Tento príspevok sa zaoberá problematikou rezonancií vznikajúcich v šedej kôre mozgovej pri zmene akejkoľvek aktivity v samotnom človeku a v prostredí, ktoré ho obklopuje. Budeme hľadať odpovede na duchovnú cestu pomocou ovládania rezonancií v šedej kôre mozgovej.Jednoznačne problematiku rezonancií zaraďujeme do západne orientovanej ezoteriky, ktorá sa inšpiruje poznatkami medicíny, psychológie a psychiatrie. To je jeden pohľad na danú problematiku, kde sa necháme inšpirovať vyšetreniami rezonancií šedej kôry mozgovej. Je jasné, že pomocou nácviku postupne ovládnem vnímanie rezonancií v mozgu. Dokážem postupne aktivitu neurónov sledovať, vyhodnocovať a vhodne naprávať do štandardov. To vhodne využijem v diagnostike. Neuróny šedej kôry reagujú aj na činnosť orgánov tele. Pokiaľ neuróny reagujú nesprávne, tak to bude mať negatívne dopady na celkovú činnosť napríklad srdca alebo iného orgánu v tele. Teda bude nutné preveriť, ako reagujú na činnosť orgánov neuróny šedej kôry mozgovej pri chorobných stavoch a ako pri super zdravom stave. Budeme prevádzať testovanie, vznikne množstvo poznatkov, z ktorých vyvodíme určité skúsenosti a zásady pre liečbu. Čo sa týka terapeutického využitia EEG vyšetrení, tak budeme sa usilovať testovaním zistiť, či neuróny reagujú normálne, alebo vytvárajú neadekvátne spoje. Príklad za všetky ostatné. Niekto si predstavuje spomienky z príjemnej dovolenky a neuróny sa zopnú do stavu, ktorý v danom človeku vyvolajú zúrivú agresivitu, čo je vlastne nesprávne zopnutie. Bude nutná náprava. Potiaľto by to bolo všetko vcelku jasné. No keď sa na oblasť neurónov šedej kôry veľkého mozgu pozrieme z hľadiska duchovnej cesty, tak problematika rezonancií v neurónoch sa stane nezrejmá a nejasná. Ako vlastne meditácie v tejto oblasti využiť na duchovnej ceste? Trochu zablúdime do oblasti filozoficko logických úvah. Prvá premisa, ktorú tu budeme vyjadrovať je, že všetko dianie v samotnom človeku a jeho okolí má adekvátnu odozvu v samotných neurónoch. Z tejto premisy vyplývajú logické uzávery, že keď si navodím určitý stav vo svojej mysli, tak tento stav bude mať odozvu v určitom preladení alebo naladení neurónov. Niektoré oblasti sa aktivizujú a niektoré oblasti šedej kôry sa deaktivizujú. Jednoznačne dôjde k zmene. Otázka znie, čo takto určitý duchovný stav navodiť priamo v šedej kôre mozgovej ešte pred navodením stavu v mysli alebo fyzicky, či chemicky? Nezačínať ako doteraz pocitom a mentálnou predstavou, ale vhodnou kombináciou aktivity a pasivity po celej ploche neurónov šedej kôry mozgovej vo veľkom mozgu. To by mohlo vlastne viesť k univerzálnemu systému, pri ktorom by bolo delenie na východnú a západnú ezoteriku vlastne nezmyselné. Pocitovo vnímam cestu duchovného rozvoja cez rezonancie neurónov ako cestu v indickej joge spojenú s tisícplátkovým lotosom na ploche celej hlavy. Hinduistická hudba a mantry môžu vlastne viesť k duchovnej ceste iba cez rezonancie neurónov. Nechám si túto teoretickú úvahu uležať v hlave a potom všetko náležite mnohokrát otestovať. Znovu zmena a to významná zmena chápania ezoterickej cesty.

Pridaj komentár