Poruchy starostlivosti o svoje telo

Ide o stav, keď osoba už nevníma svoje telo, jeho upravenosť, hygienický stav, vzbudzuje verejné pohoršenie a je potrebné, aby sa o jeho vzhľad starala iná osoba. Ezoterik je osoba, ktorá sa vzorne a trvalo stará o svoj zovňajšok v rámci pravidiel toho, čo sa patrí a neusiluje sa žiť ako bezdomovec alebo čudák.

Poruchy starostlivosti o svoje oblečenie

Ide o osoby, ktoré sa nestarajú o svoje oblečenie. Prípadne svoje oblečenie preháňajú alebo oblečením chcú vyjadrovať svoje vnútorné postoje, svoje spoločenské postavenie a podobne.

Poruchy starostlivosti o svoje okolie

Ide o osoby, ktoré sa nestarajú o svoje okolie a je im ľahostajné, čo sa v ňom deje. Dokonca sa zámerne zúčastnia jeho devastácie. Ezoterik má k svojmu okoliu pragmatický prístup a rešpektuje zákonitosť noriem. Ezoterik sa naučí mimozmyslovo ošetrovať svoje okolie a pozitívne naň reagovať.

Poruchy dodržiavania spoločenských noriem

Ide o osoby, ktoré odmietli spoločenské normy správania a reagujú rebéliou. Ezoterik rešpektuje spoločenské normy spávania, pokiaľ to nebrzdí jeho duchovnú cestu. Pokiaľ môže, ezoterik dá vždy rozumne prednosť ezoterike pred spoločenským a rodinným životom. Nie z dôvodu rebélie, ale pragmaticky z dôvodu potreby venovať sa vlastnej ezoterickej ceste.

Poruchy rešpektovania právneho povedomia

Ide o osoby, ktoré nemajú často vypestovaný návyk zodpovednosti a trestu. Prípadne konajú afektívne a v momente reakcie nevnímajú, aké následky ich čakajú po vykonaní určitého skutku.

Poruchy z dôvodu sociálnej zaostalosti

Ide o osoby, ktoré, ako sa hovorí, boli odložené do ústavov, alebo rodičia sa nevenovali dostatočnej starostlivosti o dieťa. Toto v určitých fázach života nedostalo správne podmety pre rozvoj. Sociálne zaostalá sa môže stať osoba tuláka, alkoholika, narkomana, ale aj staršej osoby. Ezoterik nacvičuje stavy mentálne zaostalých ľudí a zvierat a to z dôvodu realizovať ezoterickú cestu aj v týchto stavoch.

Poruchy z dôvodu zlého genetického vývoja

Ide o osoby, ktorým bolo diagnosticky zistené, že ich chromozómy sú poškodené, potrhané, inak postavené alebo dokonca pospájané do neštandardných tvarov. Často chromozómové a génové poškodenia môžu byť aj viditeľné na fyzickom tvare tela. Ale môžu byť aj vnútorne skryté. Prípadne pôsobia atypicky na rovine biochemických procesov. Poškodenia sa môžu objaviť aj v malom množstve alebo dokonca v jednej bunke a genetická devastácia vedie k onkologickým ochoreniam. U takýchto prípadov v zásade nemá zatiaľ zmysel usilovať sa o štandardnú psychiku, je možné iba udržiavanie psychiky v určitých mantineloch normálnosti. Ezoterik je osoba, ktorá trénuje takéto stavy sugeratívne ako dočasné nahodenie podobnej chémie ako u chromozómových a génových retiazkach. Prípadne využíva psychické premostenie na takéto osoby. V zásade ezoterici sú jedinci, ktorých chromozómy majú iné postavenie a génové retiazky sú až príliš od seba. To ich predurčuje robiť ezoteriku a zvyčajne bežný štandard života ich ničí a devastuje.

Poruchy z dôvodu degenerácie orgánov a častí tela

Ide o osoby, u ktorých sa aj fyzicky prejavili degeneratívne ochorenia pohybovej sústavy a ich psychika automaticky preniká hlboko do kozmu. Narodené osoby zrastené do jedného tela majú schopnosť zdvojnásobenej kapacity neurónov a ezoterik tento vzor dosahuje prepojením mozočkov s inými ezoterikmi. Za poškodenie možno považovať aj jednovaječné dvojčatá, ktorých psychika je na diaľku prepojená aj keď sú od seba mimoriadne vzdialené. Ezoterik tento systém pozná a využíva pri presunoch psychiky mimo telo. Niektoré osoby majú kostné výrastky, orgány majú na iných miestach tela. Napríklad degeneratívne umiestnenie všetkých hormonálnych žliaz vedie k presunom psychiky do magmatického jadra planéty Zem.

