Teória ezoteriky. Učebnica ezoteriky. Meditácie. Cvičenia. Zasvätenia. Chápanie ezoteriky. Hľadanie optimálneho spôsobu učenia v ezoterike. Ezoterická prax. Neustále ezoterické zdokonaľovanie. Neustále ezoterické vzdelávanie. Základný výskum ezoteriky. História ezoteriky.

Chcem sa tu zamyslieť nad meditáciami z hľadiska vzdelávania, výučby, dosahovania praktických zručností. V bežnom školskom systéme je proces vyučovania jasný. Žiak sa učí pomocou neustáleho a vytrvalého opakovania učiva či už v rovine teoretickej, alebo praktickej. Ľudské štandardné vzdelanie trvá často aj desiatku rokov. V mladosti je výhodou, že mozog je ochotný prijímať nové veci a učenie ide celkovo jednoduchšie a ľahšie, ako keď má človek 50 rokov. Proces prijímania a získavania nových poznatkov a zručností sa spomaľuje a psychika človeka prijíma zmeny nerada a často pod tlakom okolností a okolia. Tu vnímať aj pozitívny vplyv konkurencie na tých, ktorým sa, ľudovo povedané, nechce alebo nedarí dosiahnuť zmeny a sám byť tvorcom zmien.

Preto som rád privítal možnosť, aby sme ezoteriku vyučovali pomocou mimozmyslového vnímania, ktoré dovoľuje dostať množstvo informácií nie cez zmysly, ale pod špeciálnymi magickými a hypnotickými stavmi. Problémom ezoterikov na duchovnej ceste je časová zaneprázdnenosť. Ezoterikovi, ktorý ma prácu, rodinu, dieťa a musí sa vzdelávať, nezostáva veľa času na aktívnu ezoteriku. Tak isto je ezoterika mimoriadne rozsiahla a keď ju chce človek robiť v širokom historickom zábere, tak to jednoducho nestíha. Teda časovo to majú ezoterici napnuté a existujúci spoločenský vývoj ich chce dostať do aktívnej pracovnej väzby. Je tu úsilie, aby ľudia čo najviac času venovali výrobe praktických vecí alebo službám. Preto realizované zasvätenia stlmujú tlak spoločnosti na ezoterika. Celkovo počas zasvätenia získa zasväcovaná osoba množstvo poznatkov a tiež aj určité schopnosti. Tí, ktorí si vytvorili čas pre meditáciu, tu majú možnosť počas meditačnej praxe do seba dostať omnoho viac ezoteriky a ezoterických schopností ako je bežné.

Hovoríme tu o mimozmyslovom konaní. Zasväcovaná osoba získa okrem schopností aj poznatky. Potom je treba sa zamerať na rozvoj získaných schopností a využiť získané informácie. Transpersonálne zdokonaľovanie je prvok celkovej úspešnosti. Na druhej strane je tu starší prístup klasickým vzdelávaním, počúvam, píšem, kreslím, rozmýšľam a potom o tom hovorím. Neustále to opakujem a získavam skúsenosti a praktické zručnosti.

Tento klasický prístup možno do určitej miery nahradiť alebo doplniť aj o iný systém vzdelávania pod hypnotickými stavmi mysle zasväcovanej osoby. Teda príjmu sa ezoterické informácie a tie sa treba naučiť využívať novým spôsobom. Získate určité schopnosti počas zasvätenia, napríklad veštecké, liečiteľské, ezoterické a aj tieto sa treba naučiť opakovaním aktívne využívať.

Je tu veľmi výhodné zrýchlenie duchovnej cesty a dosahovanie vyššej efektívnosti. No na druhej strane je tu nová prax a nové praktické skúsenosti, ktoré sa hromadia a hromadia. A tu treba, aby nastúpila teória ezoteriky ako nadstavba praktickým skúsenostiam. Ezoterik sa pomocou teórie vychádzajúcej z ezoterickej praxe učí zaviesť do svojho duchovného rastu poriadok a disciplínu. Teória zhrnutá do učebnice dovoľuje pochopiť ezoteriku rozumovo a získať lepšie uchopenie pre ďalšie zdokonaľovanie a postup vpred na základe všeobecných zákonitostí. Teda hromada skúseností a množstvo zdokonalení umožňuje nástup teoretickej zložky, ktorá ezoteriku uchopuje po stránke logickej.

Tak isto sa tu objavuje nutnosť, aby sme precíznejšie dokladovali faktografiu duchovnej cesty. Teda na scénu prichádza výskum. Doteraz sme robili len náhodný a neplánovaný výskum pre potreby hlavne meditácie a duchovného rastu. Teraz sa stav podstate zmení a do ezoteriky vstúpi zatiaľ cudzí element a to je základný výskum ezoterickej histórie z hľadiska praktického. Po určitom čase nahromadenia dostatočného materiálu základného výskumu bude možno zrealizovať aj učebnicu histórie ezoteriky.

Zasvätenia a základný výskum, a tak isto ezoterická teória sú nové a značne neznáme fenomény v našej ezoterickej praxi. Fenomén zdokonaľovania máme dobre zvládnutý a už dávnejšie sme ho potrebným spôsobom prepracovali.

