Táto certifikácia usiluje o to, aby ezoterici do svojej ezoterickej praxe zavádzali iné prístupy ako doteraz. Ezoterika ako taká nikdy nemala svoju medzinárodnú inštitúciu. Nevytvárali sa dostatočné zbierkové fondy informácií v tomto smere. Prístup k ezoterike bol značne individuálny a nikto dôsledne ezoteriku nepodroboval bádaniu a overovaniu. Až príchodom Sašu Puebla sa v tomto smere pohli ľady. Vytvára prvú zbierku, ktorej základom sú dostupné diela z ezoteriky a literatúra, ktorá nejako súvisela s ezoterickým dianím.

Po zhromaždení zbierky knižného fondu nastupuje druhá fáza a to je teoretické oboznámenie sa s týmto zbierkovým fondom.

Zároveň Saša Pueblo buduje aj druhú zbierku, ktorú tvorí literatúra o liečiteľstve, alternatívnej medicíne a základoch medicíny. Aj tu po zozbieraní nastupuje fáza štúdia zbierkového fondu.

Zberateľ týchto dvoch zbierkových fondov Saša Pueblo má hneď na začiatku jasný zámer a to dôsledne a dokonale spoznať oblasť ezoteriky a alternatívnej medicíny.

Zberateľ prechádza tieto zbierkové fondy a neustále ich obohacuje o ďalšie zbierkové kusy, aj keď v poslednom čase do zbierky prichádza stále menej prírastkov.

Zberateľ dôsledne študuje tieto zbierkové fondy, sám začína cvičiť jednotlivé ezoterické cvičenia popísané v zbierkovom fonde, a tak isto začínajú cvičiť cvičenia aj ďalší ezoterici.

Teda zberateľ zbierkový fond študuje na teoretickej rovine a zároveň všetko aj sám cvičí, následne cvičenia z oblasti ezoteriky prevádzajú aj ďalší ezoterici a overujú, či sa dajú tieto cvičenia popísané v literatúre previesť aj do ezoterickej praxe.

Zberateľ študuje na teoretickej rovine aj alternatívne liečiteľstvo. Zároveň praktizuje na sebe systém liečiteľstva aj z dôvodu vlastných zdravotných a osudových problémov. Usiluje sa realizovať liečebné postupy aj na iných ľuďoch a to hlavne ezotericky ladených jedincoch, ktorých sprevádzajú rôzne psychické a zdravotné problémy.

Zberateľ sa usiluje aj vzdelávať, aby svoju zbierku ezoteriky a liečiteľstva mohol chápať a praktizovať hlbšie. Postupne si študuje základy medicíny, anatómie, genetiky, histológie, psychológie, psychiatrie, medicínskej patológie, mikrobiológie, sexuológie a psychológie partnerských vzťahov. Ale je tu aj štúdium byliniek a stromov, minerálov, homeopatie a tiež príprava rôznych prírodných liečiv. Nastupuje prax zbierania byliniek a ich spracovanie. Tak isto príprava čajových zmesí, mastičiek a podobne. Teda je tu jasne vnímať, že Saša Pueblo ako zberateľ a už aj bádateľ zbierky sa usiluje vzdelávať, aby svoju zbierku ezoteriky a alternatívnej medicíny lepšie pochopil a hlavne mohol sa do nej ponoriť ešte hlbšie.

Zároveň tu možno vnímať trend nezostať len v rovine teoretického bádania zbierky, ale aj experimentovať a teoretické skúsenosti z knižiek overiť, otestovať a potvrdiť ich opodstatnenosť nielen na sebe, ale aj na ďalších ezoterikoch. Veľmi vhodné skĺbenie zberateľa, bádateľa zbierky, ktorý sa vzdeláva a zároveň človeka praxe, ktorý si všetko overuje na sebe a aj pomocou ďalších meditujúcich. Takéto postupy mu dovoľujú prenikať do zbierky ezoteriky a alternatívneho liečiteľstva veľmi hlboko a pozerať sa na svoj zbierkový fond z rôznych uhlov pohľadu.