Poruchy z dôvodu poškodenia biochémie tela

Ide v chorobných prípadoch o osoby, ktorých biochemické pochody sa poškodili natrvalo a tieto poškodenia možno vnímať na orgánikoch vo vnútri buniek, ktoré produkujú skoro všetku biochémiu v tele. Často sem patria aj osoby, ktoré vedia biochemické pochody destabilizovať pomocou predstáv užitia určitej látky. Niektoré osobám sa biochémia môže zrútiť na základe šoku a môžu poškodiť biochémiu produkcie inzulínu. Niektorí si môžu vyrábať v sebe doslova drogy v čistej podobe bez užívania a stačí im na to iba predstava. Niektorým biochémia zlyhá po nezvládnutí stresu, užití jedovatých látok, drogách a podobne. Ezoterik je osoba, ktorá si dokáže nasugerovať užitie určitej látky a rozumne manipulovať so svojou biochémiou.

Poruchy z dôvodu poškodenia epitelových buniek

Ide v chorobnom štádiu o osoby, ktorých epitelové krycie bunky na povrchu tela sa poškodili, geneticky zmutovali a tvoria nádorové ochorenia. Takéto osoby často svoje predstavy dávajú do priestoru okolo seba ako keby mysleli v priestore pred sebou. Tomuto stavu často hovoríme aj dvojník. Ezoterik tento stav nacvičuje sugeráciou, ale hlavne sa dokáže napojiť na osoby, ktoré majú takéto poškodenia, vytvoriť takýto stav v sebe a využiť ho na myslenie v aure pred sebou. Mimozmyslovo možno vnímať postavu človeka, zvieraťa alebo niečoho ako tvar objektu. V tomto stave je ľudská myseľ a schopnosť premýšľať výrazne zostrená.

Poruchy zmyslových centier v mozgu

V chorobnom štádiu má osoba poškodené neurónové centrá pre vnímanie zvuku, obrazu, chute, vône a dotyku. Ide o trvalé poškodenia, ktoré u chorobných stavov dovoľujú mimozmyslové vnímanie toho, čo bežný človek nie je schopný vnímať. Napríklad čítať spomienky uložené v neurónoch a podobne. Ezoterik takéto stavy precvičuje, ale cvičením si v týchto centrách buduje schopnosť vnímať svet aj inak ako ho vníma dnešný štandardný jedinec. Ezoterik si potrebuje vytvoriť schopnosť mimozmyslového vnímania alebo vnímania toho, čo človek bežne vnímať nemôže ako svoje orgány tela, prietoky energií, veštecké vnímanie toho, čo sa deje v bunkách alebo v hlbinách kozmu.

Poruchy z množstva mŕtvych buniek v tele

V chorobnom štádiu ide často o roztrúsenú sklerózu, čo je vlastne neadekvátna reakcia imunitného systému bielych krviniek, ktoré aj vlastné bunky považujú za cudzie bunky. Takáto osoba môže nadobudnúť schopnosť mimozmyslového vnímania. Veľké množstvá mŕtvych buniek otvárajú veštecké schopnosti. Ezoterik si uvedomuje dôležitosť mŕtvych buniek v tele a cez ne vstupuje do dimenzie sveta mŕtvych spomienok.

Poruchy psychiky z dôvodu starnutia

Ide o chorobné stavy a stareckú demenciu. Osoby staršieho veku už nemajú záujem sa vzdelávať, školiť svoj mozog, držať krok s prebiehajúcimi zmenami. Postupne organizmus starne, zomiera, osprostieva a prestáva mať záujem o vonkajší svet. Utiahne sa do svojho sveta spomienok a stavy stareckej demencie sa podobajú psychickej úrovni detí predškolského veku.

Poruchy psychiky z dôvodu pozostatkov dvojčaťa v tele

Ide o chorobné stavy, ktoré vznikli počas embryonálneho stavu. Vlastne sa začali vyvíjať dvaja alebo traja jedinci a nakoniec zostáva iba jeden jedinec s množstvom pozostatkov dvojčaťa. Tieto osoby majú často pri sebe aj psychiku dvojčaťa. Stav sa podobá jednovaječným alebo siamským dvojčatám., kde jedno z dojčiat zomrelo.

