Nájdete si tu vysvetlenie základných pojmov najčastejšie používaných na týchto internetových stránkach. Než sme napísali definície pod jednotlivé slová, tak sme toho z oblasti ezoteriky veľa naštudovali, odcvičili a sami prebádali. Verím, že slovník tohto druhu prinesie do vašej teoretickej a praktickej prípravy jasno a jednoznačnosť.

Vagína
Ide o časť pohlavného orgánu u žien. Je to vstup k maternici. Vo vagíne sa nachádza vaginálna žliazka, ktorá udržuje vhodné mikrobiálne prostredie.

Vaječníky
Ide o časť ženského podbrušia a ženských pohlavných orgánov skladajúca sa z dvoch vaječníkov, ktoré produkujú v aktívnom živote ženy vajíčka. Na vaječníky nadväzujú vajcovody, ktoré dostanú vajíčko až k maternici.

Vedecké poznanie
Ide o špecifický spôsob ľudského vedomia a spôsobu myslenia. Jeho základom je schopnosť koncentrácie do bielej kostnej hmoty, potom do ganglií tela a potom do neurónov veľkého mozgu. Takíto jedinci majú prirodzený sklon vnímať svet bez fantázie a ilúzií. Všetko preverujú a overujú. Majú prevažne vzdelanie v logike, matematike, filozofii, prírodných, spoločenských a technických vedách. A zároveň poznajú metodiku vedeckého bádania. V oblasti ezoteriky sa dá uplatniť pri vešteckých metódach iba nepriame vedecké bádanie. Veda zahŕňa súbor overených poznatkov, ale aj hypotéz, ktoré veda musí overiť, dokázať alebo vylúčiť.

Vedomie
Veľmi komplikovaný pojem, ktorý používa najčastejšie psychológia a psychiatria. Možno pod ním rozumieť určitý organizmus ako rastlinu alebo zviera, ktoré už reaguje na okolie určitou reakciou ako je napríklad pohyb. U človeka je vedomie v tom, že si dokáže v zrkadle uvedomiť, že je človek, ktorý sa nejako volá, niečo prežil, má svoje túžby, trápenia a želania. Základom vedomia sú reflexy organizmu na teplo, chlad, bolesť, na nejaký podnet zvnútra tela alebo okolia. Ďalšou zložkou ľudského vedomia sú inštinkty, ktoré napríklad riadia celkový vývoj organizmu, a tak isto trávenie a činnosť orgánov. Súčasťou ľudského vedomia sú aj pudy uložené v brušnom mozgu, ktorý má základ v ľudských črevách. V ľudskom vedomí je tiež program ľudskej výchovy a vzdelania k správaniu sa ako dnešný človek.

Doplnené 2007-11-12. Pokiaľ chceme byť presnejší a podrobnejší, tak môže mať univerzálny ezoterik vedomie klinické, reinkarnačné, snové, kabalistické, vedomie miechy, vedomie ľudské, vedomie magmatických záznamov, vedomie energetické ako je Reiki, vedomie brušného mozgu, vedomie cicavcov, vedomie kozmické, vedomie čiernych dier, vedomie pulzarov, vedomie anti čiernych dier, vedomie  aurické, vedomie UFO, vedomie sveta mŕtvych, vedomie veštecké a iné druhy vedomia.

Veštectvo
Špeciálna vlastnosť, bez ktorej sa hlavne praktická ezoterika nedá robiť. Veštectvo potrebujete na to, aby ste vedeli vnímať a dekódovať to, čo po smrti človeka odchádza do sveta mŕtvych. Veštectvo potrebujete na čítanie magma záznamov o živote ľudí, na vnímanie toho, čo sa počas meditácií deje vo vnútri človeka, na vnímanie prienikov psychiky do reálneho kozmu, na diaľkové kontaktovanie sa na spomienky inej osoby. Veštectvo je schopnosť dekódovať mozgom rôzne druhy záznamov, ktoré nie sú bežne dostupné normálne fungujúcim zmyslom. Veštectvo sa môžete aj naučiť. Niektoré osoby sa môžu stať po chorobe alebo úraze veštecky ladené. Zvyčajne je to patologický stav poškodenia tela aj mysle. Aj osoby, ktoré sa narodia s vešteckými schopnosťami, sú často poškodené a choré.