A nielen to, zberateľ a bádateľ zbierky pochopil, že pokiaľ sa chce dostať do podstaty zbierky a k jej zákonitostiam, je potrebné, aby svoju myseľ školil v metódach vedeckého bádania. Vnímať záujem študovať všetko okolo vedeckého systému bádania zbierok. Znovu sa vracia k štúdiu matematického myslenia, štatistického myslenia, myslenia na princípoch logiky, filozofického myslenia, myslenia astrológa, jadrového fyzika, genetika, biochemika. Vlastne sa dá hovoriť, že Saša Pueblo vytvára už tretiu zbierku, ktorá je tvorená knižkami z vedeckého spoznávania sveta.

Saša Pueblo pracuje s každou zbierkou a navzájom ich kombinuje. Do ezoterickej zbierky prenáša zo zbierky vedeckých poznatkov hlavne pojmový aparát medicíny, psychiatrie, genetiky, biochémie a astronómie. Prvá zbierka o ezoterike, ale aj druhá zbierka o liečiteľstve je v teoretickej rovine prepísaná do dnešnej vedeckej reči a dáva výborné predpoklady pre to, aby ezoterika dostala seriózny teoretický základ. Saša Pueblo sa vzdáva nejasných ezoterických a liečiteľských pojmov a prechádza na vedecké pojmy, ktoré do týchto dvoch zbierok prinášajú jasnosť a vnútornú štruktúru.

Saša Pueblo sa usiluje získané poznatky a praktické skúsenosti odovzdať ezoterickej obci. Zakladá internetovú stránku, kde začína písať množstvo článkov. Možno hovoriť o vedeckom systéme denných alebo priebežných správ o tom, čo sa deje vo výskume ezoteriky a alternatívnych metód liečenia. Ide vlastne o verejný denník vlastníka a bádateľa zbierky.

Saša Pueblo postupne na internetových stránkach vytvára aj slovník základných pojmov praktizovaných v oblasti ezoteriky a alternatívneho liečiteľstva. Tak isto sa usiluje z hľadiska kategorizácie ezoteriky vytvoriť jednotlivé školy a sekcie. Je jasná publikačná činnosť, vytvorenie Slovníka, ale aj Učebnice ezoteriky a alternatívnej ezoteriky.

V zbierkovom fonde možno badať neustály vývoj a prehlbovanie poznania a praktického ovládania ezoteriky. Je tu jasný trend vlastného vzdelávania, ale aj vzdelávania ďalších ezoterikov. Tak isto je tu snaha prijať vedecké poznanie a praktizovať ho do ezoteriky a liečiteľstva.

No je tu vnímať aj budovanie schopnosti vešteckého vnímania ľudského tela, ľudskej psychiky a tak isto vešteckého vnímania sveta a to do kozmických priestorov. Je tu spojenie vešteckého alebo mimozmyslového vnímania sveta a psychického prieniku mimo svoje telo. Treba si uvedomiť, že veda má svoje fyzické zariadenia ako elektrónkový mikroskop, ďalekohľad, laser, jadrové zariadenia apod. Bez týchto zariadení by veda nebola vedou a nedokázala by tak hlboko skúmať svet. A tak isto ezoterik nemôže bez svojich biologických zariadení sám v sebe skúmať ezoteriku, ľudské telo a ľudskú psychiku. Teda Saša Pueblo meditáciami a výcvikom v sebe vytvára dve biologické zariadenia a to mimozmyslové vnímanie a psychický prienik mimo svoje telo.

Je tu badať zásadnú zmenu zbierkového fondu, doslova sa opúšťa knižný zbierkový fond ezoteriky a alternatívneho liečiteľstva. A sú tu úplne dva nové zbierkové fondy o ezoterike a liečiteľstve, ktoré vznikajú na inom princípe. Veštecké schopnosti Sašu Puebla, ale aj meditujúcich osôb, dovoľujú teraz zbierať informácie o ezoterike a liečiteľstve z niekoľkých zdrojov a to priamo z ľudskej mysle živej osoby, z magnetických záznamov magmatického jadra planéty Zem a z jedinečného zdroja, ktorým je svet spomienok organického života, ktorý vymrel alebo odumrel. Nastala kvalitatívna zmena zbierkového fondu, ktorý môže zahŕňať všetky skúsenosti ezoterikov celej histórie ľudstva. Prekonáva sa obmedzenosť pôvodnej zbierky z knižiek. To doteraz dovolilo veštecky preskúmať asi 6 000 ezoterikov. Skúmanie a bádanie môže v novej zbierke nadobudnúť iné dimenzie a vývojové etapy. Teda zbierka môže ísť do minulosti planéty Zem a to aj 2 miliardy rokov pred naším letopočtom. Veštecký prienik do sveta mŕtvych spomienok prináša možnosť skúmať zbierku ezoteriky aj do biliónov rokov pred naším letopočtom. Zbierka ezoteriky sa stáva úplná z hľadiska časového a postupne naberá aj hľadisko priestorové, ktoré psychickým prienikom do astronomického kozmu dosahuje už teraz vzdialenosť od našej Galaxie až 2 000 miliárd krát (5 biliónov krát 4 000 miliárd ) svetelných rokov, čo sú nepredstaviteľné a fyzickými prostriedkami neprekonateľné vzdialenosti, ale nie pre ľudskú myseľ. Zbierka sa rozrastá aj o informácie organického života v kozme a každý významnejší objav organického života je evidovaný a zaznamenaný.

