to triedenie informácií. Obsahuje to pravdivosť. Obsahuje to stupeň presnosti a spoľahlivosti. Postupne zavádzame túto procedúru do ezoteriky a neustále narastá počet vešteckých výskumov jednotlivých oblastí ezoteriky. Snažíme sa o overiteľnosť, pravdivosť a jej prijímanie a podriaďovanie sa tejto pravdivosti. Stupeň presnosti a spoľahlivosti budeme naberať postupne a budeme sa ním venovať detailnejšie.

Obsahuje to špeciálny jazyk. Obsahuje to slová, vety, konštatovania, výroky. Obsahuje to snahu o presnú a overiteľnú terminológiu. Máme snahu mať jasnú terminológiu. Tak isto sa usilujeme o to, aby sme pojmy obsahovo vysvetľovali a upresňovali. Jasný krok sme spravili v zavedení medicínskej terminológie do ezoteriky. Tak isto zavádzame aj inú terminológiu z oblastí, v ktorých vládnu vedecké procedúry.

Obsahuje to testovanie. Keď získame určité informácie vešteckým výskumom, tak ich prezentujeme, zavádzame do meditačného výcviku, skúšame ich overiť a naučiť sa to ako tí, ktorých sme testovali. Samozrejme, že sa musíme ešte dosť vynasnažiť, aby sme overovali rozsiahlejšie to, čo tvrdíme.

Obsahuje to matematiku. No tu sme ešte nepokročili dostatočne ďaleko a matematiku náš výskum ešte moc neobsahuje, ale vynasnažíme sa tento hendikep dohnať.

Už sme definovali prvú úroveň vedecky ladených ľudí a to tých, ktorí vytvárajú zbierky niečoho a možno to nazvať určitým spôsobom ako galerijná činnosť, ktorej produktom je zbierkový fond. Títo ľudia sú prevažne uložení v gangliách okolo orgánov tela. Ganglie si predstavíte ako drobné špendlíkové hlavičky plné neurónov.

Potom je tu kategória vedeckých pracovníkov, ktorí prežili klinickú smrť a usadili sa svojimi psychickými prejavmi v šedej kôre veľkého mozgu. Majú tendenciu zbierať a triediť hlavne informácie o zbierkových aktivitách prvej línie vedecky nadaných osôb. Na rozdiel od nich im stačia obrázky objektov a ich popis.

Potom je tu skupina vedcov, ktorí dokázali do ľudského skúmania zavádzať prísne vedecké procedúry. Skúmali sme niekoľko osobností: Ludvig Wittgernstein 1889 -1951 Rakúsko, Karl Raimund Popper 1902 -1994. Rakúšan, Fridrich Ernst Daniel Schleiiernamcher 1768 – 1834, Hussel Edmund, 1859 -1938 Nemec. Všetci boli psychicky uložení počas života v gangliách kostí celého tela a mysleli práve v kostnom systéme. Z hľadiska našich vešteckých výkonov tvrdíme, že človek môže myslieť na základe informácií uložených vo veľkom mozgu, ale tak isto sa u niektorých jedincov ukladajú informácie o živote do oblasti kostí a kostných ganglií, ktoré prerastajú kostnú hmotu. Kosť tu slúži ako predmet, do ktorého sa zapisujú krátke sekvencie ako na filme. Vo veľkom mozgu sa to, čo dostaneme do neurónov, rozloží na drobné kúsky a keď si spomenieme na niečo, vždy to z tých kúskov musíme poskladať, čo dáva rôzne nepresné výsledky. V kostnom myslení to funguje ako krátke filmy zo života. Vo vnútri dotyčných osôb posadnutých vedeckými procedúrami poznania sveta figuruje veľa informácií skopírovaných z informačných polí sveta. Tieto info polia sú do magnetických a kozmických polí ukladané po smrti osôb. Potom ich niektorí geniálni jedinci vedia skopírovať a uložiť vo svojom fyzickom tele prekrytom informačným poľom. Veľa takýchto osôb má v sebe zosaté množstvo vešteckých techník a potencií, čo bolo pre nás všetkých osobne prekvapivé.

Na prednáške sme si sami spravili audit, ako uplatňujeme vedecké procedúry v rámci ezoteriky. Hodnotili sme viacero vedeckých procedúr, ktoré treba dodržať a nakoniec nám vyšla hodnota 4. Kde 1 je výborná a 5 nedostatočná, čo vlastne odzrkadľuje dnešnú skutočnosť. Pousilujeme sa ju dôrazne a v dobrom tempe zlikvidovať. Nakúpili sme literatúru o metódach vedeckého bádania. Skoro každú sobotu školím seba aj ďalších ezoterikov, ktorí prejavili záujem rozumieť a bádať ezoteriku vedeckými procedúrami. Teda ezoterika a ezoterici tešte sa, prichádzajú vedecké procedúry a fantázii a úletom bude spravená kompletná prietrž. Kult sily nahradí kult dokazovania a overovania. Vývoj sa nedá zastaviť, treba prijímať nové výzvy a to je nesporne zapriahnuť vedecké procedúry poznania do služieb ezoteriky. A zakričal som paveda, panoha, Rajnoha a mor ho vedeckou procedúrou, debila jedného!

Pridaj komentár