Spracovanie a ovládanie fenoménu anjelských sfér, ktoré vytvorili detskí dyslektici, ktorí v živote ovládali iba jednu aktivitu na jeden objekt a nedokázali robiť niečo iné, nič ich nezaujímalo okrem určitého objektu. Spomienky detských dyslektikov sú po ich smrti usadené vo svete mŕtvych spomienok.

Tiež sa venujeme podobným fenoménom a to sú anjelské sféry vo svete mŕtvych a to do vzdialenosti zatiaľ 5 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov všetkými smermi. Do tohto sektoru sveta okolo nás treba vstúpiť cez nácvik alebo prežitie klinickej smrti. Veľmi hodnotný je sektor sveta mŕtvych a to pásmo od nás vzdialené 2 bilióny krát 4 000 miliárd svetelných rokov smerom do stredu priestoru okolo nás.

Tu sa nachádzajú anjelské sféry vo svete mŕtvych ovplyvnené hlavne fungovaním gigantických pulzarov chrliacich rôzne druhy žiarenia. Nás svet mŕtvych je ovplyvnený hlavne aktivitou čiernych dier. Iba výnimočne v priestore gule o priemere 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov nájdeme svet mŕtvych ovplyvnený anti čiernymi dierami. A svet mŕtvych pod vplyvom anti čiernych dier anjelským sféram nežičí a blokuje ich činnosť.

Živé osoby na planéte Zem majú rôzne odtlačky anjelských sfér detských dyslektikov a to biele, čierne alebo sivasté. Dostavajú ich ako deti v štvrtom roku života ako kópiu toho, čo je vo svete mŕtvych spomienok. Ezoterik sa usiluje o to, aby mal pri sebe biele anjelské sféry detských dyslektikov a to za účelom úspešnosti v živote, ale aj v oblasti ezoteriky praktizovanej v priestore kozmickej gule o priemere 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. Ezoterik sa usiluje o to, aby cez zasvätenia dostal všetky druhy kópií anjelských sfér vo svete mŕtvych okolo planéty Zem. Samozrejme, že to budú biele anjelské sféry vo všetkých úrovniach hustoty. V žiadnom prípade to nebudú čierne alebo sivé anjelské sféry. Čierne anjelské sféry vedú človeka k ničeniu a deštrukcii, sivasté anjelské sféry vedú k emocionálnym stavom, emocionálnej spokojnosti, a nie k úspechu.

Ezoterik si je vedomý, že biela anjelská sféra je pre ezoterika niečo ako diktátor, ktorý je schopný operovať v živom aj mŕtvom svete do vzdialenosti v guľovitom útvare astronomického kozmu o priemere 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. Za týmto priestorom sú anjelské sféry nefunkčné a nepoznajú zákonitosti priestoru anti čiernych dier, ktoré obklopujú náš kozmos. Anjel je diktátor a predkladajú sa mu na schválenie veci, ktoré chcete realizovať v bežnom živote. Pokiaľ váš postup anjelské sféry schvaľujú, tak je to pozitívne a úspešne pre vás a vaše okolie. Pokiaľ to anjelské sféry neschvália a vy to napriek tomu zrealizujete bez ich schválenia, tak si koledujete o neúspech.

Ezoterik si uvedomuje, že anjelskú sféru si nemožno podrobiť, nanútiť jej svoje želania a svoje túžby. Takéto podrobenie znamená postupne prílišné splynutie s anjelskými sférami a následkom sú zdravotné problémy, neznášanlivosť okolia a strata univerzálneho pohľadu na kozmos do vzdialenosti 20 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov. Tak isto po smrti osoby, ktorá zrástla s anjelskými odtlačkami, sa jej spomienky stávajú súčasťou anjelských sfér priamo vo svete mŕtvych a o reinkarnácii a uchovaní si svojich spomienok nemožno vôbec uvažovať. Tak isto prílišné zrastenie a prerastenie s anjelskými sférami nedovoľuje psychicky operovať vo svete anti čiernych dier. Osoba prerastená s anjelskými sférami dosahuje v živote, čo si zaželá, ale dopláca na to stratou sily vôle a možnosti robiť vrcholovú ezoteriku.

