Klinická ezoterika. Informačné polia. Psychohygiena. Liečba. Kontemplácia. Klinický obal. Klinické je živá Božia prítomnosť. Neklinické je mŕtva forma Božieho. Sugeratívna forma klinickej smrti. Zahusťovanie klinického obalu. Inštalácia do klinického obalu. Info náboženské do klinického obalu. Výskum prípadov klinického náboženstva. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Pokračujeme v nácviku základov klinickej ezoteriky. Z celého náboženského systému sveta sme si pre účely klinickej ezoteriky prevzali práve klinické stavy veriacich osôb. Ide o tých veriacich z rôznych náboženských systémov, ktorí prežili klinickú smrť a z tejto klinickej smrti sa vrátili naspäť.

Pod klinickou smrťou tu budeme rozumieť stavy, keď človek nedýchal a prestával fungovať v rozpätí 6 – 20 minút. Teda dotyčná osoba bola na hranici života a smrti a z týchto stavov sa vrátila naspäť. Pokiaľ bola dotyčná osoba v stave klinickej smrti príliš dlho, tak sa neurónové oblasti poškodili natrvalo a zo stavu klinickej smrti do úplne štandardného stavu sa už nikdy nevrátia poriadne. Pokiaľ stav klinickej smrti trval krátko a mal iba rané štádiá, tak neuróny veľkého mozgu možno vrátiť po vhodnej terapii do normálneho chodu. Teda takíto veriaci z celej histórie náboženstva sú záujmom nášho bádania.

Uvedomujeme si, že nábožensky ladené osoby, ktoré prekonali klinickú smrť a mali náboženské zážitky, si pozmenili svoju psychiku a v ich fyzickom tele sa vytvoril zvláštny energeticky obal, ktorý ide z neurónov veľkého mozgu a možno ho veštecky vnímať v celom fyzickom tele ako svetlo z oblasti amigdaly. Amigdala je mikrožľaza medzi hypofýzou a epifýzou. A o tento stav sa budeme usilovať vo vlastnom tele pomocou sugerácie klinickej smrti, fyzickým ukľudnovaním a stišovaním funkcie fyzického tela.

V náboženskom systéme je dôležitá aj náboženská psychohygiena a tá na základe náboženských profilov jasne hovorila o tom, že pokiaľ sa človek o veciach náboženstva a Boha vyjadroval negatívne, tak si blokoval neuróny do stavu chorobnosti a psychickej nerovnováhy. Stačí úplne málo negatívnosti a to voči ktorémukoľvek náboženskému systému, aby dochádzalo v neurónoch tela k určitým disharmonickým stavom. Preto je vhodné, aby sa človek k Božím veciam staval pozitívne a bez kritiky Božieho sveta. Pokiaľ chcete kritizovať niektorú konkrétnu živú alebo neživú osobu, tak náboženské predstavy a pocity, ktoré vytvorili hlavne klinickí veriaci dáte nabok a potom kritizujete nie skutky Boha, ale dotyčnej osoby. Boží odkaz je večný, nezničiteľný, nedotknuteľný a je všade a bezprostredne.

Pod mŕtvou náboženskou formou budeme chápať takých veriacich, ktorí nevedia chodiť alebo nie sú v stave prežitej klinickej smrti. Pokiaľ niekto z veriacich neprešiel klinickou smrťou a nedokáže si ju sugeratívne spustiť, tak bude realizovať iba mŕtvu náboženskú formu. Môže sa modliť, meditovať, ale pokiaľ to nebude robiť v stavoch sugeratívnej klinickej smrti, ktoré sprevádza vnútorný svetelný obal, tak to bude robiť iba ako mŕtvu náboženskú formu, ktorá produkuje energetické objekty blokujúce stavy cvičenej klinickej smrti.

Pod živou náboženskou formou budeme rozumieť stav veriaceho, ktorý buď prešiel skutočnou klinickou smrťou, alebo sa dokázal meditačnými cvičeniami do týchto stavov dostávať, a potom ich znovu uzatvoriť. V tomto prípade, keď si veriaca osoba otvorí sugeratívne a aj fyzicky stav klinickej smrti, produkuje živú náboženskú formu rovno v klinickom tele naplnenom svetlom z amigdaly.

Cvičenia tohto druhu začíname vo svojich spomienkach, ktoré postupne napĺňame živou náboženskou formou, ktorá vznikala v klinických obaloch veriacich osôb. Spomínate si na všetky náboženské spomienky, ktoré máte vo svojej mysli. Na diaľku sa napojíte na zomierajúcu osobu, ktorá bola silne veriaca a požiadate ju, aby vám mŕtvu náboženskú formu, ktorú má každý z nás uloženú vo svojich spomienkach, pozmenila na živú formu. Zomierajúca osoba je v štádiu klinickej smrti a dokáže takto z mŕtvej náboženskej spomienky spraviť živú, ktorá vznikla počas klinickej smrti. Po takomto očistnom kúpeli, ktorý sa dá realizovať aj na diaľku, je možné začať preliečovať problematické neurónové oblasti hlavne veľkého mozgu, ale aj stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu a ganglií okolo orgánov a systémov tela. Vždy sa skoncentrujete iba do oblasti, kde cítite určité tlaky a bolestivosť. Koncentrujete sa do danej oblasti a živé náboženské spomienky sem posúvate a neuróny preliečujete. Je to vždy príjemné oslobodenie neurónov od disharmonických stavov.

