2. ezoterická cesta je viazaná na oblasť stredného mozgu, ktorý sa nachádza v strede hlavy. Stredný mozog je veľkosti väčšieho orecha. Má dve časti, každá má 16 častí v pravej časti a 16 častí v ľavej časti. Obsahuje okolo seba hypofýzu ako riadiacu žľazu, amigdalu ako rastovú žľazu, epifýzu a zo spodnej časti mozgový prívesok pre hlad a nasýtenosť. 32 častí stredného mozgu má vo vnútri sivé neuróny obalené bielou mozgovou hmotou. V neurónoch sú centrá pre riadenie biochemických pochodov v nadväznosti na všetky orgániky v bunkách a všetko končí v molekulách prvkov.

Cieľom tejto teoretickej certifikácie je zvládnuť základné poznatky danej ezoterickej duchovnej cesty. Pomôže vám vyhľadávač pojmov, do ktorého zadáte slová ako stredný mozog, zvierací mozog, sny, snová myseľ, hypofýza, epifýza, amigdala, prívesok mozgový, autohypnóza, snové veštectvo, spánok, spánkový dotazník, snový archív, centrá biochemických pochodov, Snová poradňa a Snová škola. Tak isto si treba prečítať skoro všetky články v Snovej škole a to najlepšie od najstaršieho po najnovší článok. A tak isto si naštudovať Slovník a naučiť sa význam slov, ktoré tu používame.

Na tu uvedené otázky môže ezoterik odpovedať a to tak, že si naštuduje o tejto ezoterickej ceste potrebné poznatky, ktoré sú zverejnené na týchto internetových stránkach. Pretlmočí ich do svojho prejavu a písomne vyplní odpovede na dané otázky. Certifikáciu možno zaslať Sašovi Pueblovi na posúdenie. Prípadne je možné aj kontaktovanie cez internetové telefonovanie a aj takto skontrolovať, ako ovládate teóriu danej oblasti.

