Pravdivosť skúmaného. Protirečenia ako testovanie pravdivosti. Interpretácia toho, čo skúmame. Nejasnosti a testovanie pravdivosti. Zoradenie do určitých kategórií. Princíp vyvrátiteľnosti. Metóda systematického pozorovania. Úplné spracovanie dát. Zaoberať sa deviantnými prípadmi. Intuitívne vkladanie falzifikátov do skúmaného. Intuitívne vkladanie pocitu plnosti dát. Úplné spracovanie dát. Metóda vracať sa k tomu znovu a znovu. Veštecká predstava tajomstva. Veštecká predstava hádanky. Veštecká predstava podvodu. Tvorba katalógu a katalogizácia.

Pravdivosť skúmaného, vo vedeckých kruhoch skrytá aj pod pojem validita. Vychádzame z princípu, že máme právo na omyl, ale nemáme právo v omyle zostávať. Dokonca máme povinnosť hľadať a odhaľovať omyly na všetkých úrovniach a použiť k tomu všetky dostupné vedecké procedúry. Môžeme rozlišovať cestu k objektívnej pravde a odstraňovať subjektívny pohľad na pravdu ako proces likvidácie omylov.

Protirečenia ako testovanie pravdivosti. Pri hľadaní pravdy a reálneho pohľadu na vec sa treba zamerať na všetky nejasnosti a vznikajúce protirečenia. Dokonca celý systém treba postaviť na vyhľadávaní chýb, vytváraní nejasností a protirečení. Teda vytvárať prvok opozície, spochybňovania a dokazovania, že to tak nie je. Testovať stupeň pravdivosti. Aj myseľ ezoterika sa musí týmto spôsobom naladiť.

Interpretácia toho, čo skúmame. Neustála snaha o to, aby sme písali, hovorili, meditovali, skúmali a žili to, čo skúmame a robili to z rôznych pozícií a prístupov. Premýšľať o tom, čo píšeme, hovoríme a robíme. Aplikovať v premýšľaní všetky vedecké procedúry, ktoré posilňujú pravdivosť, vyvracajú základy pravdivosti a vytvárajú efekt pochybnosti. Tento proces dovoľuje hlbšie prenikať a overovať pravdivosť.

Nejasnosti a testovanie pravdivosti. Proces vznikania nejasností by mal byť v pláne výskumu a skúmania. Nejasnosť nie ako niečo nežiaduce a spochybňujúce, ale spôsob, aby sme o veci alebo dianí premýšľali dôkladnejšie a hlbšie.

Zoradenie do určitých kategórií. Jedna z metód, ktoré do výskumu dostávajú určitý prehľad a poriadok. V našom prípade skúmame info polia vytvorené zo spomienok mŕtvych ľudí a zvierat na základe štruktúry duchovnej cesty. Teda kategorizácia sa v tomto druhu výskumu podriaďuje práve ezoterike. Keby sme neboli viazaní na duchovnú cestu, tak by bola kategorizácia podriadená inému princípu delenia a triedenia.

Princíp vyvrátiteľnosti. V celom výskume informačných polí treba dôsledne uplatňovať tento princíp a dôsledne ho aplikovať. Samozrejme proces vyvrátiteľnosti musí stáť na dôkazovom materiáli a ďalšom výskume dotyčnej veci. Nemožno bez dôkazov či už priamych, alebo nepriamych napadať to, čo už bolo zistené a čiastočne overené. Pochybovať môžem, ale treba prinášať protirečivé dôkazy.

Metóda systematického pozorovania. Úplné spracovanie dát. Zaoberať sa deviantnými prípadmi. Proces prehlbovania pravdivosti môže v určitom momente končiť aj ukončením tohto procesu a vyvolania procesu prechodu do omylu. Ale aj tu by mala platiť metóda prehlbovania a utvrdzovania sa v tom, že omyl je skutočne omylom. Dobre vieme, ako ľahko si tieto kategórie dokážu vymeniť pozíciu. Máme tu dva protismerné pochody, prehlbovanie pravdivosti a prehlbovanie prípadnej nepravdivosti. Tak isto je dôležité utvrdzovať sa o zistenom omyle.

Intuitívne vkladanie falzifikátov do skúmaného. Intuitívne vkladanie pocitu plnosti dát. Úplné spracovanie dát. Veštecká predstava tajomstva. Veštecká predstava hádanky. Veštecká predstava podvodu. Špeciálny prístup, ktorý si môžeme dovoliť, pretože výskum info polí je založený na vešteckých schopnostiach. A jedna z vešteckých procedúr je práve porovnávanie rovnakého s rovnakým. A to je už náš špecifický ezoterický prístup k výskumu informačných polí.

Tvorba katalógu a katalogizácia. Umožňuje, aby sme všetky zistené skutočnosti o info poliach usporiadali do určitého poriadku a mohli sa k týmto informáciám vracať prehľadne znovu a znovu.

Pridaj komentár