No zbierka ezoteriky sa priestorovo rozrastá aj smerom do mikrosveta vlastného tela a psychicky dnes Saša Pueblo a meditujúce osoby okolo neho prenikajú do vnútra buniek, prvkov, atómov a častíc. Teda ezoterická zbierka sa usiluje o makrosvet, ale aj mikrosvet.

Saša Pueblo nastoľuje ďalšie ciele, ktoré chce dosahovať a to v prvom rade preskúmať oblasť ezoteriky, ktorá zahŕňa aj alternatívnu medicínu, ďalej je to pochopenie a prax všestranného ezoterika, ktorý robí 7 ezoterických ciest v 7. oblastiach výskytu neurónových buniek. Saša Pueblo plní sľub teoreticky zdôvodniť ezoteriku, prakticky ju precvičiť a previesť do dnešnej doby. Plní sľub vytvoriť systém všestranného ezoterika a napĺňa sľub, že každá zo 7. ezoterických ciest dostane aj svoju vrcholovú úroveň, ktorú nedosiahli ani tí najlepší špecialisti v danej ezoterickej oblasti.

VEDA

Je možné definovať vedu ako proces získavania informácií?

Je možné definovať vedu ako vytváranie zbierok informácií?

Je možné definovať vedu ako proces spoznávania procesov?

Je možné definovať vedu ako proces neustáleho systému opravovania omylov?

Je možné definovať vedu ako hľadanie sporov, nejasností, protirečení a negatívnych tendencií?

Je možné definovať vedu ako proces spoznávania hlbších zákonitostí tohto sveta?
Je možné definovať vedu ako systém dohodnutých procesov spoznávania sveta?

Je možné definovať vedu ako proces abstraktného myslenia na základe pojmového aparátu?

Aký je rozdiel medzi laickým a vedeckým pohľadom na svet?

Ako sa na svet pozeral praveký človek, ako prírodný človek, ako bežný človek a ako sa na svet pozerá vedecky vzdelaný človek?

VÝSKUM

Výskum možno definovať ako činnosť človeka, ktorá báda a skúma okolitý svet?

Výskum možno definovať ako proces náhodného skúmania okolitého sveta?

Výskum možno definovať ako dôsledný a systematický proces spoznávania sveta?

Výskum možno definovať ako cestu k triviálnym pravdám alebo pravdám hlbším, ktoré prešli určitým overovaním a dokazovaním?

Výskum možno definovať ako aplikáciu poznania do praxe ľudského života?

Výskum možno definovať ako proces tvorenia zbierok a práce so zbierkovým fondom?

Výskum možno definovať ako proces testovania a experimentovania?

Výskum možno definovať ako skúmanie, bádanie, experimentovanie, overovanie, spoznávanie a dokazovanie?

ZBIERKA

Je zbierka ako základný prostriedok výskumu vedúca k vedeckému poznaniu sveta okolo nás?

Aké zbierky sa dajú vytvárať k procesu vedeckého bádania sveta?

Je zbierka aj určité množstvo podstatných slov, prídavných slov a slovies?

Sú zbierkou aj písmená abecedy a prečo?

Sú zbierkou aj obrázky planét našej slnečnej sústavy?

Sú zbierkou aj meteority, ktoré dopadli na planétu Zem?

Je zbierkou aj určité množstvo mikroorganizmov?

Je zbierkou aj určitá skupina atómov?

