Venujeme sa tu 1., 2., 3., 4., 5., 6. a 7. ezoterickej ceste, ktoré sú viazané na veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miechu, brušný mozog, ganglie a chromozómy v bunkách.

Cieľom tejto teoretickej certifikácie je vedieť pomenovať tie postupy v ezoterike, ktoré nedovoľujú reálne uskutočňovať niektorú zo 7 ezoterických ciest. Ide o postupy v ezoterike, ktoré ezoterici často používajú neuvedomujúc si, že v prípade ich použitia nerobia ezoterické duchovno na základe vlastnej sily vôle a vybudovania silných automatických návykov zvnútra neurónov. Naopak, použitím takýchto postupov ezoterici strácajú silu vôle, destabilizujú svoju psychiku a zdravie.

Na tu uvedené otázky môže ezoterik odpovedať a uvedomiť si, ktoré techniky v ezoterike vyvolávajú správne reakcie a ktoré techniky neprospievajú. Tak isto si tu ezoterik na teoretickej úrovni uvedomí, ktoré techniky cvičení sú tie požadované, ktoré pomocné a ktoré neželané. Vyplnenú teoretickú certifikáciu možno zaslať Sašovi Pueblovi na posúdenie. Prípadne je možné aj kontaktovanie cez internetové telefonovanie a aj takto skontrolovať, ako ovládate túto teoretickú oblasť ezoteriky. V tomto prípade som zverejnil aj odpovede na otázky z dôvodu závažnosti ezoterickej tematiky. Ezoterik sa odpovede naučí naspamäť a napíše ich vlastnou rečou. Prípadne si vytvára vlastné podotázky a na tieto hľadá odpovede.

Čo je to sila vôle, osobnosť, túžba niečo dosiahnuť a spoznať sám seba?

Ezoterik sa narodí a postupne preberá ľudské tradície. Postupne rastie a uvedomuje si, kto je, čo chce dosiahnuť a aké má schopnosti. Človek sa formuje a vytvára si určité návyky. Túži niečo dosiahnuť a hľadá určité vzory správania. Teda silu vôle tvoria jednak fyzické danosti, psychické danosti, ale aj podvedomie v neurónových reťazcoch vo vnútri chromozómov. Ezoterik si uvedomuje, že chce žiť vo svojom vnútri, odtiaľ prenikať hlboko do štruktúr buniek, ale prenikať psychicky aj von z tela do kozmu, do iných ľudí a sveta mŕtvych. Má cieľ reinkarnovať sa. Ezoterik vie, čo chce a to je robiť reálne 7 ezoterických ciest, chce reinkarnáciu a za týmto cieľom si ide reálne. Ezoterik neustálym úsilím buduje vo svojich neurónoch život, ktorý nie je obmedzovaný planétou Zem a ľuďmi na nej žijúcimi. Jednoducho chce viacej ako klasický život. Chce to a vytrvalo to realizuje.

Je správne realizovať 7 ezoterických ciest iba z kombinácie snových spomienok zo snovej pamäte nachádzajúcej sa v strednom mozgu?

Nie je to správne z toho dôvodu, že nahodenie určitého stavu v ezoterike takouto technikou vedie k tomu, že ezoterik prekrýva realitu snovým stavom. Pri nahodení napríklad kozmického vedomia ezoterik riskuje, že svoju ezoterickú cestu nebude realizovať v reálnom svete, ale iba vo svojich snových pochodoch. Ezoterik si môže pomôcť nahodiť cez kombinácie snov určitý stav, ale potom musí do tohto stavu vraziť silou vlastnej vôle. Teda kombináciou snových spomienok si nahodím kozmické vedomie, ale potom do tohto stavu vložím silu vôle, začnem do kozmu prenikať reálne a nie v snovej fantázii. Cez skombinovanie snových spomienok sa hromadí predstava určitej planéty alebo súhvezdia okolo ganglií, psychika sa odpája od magmatických síl Zeme a tak isto ide z neurónov veľkého mozgu energetický biely lúč. No všetko je zabalené v snovom stave a psychika ezoterika preniká do snov a nie reálneho kozmu okolo nás.

Aký je rozdiel medzi psychickým prenikaním do snov a psychickým prenikaním do reálneho astronomického kozmu?

Aký rozdiel je medzi robením ezoteriky v snoch a robením ezoteriky počas denného vedomia?