Vibrácie
Niečo vibruje ako napríklad vysávač, resp. jeho motor, rotor a stator. Vibrovať môžu sklenené okná pri náraze vetra. V podstate všetko okolo nás vibruje, lebo každý elektrón, každý atóm a každá častica je neustále v určitom chvení. Vibrujú aj končeky nervov u chorej osoby a všetky bunky ľudského tela. Vibrácie sú základom Silva školy a Silva techník vibrujúcej mysle. Vibrovanie sa dá najčastejšie vnímať pomocou hmatu.

Viera
Ide o špecifický druh postoja ľudskej mysle. Keď človek verí, tak danú vec alebo jav nespochybňuje a nehľadá v ňom rozumovosť. Nedebatuje o ňom. Nespochybňuje ho. Takýto postoj dáva ľudskej mysli určité schopnosti a psychické vlastnosti. Verím a nespochybňujem svoju vieru. Viera je nespochybniteľná nikdy a nikým. To je základ viery. Je to tak na veky vekúce a nič a nikto na tom nič nezmení. Psychologicky dáva tento postoj kľud, harmóniu a pokoj duše. V ezoterike dáva viera v niečo napríklad schopnosť lepšie čítať zápisy o ľuďoch a zvieratách v magmatických poliach zemského jadra. Je tu možnosť niekoľkých postojov: 1.Veriť v niečo a niekoho 2. Postoj tranzový – pod určitým monotónnym rytmom niečo opakovať a opakovať, teda naučiť sa to. 3. Prístup prírodných šamanov a to je s niečím sa stotožniť a mať silnú psychickú väzbu na objekt záujmu. 4. Prístup z pozície viery. Verím v to a nepripustím opak. Je to tak a hotovo. 5. prístup dnešných rozumovo mysliacich ľudí a to je preverovať, bádať a skúmať.

Virguľa
V našom prípade ide o výraz, ktorý označuje pomôcku na vešteckú diagnostiku. Virguľa je prútik do tvaru Y alebo kyvadlo, ktoré sa skladá zo špagátika, na ktorom je zavesené závažie. Môže to byť napríklad kľúč. Špagátik sa drží medzi prstami. Využívajú sa tu nervové zakončenia vo svaloch a princíp mikrotrasenia svalov. Svaly dobre reagujú na určité veci ako kovovú platničku zo železa alebo zo zlata. Veštec sa musí naučiť na reakciu svalov cez virguľu. Každý veštec má s virguľou inú reakciu. Virguľa reaguje inak na choré a zdravé miesto v tele človeka. Vyspelý veštec používa virguľu už iba ako predstavu alebo si ju vytvorí z energetických predstáv svojej mysle.

Vírus
Biologický výraz označujúci organizmus, ktorý je vývojovo nižšie ako bunkové organizmy. Často napáda organizmus a poškodzuje ho. Prípadne v organizme žije symbioticky a v prospech organizmu. Napríklad poznáme herpetický vírus, ktorý organizmu škodí a poškodzuje ho.