Kde sa v hlave nachádza stredný mozog?
Akú má veľkosť stredný mozog, koľko má veľkých častí a koľko malých častí?
Čo sa nachádza vo vnútri malých častí?
Aký je zásadný rozdiel medzi šedou kôrou veľkého mozgu a šedou kôrou stredného mozgu?
Obsahuje 32 častí stredného mozgu biochemické centrá riadenia všetkých chemických pochodov v tele?
Riadi stredný mozog činnosť hypofýzy, epifýzy, amigdaly a mozgového prívesku?
Riadi stredný mozog biochemické pochody v orgánikoch, ktoré sú vo vnútri všetkých buniek tela?
Riadi stredný mozog úroveň biochemických molekúl prvkov na najhlbšej úrovni organizmu?
Riadi stredný mozog 4 smery nervových dráh a to do úst, do temenného mozgu, do hlasiviek, do mozočku?
Riadi mozoček 4 povahy ako sú schizofrenická povaha, epileptická povaha, hysterická a psychopatická povaha?
Sú ľudia dnešnej doby usadení psychicky hlavne v strednom mozgu?
Ide zo stredného mozgu predlžená miecha?
Je v strednom mozgu nervový uzol najvýznamnejších nervov tela?
Ide zo stredného mozgu do orgánov túlavý nerv?
Má hypofýza dva hormonálne programy a to denný a nočný?
Ako vplýva nastupujúca nočná biochémia na 32 častí stredného mozgu?
Čo je to stav zaspávania a ako prebieha?
Aký je to stav, keď ešte vnímate, čo sa deje, ale už vám idú niečo ako pestré umelecké obrazy?
Je autohypnóza stav zaspávania, kde ste stratu vedomia zastavili a vnímate, ako beží vaša vlastná snová symbolika?
Zaspali ste a neviete, čo sa dialo okolo vás, je to snová strata vedomia a hlboký spánok?
Je dobre si pamätať nočné snové udalosti v podobe snových symbolov rozohraných v snových príbehoch?
Je to vedecké myslenie, keď si otvoríte v pamäti matematiku, logiku, chemické vzorce, fyziku a filozofiu?
Je to symbolický spôsob myslenia, keď ste v zaseknutom momente spánku, ktorý voláme autohypnóza?
Rozlišujete medzi vašou vlastnou symbolikou, náboženskou symbolikou, symbolikou rozprávok a symbolikou mýtov o stvorení sveta z prostredia prírodných šamanov?
Ktorú symboliku má ezoterik používať počas hypnotického stavu: náboženskú, vlastnú, alebo mytologickú?
Aký je to stav totálneho vyblokovania rozumovosti a prežívať všetko ako zviera zvnútra pudov uložených v brušnom mozgu?
Ako zobudiť pudové a inštinktívne konanie v brušnom mozgu?
Ako reagovať na príkazy zvieracieho charakteru: predstavíte si ich vykonanie, alebo ich vykonáte reálne?
Načo je dobré pred spánkom ísť do autohypnózy a kedy by ste to použili pred spánkom?
Načo by ste pred spánkom išli do otvorenia pudov a 100 % rozumovosti a kedy by ste tak urobili?
Sú schopné neuróny v 32. častiach stredného mozgu sa prepínať do denného a nočného režimu?
Kedy zvieratá úplne prepnú do denného režimu a ktorý režim uprednostňujú, denný, nočný alebo zmiešaný?
Používajú bežní ľudia počas dňa alebo noci zmiešaný stav?
Keď sa ezoterik rozhodne realizovať zvierací spánok a prejsť do zvieracieho stavu mysle, ktorý sa neustále pohybuje medzi denným a nočným spánkom, čo musí prekonať?
Ako ezoterik prekonáva mikrospánok a ako sa naučí fungovať v somnambulnom stave?
Je to somnambulný stav, keď sa na posteli po zobudení nájdete na opačnom konci postele?
Dá sa preniknúť do snovej pamäte v strednom mozgu cez jednu z 32 častí stredného mozgu?
Je dobré mať počas dňa prepnutú jednu z 32 častí stredného mozgu a tadiaľto operovať do snovej pamäte? Aké výhody to prináša pre ezoterika?
Čo všetko je uložené v snovej pamäti, ktorá sa nachádza v neurónoch stredného mozgu?
Je potrebné, aby sa sny plné symbolických kombinácií veštecky dekódovali a prirovnali k reálnym udalostiam?
Keď sa vám sníva erotický sen, tak je to o erotike, alebo to treba individuálne veštecky dekódovať?
Popíšte, ako sa pomocou zomierajúcej osoby v štádiu klinickej smrti upravujú snové spomienky?
Je správne, keď niekto má žiť na základe podvedomia v genetických zväzkoch nábožensky alebo ezotericky a žije tak v snoch?
Je správne, aby ste svoje sny programovali k zdraviu, dlhovekosti, bezchorobnosti, k psychickej výkonnosti, riešeniu osobných problémov a udržaniu toho, čo duchovne dostanete do seba počas dňa?
Aký druh programovania pred spaním je v reálne rozumových predstavách alebo vo vlastných snových symboloch?
Je potrebné, aby snové pochody kontrolovali snové anjelské sféry detských dyslektikov?
Kedy je už spolupráca s anjelskými sférami snov riziková, čo sa týka zdravia a dostatku spánku?
Je správne, aby ste počas nočného spánku psychicky prenikali do kozmu, do sveta mŕtvych, do sveta atómov?
Je potrebné, aby ste vo fázach spánku prešli 100% vedeckou rozumovosťou, potom prešli 90% rozumovosťou abstraktného myslenia podľa písmen abecedy, potom 80 – 70 % rozumovosťou náboženských symbolov, potom 60 % rozumovosťou mytologických výjavov, potom 50 % rozumovosťou vlastnej symboliky, potom prešli fázou rozumovosti zvieraťa, ktorá je uložená v brušnom mozgu a prešli až na fázu inštinktívneho konania bez rozumovosti?
K čomu sa dá využiť snový materiál zo snového archívu?
Dá sa v autohypnotickom stave zo snového archívu použiť kombinácia snov na dosiahnutie kozmického alebo klinického vedomia?
Dajú sa anjelské sféry snové detských dyslektikov použiť na dosiahnutie psychického prieniku do kozmu alebo sveta mŕtvych?
Prečo ezoterik používa kombináciu snov alebo anjelské sféry iba dočasne alebo iba ako pomôcku na psychický prienik do určitých oblastí a prečo to potom dosahuje vlastnou koncentráciou a silou vôle?
Má ezoterik záujem o snové spomienky v snovom archíve za účelom reinkarnačných ambícií?

Pridaj komentár