Ako si ezoterik skomplikuje ezoterickú cestu, pokiaľ na začiatku výcviku niektorej techniky nepoužije pomoc snových spomienok?

Ako sa ezoterik zdevastuje a poškodí silu vôle, pokiaľ bude robiť ezoteriku výhradne na základe kombinácie snových spomienok?

Kde je správne trvalo používať techniku na základe kombinácie snových spomienok?

Je správne realizovať 7 ezoterických ciest iba cez spomienky na rôzne druhy zasvätení?

Nie je to správne, aj tu platí, že zasvätením získava ezoterik mimozmyslovo skúsenosti a schopnosti si nahodiť určitý ezoterický stav. Ezoterik sa nedá zlákať tým, že na nahodenie napríklad klinického vedomia mu bude stačiť spomenúť si na zasvätenie a iba sa v tom viezť. V takomto prípade ezoterik znovu všetko môže robiť v spomienkach inej osoby a nie reálne vo vonkajšom svete. A tieto spomienky sú minulosťou. Preto ezoterik využije tento stav iba ako pomôcku, za ktorou musí nastúpiť sila vôle robiť ezoteriku v reálnosti.

Aký je rozdiel medzi prienikom do spomienok zasväcovateľov získaných zasvätením a prienikom na základe koncentrácie sily vôle a ryhovaním do vnútra neurónov?

Aký je rozdiel v robení ezoteriky v balíku spomienok zo zasvätení a robením ezoteriky silou vôle v reálnom čase a priestore?

Je správne realizovať 7 ezoterických ciest iba pomocou anjelských sfér detských dyslektikov?

Nie je správne, aj tu platí, že anjelská sféra detských dyslektikov nám môže poradiť a na začiatku nácviku aj fyzicky pomôcť dostať psychiku napríklad do kozmu, do buniek alebo do sveta mŕtvych. No postupne treba od takýchto služieb odstupovať a dosahovať tieto stavy na základe vlastného tvrdého výcviku, pri ktorom si ezoterik vytvorí v neurónoch niečo ako vlastné centrum pre tieto psychické operácie. Treba si uvedomiť, že pokiaľ budú anjelské sféry dyslektikov robiť všetko za ezoterika, tak sa bude strácať sila vôle ezoterika, nastupovať lenivosť a prerastanie anjelských sfér do psychiky ezoterika, čo môže vyústiť až do devastácie nervových zakončení.

Aký rozdiel je v robení ezoteriky iba na základe aktivity anjelských sfér a robení ezoteriky silou vlastnej vôle v reálnom čase a priestore?

Aký je rozdiel v robení ezoteriky za určitej pomoci a poradenstva anjelských sfér a na to nadväzujúcim robením ezoteriky silou vôle v reálnom čase a priestore?

Ako sa môže ezoterik utrápiť, pokiaľ bude chcieť robiť ezoteriku iba na základe tvrdého výcviku a techniky pokus omyl a zase pokus a omyl a občas úspech?

Ako sa ezoterik zdevastuje a poškodí silu vôle, pokiaľ bude robiť ezoteriku výhradne na základe anjelských sfér detských dyslektikov?

Ako sa správne praktizuje technika na likvidáciu anjelských sfér, čo dovoľuje ich intenzívnejšie používanie a pritom si nepoškodiť zdravie a psychiku?

Je správne realizovať 7 ezoterických ciest iba zo spomienkového záznamu špiritistického reinkarnanta, ktorý sa do človeka dostane hlavne počas klinickej smrti alebo detskej psychiky?

Nie je to vôbec správna záležitosť. Ezoterik nikdy nedovolí, aby sa ezoterická cesta realizovala pod vedením spomienok zo sveta mŕtvych ľudských reinkarnantov. Pokiaľ by ezoterik všetko nechal v oblasti ezoteriky na tento fenomén a jeho skúsenosti, v konečnom dôsledku by stratil vôľu a skoro všetky spomienky by sa stali po jeho smrti súčasťou iného záznamu vo svete mŕtvych spomienok. A ezoterik má záujem uchovať svoje spomienky pre seba, aby pokračovali vo svojej činnosti aj po jeho smrti.

Je správne realizovať 7 ezoterických ciest iba s UFO organického života v kozme?

