Pokračujem v úvahách nad vytvorením pedagogického systému nácviku duchovnej cesty do vnútra svojho fyzického a psychického tela. Už som vyriešil problém rozdelenia ezoteriky do siedmich ucelených celkov. Teda ezoteriku som podelil na sedem oblastí a na toto rozdelenie som si vybral medicínsky kľúč. Ide o neurónové oblasti v ľudskom tele. Ide o veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miechu, brušný mozog a ganglie. Vo všetkých týchto oblastiach je nahustený alebo zhustený výskyt neurónov. Siedmu oblasť tvorí vzájomné prepojenie neurónových oblastí do jedného celku.

Pri tomto delení ezoteriky na 7 oblastí si treba ujasniť, prečo som vybral tento kľúč. Vychádzame z vešteckých výskumov ľudskej psychiky. Veštecky môžeme zistiť skutočnosť, že vždy je veštecky ošetrený človek usadený v určitej oblasti neurónov a to bez toho, aby sa do niektorej oblasti neurónov musel koncentrovať vedome. Väčšina dnešných ľudí je umiestnená trvale a dlhodobo v strednom mozgu. Nastane moment nešťastnej náhody, človek ide do klinickej smrti a možno pozorovať presun trvalej koncentrácie zo stredného mozgu do šedej kôry veľkého mozgu. Namiesto trvalej koncentrácie do stredného mozgu je tu nová trvalá koncentrácia do veľkého mozgu. Tu možno pekne vidieť a pochopiť, čo je to trvalá koncentrácia v človeku do danej oblasti bez vedomej koncentrácie. Môžeme hovoriť o psychickom umiestení človeka do niektorej neurónovej oblasti. Nie je to o tom, ako sa nečakane rozhodnete skoncentrovať svoju pozornosť na niektorú neurónovú oblasť. To je iba klasická koncentrácia. Bežní ľudia ani netušia, že sú vo vnútri seba umiestnení do niektorej neurónovej oblasti. Na to, aby to zistili, by museli aktívne ovládať veštecké výkony do neurónových oblastí. Teda sú medzi nami ľudia, ktorí sú netušiac usadení v šedej kôre veľkého mozgu, ďalší sú usadení v strednom mozgu.

Ja som sa rozhodol rozčleniť ezoterickú učebnicu na sedem kapitol alebo sedem úrovní. Použijem kľúč medicínsky a konkrétne to bude kľúč poznatkov o neurónových oblastiach ľudského tela. Teda hovoríme tu o neurónovej ezoterike, ktorá vytvorí ideálnu kostru ezoteriky a jej delenia do ucelených častí. Na 6 neurónových oblastí je možno kvalitne nadviazať skoro všetko ezoterické dianie.
Každá zo šiestich neurónových oblastí dostane k sebe ucelené celky, napríklad históriu. Tu budem musieť spraviť rozsiahly historický prieskum a spísať osobnosti ezoteriky, ktoré túto oblasť obsadzovali. K tomuto pridám patológiu danej neurónovej oblasti alebo celého organizmu. Ku každej neurónovej oblasti pridám energetiku ezoteriky, anatómiu ezoteriky, podľa potreby aj biochémiu ezoteriky, ezoteriku vešteckú, aurickú a psychiatriu ezoteriky.

Teda knižka bude mať 7 kapitol, každá kapitola bude stáť na anatomickej oblasti:
1. kapitola: Veľký mozog.
2. kapitola: Stredný mozog.
3. kapitola: Mozoček.
4. kapitola: Miecha.
5. kapitola: Brušný mozog,
6. kapitola: Ganglie pri orgánoch tela.
7. kapitolu bude tvoriť do jedného celku navzájom spojených šesť oblastí neurónov. To je jav typický pre kozmonautov, ktorí v kozme strávili viac ako 4 mesiace.
Toto členenie dovoľuje vytvoriť mimoriadne dobrú prehľadnosť, o čom je ezoterika, ako sa ju naučiť a ako jej rozumieť.

