Patológia stigiem ako chorobný stav. Zámerné stigmy. Sugeratívne stigmy. Stav viery a odpojenie rozumovosti. Stav extázy nad náboženským obrazom, ktorý si každý špeciálne upraví. Pozitívny postoj k náboženstvu a ku každému prejavu viery. Postoj dieťaťa k náboženskému obrazu. Otvorenie stigmatického zasvätenia. Nácvik sugerácie stigiem. Vnútorné stigmy. Vonkajšie stigmy. Stigmatické symboly. Stigma stav do ľudského vedomia. Stigma stav do prírodného vedomia. Stigma stav do pravekého vedomia. Stigma stav do komatického stavu. Stigma stav do zvieracieho vedomia. Stigma stav do kozmického vedomia. Stigma stav kultových stavieb. Stigmy v tvare znakov. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Pokračujeme v prieskume a zároveň v nácviku náboženských stavov. V prvom rade zaujmeme stav veriaceho, ktorý verí vo všetky náboženské systémy bez výhrad. Je potrebné takýto postoj viery nastaviť sugeratívne a to bez výhrad a pochybností. Ide o dočasný stav, ktorý nám dovolí v celej šírke postihnúť náboženský fenomén z celej histórie ľudstva. Začíname kdesi v pravekej spoločnosti a končíme v dnešných dobách. Rešpektujeme a sugeratívne uctievame všetky náboženské znaky a to bez výhrady. Takýto stav je dočasný a cielený. Zámer je postihnúť všetky náboženské symboly celej histórie náboženských prejavov kdekoľvek v kozme a v ktoromkoľvek čase aj bilióny rokov pred naším letopočtom. Sugeratívna viera bez pochybností je dostačujúci fenomén všestrannosti v náboženskom bádaní a ceste do duchovna.

Uvedomte si, že všetko v náboženstvách všetkých dôb stojí na symbolickej reči obrazov, sôch, stavieb, knižiek a iných artefaktoch náboženskej histórie. Aj tu možno každý symbol upraviť tak, aby vo vás vyvolával skutočne stav extatickej blaženosti, múdrosti, nekonečnosti, večnosti a podobne. Dosiahnete to tak, že sa začnete cítiť ako akýkoľvek náboženský symbol. Najlepšie je symbol upraviť skutočne vnútorne a to napríklad dať mu stigmy a iný vhodný stav, len aby ste dosiahli extázu stotožnenia a vytrženia blaženosti a dokonalosti. Je to jedinečný povznášajúci stav zbavujúcich vás všetkých starostí, je vám nádherne a extaticky. Podobá sa to stavu, keď ste dosiahli najväčší úspech a najväčšiu spokojnosť s tým, čo ste spravili a ako ste to spravili.

K náboženským symbolom je možné mať aj stav ako malé dieťa k rodičom. A absolútne veriť rodičom, ktorých ste nahradili niektorým druhom náboženského symbolu. Žiadate symbol, aby vás poveril vykonaním nejakého skutku pre symbol samotný. Zadelí vám úlohu a vykonáte ju iba v predstave s plnou sugeráciou, že to ste spravili naozaj. Musíte spraviť v predstave čokoľvek, aj keby ste sa mali za to hanbiť celý život. Dosahujete stav hlbokej kontemplácie končiacej v pocite čistého svetla. A to z každého náboženského symbolu ktoréhokoľvek náboženstva. Výsledok je čisté svetlo okolo vás.

Pokračujeme v nahodení zasvätenia do stigiem, ktoré je zámerne uložené v prírodnom vedomí, ktoré si otvoríte spomienkami na prírodu a nerozlišovanie medzi stromom, zvieraťom a vami. Zasvätením sú uložené záznamy asi 400 stigmatikov rôzneho druhu. K tomu si otvoríte stav sugeratívnej klinickej smrti, z prírodného vedomia veľkého mozgu sa otvorí obal do sveta mŕtvych informačných polí a ako turista s fotoaparátom a spomienkou na sen fotíte vhodné spomienky mŕtvych stigmatikov celej histórie ľudstva. K tomu si otvoríte zasvätenie do čítania magmatických náboženských záznamov v magmatickom jadre Zeme. Čím máte väčší stav viery a extázy, o to lepšie sa vám ako fotografovi fotia záznamy stigmatikov v zemských magmatických energiách, ktoré idú cez celú galaxiu s mliečnymi dráhami. Keď si dokážete nahodiť aj kozmické zasvätenie, môžete náboženské prejavy vo svete mŕtvych čítať v celom kozme a aj v magme iných planét.

Tak isto je možné vsugerovať si fyzickú realizáciu stigmatických rán na každom kúsku tela a to či už kože, alebo samotných orgánov, prípadne celého mozgu. To je výhoda sugeratívnej formy stigiem a to všade bez pochybností.

Stav stigiem celého tela potom posúvate na bežné ľudské vedomie dnešných ľudí a to v 6. neurónových oblastiach: veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miecha, brušný mozog a ganglie. Všetko môžete dať do stigiem aj v prírodnom vedomí, v pravekom vedomí, vo zvieracom vedomí brušného mozgu. Stigma stav môžete uplatniť aj na všetky spomienky v neurónoch v sugerácii komatického stavu nereagovania na podnety vonkajšieho charakteru. Ide o stavy reinkarnačných pochodov.

Uvedomujete si aj rozumovo, aký je sugeratívny stigma stav dôležitý pre vrcholovú cestu každého ezoterika. Možno iba poďakovať za to, že nám náboženstvo až do dnešných dní uchovalo túto náboženskú tradíciu ako vrcholový stav duchovna ako takého.

Pridaj komentár