V žiadnom prípade to nie je správe. Organický život v kozme je znovu iba pomôcka napríklad na psychický prienik ezoterikovej vôle do vnútra buniek. Ezoterik aj v tomto prípade využíva organický život za účelom univerzálnej ezoterickej cesty. Pokiaľ môže organický život v kozme niečím pomáhať, tak to ezoterik využije pre svoje ezoterické ciele univerzálneho vnútorného rozvoja.

Je správne realizovať 7 ezoterických ciest iba s UFO zo sveta mŕtvych spomienok?

V žiadnom prípade nie je správne realizovať ezoterickú cestu iba za pomoci UFO odtlačkov zo sveta mŕtvych spomienok, ktoré hlavne vytvoril vymretý alebo odumretý organický život v kozme. Ezoterik si môže týmto systémom vypomôcť, ale nakoniec do UFO odtlačkov spomienok vo svete mŕtvych si vytvára vzor vlastného reinkarnačného balíčku.

Je správne realizovať 7 ezoterických ciest iba z magma záznamov?

V žiadnom prípade ezoterik nemá chuť realizovať svoje ambície s cieľom zapísať ich vhodne do magmatických polí Zeme. Ezoterik nemedituje tak, že do tela si vtiahne magmatické záznamy a potom sa v nich realizuje. Ezoterik využije magma záznamy pre seba, môžu mu pomôcť, ale vždy to zostane iba ako pomôcka a rozhodujúca je psychická vôľa ezoterika.

Je správne realizovať 7 ezoterických ciest iba cez sugeráciu uverenia určitého stavu?

Ide o veľmi dôležitú pomôcku, ktorá nahrádza väčšinu patologických stavov, na základe ktorých ľudia dosahujú určité schopnosti. Ezoterik tieto stavy dosahuje sugeratívne a pomáha si tým, aby si vytvoril určité centrá pre vykonanie týchto aktivít. No znovu je sugeratívna technika uverenia iba pomôcka na to, aby ezoterik psychicky prenikol do určitých stavov, ktoré sa nahadzovali cez patológiu ľudského stavu.

Je správne realizovať 7 ezoterických ciest iba cez fyzickú chorobnosť?

V žiadnom prípade ezoterik nikdy nejde robiť ezoterickú cestu cez patologické stavy. Pokiaľ má ezoterik nejakú chorobu, tak sa snaží ju vyliečiť a naučiť sa realizovať ezoterickú cestu inými mechanizmami. Pokiaľ má trvalý určitý stav deštrukcie, tak ju nikdy nepoužije na ezoteriku, ale si vytvorí iný mechanizmus dosiahnutia 7 ezoterických ciest.

Je správne realizovať 7 ezoterických ciest iba cez psychickú poruchu?

To už v žiadnom prípade neprichádza do úvahy, aby sa vybudovala ezoterická cesta na poškodzovaní psychiky a prehlbovania iracionálneho vnímania okolia okolo ezoterika. Ezoterik sa stará o to, aby si udržal svoju psychiku v štandardoch, ktoré určuje psychiater a nie ezoterik. Pokiaľ sa ezoterik dostane do psychických problémov, že nezvláda svoje emócie, zabúda, nemá svoje pohyby pod kontrolou, reaguje neprimerane, tak namiesto duchovnej cesty nastupuje psychoterapia a liečba.

Je správne realizovať 7 ezoterických ciest iba v spomienkach, ktoré sú uložené v pamäti veľkého mozgu?

Nie je to správne, aby ezoterik realizoval 7 ezoterických ciest iba tak, že si na svoju ezoterickú cestu spomenie a potom to realizuje kombináciou spomienok a fantázie. Ezoterik musí reálne prenikať tam, kde chce meditáciu realizovať. Keď to bude v nohe, tak sa tam silou koncentrácie aj presunie cez nervové dráhy. Pokiaľ bude ezoterik prenikať do astronomického kozmu alebo sveta mŕtvych spomienok, tak tam musí psychicky preniknúť a nie to robiť vo svojich spomienkach, ku ktorým pridá plno fantázie. Ezoterik môže meditovať vo svojich spomienkach ako autista, ktorý má rád iba svoje spomienky za účelom spracovania spomienok pre reinkarnačné ciele.

Je správne realizovať 7 ezoterických ciest iba zo spomienok v mozočku?

