Venujeme sa tu problematike matematického spôsobu myslenia a jeho zavedenie do myslenia ezoterika. Nejde tu ani tak o umenie počítať, ako myslieť matematicky. Ezoterik si tu nájde definície základných matematických pojmov a spôsob ich použitia vo vlastnom myslení.

Číslo. Číslica. Jednotka. Nula. Desatinná čiarka. Počítanie. Plus. Mínus. Viac. Menej. Rovná sa. Násobenie. Delenie. Umocňovanie. Odmocňovanie. Množiny. Rovnice. Matice. Determinant. Geometria. Analýza. Syntéza. Miera. Axióma. Nekonečno. Limita. Variácie. Vektor. Algoritmus. Amplitúda. Aproximácia. Diferencia. Neznáme číslo. Známe číslo. Logika.

FILOZOFIA pojmu číslo

Je číslo najhlbšia možná abstrakcia pomocou znaku, keď už vieme o svete iba na základe množstva, ale nie akých konkrétnych objektov?

Je číslo nekonečno otvorené číslo, ktoré v ľudskej mysli neustále rastie?

Je počet objektov také číslo, ktoré je otvorenou množinou, ktorej množstvo prvkov sa neustále mení?

Je každé nekonečno množinou nekonečných množín?

Možno číslom jedna označiť jeden objekt?

Možno číslom desať označiť desať objektov?

Je číslo 0,1 iba adekvátnou časťou jedného objektu?

Je číslo 0, 00001 iba adekvátnou časťou jedného objektu?

Je možný nekonečný počet adekvátnych častí jedného objektu?

Vymenuj niekoľko čísel väčších ako jedna:

Vymenuj niekoľko čísel menších ako jedna:

FILOZOFIA pojmu číslica

Je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 číslica na označenie určitého počtu objektov?

Má číslica 2 v sebe už skryté sčítanie dvoch jednotiek?

Má číslica 7 v sebe už skryté sčítanie siedmych jednotiek?

Má číslica 10 v sebe už skryté sčítanie 10 jednotiek?

FILOZOFIA pojmu jednotka množstva

Je jednotka množstva váha, napríklad v kilogramoch?

Je jednotka množstva dĺžka, šírka, výška, hĺbka, vzdialenosť, alebo obvod telesa, napríklad v metroch?

Je jednotka množstva rýchlosť, napríklad v kilometroch za sekundu?

Je jednotka množstva hustota, napríklad množstva váhy na cm štvorcový?

Je jednotka množstva objem telesa, napríklad v hektolitroch?

Je jednotka množstva plocha telesa, napríklad v metroch štvorcových?

FILOZOFIA pojmu jednotka

Je číslo 1 už výsledok určitých matematických výkonov minimálne sčítavania 0,1 + 0,1 + 0,1 + 0,1 + 0,1 + 0,1 + 0,1 + 0,1 + 0,1 + 0,1 = 1 ?

Je číslo 1 už výsledok sčítania 0, 01+ 0,01 ……… + 0, 01 = 1?

Je číslo 1 už výsledok sčítania 0, 001 + 0,001 ……. + 0,001 = 1?

Je číslo 1 už výsledok sčítania nekonečného radu nekonečne malých čísel za desatinou čiarkou vpravo?

Je číslo 1 bilión výsledok sčítania bilión jednotiek alebo extrémneho množstva desatinných čísel?

FILOZOFIA pojmu nula

Je 0 číslica a pokiaľ je, kedy ju považujeme za číslicu a kedy nie?

Je nula za desatinnou alebo pred desatinnou čiarkou číslica?

Je samotne stojaca nula číslo, číslica alebo označenie priechodu do celých čísel ako 1,0 alebo do desatinných čísel 0,1?

Má z hľadiska nekonečnosti na všetky spôsoby výpočet 2 – 2 = 0 zmysel a je možný?

Má z hľadiska nekonečnosti na všetky spôsoby zmysel prázdna množina?

Má zmysel výpočet, na konci ktorého je hodnota nula v zmysle presunu prvkov z jednej množiny do druhej s tým, že v jednej množine nezostal žiadny prvok?

Má zmysel číslo 0 v matematike, ktorá sa zúžila na odbor konečných objektov a upustila od objektov nekonečných?

FILOZOFIA pojmu desatinná čiarka

Čo naznačuje desatinná čiarka pred nulou?

Čo naznačuje desatinná čiarka za nulou?

Čo naznačuje desatinná čiarka za číslom a čo pred číslom?

FILOZOFIA pojmu počítanie

Je počítanie vlastne v najjednoduchšej podobe načítavanie jednotiek?

