Certifikácia je zameraná na mimozmyslové vnímanie, ktoré dovoľuje ezoterikovi vnímať to, čo nedovoľujú bežné zmysly človeka. U ezoterika je mimozmyslové vnímanie proces výcviku, nácviku a tréningu. U bežných ľudí sa mimozmyslové vnímanie deje ako proces neštandardných chorobných stavov psychiky, ktorých základom je fyzické poškodenie určitej časti tela.

Realizuje ezoterik veštecké výkony cez oči, nosnú sliznicu, nervové zakončenia vo svaloch, ušné bubienky a jazyk?

Je potrebné realizovať veštecký výkon cez šedú kôru predného mozgu, temenného mozgu, spánkového mozgu, zrakového mozgu a spodnú časť mozgu?

Aké zmyslové centrum sa nachádza v prednom mozgu, aké v spánkových lalokoch, aké v zadnom zrakovom mozgu, aké v temennom mozgu a aké zmyslové centrum sa nachádza zospodku mozgu?

Nachádza sa na prednom mozgu centrum pre vnútorné premýšľanie a nachádza sa tu aj centrum spojených fantázií pre vytváranie predstáv a pocitov?

Prečo ezoterik nerobí veštecké výkony v očných senzoroch očných buliev, chuťových pohárikoch jazyka, v ušných bubienkoch, v nervových zakončeniach prstov, v nosnej sliznici?

K čomu by viedlo používanie zmyslových senzorov na veštecké výkony a k čomu vedie používanie šedej kôry veľkého mozgu na veštecké výkony?

Kde sa nachádza centrum pre tvorbu obrázkov, zvukov, chuťových pocitov, hmatových pocitov, pohybových pocitov, myšlienkových pocitov?

Prečo ezoterik robí všetky veštecké výkony v spoločnom centre obrazovej, chuťovej, čuchovej, hmatovej, zvukovej, pohybovej a myšlienkovej fantázie?

Prečo cvičí ezoterik zmyslové centrá na povrchu veľkého mozgu, vytvára si tu systém klasického vnímania seba a svojho okolia a zároveň školí a precvičuje neuróny týchto zmyslových centier pre veštecké výkony?

Prečo ezoterik nezostáva trvalo vo vešteckých výkonoch a učí sa prelaďovať neurónové spoje zmyslových centier na povrchu veľkého mozgu do klasického vnímania sveta a vešteckého vnímania sveta?

Prečo sa musí ezoterik naučiť 10 %- nú koncentráciu z celkovej 100%-nej koncentrácii do mozočku, ktorý je v zadnej časti hlavy?

Odhadnite, kde boli psychicky uložení najlepší veštci a veštice, odkiaľ robili veľmi rozsiahle a presné veštecké výkony voči sebe a živým organizmom, ale aj neživým anorganickým objektom ako sú minerály a podobne:

Prečo musí byť veštecky ladená osoba skoncentrovaná 10 % v mozočku a zároveň musí zabudnúť na seba, svoje ciele, túžby, svoju históriu a celkovo na svoje ego? Prečo sa musí postupne začať cítiť ako iná osoba, ktorú chce veštecky ošetrovať? Prečo sa musí ezoterik pri vešteckom výkone na niektorý orgán tela cítiť ako tento orgán a zabudnúť na seba?

Prečo sa ezoterik musí naučiť prenikať cez neuróny mozočku do nervovej sústavy svojho tela a prostredníctvom nervových zakončení prinášať informácie do centra spoločnej fantázie a tu sa naučiť tieto prinesené vzruchy vyhodnotiť pomocou predstáv a pocitov?

Prečo sa musí veštecky ladená osoba naučiť prepínať neuróny mozočku do takého stavu, aby mohla cez ne psychicky prenikať mimo svoje telo?

Prečo sa musí ezoterik venovať štúdiu vešteckých techník ako sú tarotové karty, sedmové karty, žolíkové karty a čo tým dosahuje v systéme mozočku, ktorý zabezpečuje veštecké výkony?