Nie je to správne. Mozoček obsahuje obrovský archív spomienok a zase by mohol ezoterik sem koncentráciou preniknúť a spojiť geometrické znaky tu uložené so svojou fantáziou a mať pocit, že stačí hľadať ten najdokonalejší geometrický znak alebo všetko vnímať a robiť na základe geometrických tvarov. Ezoterik používa mozoček a jeho archív geometrických tvarov iba ako pomôcku pre presadenie vlastnej sily vôle a želania silnou koncentráciou chcenia prenikať tam, kde potrebuje.

Je správne realizovať 7 ezoterických ciest iba cez mozoček?

Nie je to správne, aj tu platí, že mozoček je jedinečný pomocník, ktorý sa dokáže skoncentrovať na extrémne množstvá objektov, ale vždy na konci takejto pomoci zo strany mozočku je psychický prienik ezoterikovej vôle do danej oblasti. Mozoček a jeho potenciál tu nie je cieľ prieniku, ale pomocný prostriedok.

Je správne realizovať 7 ezoterických ciest iba cez pohybové centrá a pohybové vzorce v mieche?

Nie je to správne. Ezoterik musí ovládnuť svoje pohybové centrá závislé na magmatickom jadre Zeme a posilniť pohybové centrá psychického prieniku do kozmu, do čiernych dier, do pulzarov, anti čiernych dier v kozme.

Je správne realizovať 7 ezoterických ciest iba cez prinútené pudy k liečbe?

Nie je to správny prístup. Celkovo liečbu cez pudy ezoterik víta a chce mať pevné zdravie, ale zároveň otvorenie a donútenie pudov slúži ezoterikovi znovu ako prostriedok na psychický prienik sily vlastnej vôle do vnútra bunkového systému.

Je správne realizovať 7 ezoterických ciest iba cez reflexné podnety?

Nie je správne realizovať 7 ezoterických ciest iba cez reflexné terapie, ktoré sú často postavené na poškodzovaní tela ako je to bežné v rovine fakírstva. Takéto extrémne techniky ako je úpal, hladovanie, fyzické týranie, rany a podobne musia byť v ezoterike používané iba v niektorých prípadoch a je potrebné postupovať opatrne. No znovu sú hlavne používané iba v ojedinelých prípadoch na začiatku duchovnej cesty.

Je správne realizovať 7 ezoterických ciest iba cez pudy v brušnom mozgu?

Nie je správne postaviť svoju univerzálnu ezoterickú cestu iba na fenoméne tranzovej ezoteriky plnej zvieracích prejavov. Tento mechanizmus je zase iba pomôcka na to, aby ezoterik spoznal a ovládol pudy v brušnom mozgu a prinútil ich, aby pod vyhrážaním sa v mentálnej rovine poškodením a zmrzačením pracovali pre zdravie ezoterika a zase ezoterik cez takto ovládnuté pudy prenikal vlastnou vôľou do vnútorných štruktúr buniek a tadiaľ až do atómov.

Je správne realizovať 7 ezoterických ciest iba cez zvuky koncentrované do určitej časti tela?

Znovu ide iba o pomocnú techniku, ktorá má zmysel na začiatku každej ezoterickej cesty a hlavne vtedy, keď sa otvára nová neznáma oblasť ezoteriky a ezoterik ešte nemá dostatočne vybudovaný nový návyk niečo robiť po novom, do novej oblasti. Keby túto techniku používal trvalo, síce by to bolo efektívne, ale nevytváralo by to správny stereotyp a nerástla by sila vôle ezoterika. A strata vôle je nebezpečná, môže ezoterikove ambície poriadne naštrbiť.

Je správne realizovať 7 ezoterických ciest iba na základe užívania drogových látok?

V žiadnom prípade si ezoterik nepomáha drogami a podobnými látkami. Takýto postup ničí zdravie a podkopáva psychiku. Bola by to ezoterická cesta, na konci ktorej je deštrukcia a strata ezoteriky.

Je správne realizovať 7 ezoterických ciest iba na základe sugerácie užitia niektorej chemickej látky?

Nie je to zase tá rozhodujúca technika na niektorej zo 7 ezoterických ciest. Znovu je to pomocná technika, ktorá otvára brány koncentrovanému prieniku do vnútra ezoterikovho tela a psychiky. Ezoterik potrebuje sugeráciu a uverenie, že v predstavách prežil užitie chemických látok. Ale ide o proces vyrobiť v mozgu tie chemické látky ako pri užití určitej chemickej látky. Je to pomôcka na to, aby sa ezoterik neutrápil pri silovom prieniku do určitej oblasti svojho vnútorného a aj vonkajšieho sveta.