Praktický príklad: zoberiem si jednu neurónovú oblasť, napríklad šedú kôru veľkého mozgu. To je vlastne jedna kapitola, ktorá bude obsahovať ďalšie delenie do pododdielov:
a) Anatomická ezoterika šedej kôry veľkého mozgu. Všetky dostupné anatomické poznatky, a tak isto anatomické obrázky a modely.

b) Veštecká a senzibilná ezoterika zmyslov do tejto oblasti neurónov. Transformácia zmyslových centier šedej kôry veľkého mozgu na videnie vnútorných stavov organizme, a tak isto schopnosť počuť a zvláštnym spôsobom hmatať vnútorné pochody duše.

c) Medicínska patológia ezoteriky, ktorá bude obsahovať vplyv a varianty vplyvu chorobnosti do tejto oblasti neurónov. Napríklad hlavne chorobné a degeneratívne stavy nervstva. Stavy kómy a stavy klinickej smrti.

d) Energetická ezoterika bude tak isto tvoriť ucelený prvok tejto kapitoly. Vlastné energie. Cudzie energie. Magmatické energie. Magnetické energie. Sexuálne energie. Kirlianove energie.

e) Psychiatrická ezoterika bude hovoriť, čo sa deje psychicky v tejto oblasti mozgu. Budeme nadväzovať na ťažké psychiatrické stavy ako je schizofrénia, hystéria, epilepsia, psychopatia, mánia, depresia, demencia a aj sexuálna deštrukcia.

f) História ezoteriky bude uvádzať osobnosti tejto úrovne ľudského bytia. Vyberieme sem príklady osobností vnútorného sveta, ktoré môžu reprezentovať, čo všetko sa dá dosiahnuť na tejto úrovni vedomia šedej kôry veľkého mozgu.

g) Aurická ezoterika bude definovať stavy v aure, keď robíte túto oblasť neurónovej ezoteriky. K tejto oblasti prináleží aurický obal okolo hlavy hrubý 10 cm. Obal je okolo celej hlavy. V spodnej časti tela sú štvorcové objekty nad sebou hrubé 5 cm.

h) Špiritizmus ezoteriky bude dopĺňať špecifické dianie a to je kontakt s informačnými poliami mŕtvych osôb a zvierat. Z hľadiska medicínskeho a psychiatrického ide o fenomén fantómových bolestí a jedinečné nastavenie vnútra na aktivizovanie informačných polí mŕtvych osôb z kostných pozostatkov.

i) Biochemická ezoterika bude v danej oblasti naznačovať na možné biochemické pochody. Treba vedieť veštecky ošetriť, či sa nedeje niečo čudné s biochémiou a usilovať o jej štandardnosť.
Uvedený postup už bude dovoľovať postupne začať napĺňať knižku ucelenými informáciami.

Na skúsme sa podrobne zaoberať liečiteľstvom a jeho aplikáciou do ezoteriky. Jednoznačná je pozícia, že ezoterika nie je liečiteľstvo. Napríklad ezoterik chce spoznať magmatické energie zeme vo svojom tele, v tele druhej osoby a v aurickom okolí, ale už nechce dynamizovať magmatické energie tak, ako by ich chcel transformovať liečiteľ. Liečiteľ sa bude usilovať o ich razantnosť, silu a dynamiku. No to už nie je normálny stav v organizme liečiteľa a postupne vedie k rozvoju chorobnosti. Ezoterik sa naučí vnímať magmatickú energiu a na to transformuje svoje zmysly. Liečiteľské zásahy bude robiť iba na hranicu rozumného natekania a hromadenia magmatickej energie do tela. Ezoterik ako veštec dokáže zdiagnostikovať stav magmatickej energie a potom ho aj upraviť. No nebude sa snažiť liečiť niekoho abnormálne nahromadeným magmatizmom vo svojom tele. Skôr sebe a chorej osobe doporučí napríklad meditáciu feng shui alebo umenie bonsaj, ktoré výrazne napravuje prietoky magamtizmu v tele človeka.

Napríklad ezoterik ochorie, má zápal hrdla a angínu. Pre ezoterika nie je až tak vhodné zobrať si penicilín a vyliečiť sa. Pre ezoterika je vhodnejšia sila vôle, koncentrácia do svojho vnútra, programovanie zdravia a aktívna liečba prenikaním do miest ochorenia. Lieky a lekársku pomoc prijíma iba v krajnom prípade. Napríklad pri angíne sa mu nedarí stav stabilizovať duchovnou koncentráciou. Zoberie antibiotiká a pomocou nich sa koncentruje na liečbu. Teda využije kombinovanú metódu. Nabudúce, keď znovu dostane angínu, zareaguje skôr a užije bylinkové preparáty a k tomu koncentráciu do svojho vnútra. Prípadne sa ezoterik preliečuje trvalo. Študuje si medicínske poznatky k chorobe a programuje sa dovnútra. Teda lieči sa vyslovene preventívne. Tu vidieť, že ezoterik pristupuje k chorobe inak a dokonca je pre ezoterika vítané každé ochorenie a má vnútornú snahu ho zvládnuť liečivou meditáciou.