Je zbierkou určité množstvo spomienok zo sveta mŕtvych?

Je zbierkou určité množstvo magnetických záznamov z magnetických polí planéty Zem?

Je zbierkou určité množstvo spomienok v ľudskej hlave?

Je zbierkou určité množstvo veštecky získaných spomienok z ľudského tela?

Ako sa zrkadlí zbierka niečoho v ľudskej hlave?

Dajú sa do zbierky zaradiť poznatky z prírodných vied zapísané pomocou písmen abecedy a ich dohodnutých kombinácií?

Sú zbierkou aj informácie o organickom živote v kozme?

Možno vytvoriť zbierku z prvkov periodickej Mendelejevovej tabuľky?

Čo si treba predstaviť pod abstraktným alebo teoretickým skúmaním zbierkového fondu?

Ako sa dá pozerať na zbierkové fondy v technickom múzeu?

Ako sa dá pozerať na knižné zbierkové fondy uložené v knižniciach?

Ako sa dá pozerať na úradné spisy v archívoch?

Je možné skúmať zbierku čohokoľvek aj fyzicky s tým, že sa môžu pri skúmaní poškodiť?

Možno vytvoriť zbierkový fond z toho, čo má človek uložené v hlave?

Aký má vzťah zberateľ k svojej zbierke a čo to určuje?

Aký vplyv má vzdelanostná úroveň na to, ako bude človek vytvárať zbierkový fond?

Možno vytvoriť akúkoľvek ľubovoľnú zbierku čohokoľvek?

Je dôležitá veľkosť zbierky, alebo to nie je dôležité?

Ako sa dá určiť, či je zbierkový fond dostatočne reprezentačný k systému vedeckého bádania?

Aké pravidlá treba dodržať, aby zbierkový fond mohol slúžiť k vedeckému bádaniu?

Čo rozumieme pod pojmom nutne obmedzený počet kusov v zbierkovom fonde?

Ako sa má podriadiť zbierkový fond princípu času?

Ako sa má podriadiť zbierkový fond princípu priestoru?

Ako sa má podriadiť zbierkový fond princípu množstva objektov?

Ako sa má podriadiť zbierkový fond vývojovým etapám?

Ako sa má podriadiť zbierkový fond cieľom vedeckého bádania?

Ako podriadiť vytvorenie zbierkového fondu vzdelanostnej úrovni zakladateľa zbierky?

Ako si vysvetliť potrebu vytvárať zbierky a za akým účelom môžu zbierky niečoho slúžiť?

Ako môže spoznať nadšenec nejakú zbierku, pokiaľ si ju zbiera za účelom krásy a estetičnosti?

Ako môže zbierku niečoho spoznať fetišista, ktorý sa do svojej zbierky zamiloval?

Aký je rozdiel, keď zbierku niečoho vytvára jedna osoba a keď zbierku vytvára viac osôb?

Ako spozná zbierku čohokoľvek vzdelaný historik, ktorý podrobne pozná históriu života na planéte Zem?

ZBERATEĽ – VÝSKUMNÍK

Ako sa zrkadlí alebo akú reflexiu robí zbierka v hlave laického človeka a akú reflexiu má zbierka v hlave vedecky mysliaceho človeka?

Môže sa zbierka niečoho zrkadliť v hlave v abstraktnej podobe, máme na mysli v podobe písmen abecedy tvoriace slová, vety a odstavce?

Môže sa zbierka niečoho zrkadliť v hlave ako zvukové myšlienky, ktoré sú uložené v spomienkach dotyčnej osoby?

Ako sa zrkadlí úroveň vzdelania tvorcu alebo bádateľa zbierkového fondu v samotnom zbierkovom fonde?

Ako sa odzrkadľujú praktické skúsenosti tvorcu a bádateľa zbierky v samotnej zbierke?

Ako sa odzrkadľuje v zbierke teoretická zdatnosť tvorcu a bádateľa zbierky?

METÓDY SPOZNÁVANIA

Ako tvorca a bádateľ zbierky využije matematické metódy pri práci so zbierkou?

Ako tvorca a bádateľ zbierky využije štatistické metódy pri práci so zbierkou?

Ako tvorca a bádateľ zbierky využije fyzikálne metódy pri práci so zbierkou?