Je správne realizovať 7 ezoterických ciest iba v stave bezvôľového média?

Nie je správne realizovať ezoterickú cestu ako osoba, ktorá stratila totálne silu vôle a splní každé želanie inej ezoterickej osobnosti. Stav bezvôľového média je dobrý na zisťovanie toho, čo sa deje vo vlastnom tele alebo v inej organickej hmote. Stav bez vôle je pomôcka, aby ste v ezoterickej ceste dôsledne realizovali vlastnú silu vôle podrobenú realite úspešnosti.

Je správne realizovať 7 ezoterických ciest iba z predstáv v aure?

Nie je správne postaviť ezoterické cesty iba na tom, že svoje predstavy vytlačíte do aury a tu sa energeticky zhustia. Ide znovu o pomocný systém, ktorý je dynamickejší ako systém robenia ezoteriky iba vo vlastných predstavách ako autista, ktorému na vonkajšom svete nezáleží. Ezoterik je jedinec, ktorému záleží na tom, aby mal vo svojich predstavách čo najtvrdšiu realitu. Teda vytlačenie predstáv do aury okolo tela, ktorú tvoria energie jednak trávenia, ale aj vyžarovania atómov prvkov v chemických molekulách tela.

Je správne realizovať 7 ezoterických ciest iba cez predstavy rezonancií, vibrácií a kmitania v predstavách?

Nie je to správny smer. Ezoterik potrebuje uložiť do svojej pamäte do svojich neurónov príklady rezonancií a vibrácií. Ale keby zostal iba pri ich ukladaní do spomienok a keby si pri určitých cvičeniach iba spomínal na rezonancie a vibrácie, tak by to bolo nesprávne.

Je správne realizovať 7 ezoterických ciest bez reinkarnačných ambícií?

No možno by sa zdalo, že ezoterik kľudne môže realizovať 7 ezoterických ciest, ale keby vynechal čo len jednu líniu alebo jeden smer, tak by realizoval iba oklieštenú ezoterickú cestu. Tým vrcholovým cieľom ezoterika je reinkarnácia a uchovanie svojich spomienok pokope s programom, aby aj po fyzickej smrti tieto spomienky fungovali k určitému zmyslu, aj keď bez vedomia ezoterika.

Je správne realizovať 7 ezoterických ciest iba v autohypnotických stavoch?

Nie je to správne, lebo by to bola iba jednostranná cesta, pri ktorej si ezoterik nahodí pocit zaspávania a v určitom momente pozastaví zaspávanie a bežia mu vlastné snové symboly. Ale aj vynechanie tejto techniky by bolo nesprávne a viedlo by k jednostrannej ezoterike so stratou všestrannosti.

Je správne realizovať 7 ezoterických ciest iba na základe pohybových vzorcov z miechy?

Nie je to správne zrealizovať 7 ezoterických ciest iba fyzickým vypohybovaním. Je to síce ten najlepší základ pre 7 ezoterických ciest, ale k nemu treba pridať aj iné spôsoby realizácie duchovnej cesty ako je napríklad rozumové pochopenie, ako funguje ezoterika, tak isto realizáciu ezoteriky v rovine mytologického šamanstva, tak isto náboženskej rovine a vo vlastnej symbolike.

Je správne realizovať 7 ezoterických ciest iba na teoretickej rovine?

Nie je to ezoterická cesta, pokiaľ sa vykoná iba na rovine, že sa ezoterik naučí hovoriť, myslieť, písať a premýšľať. Je to iba akademické zvládnutie ezoterickej cesty. Je to iba vedomosť o ezoterickej ceste a nie vlastné pretvorenie svojho vnútra na rovinu osobnej skúsenosti a osobného presvedčenia.

Je správne realizovať 7 ezoterických ciest iba na vlastnej koncentrácii a sile vôle?

Nie je správne spoliehať sa iba na vlastnú empirickú a rozumovú skúsenosť. Správnejšie je spoznať duchovné cesty iných. Poučiť sa, čo robili dobre a čo zle. Spoznať a preberať skúsenosti iných ezoterikov. Je správne dať tieto mnohoročné skúsenosti do pravidiel, poučiek a zákonitostí.

Je správne realizovať iba jednu alebo dve ezoterické cesty?