Poruchy psychiky z dôvodu onkologických buniek

Vo vážnych onkologických nálezoch ide o degeneratívne poškodenie genetickej informácie v bunkách a vznikajú zvieracie bunkové štruktúry predhistorických zvierat alebo bunky, ktoré nemožno nikam zaradiť. Tieto bunky u niektorých osôb znovu dovoľujú mimozmyslové vnímanie.

Poruchy psychiky z dôvodu väčšieho množstva blastulových buniek z embryonálneho vývoja

Ide o prípady jedincov, ktorým sa vytvorilo zväčšené množstvo embryonálnych buniek a tieto zostali v organizme aj v dospelosti. Pokiaľ ich má dospelá osoba značné množstvo, môže mať schopnosť cez tieto bunky prenikať do svojho tela, ale aj mimo tela do astronomického kozmu a aj do špecifickej dimenzie sveta mŕtvych spomienok. Osoby často ani len netušia o takejto poruche, kedy im psychika a psychické sily doslova utekajú mimo tela alebo napríklad do buniek vlastného tela. Pokiaľ tento priestor prieniku dlhodobo strháva až 60 % z celkových 100% psychickej koncentrácie, tak môže prísť k trvalému poškodeniu psychiky a zdravia. Ezoterik sa naučí prenikať cez takéto bunky inej osoby, môže aj cez vlastné, pokiaľ ich má v dospelosti v tele.

Poruchy psychiky z dôvodu extrémneho embryonálneho vývoja

V prípadoch závažných porúch ide o jedincov, ktorých matka nemala počas tehotenstva svoje zdravie a psychiku v poriadku. Príliš hyperaktívne a nervózne matky môžu svojmu dieťaťu otvoriť psychický prienik do astronomického kozmu. Pokiaľ matka prežila klinickú smrť, môže otvoriť psychiku dieťaťa do sveta mŕtvych spomienok. Pokiaľ matka nenávidí svoje nenarodené dieťa a chce ho zničiť, tak môže psychiku dieťaťa vytlačiť ku kontaktu s organickým životom v kozme. Pokiaľ matka útočí na dieťa, tak psychika dieťaťa sa môže uzavrieť dovnútra svojich spomienok a dieťa sa stáva autistom. Pokiaľ chce matka príliš talentované dieťa, môže ho dotlačiť k predčasnej vyspelosti a zahájiť aktívny život ako embryo. Dieťaťu môže poškodiť psychiku, čo je základ napríklad k matematickým schopnostiam. Matka nemá záujem o dieťa a nevenuje sa svojmu tehotenskému stavu, môže spomaliť vývoj dieťaťa, dieťa zotrvá vo zvieracích fázach príliš dlho a nie je čas na obdobie ľudského rozvoja plodu. Ezoterik skúma tieto stavy a postupne ich nacvičuje. Pokiaľ má matka rôzne chorobné stavy a na záchranu plodu a matky sa používajú chemické látky, tak isto to môže viesť k neštandardnej psychike. Matka môže až prehnane lipnúť na dieťati a môže nezdravo premostiť svoju a detskú psychiku a vytvoriť spoločnú myseľ. Dieťa nemá samostatnú psychiku a používa kolektívnu psychiku typickú pre pravekých a prírodných ľudí.

Poruchy rozdvojenia psychiky – schizofrénia

V závažných chorobných stavoch je psychika osoby na rozhraní stavu mužského a ženského. Prípadne je osobnosť osoby potlačená a osoba chce žiť a berie si za vzor inú osobu a ideál tejto osoby chce aj žiť. Osoba potláča svoje ego a chce žiť pre dobro iných osôb. Osobe sa striedajú obdobia vitálnej sexuality a asexuality. Osoba má v sebe záznamy z dimenzie sveta mŕtvych spomienok a často hovorí o minulých životoch. Spochybňuje svoje ego a chce žiť život, ktorý žila akože v minulosti. Osoba má v sebe odtlačok z kontaktu s organickým životom, tým je ego osoby potlačené a osoba nemôže žiť plnohodnotne ľudským spôsobom života. Osoba má poruchy génov a génových sekvencií, napríklad sú génové retiazky príliš vzdialené o seba a osoba sa dostáva do konfrontácie žiť klasicky ľudsky alebo ezotericky. Osoba stráca svoje ego a kontrolu nad svojím ľudským správaním a určitú dobu sa prejavuje ako zviera. Potom sa vracia do ľudského rozmeru. Stáva sa tak pri rodičoch s vysokým intelektom na strane muža aj takejto ženy. Stáva sa aj, že osoba dokáže žiť životy viacerých ľudí a meniť svoj psychický stav viackrát počas jednej hodiny. Ezoterik skúma takéto stavy a schizofréniu využíva na mimozmyslové vciťovanie sa do druhých osôb za účelom vešteckých výkonov. Schizofrenické osoby sa často pomýlia a omyl vytvára systém náhod a objavov nečakaných kombinácií.

