Cieľ prognózy. Zber informácií. Morfológia prognózy. Javy prognózy. Územie prognózy. Diagnóza javu. Javy medzi sebou. Limity prognózy. Varianty prognózy. Teória prognózy. Praktikum prognózy. Zdôvodnenie v prognóze. Závery prognózy.

Cieľom ezoterickej prognózy je jasnejšie definovať, čo to je duchovná cesta, ukázať, ako sa robí a čo sa pod duchovnou cestou má rozumieť. Budem sa snažiť spresňovať a ujasňovať ciele prognózy.

Zber informácií. Bude obsahovať prieskum duchovných ciest iných. Snaha spoznať úsilie iných o duchovné prenikanie do svojho vnútorného sveta. Tak isto tu budú moje osobné skúsenosti z duchovnej cesty a tiež duchovné cesty meditujúcich priateľov. Budú tu poznatky z výskumu základov ezoteriky a jej rozvoja rôznymi spôsobmi.

Morfológia prognózy sa bude snažiť rozdeliť problematiku duchovnej cesty do rozumovo ucelených systémov. Snahou bude všetko zrozumiteľne rozčleniť. V rozčlenení sa budeme zaoberať čo najväčším počtom detailov, aby sme prenikli prognosticky do ezoteriky najhlbšie. Celkové delenie duchovnej cesty bude zložitá vec, pretože takto prognosticky sa asi nikto nesnažil na ezoteriku pozrieť. Nebol záujem o pragmatické delenie na určité celky a ich vzájomnú syntézu. Jednoznačne ezoteriku treba deliť na ezoteriku podľa času, a to je čas praminulý, čas minulý, čas prítomný a čas budúci. Musíme si položiť otázku, kde asi časovo začína začiatok duchovnej cesty a možno aj jej koniec? Musíme definovať súčasnú úroveň ezoteriky. Tak isto sa musíme pokúsiť spraviť možné vývojové tendencie do budúcnosti. Ezoteriku budeme musieť podeliť podľa osobností a významných ezoterických smerov. Mimoriadne výnimočný sa javí staroveký Egypt a schopnosť magického experimentovania na ľudskej populácii. Tak isto je jedinečná indická populácia, ktorá robí duchovnú cestu pomocou aurickej ezoteriky. To je ezoterika, kde sa zasväcuje a zároveň vyosuje do neštandardného stavu vnímania sveta.

Javy v prognóze. Pod javmi v prognóze budeme rozumieť určité jasné dianie, ktoré sa prejavuje v určitom efekte a vhodnom jave. Jav je niečo ako dianie. Niečo nie je v kľudovej, ale v ezoterickej polohe. Koncentrovanie sa na hrudu zeme, ktorá jej pred vami, nemusí byť vždy duchovná cesta. Pokiaľ sa na hrudu zeme pozeráte ako na zdroj úrodnosti, tak asi ťažko bude objektom na meditáciu. No pokiaľ si vo vnútri želáte, aby ste nad hrudou premýšľali a meditovali za cieľom duchovnej cesty, tak to už bude niečo iné. Ezoterický jav vznikne vtedy, keď sme naladení na duchovnú cestu a nie na niečo iné.

Územie prognózy. Územím prognózy rozumieme priestor, kde sa to všetko bude odohrávať. V prvom rade to bude nesporne ľudské telo a konkrétne vlastné fyzické telo. Územím prognózy bude aj aurický obal okolo fyzického tela. Ide o molekuly vzduchu a vlastné bioenergie v nej. Územím prognózy môže byť aj telo inej osoby a jej bioenergie. Územím ezoteriky môže byť akýkoľvek objekt či už živý, alebo neživý. Dokonca to môže byť aj kozmický priestor, pokiaľ sa v ňom nachádza živý objekt, človek alebo zviera. Inak to môžu byť len meteority, ktoré prešli atmosférou. Toto je zatiaľ vymedzenie územia ezoterickej prognózy. Pokiaľ budeme prenikať do prognózy hlbšie, tak budeme územie prognózy lepšie poznať a lepšie špecifikovať.

Diagnóza prognostická bude zahŕňať, ako kontrolovať úroveň duchovnej cesty, ako sa vyvarovať takej duchovnej cesty, ktorá by zdecimovala fyzické, psychické zdravie a šťastný osud. Ezoterik by mal absolvovať duchovnú cestu tak, aby sa nestal obeťou vlastnej duchovnej cesty. Diagnóza duchovnej cesty sa bude odvíjať od jedného patologického stavu k druhému patologickému stavu. Paradoxne možno vymedziť duchovnú cestu na základe vyvolanej a následne zvládnutej patológie.

Javy medzi sebou v prognostike. Budeme sa usilovať skúmať niektoré rozhodujúce javy v ezoterike duchovnej cesty. Pod javom tu rozumieme také dianie, ktoré možno opísať a vedie k určitej zmene na duchovnej ceste. Každé snaženie v ezoterike má určitý následok a určitú príčinu. Napríklad keď nedokážem sedieť kľudne aspoň dve hodiny, tak nasleduje iný jav, ktorý spôsobí základnú neúspešnosť na duchovnej ceste.

Limity v prognóze. Prognóza duchovnej cesty je limitovaná časovo a to, že duchovnej ceste sa môžeme venovať iba určité časové obdobie a to je limitované vekom. Duchovná cesta zvyčajne začína v neskoršom veku, keď ľudská myseľ dozrela a nabrala určité životné skúsenosti. Vek okolo 30 rokov je celkovo vhodné obdobie na aktívnu duchovnú cestu. To neznamená, že obdobie do 30 rokov sa nedá využiť v prospech duchovnej cesty. Toto obdobie by mohlo slúžiť na prípravu a spoznanie celého rozsahu v ezoterike. Teda určitá teoretická príprava a získanie zručností v tejto oblasti. Aktívne obdobie duchovnej cesty by som odhadoval asi do obdobia od 30 do 60 rokov. Po šesťdesiatke sa budú musieť meditácie prispôsobiť procesom starnutia aktívnejšie a napríklad budú klásť zvýšené nároky na udržanie zdravia a regeneráciu. Treba si vedieť dobre zadeliť, koľko času budete venovať aktívnej meditácii a koľko bežným životným záležitostiam. Ďalším limitom je vlastné fyzické telo. Pri duchovnej ceste treba preniknúť do všetkých oblastí svojho fyzického tela. Tu je duchovná cesta limitovaná množstvom orgánov a systémov tela. Ďalším limitom je množstvo patologických stavov, cez ktoré sa treba prebojovať do psychickej zložky svojho ja.

Prognóza má celkovo slúžiť ako prostriedok na neustále vyhodnocovanie vlastnej duchovnej cesty, ale aj duchovnej cesty iných osôb, ktoré o to požiadali. Teda u seba alebo inej osoby, ktorá požiada o zhodnotenie duchovnej cesty, sa musí stanoviť diagnóza. To je schopnosť zistiť, ako ďaleko dotyčná osoba zašla na duchovnej ceste a či nenarobila niektoré zásadné chyby, ktoré by do budúcnosti mohli duchovnú cestu spomaľovať, znehodnocovať alebo zaviesť do slepej uličky. Jednoznačne by duchovná cesta nemala viesť k strate zdravia či už fyzického, alebo psychického. Tak isto by duchovná cesta mala viesť k šťastnému osudu.

Pridaj komentár