Nasleduje ďalšia forma duchovného rastu a to je kontemplačná technika sugerácie na živé náboženské spomienky, ktoré na diaľku pozmenila zomierajúca náboženská osoba. Vyberiete si spomienku náboženského charakteru a vnútri si nasugerujete, že ste malé dieťa a náboženskému pocitu splníte čokoľvek, o čo vás požiada. Ale iba sugeratívne a nie v skutočnosti. Niekedy môžu náboženské spomienky žiadať čudesné a aj nepríjemné veci. No vy ich sugeratívne zrealizujete za pocitu, že tak robíte naozaj. No v skutočnosti je to iba sugeratívna forma realizácie. Vyvarujete sa fyzickým prejavom napĺňania túžob náboženských spomienok. Toto voláme kontemplácia a umožňuje vhodné naladenie neurónov veľkého mozgu. Začína do všetkého prenikať svetlo z oblasti amigdaly.

Tu začína ďalšia fáza meditácie a to je neustále skľudňovanie a utišovanie fyzického chodu celého organizmu. Cvičíte fyzicky a postupne si začínate vsugerovávať stav klinickej smrti a zomierania. Plne tomu veríte. Neuróny veľkého mozgu sa preskupujú do zvláštneho stavu a do tela z amigdaly začína prúdiť svetlo a vytvára špeciálny klinický obal. Dá sa vnímať veštecky.

Keď dosiahnete tento stav, tak sa môže stať, že okolo vás sa budú hromadiť mŕtve energetické objekty, ktoré blokujú rozvinutiu tohto stavu. Nebudete tieto mŕtve energetické objekty naplnené náboženskými aktivitami ničiť, ale premieňať podľa svojich pocitov na vhodné náboženské pocity a obrazy a neustále si ich ukladáte do vnútra svetelného obalu. Svetelný obal je vaše jedinečné územie, kde si pustíte iba také náboženské predstavy a pocity, ktoré si ľubovoľne pozmeníte a to tak, ako to cítite. Niet žiadnej autority a žiadneho vzoru. Iba váš osobný kontakt so živou náboženskou formou v klinickom obale vášho fyzického tela.

Potom je možné dovnútra klinického obalu napúšťať spomienky z vlastnej mysle a v prvom rade spomienky náboženské. Samozrejme, že ich pozmeňujete a to tak, aby sa dostali do klinického tela.

Potom si zoberiete náboženské obrázky všetkého druhu a neustále ich vo svojej mysli premieňate tak, aby sa dostali do klinického obalu vo vnútri svojho tela. Neustále udržujete sugeráciu klinickej smrti a svetelný obal vo vás.

Nasleduje ďalšia technika a to je vloženie seba do klinického obalu. Vyberáte si spomienky na seba a upravené vkladáte do Božieho sveta v klinickom obale. Môžeme tento proces nazývať ako sa stať Bohočlovekom. Vo vnútornom obale klinického stavu sa spájajú a miešajú náboženské obrázky, pocity a obrázky vašej osobnosti.

Možné sú aj ďalšie možnosti prijímania všetkého náboženského do klinického obalu a to z informačných polí Zeme. Uvedomte si, že po smrti človeka alebo zvieraťa sa nestratia žiadne informácie náboženského charakteru a ukladajú sa na niektorom mieste zeme. Informácie náboženského charakteru môžu byť uložené v kostných pozostatkoch. Napájate sa na ne a kopírujete ich do svojej pamäte a odtiaľ do klinického obalu. Tak isto môžu byť náboženské informácie z histórie uložené v živých ľuďoch. Možno sťahovať a kopírovať do seba aj informácie z fyzického kozmu, ktorý prekrýva informačný kozmos.

Všetko sa kopíruje a upravuje do obalu spojeného s klinickou smrťou a usilujete sa tu doručené náboženské spomienky navzájom spájať a zahusťovať. Postupne dosahujete pocit pulzujúceho Božieho svetla.

Výskum prípadov klinického náboženstva. Skúmali sme informačné polia v kostných pozostatkoch tých, ktorí sa venovali náboženstvu. Skúmali sme kostné pozostatky, ale aj informačné polia uložené mimo kostných pozostatkov a to v živých ľuďoch a v kozmickom priestore. Každý z 12. skúmaných informačných záznamov prešiel klinickou smrťou a vo vnútri tela mal klinický obal. Každú skutočnú a hlbokú klinickú smrť sprevádza príchod informačného poľa mŕtvej osoby, ktorá má túžbu reinkarnovať sa. Zároveň počas života sa venovala ľudským orgánom napríklad ako liečiteľka alebo vedecký pracovník. Voláme to informačne pole Lama tulku. Bližšie prejavy Lama Tulku popisujeme v Plazmatickej skole.

U všetkých skúmaných prichádzalo počas života k napĺňaniu klinického obalu náboženskými pocitmi a obrazmi. Tak isto dochádza k zahusťovaniu týchto pocitov v klinickom obale do razantnej dynamiky. Niektorí sa napĺňali aj písmenami Biblie alebo Koránu. Niektorí sa nabíjali všetkými náboženskými predstavami Egypta. Niektorí vyhľadávajú na mapách náboženské miesta a dokážu prenikať do všetkých informačných polí kozmu. Jednoducho sú všade. Niektorí na mapy kreslia znaky a môžu prenikať do informačných polí Zeme. Niektorí do klinického tela napúšťajú informačné polia z kostných pozostatkov. Niektorí robia aj riskantné väzby informačných polí Zeme a kozmu do klinického tela. Teda nemožno tieto informácie nájsť v informačných poliach kozmu, ale v pozostatkoch dotyčnej osoby.

Pridaj komentár