Poruchy násilnej psychiky – epilepsia

Pri závažných ochoreniach je temenný mozog a nervstvo poškodené a osoba sa dostáva do stavu epileptických záchvatov. Menej poškodený temenný mozog vedie k agresívnosti a útočnosti. Osoby majú sklony útočiť a týrať iné osoby. No na druhej strane vydržia veľké nasadenie do extrémnych podmienok. Majú radi detailnosť a precíznosť. Ezoterik vie o týchto stavoch a využíva ich napríklad pri skúmaní detailov.

Poruchy preháňania – hystéria

Pri závažných poruchách sa biochémia mozgu poškodila a osoba veci prehnane zveličuje alebo bagatelizuje. Osoba uverí vlastným predstavám a nevníma dostatočne prekážky k cieľu. Alebo ich v negatívnej rovine vidí toľko, že považuje dosiahnuteľný cieľ za nemožný. Osoby klamú seba aj iných ľudí. Ezoterik pozná tieto stavy a využíva ich k tomu, aby sa nezľakol cieľov, ktoré si stanovil.

Poruchy odcudzenia – psychopatia

Pri závažných poruchách je psychopat osoba, ktorá skúma rôzne procesy a postup niečoho, čo vzniká alebo zaniká. Psychopatické osoby často chcú v chorobnosti presadzovať netradičné stavy predmetov a ľudí a skúmajú tieto procesy. Ezoterik vie o týchto stavoch, využíva ich v rozumnej miere pre bádanie a skúmanie ezoteriky a testovanie možných prístupov.

Poruchy pudov

V závažných prípadoch, keď sa poruší pud sebazáchovy, tak osobe v krízových situáciách nič nezabráni, aby nespáchala úspešnú samovraždu. V opačnom prípade, keď je pud sebazáchovy predimenzovaný, tak osoba môže mať zo všetkého strach. Pri poškodení pudu obživného sa človek stane extrémne obézny alebo anorektický. Pri poškodení pudu rozmnožovacieho by sa osoba neustále párila alebo naopak, nemusí mať záujem o rozmnožovanie. Pri poškodení pudu teritoriálneho má osoba extrémny záujem o územie, ktoré mu patrí, alebo mu nevadí nič, čo sa v jeho území deje. Pri poškodení pudu starostlivosti môže osoba vychovávať aj cudzie deti alebo naopak, nemá záujem starať sa o svoje potomstvo. Pri poškodení pudu spolčovacieho osoba má extrémny záujem o stretávanie alebo naopak, je to vlk samotár. Ezoterik ovláda svoje pudy rozumovo a využije ich cez systém vyhrážania v mentálnej rovine predstáv, aby ho liečili a uzdravovali.

Poruchy psychiky po klinickej smrti

V závažných prípadoch sa osoby vrátia z klinickej smrti neskoro, už neobnovia dostatočne činnosť orgánov a tak isto môžu trvalo zostať v kómatickom stave. V ľahších prípadoch sa osoba vráti z klinickej smrti do 20 minút s menšími poškodeniami orgánov a psychiky. U niektorých osôb stačí iba pár minút pobudnúť v tomto stave po omdletí alebo počas spánku a ich koncentrácia podvedomia sa z tela presunie na povrch šedej kôry veľkého mozgu. Osoba prekonala rané štádium klinickej smrti a do jej tela a psychiky sa zvyčajne dostane zápis spomienok zo sveta mŕtvych. Ide o spomienky organického života, ktorý je nabitý túžbou žiť alebo niečo konkrétne zrealizovať. Ezoterik mimozmyslovo vníma tieto stavy a popisuje ich ako stavy špiritistické. Ezoterik je osoba, ktorá vstupuje do sveta mŕtvych spomienok cez stíšenie, skľudnenie a pozastavenie časti niektorých orgánov tela. Je si vedomý, že všetky jeho spomienky z tela po smrti vstúpia do tejto jedinečnej dimenzie okolo nás a tiež v každom z nás aj počas života.