Prečo sa ezoterik zaujíma o všetky druhy vešteckých výkonov ako je veštenie z ruky, veštenie z tvaru rúk, tváre a z celkového tvaru a držania tela?

Prečo ezoterik postupne cvičí rôzne druhy vešteckých techník ako je technika kyvadiel v prstoch, precvičuje svalové platničky vo svaloch a premosťuje ich na systém vešteckých výkonov v mozočku?

Prečo musí ezoterik prebudiť mimozmyslové vnímanie cez svalové platničky a ako to má previesť, aby svalové platničky reagovali správne?

Prečo ezoterik precvičuje veštecké výkony dekódovania snových predstáv, v centre fantázie k nim dokáže priradiť vhodné obrazy alebo iné pocity a k tejto činnosti školí mozoček?

Prečo ezoterik študuje postupy astrológov a školí svoj mozoček, aby prijal astrologické techniky kombinácie rôznych vešteckých výkonov?

Prečo astrológia obsahuje také veľké množstvo planetárnych znakov, geometrických štruktúr, množstvo navzájom sa kombinujúcich možností a prečo sa astrológia má robiť výhradne v mozočku?

Prečo ezoterik precvičuje jedinečný stav médium – hypnotizér, teda v ľavej časti mozgu má stav média bez vôle a v pravej časti má stav osoby s extrémnou silou svalov a túžbou niečo dosiahnuť?

Prečo by mal ezoterik používať techniku médium bez vôle a zároveň so železnou vôľou? Uvedomuje si ezoterik mimoriadnu úspešnosť takejto vešteckej techniky?

Prečo sa ezoterik školí vo vnímaní spomienok detských dyslektikov, ktorí uložili vo svete mŕtvych svoje spomienky v podobe anjelských sfér? Uvedomuje si ezoterik anjelské sféry ako prostriedok zvýšenej úspešnosti do budúcnosti?

Prečo ezoterik precvičuje kozmické vedomie, preniká psychicky do priestoru čiernych dier kozmu, takto školí mozoček a zároveň preveruje veštecky získané informácie?

Prečo ezoterik psychicky preniká k organickému životu mimo planétu Zem a používa UFO odtlačky organického života na veštecké účely rôzneho druhu?

Prečo sa ezoterik učí rozrezonovať koncentráciou svoje membránky v hlasivkách a potom ich spolu s mozočkom používa na prienik do bunkových štruktúr?

Prečo ezoterik psychicky preniká do svojich spomienok, študuje psychológiu, psychiatriu a učí sa cez mozoček veštecky dekódovať a vnímať svoje vlastné spomienky?

Prečo sa ezoterik musí naučiť psychicky prenikať do magnetických záznamov magmatického jadra Zeme, ktoré obsahujú spomienky o činnosti ľudí a zvierat a zároveň musí školiť svoj mozoček dekódovaním týchto magnetických informácií v centre spojených fantázií?

Prečo sa ezoterik venuje matematickým výpočtom, geometrii a týmto systémom školí svoj mozoček a zmyslové centrá vo veľkom mozgu?

Prečo sa ezoterik usiluje školiť svoj mozog cez geometrické tabuľky, do ktorých vložil tarotové karty, minerály, čierne diery, matematické výpočty, rôzne kombinácie vešteckých techník a zároveň núti mozoček, aby prijal systém kontroly a preverovania mimozmyslovo získaných informácií?

Prečo ezoterik pri vešteckých výkonoch používa 100 %-nú rozumovosť a doslova vedecké metódy bádania pravdy? Prečo veštecky zdatný ezoterik chce byť aj vzdelaný veštec a študuje si psychológiu, psychiatriu, medicínu, sexuológiu, štatistiku, logiku, fyziku, chémiu, astronómiu, atómovú fyziku, mikrobiológiu, genetiku a podobne?

Prečo ezoterik pri vešteckých výkonoch používa 40 %-nú rozumovosť, všetko vníma symbolicky ako v snoch a zároveň dokáže v centre fantázie dekódovať tieto symbolicko – snové obrazy do obrazov so 100 %-nou rozumovosťou?