Nie je správne, pokiaľ ezoterik realizuje iba jednu ezoterickú cestu zo 7 ezoterických ciest. Je potrebné realizovať všetkých 7 ezoterických ciest a nie iba jednu, ktorá sa mu pozdáva. Všetky ezoterické cesty sa navzájom križujú a jedna druhej vždy niečím vypomáha a dolaďuje sa. 1. ezoterická cesta dáva kontakt na spomienky mŕtvej osoby a teda možnosť prevziať určité skúsenosti a neopakovať chyby z minulosti. 1. ezoterická cesta dáva anjelské sféry detských dyslektikov. 2 ezoterická cesta dáva schopnosť vyriešenia prípadov, ktoré by bežný mozog nevyriešil, ale v spánkovom režime to nie je problém. 3. ezoterická cesta dovoľuje ezoterikovi sa koncentrovať na veľké množstvo objektov a prenikať do hĺbky buniek tak, ako by to bežne nezvládol. 4. ezoterická cesta cez miechu pomáha zvládnuť určité pohybové vzorce, ktoré treba realizovať pri psychických prienikoch do reálneho astronomického kozmu. 5. ezoterická cesta otvára brány do vnútra bunkových štruktúr ezoterika a umožňuje 7. ezoterickú cestu. Tak isto dáva ezoterikovi zdravie a výkonnosť. 6. ezoterická cesta dáva psychický prienik do kozmu a kozmické vedomie. 7. ezoterická cesta dáva psychický prienik k organickému životu v kozme. Teda je tu jednoznačné prepojenie 7 ezoterických ciest navzájom a je vhodné robiť všetky ezoterické cesty a využívať ich kombinačný potenciál.

Je správne realizovať 7 ezoterických ciest iba na základe zomretého dvojčaťa?

Nie je to správne, pokiaľ sa nájde taký jedinec, ktorý je z jednovaječných dvojčiat a jedno dvojča zomrelo. Takáto osoba sa po smrti dvojčaťa stáva špiritistická a nesie si so sebou spomienky dvojčaťa. Takýto ezoterik sa musí usilovať o vlastnú duchovnú činnosť, pri ktorej mu budú takéto spomienky mŕtveho dojčaťa pomáhať na ezoterickej ceste. Teda živé dvojča by nemalo robiť ezoteriku pre posmrtný záznam svojho súrodenca.

Je správne realizovať 7 ezoterických ciest tak, že potlačíte svoju identitu a stanete sa pri každej ezoterickej ceste inou osobou?

Nie je správne strácať vlastnú identitu a pri meditáciách realizovať cestu iných ezoterických osobností. Ostatné ezoterické osobnosti sú iba vzorom a inšpiráciou pre vlastnú ezoterickú cestu. No na tejto vlastnej ezoterickej ceste sa snaží ezoterik preberať skúsenosti iných ezoterikov. Tieto skúsenosti sa snaží spracovať do určitých pravidiel a zákonitostí duchovnej cesty.

Aký rozdiel je v robení ezoteriky tak, že do poslednej bodky a do posledného písmena zrealizujeme cestu inej ezoterickej osobnosti a realizovať vlastnú ezoterickú cestu na základe vlastnej jedinečnosti?

Aký je rozdiel v robení ezoteriky iba na základe svojich pocitov, svojho vnútra a na základe spoznania ezoterických ciest iných jedincov a pretransformovaní ich skúseností do vlastnej ezoterickej cesty?

Ako sa ezoterik zdevastuje a poškodí silu vôle, pokiaľ bude robiť ezoteriku výhradne tak, že skopíruje cestu iného ezoterika a vlastnú cestu zatratí a nerealizuje?

Aký je rozdiel, keď robíte vlastnú cestu ezoterickú cestu na základe určitých pravidiel a zákonitostí, ktoré vznikli skúmaním iných ezoterikov, ktorí realizovali svoju vlastnú cestu?

Je správne si v sebe neustále ponechávať jedného ľudského reinkarnanta?

Nie je to správne a pokiaľ niekto zistí, že má v sebe ľudského reinkarnanta a to hlavne keď prežil klinickú smrť, tak sa usiluje o to, aby ho po čase vymenil za iného a aby príliš s týmto záznamom neprerástol. Prípadne má v sebe ľudského reinkarnanta zo sveta mŕtvych spomienok, ktorý mal čo najmenej túžob.

