Bod. Úsečka. Polpriamka. Priamka. Iný geometrický objekt. Vzdialenosti od geometrického tvaru. Geometrické objekty. Pozícia objektu. Uhly geometrických útvarov. Uhol pozície od geometrického útvaru. Každý objekt má svoju uhlovosť.

Pokračujem vo voľných filozoficko – ezoterických úvahách nad pojmovým aparátom geometrie. Pracoval som už na definícii geometrického tvaru – bodu. Rozberal som bod a jeho veľkosť. Kedy je ešte bod, kedy už nie je vnímateľný a kedy sa zmenou vzdialenosti zmení na iný geometrický tvar. Teda nepriamo som konfrontoval pozorovaciu pozíciu človeka alebo prístroja od objektu. Hovoril som, že je dôležitá vzdialenosť od objektu. Je tu kritická vzdialenosť, ktorá geometrický objekt zvaný bod robí bodom. Zmena vzdialenosti od geometrického bodu mení vnímanie geometrického tvaru. Tak isto uhol pozície pozorovateľa rozhoduje, ako budeme vnímať objekt v určitej vzdialenosti. Potom je tu určitá možnosť, že pozorovaný objekt nemení vzdialenosť ani uhol, no zväčšuje svoje rozmery na danom mieste. Hovoríme, že objekt sa nepohybuje, nemení uhol vzdialenosti, ale zmenšuje prípadne zväčšuje svoje vnútorné parametre. Mohlo by sa to prirovnať ku kysnutiu cesta.

Tak isto vzdialenosť od objektu, uhol pohľadu a vnútorné zmeny objektu dovoľujú vnímať tvar objektu a vnútornú uhlovosť. Vnútornú uhlovosť objektu možno vnímať tiež za podmienky, že objekt vykazuje určité prvky pohybu, ktorý dovoľuje obhliadku objektu. Buď sa pohybuje objekt, alebo sa pohybuje pozorovateľ, alebo sa deje jedno aj druhé.

Keď tieto úvahy aplikujeme na dianie v ezoterike, tak je dôležité vnímať kto je ten, čo pozoruje ezoteriku, ako je vzdialený od objektu ezoteriky, dokáže sa pozrieť aj pohľadom iného? Berie a skúma pohľady iných. Čo chce vedieť od objektu? Dokáže skúmať ezoteriku nestranne?

Možností a variant je množstvo. Pozerá sa a nevenuje sa ezoterike. Prijíma názory svojho okolia. Je príliš vzdialený od objektu ezoteriky a nemôže si vytvoriť vlastný názor. Je blízko ezoteriky, chodí na prednášky, chodí k liečiteľovi, chodí k vešticiam, chodí na kurzy. Sám medituje. Pohľad dotyčného a skúsenosť je vyššieho stupňa, je schopný ezoterické dianie vnímať cez osobnosti ezoteriky a vytvára si jasnejší obraz o ezoterike. Ale je to obraz laický a budem ho volať turistický.

Blízko ezoteriky je lekár, ešte lepšie psychológ a ešte lepšie psychiater. Sú mimoriadne blízko, no na ezoteriku sa pozerajú z pohľadu patológie a to znamená pohľad negatívny. V praxi prirodzené úsilie dostať človeka do civilizačného štandardu.

Je tu pohľad pozorovateľa, ktorý sa pozerá na ezoteriku výhradne cez seba bez toho, aby skúmal postoje iných. Teda aplikuje výsostne subjektívny pohľad na objekt ezoteriky bez toho, aby svoje zistenia a názory konfrontoval z hľadiska iných a svoje zistenia podrobil skúsenostiam iných. Prístup je výsostne subjektívny a často to, čo zistí, má beletristickú hodnotu.

Ezoterický objekt skúma ezoterik, ktorý sa venuje len úzkemu rozsahu ezoteriky. Napríklad sa venuje iba čakrám. Všetku pozornosť v oblasti zameral na túto oblasť, jeho pohľad je úzko špecializovaný a chýba mu všestrannosť. Má pohľad jedným smerom a o ezoterike sa bude vyjadrovať jednostranne.

Na ezoteriku sa bude pozerať niekto, kto má vzdelanie v psychológii, medicíne, v psychiatrii. Ďalej má liečiteľské, veštecké a iné schopnosti vyplývajúce z duchovného rastu. Prečítal a naštudoval všetko podstatné v ezoterike. Praktizuje a ovláda alternatívnu medicínu. Sám je na duchovnej ceste. Neustále konfrontuje svoje jedinečné skúsenosti s inými ezoterikmi. Hľadá všeobecné zákonitosti v ezoterike. Prísne odmieta presadzovať svoje subjektívne názory. Má polyhistorické vzdelanie. Na objekt ezoteriky sa pozerá všestranne z množstva uhlov. Keď ide robiť niektorú oblasť ezoteriky, tak preberie názory a postoje iných. Preveruje ich, testuje a potom cvičí v praxi. Všetko preveruje cez vlastnú ezoterickú prax a prax iných. Neustále sa chce vyvíjať a dáva ezoterike všeobecné pravidlá. A teraz sa zamyslite, aký postoj má k ezoterike takáto osoba, ako intenzívne sa vie s ezoterikou stotožniť? Kto je tu znalec ezoteriky a kto iba laik a nadšenec? Kto má váhu blízkosti pravdy a kto má postoj voľného rozprávača rozprávok?

To je len skromný pohľad na ezoteriku z hľadiska filozofického aparátu geometrie. Verím, že aj tento pohľad vám napovie, kto je v ezoterike bližšie k objektívnej pravde.

Pridaj komentár