Problematika vedeckého bádania ezoteriky. Aplikácia matematických pojmov a postupov do oblasti ezoteriky. Teória poznania a jej zákonitosti. Metodika vedeckého bádania ezoteriky. Hlboké teoretické úvahy prenikajúce rozumovo do ezoteriky. Jedna zbierka. Množstvo zbierok a ich zákonitosti. Ezoterické zbierky. História zbierok. Teoretická príprava zberateľa. Vývoj zbierky. Odborné skúmanie zbierky. Vedecké bádanie zbierky. Odraz zbierky v ľudskej mysli ako reflexia. Teoretická skúsenosť. Praktická skúsenosť. Vedecká skúsenosť. Základná množina zbierkového fondu. Prvok množiny zbierkového fondu.

Problematika vedeckého bádania ezoteriky.
Ezoterika potrebuje aj moderný prístup rozumového uvažovania o problémoch a dianí v ezoterickej praxi. V zásade ide o to, aby sme do ezoteriky dostali pojmy z medicíny, psychológie, psychiatrie a sexuológie. To je na prvom mieste, potom nasleduje línia aplikovania logiky, matematiky, fyziky, chémie, astronómie, geológie a podobne. Na takýto postup je viacero dôvodov, v prvom rade ten, že ezoterika nemá jasne dohodnuté pojmy a musí si ich požičať z inej oblasti, aby sa zbudovali oporné body v celej ezoterike. Príčinou napúšťania matematiky, logiky, filozofie, fyziky a chémie je vytvoriť podmienky, aby sa ezoteriky mohol uchopiť aj mysliaci mozog človeka a dokázal spoznať zákonitosti a pravidlá, ktoré ezoterika v sebe obsahuje.

Pokiaľ chcete hlbšie prenikať do ezoteriky, tak je vhodné, aby ste sa pri hľadaní a tvorení zbierok dokázali naladiť do ganglií vo svojom tele. Ľudia skoncentrovaní v gangliách majú záujem intenzívne niečo zbierať. Pokiaľ potrebujete nad zbierkou premýšľať, tak je vhodná koncentrácia do šedej kôry veľkého mozgu. Pokiaľ však chcete zbierkové fondy skúmať zo všetkých strán, koncentrujte sa do bielej kostnej hmoty.

Jedna zbierka.
Na základe každého poznania sa musí niečo rozmanité nazbierať a v koncentrovanej podobe dostať na jedno miesto. V oblasti ezoteriky sa tak isto dajú robiť zbierky niečoho. Môže to byť zbierka článkov z ezoteriky, zbierka ezoterických knižiek, zbierka spomienok získaných veštecky zo sveta mŕtvych. Môže to byť zbierka získaných spomienok z magmatických polí planét a hviezd, zbierka spomienok získaných veštecky z pamäte živých osôb, zbierka zvukových nahrávok alebo zbierka obrázkov zo zasvätení. Základnou jednotkou takýchto zbierok sú spomienky jednej organickej hmoty, ktorá je schopná si niečo pamätať.

Množstvo zbierok a ich zákonitosti.
Každá zbierka obsahuje narastajúci počet údajov a má svoju hornú limitnú hodnotu v tom zmysle, že jedného dňa do zbierky už nič nepribudne a zbierka bude ukončená. V prípade ezoterického zberateľa je potrebné, aby bol veštecky vhodne vybavený a mal za sebou už nejaké tie skúsenosti. Tak isto je dôležitý cieľ zbierky. Pokiaľ sa zbiera pre radosť, je to iné, ako keď sa zbiera za účelom vedeckého bádania. Je tu nutné, aby zbieranie malo nejaký plán a scenár, ako sa bude postupovať. Pre zbierku je potrebné vytvoriť vhodné prostredie a poriadnu evidenciu. Dôležitý je aj faktor teritória, z ktorého sa zbierka tvorí. Napríklad zbieranie minerálov po celom svete prinesie iný pohľad ako zbieranie minerálov v jednej lokalite. Sú lokálne zbierky minerálov a možno z nich spraviť ucelené zbierky minerálov celého sveta. Ináč bude zbierať osoba, ktorá má teoretické a aj praktické skúsenosti so zberom ako osoba neškolená. Zbierka nemôže obsahovať napríklad všetky minerály sveta, ale bude mať iba určité reprezentačné zastúpenie.

Ezoterické zbierky.
Pre tie najhodnotnejšie ezoterické zbierky je nutné, aby bol ezoterik vybavený vešteckými schopnosťami, odbornými poznatkami z medicíny a mal k tomu už určitú ezoterickú prax a zručnosť. Ezoterik zbiera hlavne spomienky ľudí, ktorí sa venujú niektorej oblasti ezoteriky. Preniká do ich neurónových oblastí a vyberá si tie spomienky, ktoré sú preňho hodnotné. Teritórium zbierky zahŕňa všetkých živých jedincov dnešnej doby. V zbierkových fondoch tohto druhu delí skúmané osoby do 7 neurónových oblastí a to veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miecha, brušný mozog, ganglie a jadrá buniek. Ďalšie delenie je určované schopnosťami a to je klinická smrť, stigma, reiki, veštectvo, mágia, dyslektická joga, Silva rezonovanie, seans vedomie, čítanie magma polí planét a hviezd v kozme, kozmické vedomie, špiritistické vedomie, snové vedomie, bunkové vedomie, znaková ezoterika, kultové stavby, anjelské sféry, kozmické inteligencie organickej hmoty.