Poruchy psychiky emocionálne – depresia a melanchólia

Tieto stavy sa prejavujú najprv zablokovaním niektorej zo štyroch emócií a to buď strachu, hnevu, radosti a smútku. Pokiaľ jedna emócia pretrváva niekoľko mesiacov a osoba nevie preladiť na inú emóciu, tak hovoríme o depresii. Pokiaľ zaseknutie pretrváva niekoľko rokov, hovoríme o melanchólii. A často osoby nenachádzajú východisko z melanchólie a spáchajú samovraždu. Ezoterik je osoba, ktorá si uvedomuje, že zaseknutie emócií v staršom veku je prirodzený prejav a reakcia na zmeny. Ezoterik si zaseknutý emočný stav vychutnáva a postupne si predstavuje, ako sa z neho dostane. A aj sa postupne dostáva.

Poruchy sexuality a sexuálnych emócií

Tak, ako máme štyri emócie: strach, hnev, smútok a radosť, tak isto sú emócie aj na rovine sexuálnej. Ide o zamilovanosť, trúchlenie, žiarlivosť, averziu. Tak isto sa treba naučiť sexuálne stavy ovládať a kontrolovať ako pri klasických emóciách.

Poruchy psychiky z klimakterického obdobia

V hraničných stavoch môže ženskému pokoleniu prerásť toto obdobie utíchania plodnosti do stavov šialenstva, zdravotných porúch. Ide o zmenu a nerovnováhu ženských hormónov. Klimaktérium sprevádza aj tvorba silných energií v podobe migrenóznych voltov. Migrenózny volt ezoteričky likvidujú prinútenou sexualitou, sexuálnymi predstavami a stiahnutím tejto energie do mŕtvej kostnej hmoty. Prípadne sa všetko upraví pomocou biochémie v tukových bunkách, ktoré prevezmú na seba tvorbu ženských hormónov. Ezoteričky si môžu navodzovať stav otehotnenia v sugerácii a využiť to na liečbu organizmu.

Poruchy vedomia umiestneného do oblasti mozočku

Zvyčajne sú ľudia psychicky usadení v strednom mozgu. V ojedinelých prípadoch sa ich psychika počas embryonálneho obdobia usadí do mozočku. Je to typické pre jedincov, ktorí do seba absorbovali židovskú kultúru alebo sa venovali kabale. Usadenie v mozočku nie je bežné a je ojedinelé. Ezoterik je osoba, ktorá vedome prenikne do oblasti mozočka v zadnej časti mozgu a bude tu realizovať cestu kabalistu.

Poruchy vedomia umiestneného do miechy

Zvyčajne sú ľudia psychicky usadení v strednom mozgu. V ojedinelých prípadoch sa ich psychika počas embryonálneho usadila v mieche. Tieto osoby majú bližšie k prírode, mágii, ritualistike a menej bližšie k civilizácii. Ezoterik je osoba, ktorá sa naučí presúvať svoje vedomie do oblasti miechy a pestuje tu magnetickú auru, čo je návrat do prehistórie ľudstva aj 2 miliardy pred naším letopočtom.

Poruchy vedomia umiestneného do brušného mozgu

Zvyčajne sú ľudia psychicky usadení v strednom mozgu. V ojedinelých prípadoch sa ich psychika počas embryonálneho usadila do oblasti brušného mozgu. Prevláda u týchto ľudí správanie ako u cicavcov, kde sa ľudské správanie často mení na riadenie tela ako u zvierat. Ezoterik je osoba, ktorá presúva do tejto oblasti svoju psychiku a donucuje tu uložené pudy pod vyhrážkami, aby liečili organizmus.

Poruchy vedomia umiestneného do ganglií

Zvyčajne sú ľudia psychicky usadený v strednom mozgu. V ojedinelých prípadoch sa ich psychika počas embryonálneho usadila v oblasti ganglií. Ide o osoby, ktorých psychika cez ganglie preniká do astronomického kozmu. Ezoterik je osoba, ktorá do ganglií v tele preniká zámerne, vycvičí si prienik do astronomického kozmu a dokáže z tejto oblasti produkovať mini čierne diery a anti čierne diery.

