1. ezoterická cesta sa realizuje v šedej kôre veľkého mozgu. Mozog je potiahnutý 3. až 7. vrstvami neurónov. V reinkarnácii ide o to, aby sa skoro všetky spomienky uložené v ľudských neurónoch po fyzickej smrti neroztratili vo svete mŕtvych spomienok.

Ezoterik sa usiluje zvládnuť pojmy a slová, ktoré používame v oblasti reinkarnácie. Síce sa tu venujeme 1.ezoterickej ceste, ktorá sa realizuje cez šedú kôru veľkého mozgu, pretože tadiaľto sa vstupuje do sveta mŕtvych, no reinkarnácia sa bude týkať aj spomienok uložených v strednom mozgu, mozočku, mieche, brušnom mozgu a chromozómoch.

Kde sa nachádza svet mŕtvych spomienok a čo v ňom je?

Čo sa môže diať vo svete mŕtvych spomienok?

Ako rozumieť nezáujmu o reinkarnáciu a čo sa v tomto prípade udeje s ľudskými spomienkami?

Ako treba rozumieť reinkarnácii ľudských spomienok do anjelskej sféry?

Ako rozumieť tomu, že detský dyslektik s detskou psychikou a veľkou detskou žľazou po smrti vytvorí zo svojich spomienok anjelskú sféru?

Ako rozumieť tomu, že osoba má záujem o reinkarnáciu a návrat časti svojich spomienok do živej osoby?

Ako rozumieť tomu, že spomienky určitej osoby po jej smrti sa stanú súčasťou spomienok kozmickej inteligencie, ktorú vytvoril iný organický život mimo oblasť planéty Zem?

Ako rozumieť tomu, že spomienky po smrti osoby sa reinkarnujú do inej organickej hmoty mimo planétu Zem?

Ako rozumieť tomu, že ezoterik po smrti uloží spolu všetky svoje spomienky zo 7 neurónových oblastí?

Ako tomu rozumieť, že ezoterik si vytvorí počas života program na postupnú demontáž anjelských sfér a tak isto program na spracovanie anjelských sfér vo svete mŕtvych?

Ako sa dá tomu rozumieť, že ezoterik si vytvorí už počas života program podľa určitých zásad na požieranie spomienok kozmických inteligencií?

Ako sa dá tomu rozumieť, že ezoterik si vytvorí počas života program na neustále kopírovanie a spracovanie svojich spomienok?

Ako sa dá tomu rozumieť, že ezoterik si váži svoje spomienky ako to najhodnotnejšie v celom kozme?

Ako sa dá tomu rozumieť, že ezoterik už počas života žije vo svojich spomienkach po vzore autistických jedincov?

Ako sa dá tomu rozumieť, že ezoterikovi nie je jedno, čo si ukladá počas svojho života do svojich spomienok v neurónoch?

Ako sa dá tomu rozumieť, že rozhodujúci cieľ pre ezoterika je reinkarnácia a naprogramovanie toho, čo sa bude diať s jeho spomienkami po smrti?

Ako tomu rozumieť, že ezoterik si vytvára reinkarnačný balíček zo spomienok v šedej kôre veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu, ganglií a chromozómov?

Ako sa dá tomu rozumieť, že ezoterik si rozhodne, čo zostane súčasťou jeho reinkarnačného balíčka a čo nebude jeho súčasťou?

Ako sa dá tomu rozumieť, že ezoterik už za svojho života si vytvára pohybový program pre doslova fotenie všetkých vhodných spomienok organického života v kozme?

Ako sa dá tomu rozumieť, že ezoterik si už počas života vytvára a praktizuje program fotenia všetkého vo svete mŕtvych spomienok?

Ako sa dá tomu rozumieť, že ezoterik už za svojho života cez rané štádium klinickej smrti spoznáva, čo je vo svete mŕtvych?

Ako funguje svet mŕtvych v oblasti čiernych dier a pulzarov a bude svet mŕtvych fungovať aj po fyzickom zániku čiernych dier?

Ako funguje svet mŕtvych v oblasti anti čiernych dier a ako musí ezoterik spracovať svoje spomienky, aby ich mohol uložiť do sveta, ktorý ovládajú anti čierne diery?

Ako funguje svet mŕtvych v oblasti prázdneho priestoru v kozme a akým spôsobom musí ezoterik upraviť spomienky, aby mohli fungovať v priestore bez čiernych dier, pulzarov a anti čiernych dier?

Prečo musí ezoterik pracovať so svojimi spomienkami a žiť vo svojich spomienkach pomocou autohypnotických stavov zaspávania a vnímania symbolických obrazov?

Prečo musí ezoterik pracovať so svojimi spomienkami pri sugerácii stigmatických stavov na povrchu svojho tela?

Prečo musí ezoterik pracovať so svojimi spomienkami na základe magických pohybov nervových platničiek?

Prečo musí ezoterik pracovať so svojimi spomienkami za účasti iného organického života v kozme?

Prečo musí ezoterik pracovať so svojimi spomienkami cez psychický prienik do atómov?

Prečo musí ezoterik pracovať so svojimi spomienkami v stave embryonálnom cez embryonálne bunky?

Prečo si musí ezoterik vytvoriť už počas života mechanizmus ochrany a zahusťovania svojich spomienok?

Môže ezoterik ukladať informácie o sebe do sveta mŕtvych cez zomierajúce ľudské bytosti, ale aj mimo zemský organický život?

Prečo ezoterik za svojho života si vytvára mechanizmus blokácie fotenia kozmických inteligencií zo sveta mŕtvych?

Prečo si ezoterik vytvára predstavy a túžby o tom, že postupne skŕmi do seba všetky spomienky vo svete mŕtvych?

Prečo si ezoterik počas svojho života vytvára program na to, aby organické objekty obsadil ako prvý a po smrti organického života mu patrilo čo najviac spomienok po odumretí organického života?

Prečo sa ezoterik programuje, že bude operovať v celom priestore sveta mŕtvych a na večnosť?

Prečo si ezoterik už za života vytvára zo svojich spomienok nedobytnú pevnosť?

Prečo sa ezoterik programuje za svojho života, že bude do organického života v celom kozme vkladať svoje kópie?

Prečo ezoterik už počas života pracuje s každou najmenšou spomienkou a vzájomne ich premosťuje a zahusťuje?

Pridaj komentár