V tomto príspevku budeme rozoberať techniku terapií, pri ktorých psychicky chorá osoba musí postupne nabehnúť na systém pravidelného upratovania a udržania čistoty v priestore, v ktorom žije.
Ide tu o zistenie skutkového stavu celkového poriadku v byte. Ako kontrolór sa zameriame na vybavenie bytu, upratanie, technickú spôsobilosť objektov v byte. So psychicky chorou osobou prejdete byt alebo miestnosť, v ktorej žije. Skúmate a zapisujete si, kedy bolo maľované, kde sú veľké vrstvy prachu, či je zabezpečená starostlivosť o nábytok, koberce a záclony. Či dotyčná osoba využíva dostatočne odkladací priestor. Zapisujete všetky zistené nedostatky. Pokiaľ duševne chorá osoba býva s inou osobou je nutné, aby sa podieľala na údržbe a upratovaní bytu a nebola tu zo strany duševne chorej osoby ľahostajnosť. Tak isto prezriete kuchyňu, čistotu hrncov a rôznych spotrebičov. Takto prejdete všetky vnútorné a vonkajšie objekty bytu a vytvoríte plán nedostatkov na odstránenie. Pokiaľ dotyčná osoba býva s inými osobami, je potrebné, aby sa duševne chorá osoba podieľala na všetkých druhoch domácich prác a tak isto údržbových prác. Ideálne je dať duševne chorej osobe zodpovednosť za bežné upratovanie a aj za údržbu vecí. Tak isto je vhodné, aby sa táto osoba naučila kontrole poriadku a údržby. S dotyčnou osobou preberáte zoznam a učíte ju, aby prijala štandardný poriadok za svoj. Tak isto platí, že dotyčnú osobu spätne kontrolujete a nezrovnalosti k upratovaniu a údržbe objektu terapeutickými metódami odstraňujete. Teda kontrolujete niekoľko rokov základy intímnej hygieny a základy upratovania a údržby. U duševne chorej osoby, ktorá nie je ochotná prevziať zodpovednosť za poriadok a údržbu postupujete tak, že ju najprv zapájate do upratovania a údržby spoločne a dôsledne trváte na účasti duševne chorej osoby na týchto prácach. Pokiaľ aj toto dotyčná osoba odmieta, tak pristúpite k pasívnej variante, kde dotyčná osoba musí byť prítomná pri upratovaní aj tak, že v miestnosti, kde sa upratuje, sedí alebo leží. Upratujúca osoba slovne opisuje, čo robí a duševne chorá osoba opakuje vaše slová, prípadne voľne kreslí, čo robíte. Pokiaľ chorá osoba nie je ochotná toto robiť, tak je tu možnosť zakúpiť knižku o upratovaní pre menšie deti a spoločne ju preberať a niektoré obrázky prekresľovať. Pokiaľ duševne chorá osoba odmieta alebo nemôže vykonávať ani takúto aktivitu, je potrebná aktívna liečba na báze liekov a pokračovanie v nácviku základných úkonov ako je jedenie a vyprázdňovanie.

Pridaj komentár