Je odčítanie vlastne v najjednoduchšej podobe odčítavanie jednotiek?

Je vlastne delenie zjednodušený zápis odčítavania?

Je vlastne násobenie zjednodušený zápis pričítavania?

Môže byť počítanie hľadanie neznámeho čísla?

FILOZOFIA pojmu znamienka plus

Znamená znamienko plus vždy prírastok v číslach?

FILOZOFIA pojmu znamienka mínus

Znamená znamienko mínus vždy úbytok v číslach?

FILOZOFIA pojmu množiny

Je tu nekonečné množstvo množín?

Je tu nekonečno jednej množiny s nekonečným množstvom podmnožín?

Je tu nekonečné množstvo prvkov nekonečných nekonečností?

FILOZOFIA pojmu rovnice

Je rovnica zápis 7 = 3 + 5?

Je rovnica zápis 7 = 3 + x + 2?

Je rovnica 8 = 4 + 4 pravdivá?

Je rovnica 9 = 5 + 3 nepravdivá?

Je x na druhú súčasťou kvadratickej rovnice?

Je x na tretiu súčasťou kubickej rovnice?

Je x na entú súčasťou exponenciálnej rovnice?

Má zmysel argumentovať tak, že 8 je väčšie ako 7, ale skúmanie vyžaduje rovnicu, kde 8 je väčšie ako všetky druhy výpočtov, 8 je väčšie ako 1 + 6 ako 2 + 5 ako 3 + 4 ……. a tak ďalej?

Je rovnicou každý matematický zápis, kde ľavá strana sa buď rovná pravej strane, alebo sa nerovná, alebo je väčšia, alebo je menšia jedna strana rovnice?

Má zmysel rovnica nekonečno = nekonečné množstvo nekonečností?

Nekonečno ako sústava nekonečného počtu rovníc s nekonečným počtom neznámych?

FILOZOFIA pojmu matice

Je matica sústava viacerých rovníc a viacerých neznámych, kde jedna strana rovnice je rovnaká pre sústavu rovníc a druhá strana dovoľuje množstvo variantov?

Hovorí matica o nekonečnom počte rovníc s nekonečným počtom premenných, ale vždy v zmysle nekonečno nekonečností = nekonečno nekonečností?

FILOZOFIA pojmu determinant

Je výsledok 7 determinant výpočtu, ktorý chceme zrealizovať?

Je rozhodujúcim determinantom matematiky nekonečne mnoho nekonečností?

FILOZOFIA pojmu geometria

Je bod už geometria?

Je priamka geometria?

Je úsečka geometria?

Je plochý objekt geometrický útvar?

Je guľa trojrozmerný objekt?

Je kruh dvojrozmerný objekt?

Za akých okolností môže byť kocka mnohorozmerný objekt v ľudskom vnímaní?

Je krivka objektom geometrie?

Je priamka geometrické stvárnenie jedného nekonečna?

Je nekonečné množstvo priamok geometrické stvárnenie nekonečných možností a smerov nekonečna?

Nekonečno ako priestor, u ktorého nepoznáme tvar objektu z dôvodu gigantickosti alebo miniatúrnosti a nevnímateľnosti jedného aj druhého?

FILOZOFIA pojmu analýza

Je zmyslom analýzy rozkladať niečo na niečo menšie?

FILOZOFIA pojmu syntéza

Je syntéza neustále spájanie v zmysle toho, že sme to niekedy rozkladali?

FILOZOFIA pojmu nekonečno

Možno nekonečno definovať ako číslo, ktoré nemá zmysel začať písať, pretože by sme ho nikdy nedopísali?

Je nekonečno mnoho nekonečností?

Je nekonečno mnoho nekonečností v samotnej nekonečnosti?

FILOZOFIA pojmu limita

Je limita všetkých čísel matematikov?

Je limita všetkých čísel nekonečno čísel?

Je limita všetkých záporných čísel nekonečno?

Je limita všetkých desatinných čísel limita každého čísla jedna?

FILOZOFIA pojmu extrémne veľké číslo

Je extrémne veľké číslo 1 bilión svetelných rokov?

Idú extrémne veľké čísla od nuly doľava?

Je nekonečno neustále ešte väčšie číslo ako myslíme, že by mohlo byť?

FILOZOFIA pojmu extrémne malé číslo

Je extrémne malé číslo 0, 00000000007?

Začínajú malé čísla od 0 smerom doprava?

Obsahuje každé extrémne malé číslo nekonečný počet ešte menších čísel?

FILOZOFIA pojmu variácie

Koľko variácií obsahuje nekonečné množstvo nekonečností?

Koľko variácií obsahuje množina s 10 prvkami?