Rozdiel medzi lekárom, liečiteľom a ezoterikom je ten, že ezoterik volí také liečiteľské postupy, ktoré sú čo najbližšie k meditačným technikám. Chorobný stav skorej považuje za katarzný stav vhodný na meditáciu. Samozrejme, že ezoterik hľadí na všetko zdravým rozumom a nevystavuje sa zbytočne riziku trvalého poškodenia organizmu. Keď je to nevyhnutné, tak prijme pomoc lekára, a tiež liečiteľa.

To isté platí aj pre oblasť medicíny. Ezoterik sa nechce stať lekárom. Chce iba prevziať od medicíny všetky overené poznatky a skúsenosti. Ezoterik sa stáva medicínsky vzdelaný, ale hlavne preto, aby vedel, kde sa má do svojho vnútra koncentrovať a ako to tam vyzerá. Lekár robí medicínu preto, aby liečil ľudí a nie preto, aby robil duchovnú cestu do svojho vnútorného sveta. Ezoterik využije medicínske poznatky na udržanie dobrého zdravotného stavu a v prvom rade dá prednosť preventívnej liečbe, ktorú môže dobre spojiť s meditačnými technikami. V ranom štádiu a v prevencii sú meditačné techniky efektívnejšie. Čím je choroba rozvinutejšia, tým sú meditačné techniky menej efektívne a trvajú príliš dlho.

Keď sa pozrieme do oblasti psychologickej a psychiatrickej, tak tu to bude pre ezoterika podobné ako vo vzťahu k medicíne. Ezoterik preniká do svojho fyzického a aj psychického tela. No jeho cieľom nie je spoznať a naprávať rôzne psychické a psychiatrické stavy, skôr chce dokázať v sebe rozpoznať stavy neštandardu a udržať si dobré psychické zdravie. Tak isto ezoterik nejde do svojho vnútra cez neštandardnú psychiku a duševné poruchy. Tu si ezoterici zaslúžia poriadnu kritiku. Značná časť ezoterikov sa venuje ezoterike preto, že sú čudáci a nedokážu žiť štandardne do vonkajšieho sveta. Tento stav a takýto postup dehonestuje štatút ezoterika.

Každý ezoterik by si mal uvedomiť, že do duchovna sa nejde cez psychickú alebo psychiatrickú patológiu. Ezoterik by sa mal snažiť byť štandardom. No na druhej strane ezoterik využíva všetky poznatky o neštandardných stavoch. Spoznáva ich, dokáže ich výcvikom vyvolať a uviesť sa do normálu. Psychiater pozná ľudskú patológiu a neštandardné správanie. Usiluje sa ho liekmi a terapiami zlikvidovať. Ezoterik sa usiluje o nácvik neštandardných stavov psychiky, ktoré mu dovoľujú hlbšie prenikať do vlastných psychických a psychiatrických fenoménov. Teda ezoterik sa nestáva psychológom, sexuológom a psychiatrom. Má však kvalitné poznatky o psychológii, sexuológii a psychiatrii, ale nie je jeho prioritou liečiť ľudí. Dokáže veštecky zisťovať stav svojej vlastnej duše a duše iných ľudí. Venuje sa prevencii, aby zostal štandardný. Vie zo štandardu vybehnúť pomocou meditácií a zase pomocou meditácií sa do stavu štandardu vrátiť. Čo je štandard určuje psychiater, a nie ezoterik.

Teda pre ezoterika začína a pokračuje cesta, pokiaľ nezájde do slepej koľaje, ktorá sa volá liečiteľ, veštec, lekár, psychológ a psychiater. Takéto odbočenie znamená špecializáciu na niečo iné, ako je vnútorná duchovná cesta do hlbočín svojho fyzického a psychického ja.

Pridaj komentár