Ezoterik získava veštecky spomienky aj zo sveta mŕtvych. Organická hmota zahynie a z neurónov uloží spomienky vo svete mŕtvych. Ezoterik môže vytvárať zbierky aj týchto spomienok mŕtvych ezoterikov a organickej hmoty mimo planétu Zem. Delenie je podobné ako u zbierok spomienok živých jedincov.

Ezoterik získava spomienky aj z tretieho zdroja a to sú magma zápisy ľudí a zvierat z ich života. Magma jadrá pulzujú ako fotoaparát a vytvárajú magnetické spomienky. Tie sa dajú veštecky dekódovať. Delenie je podobné ako u zberoch vyššie uvedených.

Odborné skúmanie zbierky. Vedecké bádanie zbierky.
Teda na jednej strane sú tu rôzne druhy zbierok určitých objektov z určitého rozsahu teritória. Pokiaľ chceme tvoriť zbierku, je vhodné sa poučiť z iných zbierok a určiť si teritórium, z ktorého sa bude zbierka realizovať, čo sa bude zbierať a za akým účelom. Je dobré určiť aj iné kritéria zbierok a hlavne ich detailnosť. V ezoterike vytvárame zbierku spomienok živých ľudí a zvierat, zbierku spomienok mŕtvych ľudí až do obdobia 600 miliónov rokov pred naším letopočtom. Tak isto do zbierky patria všetky spomienky o ľuďoch a zvieratách staré až 600 miliónov rokov a tieto spomienky môžu byť aj mimo planétu Zem v celom kozme. Tak isto do zbierky spomienok patria spomienky mŕtvej organickej hmoty mimo našu slnečnú sústavu, a pokiaľ možno donekonečna časom naspäť. Tak isto spomienky živej organickej hmoty v terajšom nekonečnom priestore kozmu. Z praktických dôvodov tu ide o priestor veľkosti našej Galaxie plnej súhvezdí. Má to tri dimenzie: svet živých, svet mŕtvych a magma polia. Teda stanovili sme, čo je predmetom zberu, stanovili sme, kde to hodláme zbierať a určili sme prvú etapu zberu.

Odraz zbierky v ľudskej mysli ako reflexia.
Veľmi dôležité je najprv začať skúmať spomienky v danom teritóriu a potom určiť čo najpresnejšie, prečo takúto zbierku spomienok robíme. Teda cieľom je získať vhodné zdroje ezoterikov, aby sme mohli naviazať na ezoterické tradície ako sa patrí. Teda ako by sme budovali niečo ako históriu ezoteriky. Je to nevyhnutný krok, aby sme sa poučili, ako to robili pred nami, nerobili tie isté chyby a dosiahli novú úroveň boja o duchovné ciele. Ďalším naším cieľom je robiť duchovnú cestu určitých skupín ezoterikov, a preto sa zber triedi podľa neurónových oblastí. Teda dejiny ezoteriky možno podeliť do 7 neurónových oblastí. Sú ezoterici, ktorí robili ezoteriku z veľkého mozgu, ďalšia skupina zo stredného mozgu, z mozočku, z miechy, z brušného mozgu, z ganglií a z jadier buniek. A potom naša kategória robiaca ezoteriku zo všetkých 7 neurónových oblastí.

Teoretická skúsenosť. Praktická skúsenosť. Vedecká skúsenosť.
Základná množina zbierkového fondu. Prvok množiny zbierkového fondu. Na začiatku každej zbierky sa treba teoreticky poučiť, ako vznikali iné zbierky a určiť z tejto činnosti určité zákonitosti. Potom treba určiť, čo musíme ovládnuť alebo dosiahnuť, aby sme mohli robiť úspešný zber. Pokiaľ sa chceme venovať ezoterickému zberu, treba mať rozsiahle veštecké schopnosti, ktoré sú rozhodujúce. Potom je dôležitá aj určitá praktická skúsenosť z jednotlivých ezoterických smerov. Tak isto je dôležité určiť aj vektor smerovania, odkiaľ kam. Každý moderný ezoterik smeruje do sveta mŕtvych a reinkarnačné pochody sú determinantné. Na to všetko treba postupne nasadzovať hlboké prieniky ľudskej logiky, matematiky, filozofie, štatistiky, kvantitatívnych a kvalitatívnych metód bádania a prehlbovanie múdrosti o ezoterike.

Pridaj komentár