Poruchy vzniknuté rozšírením vedomia na všetky oblasti výskytu neurónov

Ide o stav, ktorý sa bežne nevyskytuje, treba tento stav vytvoriť cvičeniami. Ezoterik je osoba, ktorá vie zúžiť vedomie a psychiku na jeden objekt, na jedno miesto a potom psychiku vrátiť do štandardu. Ezoterik vie presunúť psychiku do každej zo 6. oblastí výskytu neurónov v tele. Ezoterik vie psychicky prenikať do vlastných orgánov, do systémov tela, do buniek, chromozómov, génov, molekulárnych látok, prvkov, atómov, častíc a hlbších foriem mikrosveta. Ezoterik preniká psychicky do všetkých predmetov na planéte Zem a je schopný prenikať do nekonečných vzdialeností v kozme. Tak isto je schopný ako autista prenikať do svojich spomienok v mozgu. Tak isto ovláda špecifický prienik svojej psychiky do organického života v kozme. Tak isto ovláda psychické prieniky do špecifického sveta mŕtvych spomienok. Ezoterik nie je v týchto stavoch trvalo a vie ich vedome po výcviku meniť a odmietať.

Poruchy vedomia kozmonautov, ktorí boli v kozme viac ako 4 mesiace

Ide o špecifický úkaz, kde sa psychika kozmonauta po 4. mesačnom pobyte zmení na nepoznanie a cez ganglie vo svojom tele preniká psychicky do kozmu a jeho koncentrácia a psychika je oslabená. Ezoterik tieto stavy nacvičuje a psychicky preniká do kozmu cez zemskú atmosféru. Vie, kde prenikne a vie sa z tohto stavu vrátiť do normálneho stavu mysle.

Poruchy vedomia umiestneného do buniek

V chorobnom stave ide o osoby, ktoré majú poškodené nervové zakončenia nervov a tieto doslova iskria a strhávajú psychiku človeka do úrovne buniek, kde sa osoba natrvalo usadí. Odtiaľto je možno psychicky kontaktovať organický život v kozme. Hovoríme o UFO kontaktoch. Ezoterik ovláda vedome tieto stavy cez nahodenie vhodných zvukových rezonancií, cez tento stav dokáže prenikať do buniek a kontaktovať organický život v kozme.

Poruchy vedomia umiestneného do atómov a častíc

V chorobnom stave sa psychika človeka prebúrala do atómov a častíc svojho tela. Osoba premiestnila svoje vedomie do tejto dimenzie a nedokáže dobre z tejto roviny ľudsky fungovať. Ezoterik takýto stav zámerne cvičí a vyvoláva, aby spoznal aj svet atómov v sebe a okolo seba. Na rozdiel od chorej osoby sa z tohto stavu vracia do normálne rozšíreného vedomia.

Poruchy zúženého vedomia do určitej časti tela

V chorobnom stave sa psychika chorej osoby skoncentruje iba na jeden objekt svojho záujmu a tu je dotyčný vynikajúci a ostatné oblasti života zanedbáva. Dokáže sa naučiť napr. všetko o autách, ale nie je schopný sa naučiť a robiť v živote nič iné. Alebo sa sústredí na mentálne poškodené osoby a bude túžiť starať sa iba o ne. Človek sa stáva špecialistom na jednu oblasť a nie je ochotný túto špecializovanú oblasť prepojiť na iné oblasti. V niečom je vynikajúci a niektoré oblasti fungujú ako u debila. Štandardne je vedomie osoby skoncentrované okolo neurónovej oblasti či už veľký mozog, stredný mozog, mozoček miecha, brušný mozog alebo ganglie. Ezoterik vie v prípade potreby extrémne zúžiť psychiku na jednu oblasť a pracovať v nej do detailov.

Poruchy rozšíreného vedomia

V chorobnom štádiu už osoba nevie, kde sa vlastne nachádza a už sa nemôže v plnej sile koncentrovať zmyslami na to, čo má okolo seba. Tieto choré osoby si nedokážu uvedomiť napríklad, že ich psychika preniká do astronomického kozmu. Alebo preniká hlboko do bunkových štruktúr v sebe. V takýchto stavoch osoby nekonajú rozumne a štandardne. Ezoterik je osoba, ktorá pokiaľ potrebuje, tak svoju psychiku dokáže rozšíriť, kde len chce, ale z týchto stavov sa dokáže vrátiť do normálneho rozšírenia vedomia. Bežne sú osoby vedomím usadené v niektorých zo 6. neurónových oblastí v tele. Skoro vždy iba v jednej zo 6. oblastí. Ezoterik je osoba, ktorá vie svoje vedomie premiestňovať z jednej oblasti neurónov do druhej oblasti neurónov. No vždy sa usiluje po meditačných výkonoch vrátiť do jednej zo 6. neurónových oblastí, ktoré boli jeho prirodzenosťou v embryonálnom vývoji.