Vôľa
Veľmi problematický pojem, ktorý používa psychológia a psychiatria. Pokiaľ myslíme ľudská vôľa, tak tá je v prvom rade vybudovaná výchovou rodičov, spoločnosti, školy a štátu. Uvedomme si, že sa rodíme ako zvieratá a keby sme nedostali výchovu a vzdelanie k ľudskosti, tak by sme sa chovali ako divé zvieratá. Teda tu je základ k tomu, aby sme dosahovali určité ciele a používali na to určité prostriedky. V tomto smere sú nám vštepované ciele a prostriedky na ich dosiahnutie, určité vzory a osobnosti. Potom je vôľa formovaná aj vlastnými túžbami každej osobnosti. Ezoterik zvyčajne odmietne ciele a prostriedky ich realizácie. Vytvára si jedinečné životné ciele a intenzívne smeruje do sveta mŕtvych spomienok ľudí a zvierat. Uvedomuje si iný zmysel života ako bežní ľudia a svoju vôľu preorientuje zvyčajne na tento nekonečný a nesmrteľný sektor. Vôľu tvoria aj návyky z detstva. Napríklad niekto bol vedený k súťaživosti, dravosti a rivalite. Niekto bol vychovávaný doslova ako vojak a život berie ako súboj bez zbraní. Silu vôle tvoria aj biologické a genetické predpoklady. Prehnaná sila vôle môže viesť k fanatizmu a sebazničeniu. Osoba nepozná mieru sile vôle. U niektorých ľudí sa môže postupne strácať sila vôle. Nedokážu myslieť, nedokážu sa postaviť, nedokážu prísť niekde na čas a podobne. Silu vôle dobre podporuje trvalé programovanie a vizualizovanie toho, čo chceme dosiahnuť. Silu vôle napravuje aj chuť robiť to, čo nás nebaví.

Veľký mozog
Je časť hlavy. Je uložený v lebečnej kosti. Skladá sa z 3 až 7 vrstiev neurónov. Pod nimi je biela mozgová hmota, ktorá produkuje denne asi 40 litrov chemických tekutín potrebných pre fungovanie psychických procesov. V mozgu sa nachádzajú nervové dráhy, krvné riečište, nie je tu lymfatické riečište. Mozog je rozdelený na dve časti a to ľavú a pravú hemisféru. Každá hemisféra je rozdelená na predný mozog, temenný mozog, zadný zrakový mozog, spánkový mozog. Vo vnútri mozgu je stredný mozog vo veľkosti orecha. Pod zadným zrakovým mozgom je mozoček veľkosti tenisovej loptičky. Zo stredu mozgu ide miecha a prechádza do chrbtice. Mozog obmýva mozgovo – miešny mok.

Výskum
Niečo bádať, skúmať, testovať, overovať, dokazovať. Hľadať logické súvislosti, všeobecné zákonitosti. Zbierať určité objekty a vytvárať zbierkové fondy ako múzeá. Zbierať informácie a správne ich pomenovať. Hľadať skryté možnosti robiť niečo lepšie, alebo radikálne po novom.

Výživa
Rozumieme tu stravu, ktorú konzumujeme a trávime. Stravu možno rozdeliť do viacerých kategórií, surová strava alebo upravená teplom, chladom, ožiarením alebo inak. Stravu do organizmu možno dostať nielen cez ústa, ale aj cez kožu a v určitých prípadoch aj cez análny otvor. No iba ako liečebnú procedúru. Výživu špeciálne upravenú možno dostať rovno do cievneho systému, ľudovo povedané do žily. V stene čriev sa nachádza brušný mozog a je tu uložený obživný pud.

Zasvätenie
Ide o určitý druh prevzatia skúseností jednej osoby. Zasvätenie bol tradičný mechanizmus prírodného človeka asi tak 20 000 pred naším letopočtom. V tomto období má človek kolektívne vedomie. Nevie čítať, písať a premýšľať. Na veci sa koncentruje cez určitý druh pohybu. Hovoríme o magickom konaní. Zasväcovateľ odovzdá zasväcovanej osobe určité poznatky o určitých činnostiach. Dnešný človek má ľudské vedomie, v ktorom sa nedá zasväcovať. Dnešného človeka možno hypnotizovať a učiť teoreticky alebo prakticky. Ide o proces výchovný. Na zasväcovanie sa najčastejšie používali kultové stavby, ktoré napríklad sprostredkovali kontakt do sveta mŕtvych alebo zemských magmatických polí. Tu sú určité spomienky o živote ľudí. Zasvätenie je jediná cesta, ako počas jedného života prevziať celú ezoterickú skúsenosť duchovného sveta.

