Ako som sľúbil, budem pokračovať v premýšľaní a hľadaní vhodného modelu pre učebnicu ezoteriky. Nechcem veci uponáhľať a chcem postupovať uvážlivo. Mohol by som nejakú učebnicu, ako sa hovorí, „zbúchať“, no to nie je môj štýl. A tak, pokiaľ mi vyjde čas, nad knižkou premýšľam a k tomu si čítam aj základy didaktiky vyučovacieho procesu. To bol vlastne prvý krok, ktorý som spravil k tomu, aby som nakoniec napísal učebnicu ezoteriky. Tak isto si uvedomujem, že napísanie a zverejnenie takejto učebnice podľa didaktických zákonitostí je aj prestížna záležitosť a dodá ezoterike určitý stupeň serióznosti a vážnosti.

Už som sa definitívne rozhodol, že sa nebudem pri tvorbe učebnice inšpirovať F. Bardonom. Napísal vlastne prvú učebnicu ezoteriky, ale spravil to bez dôsledného dodržiavania didaktických zákonitostí procesu učenia a osvojovania si nových vecí. Aj delenie ezoterickej učebnice nevychádza z logiky ľudského tela a duše. Jednoducho vytvoril umelých desať stupňov. Takýto prístup kategoricky odmietam, pretože mám zásadu dôsledne aplikovať do ezoteriky poznatky medicíny. A to dotyčný autor neakceptuje v plnom rozsahu. Koniec koncov F. Bardon sa nevenoval poznaniu zákonitostí ezoteriky. Teda nesnažil sa ezoteriku a ľudskú dušu skúmať a hľadať všeobecné zákonitosti. Inak povedané, nerobil žiadnu formu výskumu ezoterických javov a nesnažil sa dať ezoterike zákonitosť platiacu pre každého. V knižke sa skôr venuje meditáciám, ktoré vedú k jeho individuálnemu prístupu k ezoterike a nie prístupu všeobecnému, teda väčšiny.

Ja som sa rozhodol rozčleniť ezoterickú učebnicu na sedem kapitol alebo sedem úrovní. Použijem medicínsky kľúč a konkrétne to bude kľúč poznatkov o neurónových oblastiach ľudského tela. Teda hovoríme tu o neurónovej ezoterike, ktorá vytvorí ideálnu kostru ezoteriky a jej delenia do ucelených častí. Na 6 neurónových oblastí je možno kvalitne naviazať skoro všetko ezoterické dianie.

Každá zo šiestich neurónových oblastí dostane k sebe ucelené celky, napríklad históriu. Tu budem musieť spraviť rozsiahly historický prieskum a spísať osobnosti ezoteriky, ktoré túto oblasť obsadzovali. K tomuto pridám patológiu danej neurónovej oblasti alebo celého organizmu. Ku každej neurónovej oblasti pridám energetiku ezoteriky, anatómiu ezoteriky, podľa potreby aj biochémiu ezoteriky, ezoteriku vešteckú, aurickú a psychiatriu ezoteriky.

Teda knižka bude mať 7 kapitol, každá kapitola bude stáť na anatomickej oblasti:

1. kapitola: Veľký mozog.
2. kapitola: Stredný mozog.
3. kapitola: Mozoček.
4. kapitola: Miecha.
5. kapitola: Brušný mozog,
6. kapitola: Ganglie pri orgánoch tela.
7. kapitolu bude tvoriť do jedného celku navzájom spojených šesť oblastí neurónov. To je jav typický pre kozmonautov, ktorí v kozme strávili viac ako 4 mesiace.

Toto členenie dovoľuje vytvoriť mimoriadne dobrú prehľadnosť, o čom je ezoterika, ako sa ju naučiť a ako jej rozumieť.

Praktický príklad: zoberiem si jednu neurónovú oblasť, napríklad šedú kôru veľkého mozgu. To je vlastne jedna kapitola, ktorá bude obsahovať ďalšie delenie do pododdielov:

a) Anatomická ezoterika šedej kôry veľkého mozgu.
b) Veštecká a senzibilná ezoterika zmyslov do tejto oblasti neurónov.
c) Medicínska patológia ezoteriky, ktorá bude obsahovať vplyv a varianty vplyvu chorobnosti do tejto oblasti neurónov.
d) Energetická ezoterika bude tak isto tvoriť ucelený prvok tejto kapitoly.
e) Psychiatrická ezoterika bude hovoriť, čo sa deje psychicky v tejto oblasti mozgu.
f) História ezoteriky bude uvádzať osobnosti tejto úrovne ľudského bytia.
g) Aurická ezoterika bude definovať stavy v aure, keď robíte túto oblasť neurónovej ezoteriky.
h) Špiritizmus ezoteriky bude dopĺňať  špecifické dianie a to je kontakt s informačnými poliami mŕtvych osôb a zvierat.
i) Biochemická ezoterika bude v danej oblasti naznačovať na možné biochemické pochody.

Uvedený postup už bude  dovoľovať postupne začať napĺňať knižku ucelenými informáciami.

Pridaj komentár