Ezoterik sa veľmi dobre poučí a nikdy nedovolí, aby jeho ja a jeho túžby a želania prerástli do anjelských sfér. Anjelské sféry sú pre ezoterika diktátor v kozmickom svete o veľkosti gule s priemerom 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. No ezoterik v podstate neznáša a nerobí žiadne kroky na spojenie sa s anjelskými diktátormi. Naopak, usiluje sa anjelské sféry využiť vo svoj úspech a ich prílišný vplyv likviduje vhodnými technikami psychohygieny.

Ezoterik je osoba, ktorá samozrejme usiluje o to, aby svojich bielych anjelských diktátorov posilnil a to priamym spojením cez klinické vedomie do sveta mŕtvych anjelských spomienok. Tak isto ich posilňuje svojou početnosťou a pestrosťou. Tak isto ich posilňuje cez organický život v kozme, ktorý disponuje ďalšími anjelskými sférami ako je UFO odtlačok alebo kontakt UFO napríklad cez UFO H9E z prvého pásma, ktorý má anjelské sféry priamo v sebe. Alebo posilňuje svoje anjelské sféry zo sveta mŕtvych okolo pulzarov. Je tu tak isto možnosť kontaktovať anjelské sféry vo svete mŕtvych cez bunkové vedomie, čo je 7. ezoterická cesta a znovu posilniť svojho anjelského diktátora.

Ezoterik sa musí pripraviť na konkurenciu iných jedincov s anjelskými sférami bielej línie, aby sa nestal súčasťou ich manipulácie, aj keď ide o dobré veci, ale nie ezoteriku. Ezoterik demonštruje svoju silu cez kozmické vedomie a to napojením sa na anti čierne diery, ktoré znefunkčnia na čas anjelské sféry iných ľudí. Tak isto možno použiť zo sveta mŕtvych kozmické inteligencie, ktoré sa vo svete mŕtvych špecializovali na pomalé konzumovanie anjelských sfér. Tak isto je tu organický život, ktorý je pod vplyvom anti čiernej diery a ide o UFO J3E, ktoré je paralyzátor anjelských sfér jedna radosť.

Ezoterik dokáže naplno využiť všetky prostriedky, aby bol úspešný na svojej náročnej ezoterickej ceste a tak isto jedincom s bielymi anjelskými sférami dal na známosť, čo a kto má v tomto svete prioritu.

Zaujímavá je úvaha o delení bielych anjelských sfér na anjelské sféry operujúce v objektoch väčších ako bunka, ale menších ako guľovitý útvar o veľkosti priemeru 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. A zase skupiny anjelských sfér detských dyslektikov, ktoré operujú v priestore menšom ako bunka, ale zase neoperujú do priestoru menšieho ako atóm. Takto by sme vymedzili pôsobnosť anjelských sfér detských dyslektikov.

Skúmanie anjelských sfér vo svete mŕtvych okolo pulzarov prinieslo jednoznačné konštatovania, že treba dôsledne zvážiť, na ktorú skupinu anjelských spomienok sa možno kontaktovať a posilniť priťahovanie ľudí k sebe.

Samozrejme, kto si naivne myslí, že úspech a úspešnosť príde sama od seba a stačí popíjať iba drink na slnečnej pláži, tak ten sa poriadne mýli. K anjelským diktátorom treba pridať talent, pracovitosť, schopnosť robiť, čo je potrebné a vzdávať sa svojich predstáv o tom, ako by sa to malo robiť. Anjel diktátor to vie najlepšie.

Veľkú pozornosť budeme venovať skúmaniu UFO H9E, ktoré má v sebe priamo anjelské sféry a pôjdeme preskúmať aj jeho svet mŕtvych.

Pridaj komentár