Doplnené 2010-01-01:Keď ezoterik vstúpi na pôdu dvojníkov, tak sa zásadne zmenia aj zasvätenia. Pri zasvätení do systému dvojníkov nie je dôležitá osoba zasväcovateľa. Rozhodujúcu úlohu bude zohrávať samotný systém dvojníkov. Psychika ezoterika prenikla na častice a usadila sa na časticiach. Prienik psychiky ezoterika do častíc zásadne všetko mení a časticová psychika nadobúda jedinečný geniálny potenciál. Ezoterik sa musí naučiť plniť požiadavky jeho psychiky na časticiach. Teda je tu čas, aby potrel ezoterik predošlú psychiku, ktorá fungovala na prvkoch alebo atómoch. Na prvkoch funguje psychika klasicky, na časticiach po prežití klinickej smrti. A tieto dve psychiky sa musia potlačiť a rozvinúť sa  musí psychika častíc. Psychika častíc je psychika dvojníkov. A tak o tom, čo sa bude meditovať a ako sa bude zasväcovať, rozhoduje dvojník.

Zem
Možno chápať ako horninu, a tiež ako hornú vrstvu pôdy na poli. Zem možno chápať ako planétu. Ezoterik sa naučí psychicky prenikať do celej planéty Zem a nielen tam.

Zemské jadro
Okolo planéty Zem je asi 100 000 kilometrov atmosféry. Pevný obal Zeme je hrubý asi 2000 kilometrov a potom asi 4000 kilometrov je niečo ako žeravé jadro. Z tohto jadra idú 4 magnetické efekty ako južný a severný magnetický pól. Ezoterik sa naučí svojou mysľou psychicky prenikať do magmatického jadra Zeme.

Zmrzačenie, znetvorenie
Ide i určité poškodenie tela, ktoré sa stalo počas embryonálneho vývoja, počas pôrodu alebo počas extrémnych udalostí ako havária a podobne. Telo je deformované, niečo chýba, niečoho je viacej. Napríklad dva orgány. Alebo niekto má v sebe časti dvojčaťa. Pre ezoteriku je stav zmrzačenia a znetvorenia dôležitý, ide v podstate o určitú pozíciu tela a tá dovoľuje určitý druh koncentrácie na niečo. Ezoterik si vie predstaviť zmrzačenie svojho tela a sugeratívne ho dotvorí vo vlastných predstavách.

Zmysly
V zásade každý človek má nos, ústa, jazyk, uši, oči, prsty a kožu. Hovoríme, že má čuch, chuť, sluch, zrak a hmat. Centrá týchto zmyslov sú v jednotlivých častiach veľkého mozgu a presnejšie na jeho povrchu. Teda ide tu o šedú kôru veľkého mozgu. Čuch má centrum v prednom mozgu, sluch v spánkovom mozgu, chuť medzi predným a temenným mozgom, zrak v zrakovom mozgu a hmat má centrum v temennom mozgu. Ezoterik sa vždy do seba alebo okolo seba koncentruje z neurónových oblastí veľkého mozgu a nie priamo zo zmyslov.

Zoofília
Tento pojem patrí do sexuológie. Ide o proces, kde človeka vzrušuje iba sex s rôznymi zvieratami. Ako úchylka je trestná. Ezoterik má za cieľ si predstaviť takýto druh sexu iba mentálne v predstavách a to bez odporu. Tak isto o tomto druhu sexu rozprávať ako sexuológ.