Prečo veštecky nadaný ezoterik dokáže znížiť svoju rozumovosť na 20 % ako u cvičených zvierat a dokáže veštecky vnímať seba aj svoje okolie iba na základe zvieracích inštinktov? Je to dobré alebo nie?

Prečo veštecky nadaná osoba nakoniec vytlačí z centra fantázie svoje predstavy a pocity cez otvorené oči na vhodnú predložku pred sebou a tu realizuje vnímanie toho, čo sa odohráva v centre spojených fantázií?

Prečo si ezoterik pri vytlačení predstáv cez otvorené oči volí pred seba vhodnú podložku ako je zrkadlo, sklenená guľa, pohľad na mraky, pohľad do vody, na hliníkovú podložku, na medenú podložku a podobne? Má výber podložky vplyv na kvalitu vešteckého výkonu?

Prečo ezoterik pri vešteckých výkonoch používa systém náhodného vešteckého výkonu na základe hodenia kociek, paličiek, vytiahnutia kariet a podobne?

Prečo ezoterik psychicky preniká do reálneho kozmu a zároveň si študuje všetko o kozme z astronomických knižiek, školí svoj mozoček, aby veštecky vnímal, kam prenikla jeho psychika?

Prečo ezoterik na začiatku vešteckého nácviku používa fyzické pomôcky a závažie na špagátiku, tarotové karty, minerály, meteority, paličky a podobne a neskoršie už skoro všetko robí iba v predstave v centre fantázie?

Prečo ezoterik psychicky preniká do organického života v kozme a zároveň si študuje ľudské telo na úrovni buniek, chromozómov, génov a molekulárnej úrovne prvkov a zároveň školí svoj mozoček, aby tieto oblasti veštecky vnímal?

Prečo ezoterik psychicky preniká do sveta mŕtvych spomienok, zároveň podrobne skúma fyziologické procesy klinickej smrti a zomierania a prečo preškoľuje aj svoj mozoček aby veštecky vnímal aj tento jedinečný priestor?

Prečo ezoterik spoznáva svoj mozoček a venuje sa kabale, preškoľuje svoj mozoček historickým písmom, geometrickými znakmi, matematickými znakmi, znakmi, ktoré vytvorili prírodní a pravekí ľudia a znakmi, ktoré sa používajú pre veštecké výkony a to hlavne v astrológii?

Prečo sa ezoterik musí veštecky naučiť ponárať do svojho mozočku a spoznať v ňom vlastné znaky, ktoré mozoček používa pri svojej činnosti a zároveň sa musí naučiť dekódovať v centre spojených fantázií v prednom mozgu do obrázkovej alebo pocitovej podoby?

Prečo sa ezoterik musí nakoniec naučiť znakovú reč vlastného mozočku, prečo sa musí naučiť druhy znakov vlastného mozočku?

Je pravda, že mozoček prekóduje všetky veštecké skúsenosti a všetky druhy obrazov, zvukov, hmatových, čuchových,pohybových a myšlienkových pocitov do špecifických znakov, ktoré sú uložené v mozočku?

Prekóduje mozoček do znakov všetky planéty, všetkých ľudí, všetky veci, všetky bunky, všetky tarotové karty, všetky aj tie najmenšie podrobnosti v tomto svete, prekódujú do znakov atómy, častice, nekonečné kozmické vzdialenosti, aj písmená a číslice?

Prečo ezoterik pri vešteckých výkonoch cez mozoček sa musí naučiť techniky premostenia svojho mozočku na iné podobné mozočky a aký to má celé zmysel?

Prečo ezoterik precvičuje psychické stavy, ktoré sprevádzajú jednovaječné dvojčatá a chápe zmysel takéhoto postoja voči veštecky ošetrovaným ľuďom a iným objektom?

Prečo ezoterik, pokiaľ sa chce stať jedinečným veštcom, musí zvládnuť techniku prepojenia sa na jedincov s poškodenými epitelovými bunkami a vytvárať dojníka, ktorý obsahuje čo najviac informácií o vešteckých technikách?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.