Špiritizmus. Neuromancia. Šamanmancia. Nekromancia. Okultmancia. Charizmantia. Reinkarnácia. Fantómové bolesti. Liečba. Terapia. Bioenergia. Kosti. Spopolnenie. Mumifikácia. Vyhľadaj zvukovú nahrávku MP3.

Pokračujeme v nácviku špiritistických schopností, ktoré dovoľujú robiť vrcholovú ezoteriku. Bez zvládnutia komunikácie s informačnými poliami mŕtvych sa nemožno prepracovať na vrchol ezoterického snaženia. Kto sa rozhodne stať dobrovoľne špiritistom, ten musí natrvalo naladiť svoju psychiku na prijatie informačného poľa mŕtvej osoby. Stav špiritistu nemožno zvrátiť a je to stav trvalý.

Špiritistom sa človek môže narodiť a nemusí si počas celého života uvedomiť, že je špiritistom. Jednoducho to nedokáže rozpoznať. Špiritistom sa môže človek stať počas života, pokiaľ sa nedokáže zmieriť so smrťou blízkej osoby. Najčastejšie sa tak deje u matiek, ktorým zomrelo dieťa. Nezmierením sa so smrťou vytvárajú vo svojom tele fenomén fungovania informačného poľa mŕtvej osoby. Pod informačným poľom tu rozumieme záznam o tom, čo dotyčná osoba prežila počas svojho prirodzeného života ako živá ľudská bytosť. Záleží, čím sa živá osoba naprogramovala počas života.

Základný výcvik spočíva v tom, že si dáte fyzickú ruku za chrbát. Celé telo naplníte pocitom vody. Zároveň z ruky za chrbtom vytlačíte pred seba predstavu vodnatej ruky a s touto predstavou sa dotýkate všetkých fyzických predmetov pred sebou. Postačí, keď oddelíte od fyzickej ruky iba jeden prst. Cvičte vytrvalo a trpezlivo.

Potom nasleduje moment, keď z fyzického prsta vytlačíte energetický prst s predstavou tečúcej vody. Túto predstavu zavediete do hrobného miesta a z hrobného miesta do seba cez predstavu vody zosajete informačné pole mŕtvej osoby. Informačné pole mŕtvej civilizovanej osoby alebo mŕtveho šamana, prípadne zvieraťa cítite buď celom tele, alebo ako niečo v rôznych tvaroch v každej časti tela.

Pokračujete v transformácii zmyslových centier šedej kôry veľkého mozgu. Máte pocit, že vám v každej časti mozgu odoperovali drobné kúsky. Z týchto vyoperovaných kúskov sa objavujú prúdy svetlej vody a kontrolujú zosatú dušu z hrobného miesta. Dušu možno vrátiť cez predĺžený malíček do hrobového miesta.

Treba si vyskúšať manipuláciu aj s informačným poľom mŕtvej osoby vo vlastnom tele. Máte predstavu molekúl a informačné pole mŕtvej osoby energie z vás zosáva. Pokiaľ máte predstavu atómov, tak objekt energiu dáva. U zvierat z kostí je to naopak.

Preliečujeme sa energiou zosatou z hrobu pochovanej osoby. Svoje vnútro napĺňame liečivými energiami. Potom možno zosať informačné pole zomierajúcej osoby a vymazať zo svojej mysle nežiaduce a stresujúce zážitky. Zostane z nich bodka alebo drobný objekt.

Precvičujeme Neuromanciu. Ide o cvičenia do šedej kôry veľkého mozgu. Sugerácia klinickej smrti. Napojenie sa na všetky informačné polia mŕtvych po celom svete. Na šedej kôre vytvárate spojenie s druhým svetom. Toto spojenie je iba čiastočné a slúži na získanie potrebných informácií.

Precvičujeme Šamanmanciu. Máte v sebe dušu prírodného šamana. Zároveň sa energeticky napájate na ďalšie informačné pole šamana a vytvárate staré rituály. Máte pocit, že sa vám tvorí oblečenie a rituály okolo fyzického tela.

Precvičujeme Nekromanciu. Ide o sugeráciu živých starých tkanín fosílií. Vtedy sa vytvárajú okolo vás znaky, ktoré možno rôznym spôsobom meditovať.

Precvičujeme Okultmanciu, ide o schopnosť tvoriť bioenergetické objekty, ktoré sa nabíjajú rôznymi druhmi chemických predstáv. Tak môžete pôsobiť na svoj fyzický a zdravotný stav.

Precvičujeme Charizmanciu, kde ide o schopnosť človeka prežívať náboženské obrady a rituály. Iba do seba zosajete fosílie a brontosaurie podstaty kostí.

Nakoniec precvičujeme schopnosť prípravy na posmrtný život. Nenechať spáliť svoje kosti. Urýchlene sa odpojiť od svojho tela. Programovať sa, aby sme pokračovali ďalej.

Pridaj komentár