Teraz na svoje spojenie s praxou čakajú výsledky zasväcovacích procesov, ktorých cieľom bolo do psychiky preniesť myšlienkové objekty historických zasväcovateľov, ktorí mali nejako poškodené nervstvo. Treba rozvinúť vhodnú vešteckú techniku na vnímanie činnosti týchto objektov zo zasvätenia. Tak isto možno objekty využiť aj na veštecké výkony a to mnohé naraz. Objekty obsahujú celoživotné skúsenosti historických zasväcovateľov a treba sa naučiť, ako nás môžu kdečomu priučiť. No toto učenie je netradičné a má svoje zvláštnosti. A tak na zasvätenia sa nasadzuje mechanizmus aplikovaného výskumu s cieľom dokázať s objektmi zo zasvätenia aktívne pracovať a čo najlepšie a najrozsiahlejšie ich využiť.

Aj samotné zasväcovacie techniky a postupy sú pod tlakom aplikovaného výskumu a hľadania efektívnejších postupov zasväcovania. Napríklad, aby sa dalo zasväcovať aj od historických osôb bez poškodenia nervstva. V raných štádiách nácviku klinickej smrti nemožno objekty zo zasvätenia použiť. Preto sa rozvinulo preberanie skúseností na základe hypnotických techník. Ako zasväcovateľ sa stávam historickým zasväcovateľom. a potom to pod hypnotickou technikou prenesiem na zasväcovanú osobu. Aj tu sa budeme musieť naučiť, ako s týmto zasvätením cez hypnotické stavy pracovať. Zatiaľ stačí, aby sme si na zasvätenie spomenuli a prípadne sa sami vhodne nahypnotizovali. Aj tu bude treba nasadiť aplikovaný výskum na vytvorenie efektívnej práce z hypnotického zasvätenia. Hypnotické zasvätenia doniesli aj fenomén schopnosti pozmenovať prostredie zasväcovanej osoby do optimálnejšieho a duchovne vyspelejšieho stavu. Prípadne preliečujeme určitú oblasť, vplývame na osud človeka a upravujeme psychické pochody. Tak isto na zasväcovacie pochody budeme nasadzovať aplikovaný výskum lepšieho využitia zasvätení a odhalenia nových možností mimozmyslového vnímania.

Na celú praktickú činnosť ako sú cvičenia, zasväcovania, liečby, terapie, veštecké výkony je potrebné nasadiť teoretický mechanizmus. Už teraz sme vyprodukovali množstvo poznatkov a skúseností a vytvárame, ako sa hovorí, kopu ezoteriky, ktorú treba práve cez teoreticko filozoficko logickú schopnosť upratovať a všetkému dávať rámec všeobecných skúseností. Teda lepšie používať ezoterické slová, lepšie podchytiť, čo ktoré slovo v ezoterike znamená a čo pod ním myslíme. Tak isto abecedné abstrahovanie dovoľuje do ezoteriky prenikať hlbšie ako je bežné a vyjadrovať ezoterické dianie slovami a posunkami presnejšie a jasnejšie. Už teraz možno definovať zásadu, že kto chce niečo v dnešnej ezoterike znamenať, tak ten musí mať vzdelanosť v oblasti medicínskej anatómie. Kto chce v ezoterike znamenať niečo hodnotnejšie a vyššie, musí mať rozvinutú paletu vešteckých výkonov do oblasti objektov okolo nás a zvlášť kostného materiálu. Do seba, do ľudí, či už ľudí prítomných, alebo ľudí vzdialených stovky kilometrov. Mať veštecké schopnosti priamo zo 6. neurónových oblastí, z vlastných kostí, schopnosti na základe raných štádií výcviku klinickej smrti. Jednoducho bez vešteckých schopností nelez do ezoteriky.

Prichádza ďalší fenomén a to je základný vedecký výskum, ktorý bude postavený na teoretickej konštrukcii ezoterickej učebnice. Budeme sa venovať základnému výskumu cieľavedome. Budeme jasne definovať, kde budeme hľadať, čo budeme hľadať, ako to budeme hľadať. Doteraz sme robili výskum podľa potrieb praxe a zasväcovacích aktivít. Teraz tu bude základný výskum sám o sebe a pre seba. To dovolí prešetriť veci ezoterické nie pod tlakom praxe, ale pre samotné skúmanie. To zase v prvom rade prinesie spresnenie doterajších výskumov. V niektorých prípadoch dôjde aj k náprave omylov, ktoré sú pri terajšej úrovni skúmania úplné možné. Už nehovoriac, že ezoterický výskum neprináša priamy dôkaz. Ide o nepriame dôkazy, ktoré sú prístupné iba pre ezoterikov, ktorí ovládajú vhodné veštecké techniky. A to ešte nestačí, veštecké techniky treba ovládať, ale treba ezoteriku aj aplikovať na sebe, lebo jej bádania nemôže bežná osoba vnímať a pochopiť. Vnímať ich môže cez veštecké výkony a pochopiť, iba keď určitý stav prežije na vlastnej koži.

Tento doterajší vývoj razantne smeruje k bodu, kde už nebudeme môcť preberať od nikoho a z ničoho žiadne poznatky, fakty a skúsenosti. Už zostane iba teória a praktický výskum ezoteriky a hlbočín ezoteriky.

Celkom ma potešilo, že do učebného procesu ezoteriky zavádzame techniky mimozmyslového učenia a získavania schopností. Tak isto ma teší trend prepojenia ezoterickej praxe, ezoterického výskumu a aplikovaného výskumu zdokonaľovania a hľadania dokonalostí duchovnej cesty.

Pridaj komentár