Učebnica ezoteriky a základné delenie. Kapitoly ezoterickej učebnice. Delenie na asexuálnu a sexuálnu ezoteriku. Delenie ezoteriky až do terapií. Učebnica terapií pre ezoterikov. Didaktika a logika ezoterickej učebnice.

Naďalej skúmame a hľadáme to najlepšie členenie, ktoré by vystihlo v didaktickej rovine ezoteriku čo najefektívnejšie. Po hľadaní, skúmaní a logickom zamýšľaní sme sa rozhodli deliť ezoteriku na dva samostatné bloky. Preto si nazačiatku každej meditácie budeme klásť základnú otázku a tou je, či sa nachádzame v normálnom stave tela a mysle, a vtedy budeme hovoriť o asexuálnom stave. V tomto stave nemyslíme na veci okolo sexu, nemáme sexuálne fantázie. Ani sa nám z mysle samovoľne nevynárajú. Preto je rozumné, aby sme pred každou meditáciou skontrolovali, v akom stave máme myseľ, spomienky a voľné fantázie. Asexuálna meditácia vyžaduje blokovanie všetkých prejavov sexuality a správanie, ako keby sme nemali so sexom nikdy nič spoločné. Teda vedome a dôsledne budeme blokovať všetko, čo by mohlo prejsť do sexuálnych stavov.

Na druhej strane máme hodnotný blok meditácií, ktoré sa musia robiť pod vplyvom výhradne sexuálnych spomienok, fantázií a predstáv. V tomto prípade budú blokované práve všetky nesexuálne spomienky a fantázie. Jednoznačnú prednosť dostanú sexuálne stavy mysle. Je potrebné pred každou meditáciou zistiť, v akom stave sa myseľ nachádza a pre istotu je treba sa meditačne naladiť na asexuálnu alebo sexuálnu meditáciu.

Teda základné delenie bude na ASEXUÁLNU A SEXUÁLNU EZOTERIKU. Potom je možné vytvoriť pre obidve základné delenia samostatné kapitoly.

EZOTERIKU budeme definovať ako snahu každého z nás otočiť svoju pozornosť na seba, na auru a všetky pochody, ktoré sa realizujú v ľudskom tele. Pozornosť ezoterickej osoby je nasmerovaná na fyzické telo a psychické prejavy v rámci tela a jeho okolia. Je úplne jedno, čo priviedlo konkrétnu osobu na duchovnú cestu, či to boli zdravotné, psychické problémy, alebo iné pohnútky.

ASEXUÁLNU EZOTERIKU budeme definovať ako stav, pri ktorom sa v mysli ezoterika nezjavujú žiadne sexuálne prejavy. Pokiaľ sa objavia, tak sú dôrazne blokované. V takomto stave mysle možno postúpiť ďalej a venovať sa naladeniu nasledujúcich stavov vedomia podľa neurónových oblastí.

KAPITOLY asexuálnej ezoteriky sa budú deliť na:
Vedomie súvisiace s aktivitou šedej kôry veľkého mozgu. Nachádza sa v hlave pod lebečnou kosťou.

Vedomie súvisiace s aktivitou stredného mozgu. Nachádza sa v oblasti hormonálnej žľazy hypofýzy. Má veľkosť menšieho vajíčka.

Vedomie súvisiace s činnosťou neurónov mozočku. Ide o oblasť v zadnej časti hlavy pod zadným zrakovým mozgom.

Vedomie súvisiace s činnosťou neurónov miechy. Ide o neuróny miechy v chrbtici. Ťahá sa od stredného mozgu až po kostrč.

Vedomie súvisiace s činnosťou neurónov brušného mozgu. Ide o drobné neurónové zhluky v stene tenkých a hrubých čriev.

Vedomie súvisiace s činnosťou neurónov ganglií. Ide o drobné neurónové zhluky okolo orgánov a častí tela.

Potom sú tu špeciálne tri druhy vedomí súvisiace so 6. neurónovými oblasťami v ľudskom tele:
Prvé vedomie: 6 neurónových oblastí navzájom spojených. Ide o prípady kozmonautov, ktorí boli v kozme dlhšie ako 4 mesiace. Prípadne o ľudí, ktorý sa s takýmto fenoménom narodili. Teda u týchto ľudí sú všetky neurónové oblasti navzájom spojené do jedného celku.

Druhé vedomie: vzniká na základe poškodenia niektorej oblasti výskytu neurónov dlhodobým pôsobením technických zariadení. Teda u týchto osôb sa vedomie zvnútra neurónových vrstiev vysunie na povrch niektorej oblasti šedej kôry.

Tretie vedomie: je vedomie sugeratívne. Ide o špeciálny systém presunu vedomia na základe uverenia bez výhrad, že ste zomreli. Takúto sugeráciu zrealizujete najprv spravidla v strednom mozgu a potom pri každej zo 6. častí výskytu neurónov. V tomto prípade sa nachádzate v každej oblasti neurónov samostatne. Tento systém sa stal základom meditačných stavov u týchto meditácií.

Potom je tu veľká, ale rovnocenná oblasť SEXUÁLNEJ EZOTERIKY, ktorá vyžaduje dynamizáciu sexuálnych spomienok a fantázií, a zároveň potlačenie všetkého nesexuálneho. Iba sex a sexualita na všetky druhy mentálnej sexuality. Členenie do KAPITOL zostáva to isté ako pri asexuálnej ezoterike.

Poďme ďalej a skúsme definovať, čo musí obsahovať každá kapitola Asexuálnej alebo Sexuálnej ezoteriky. Je to Ego a Vedomie, Podvedomie, Aura, Energia, Koncentrácia a Stav, História, Zmysly a Zmyslové centrá, Patológia, Terapia, Klinická smrť, Po smrti, Biochémia, Anatómia, Senzibil, Veštec, Sugerácia, Sny, Mágia, Logika, Abstrakcia, Písmo a číslice. Hypnóza, Zasvätenie.

Pokiaľ hovoríme o terapiách, tak kapitoly budú končiť v nervovom systéme a odtiaľ do iných systémov tela, orgánov až k bunkám. To je špecifické delenie pre učebnicu terapií.

Pridaj komentár