Ako tvorca a bádateľ zbierky využije chemické metódy pri práci so zbierkou?

Ako tvorca a bádateľ zbierky využije filozofické metódy pri práci so zbierkou?

Ako tvorca a bádateľ zbierky využije logické metódy pri práci so zbierkou?

Ako tvorca a bádateľ zbierky využije metodológiu dôkazovosti pri práci so zbierkou?

Ako tvorca a bádateľ zbierky využil metódu neustáleho overovania pravdivosti?

Ako tvorca a bádateľ zbierky využil metódu neustáleho vyhľadávania chýb a omylov v zbierke?

Ako tvorca a bádateľ zbierky využil metódu vzájomnej protikladnej konfrontácie v samotnej zbierke?

Ako tvorca a bádateľ zbierky využil metódu kritičnosti nedostatkov, ktoré sa objavia pri skúmaní zbierky?

Ako tvorca a bádateľ zbierky využil metódu tvorby hypotéz, ich overovania a dokazovania?

Ako tvorca a bádateľ zbierky využil metódu vytvárania hlbších až všeobecných zákonitostí iných zbierok a vlastnej zbierky?

Ako tvorca a bádateľ zbierky využil metódu prehlbovania dôkazovosti a pravdivosti v rámci zbierky?

Ako tvorca a bádateľ zbierky využil metódu rôznych uhlov skúmania a bádania zbierky?

Ako tvorca a bádateľ zbierky využil metódu testovania zbierky systémom z rozprávky do rozprávky?

Ako tvorca a bádateľ zbierky využil metódu náhodného výberu a zúženého overovania zbierky?

Ako tvorca a bádateľ zbierky využil metódu prechodu z teórie do praxe a naopak?

Ako tvorca a bádateľ zbierky využil metódu konfrontácie niekoľkých podobných zbierok medzi sebou?

Ako tvorca a bádateľ zbierky využil metódu skúmania zbierky z hľadiska čo najjemnejších detailov?

Ako tvorca a bádateľ zbierky využil metódu vytvorenia slovníka zbierky?

Ako tvorca a bádateľ zbierky využil metódu vytvorenia učebnice zbierky?

Ako tvorca a bádateľ zbierky využil metódu experimentovania so zbierkou?

Ako tvorca a bádateľ zbierky využil metódu základného a náhodného výskumu zbierky?

Ako tvorca a bádateľ zbierky využil metódu lingvistického spresňovania?

Ako tvorca a bádateľ zbierky využil metódu nasadenia terminológie z iného vedného oboru?

Ako tvorca a bádateľ zbierky využil metódu odborných konzultantov zbierky?

Ako tvorca a bádateľ zbierky využil metódu overovania svojich výstupov inými nezávislými odborníkmi?

Ako tvorca a bádateľ zbierky využil metódu definovať vlastné metódy práce, overovania a bádania zbierky?

Ako tvorca a bádateľ zbierky využil metódu katalogizácie zbierky?

Ako tvorca a bádateľ zbierky využil metódu pridruženia toho, čo zbierka neobsahuje?

Ako tvorca a bádateľ zbierky využil metódu porovnávania úplne diametrálne inej zbierky?

Ako tvorca a bádateľ zbierky využil metódu definovania cieľov a ambícií ohľadom zbierky?

Ako tvorca a bádateľ zbierky využil metódu dať zbierku do formy hádaniek?

Ako tvorca a bádateľ zbierky využil metódu zámerne zabudovanej chyby a podvodu?

Ako tvorca a bádateľ zbierky využil metódu písania denníka ohľadom svojho bádania?

Ako tvorca a bádateľ zbierky využil metódu neustáleho rozširovania zbierky?

Ako tvorca a bádateľ zbierky využil metódu merania a vykazovania veličín z týchto meraní?

Ako tvorca a bádateľ zbierky využil metódu indukcie a dedukcie?

Ako tvorca a bádateľ zbierky využil metódu rozhovorov o zbierke?

Ako tvorca a bádateľ zbierky využil metódu formovania problémov, ktoré sprevádzajú zbierku?

Ako tvorca a bádateľ zbierky využil metódu výnimiek, ktoré sa vytvorili v zbierke?

Ako tvorca a bádateľ zbierky využil metódu prekonávania negatívnych javov sprevádzajúcich procesy v zbierke?

Pridaj komentár