Zviera
Pod zvieraťom tu rozumieme okrem človeka všetky druhy živočíchov, ktoré žijú na planéte Zem. Človeka sem môžeme zaradiť iba v jeho vývoji ako zvieraťa, ktorý sa začal asi 1 miliardu rokov pred naším letopočtom. Človek môže za určitých okolností degenerovať a stratiť programy, ktoré mu boli výchovou vštepované do mozgu.

Zvieracie vedomie
Človek má vedomie, dokáže si uvedomiť svoj obraz v zrkadle a povedať: toto som ja a volám sa tak a tak. V podstate zviera nemá vedomie, má pudové, inštinktívne a reflexívne konanie. No vedome môže človek v rámci ezoteriky v sebe otvoriť zvieracie vedomie, ktoré je uložené v brušnom mozgu, v stene tenkých a hrubých čriev. Tu je uložený pud obživný, pud prežitia, pud rozmnožovací, pud teritoriálny a možno aj ďalšie. Ezoterik prenikne koncentráciou do pudov v črevách, spozná ich a naučí sa ich ovládať vo svoj prospech. Tomuto ezoterickému výkonu sa hovorí ovládnuť zvieracie vedomie. Praktické použitie je v bunkovej ezoterike a modifikácii buniek v rámci Geriatrickej poradne.

Zvierací spánok
Poznáme klasický ľudský spánok – cez deň bdelý stav, v noci zaspatie a spánok. U zvierat to takto nefunguje. Zvieratá pospávajú aj cez deň, aj počas noci. Na okolité podnety sa zobúdzajú, pospávajú a znovu zobúdzajú. Pokiaľ sa ľudský spánok v noci niekoľkokrát preruší a tieto prerušenia sú trvalé, tak sa mení ľudský spánok na zvierací. V ezoterike je možnosť cieľavedome prejsť počas viacerých rokov do zvieracieho spánku a to hlavne z dôvodu práce so snovým materiálom.

Zvuk
Ide o schopnosť človeka počúvať prejavy objektov okolo seba, ale aj v sebe. Zvuk preniká najčastejšie cez ucho a jeho orgány.

Žalúdok
Je súčasťou ľudského tela. Je to vlastne hladný sval. Je umiestnený pod hrudnou kosťou a trochu nižšie dole. Má za úlohu natráviť to, čo človek prežuje a pomieša so slinami. Cez stenu žalúdka prúdia tráviace kyseliny. Cez stenu žalúdka môžu prenikať niektoré látky priamo do tela.

Život mimo Zeme
Ide o špeciálnu oblasť ezoteriky. Ezoterik je schopný po určitom výcviku, ktorý absolvuje v Kozmos sekcii, prenikať psychicky do astronomického kozmu, teda priestoru okolo nás a aj za hranice dnes poznaného sveta, to je 20 miliárd svetelných rokov na všetky smery okolo planéty Zem.

Žľazy lymfatické
Ide o systém ľudského tela. Je možné nahmatať ho v oblasti krku; po bokoch krku sú dve takzvané špongie, odtiaľto ide niečo ako krvné riečište do celého tela okrem mozgu a chrupaviek tela. Na niektorých miestach tela sú lymfatické dutinky, v ktorých sa zhromažďuje lymfatický mok. Lymfa vzniká a čistí sa v pečeni. Lymfa sa pohybuje pomocou pohybu svalov na rozdiel od krvi, ktorú v tele tlačí a cirkuluje srdce. Na povrchu lymfatického riečišťa sú lymfatické uzliny a tie majú na starosti mikroorganizmy v tele.

Žlčník
Je súčasťou pečene. Tvorí pod pečeňou drobnú nádobku. Z pečene ide do nádobky žlč. Táto sa podieľa na trávení. Žlč sa hromadí v nádobke a spúšťa sa do tenkého čreva a to hlavne vtedy, keď sa trávi mäso alebo tuky. V žlčníku sa môžu tvoriť usadeniny alebo žlčové kamienky a to mäkké alebo tvrdé ako mramor.

Pridaj komentár