Je správne si v sebe ponechávať predstavu jednej osoby?

Nie je to správne, rozliata predstava jednej osoby v tele a stotožňovanie sa s ňou môže znamenať stratu vlastnej identity a oslabenie svojho ega, svojho chcenia zostať sám sebou.

Je správne si v sebe ponechávať príliš dynamické predstavy anjelských sfér detských dyslektikov?

Nie je to správne a anjelské predstavy detských dyslektikov treba rozumne používať a usilovať sa ich aj oslabovať rôznymi vhodnými technikami.

Je správne si v sebe ponechávať UFO organického života?

Nie je to správne. Pokiaľ má niekto dlhodobo v sebe UFO organického života, tak sa toho nedá zbaviť, ale dá sa to vymieňať za iný UFO odtlačok. UFO odtlačok môže veľa pomôcť ezoterikovi napríklad pri prieniku do buniek, ale iba pomôcť. UFO organického života v kozme nesmie byť trvalá súčasť ezoterika.

Je správne si v sebe ponechávať UFO zo sveta mŕtvych?

Nie je správne si ponechať trvalo v sebe UFO odtlačok toho, čo je vo svete mŕtvych a po čase treba tieto UFO odtlačky vymieňať za iné UFO odtlačky zo sveta mŕtvych. To platí aj o UFO odtlačkoch anjelských originálov vo svete mŕtvych.

Je správne si v sebe ponechávať UFO ľudí a zvierat tejto planéty?

Nie je správne, pokiaľ sa ezoterik dokáže prepojiť na ľudí cez vnútro buniek, spraviť si odtlačok a ponechávať si tento stav. Po čase treba tieto odtlačky likvidovať.

Je správne v sebe hromadiť iba jeden druh magmatických záznamov zo života ľudí a zvierat?

Nie je správne si trvalo stiahnuť do seba rôzne magmatické záznamy ľudí a zvierat. Možno tak svoje vlastné záznamy, ale potom je tu riziko, že koncentráciu a meditáciu bude ezoterik robiť do magmatického záznamu v danej oblasti svojho tela a nie priamo do fyzickej časti v tejto oblasti.

Je správne neustále mať otvorené kozmické vedomie a psychicky sa túlať astronomickým kozmom?

Nie je správne mať neustále otvorené kozmické vedomie okolo drobných ganglií plných neurónov pri orgánoch a častiach tela. Ezoterik sa musí psychicky vracať z astronomického kozmu.

Je správne neustále pretrvávať vo svete mŕtvych spomienok?

Nie je správne sa trvalo zdržiavať vo svete mŕtvych spomienok a treba si rané štádia klinickej smrti otvárať a zatvárať. Teda prenikať do sveta mŕtvych a znovu sa vracať do štandardného stavu.

Je správne ísť proti podvedomiu uloženému v génových reťazcoch vo vnútri chromozómov?

V žiadnom prípade nie je rozumné žiť proti tomu, ako má človek nastavené génové reťazce. Pokiaľ ich má voľné a žiadajú ezoteriku a duchovno, tak to treba rešpektovať a žiť tak.

Je správne počas spánku chodiť do sveta mŕtvych spomienok, do kozmu alebo do magmatických polí planéty Zem, prípadne do iných ľudí?

Nie je to správne, počas nočného spánku má ezoterik spať a nie vyvíjať žiadne výletné aktivity, takýto prístup vedie k devastácii psychických stavov.

Je správne pre veštecké výkony používať zmyslové senzory ako sú oči, ušné bubienky, nosnú sliznicu, chuťové poháriky, kožu na povrchu prstov a tela?

Nie je to správne, pre veštecké výkony treba používať zmyslové centrá na povrchu šedej kôry veľkého mozgu. Sluchové centrá sú v spánkovom mozgu, čuchové je v prednom mozgu, pohybové v temennom mozgu, zrakové je v zadnom zrakovom mozgu a chuťové centrum je zospodu predného mozgu.

Je správne realizovať ezoterické cesty iba cez vlastné energie, magmatické energie, kozmické energie alebo sexuálne energie?

Nie je to správne a vlastne to je liečiteľstvo, terapie a nie ezoterická cesta. Pre psychické prieniky netreba žiadne extrémne silné energie. Ezoterická cesta je cesta nízkych energií a ich častej blokácii a tlmení.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.