Koľko možností dáva rovnica 10 – x = 7?

FILOZOFIA pojmu vektor

Čo to znamená otočiť sa o 90 stupňov, ísť 5 metrov priamo a zastať?

Možno do vektorov zaradiť to, že teraz pôjdem smerom na juh podľa kompasu?

Možno do vektorov zaradiť aj to, že k jednotke pripočítate ďalšiu jednotku?

FILOZOFIA pojmu algoritmus

Ako tomu rozumieť, že vás požiadali použiť algoritmus iba odčítavania?

Ako tomu rozumieť, že vás požiadali použiť algoritmus iba sčítavania?

Ako tomu rozumieť, že vás požiadali použiť algoritmus iba delenia dvomi?

FILOZOFIA pojmu amplitúda

Kedy je odchýlka od požadovaného čísla možná a kto alebo čo o tom rozhoduje?

Chcel som získať číslo 5,00007 ale som dostal číslo 5, 00006. Je to veľká odchýlka?

Chcel som dosiahnuť číslo 100, ale som dosiahol číslo 0, 000010 a je to malá odchýlka?

FILOZOFIA pojmu aproximácia

Možno aproximáciu chápať ako požiadavku dostatočnej presnosti?

Je skutočne jedno, či dané číslo 2, 5 zaokrúhlime smerom hore alebo dole?

FILOZOFIA pojmu diferencia

Aký rozdiel je medzi číslom1 a číslom 2?

Aký rozdiel je medzi číslom 1 a číslom nekonečno?

Aký rozdiel je medzi jedným bodom a jednou úsečkou?

Aký je rozdiel medzi kruhom a štvorcom?

Aký je rozdiel medzi číslom 1,2 a číslom 0,004?

Akým číslom by ste vyjadrili rozdiel medzi číslom 1 a číslom 2?

FILOZOFIA pojmu známe číslo

Je potrebné hľadať známe číslo, ktoré poznáme?

Je nekonečno známe číslo?

Je nekonečno neustále sa zmenšujúce číslo?

Je nekonečno neustále sa zväčšujúce číslo?

Je nekonečne veľa nekonečností?

FILOZOFIA pojmu neznáme číslo

Je trvale neznáme číslo nekonečno?

Je hľadanie neznámeho čísla v rovnici vždy úspešné?

Ktorékoľvek číslo v rovnici sa môže zapísať ako neznáme číslo alebo jedno musí byť vždy známe číslo?

FILOZOFIA pojmu axióma

Je dôkaz axióma 1 + 1 = 2 a treba ju dokazovať?

Je dôkaz axióma 1 + 7 = 9 a možno tento zápis zaradiť do axióm?

Je dôkaz nekonečna axióma x + y = z?

FILOZOFIA pojmu logika

Do akej miery je výrok 1 + 1 = 2 pravdivý?

Do akej miery sú výroky 1 + 2 = 3 a 4 + 1 = 5 a 6 + 1 = 8 pravdivé?

Ja tvrdím, že výrok 1 + 1 = 2 a vy idete do sporu tvrdíte, že 1 + 1 sa nerovná 2 a kto má pravdu?

Je výrok 1 + 2 = 3 pravdivý z toho dôvodu, že 3 – 1 = 2 a 3 – 2 = 1?

Je výrok 1 + 2 = 3 pravdivý ako je pravdivý aj výrok 4 + 1 = 5?

Je výrok 1 + 2 = 3 pravdivý iba vtedy, keď výrok 6 + 1 = 8 je nepravdivý?

Keď je výrok 1 + 2 = 3 pravdivý, tak ho nemožno zaradiť do výrokov nepravdivých?

Len vtedy, keď je výrok 1 + 2 = 3 pravdivý, ho možno zaradiť do výrokov pravdivých?

Možno výrok 1 + 2 = 3 ako pravdivý výrok zmeniť na nepravdivý výrok?

Vtedy, keď výrok 1 + 2 = 3 ako pravdivý výrok zmeníte na výrok 1 + 2 = 4 už môžeme hovoriť o nepravdivom výroku a z pravdivého výroku sa stal nepravdivý výrok?

Je výrok y + x = 10 pravdivý, alebo v tomto momente nemôžeme jasne definovať jeho pravdivosť alebo nepravdivosť z toho dôvodu, že x a y sú veličiny premenné a neboli dodané podmienky, čo znamenajú?

Je výrok z troch premenných x + y = z pravdivý alebo nepravdivý?

Je výrok nekonečno pravdivý z toho dôvodu, že sa nevyžaduje a neodporúča žiadna presnosť, dokonca presnosť zničí pojem nekonečno?

Pridaj komentár