Poruchy prebujnenej fantázie

V chorobnom štádiu ide o osobu, ktorá všade vidí bytosti, postavy a zvieratá. Nemusí veci vidieť vôbec alebo ich vidí v zmenenej podobe. V slabšej forme ide prevažne o umelecky ladených ľudí v oblasti umenia, kde im písanie, tancovanie, herectvo, maľba pomáhajú naučiť sa kontrolovať svoju prebujnenú fantáziu. Ezoterik je osoba, ktorá je schopná vidieť v oblakoch hlavy ľudí, postavy, zvieratá a podobne. Ale len vtedy, keď to potrebuje takto iracionálne vidieť.

Poruchy nedostatočnej fantázie

V chorobnom štádiu už osoba nevie vo svojom mozgu tvoriť predstavy v zmenšenej mierke. Iba vie o obrazoch hovoriť a písať. Ezoterik tieto stavy blokácie tvorby obrazov dokáže vyvolať na určitú dobu, ale potom sa vie vrátiť do štandardu kontrolovateľnej fantázie. Ezoterik potrebuje mať otvorenú tvorbu obrazov a to z dôvodu mimozmyslových výkonov na pôde veštectva.

Poruchy vedeckého vnímania sveta

V chorobnom štádiu ide zvyčajne o vedeckých pracovníkov, ktorí, ako sa hovorí, prepálili svoj mozog prílišnou logičnosťou a matematickým myslením. V zásade ľudský mozog zle znáša prílišnú a dôslednú racionálnosť a logiku. Ľudský mozog potrebuje ešte stále vnímať veci aj s prvkami iracionálnosti a svojej vlastnej pravdy. Ezoterik je osoba, ktorá študuje vedecké metódy vnímania sveta, ale iba dočasne a na krátku dobu. Potom sa vracia k bežnému spôsobu vnímania sveta. Ezoterik ovláda techniku tvorby dvojníka v aure, ktorý nedovoľuje iracionálne myslenie a trepanie dve na tri. Množstvo ľudí uteká do ezoteriky aj z toho dôvodu, že na pôde ezoteriky si môže každý fantazírovať do sýtosti. Nikto nikomu nemusí a ani nechce rozumieť racionálne.

Poruchy magického vnímania sveta

V chorobnom štádiu už musí osoba trvalo niečo spraviť, aby sa napríklad nestalo nešťastie. Musí sa zatočiť na mieste a hodiť do studničky mincu a podobne. Musí sa pomodliť, povedať zariekanie a zapáliť sviečku. A táto chorá osoba to musí robiť neustále. Ezoterik si uvedomuje, že síce táto osoba je chorá, ale v histórii ľudstva malo magické myslenie a konanie svoje opodstatnenie. Ľudia v minulosti ešte nemali takú silu vôle a rozumu a museli seba a iných ovládať cez magické rituály. Ezoterik sa naučí a dokáže svoje konanie ovládať aj takouto technikou myslenia a konania.

Poruchy symbolického vnímania sveta

V chorobnom štádiu sa osoba už nevie vyjadrovať pomocou abstraktných výrazov a na vyjadrenie toho, čo potrebuje a čo cíti, používa rôzne symbolické predstavy. Čert je niečo zlé, anjel je niečo dobré. Čierna farba je zlá. Osoba sa narodila v znamení rýb a preto má také a také vlastnosti. Osoba nepoužíva alebo nemôže používať už odborné vedecké výrazy. Teda myslí ako pravekí a prírodní ľudia, ktorí vnímali svet ako deti v materskej škôlke. Vodné víly, škriatkovia a podobne. Ezoterik je osoba, ktorá študuje symbolické vyjadrovanie, vie ho cez mimozmyslové vnímanie prekódovať do dnešných slovných pojmov. Často tieto choré osoby vysvetľujú svet a to, čo sa deje aj na základe snovej symboliky, ktorú prežili počas noci a neuvedomujú si nízku úroveň rozumovosti v spánkových stavoch. Pre ezoterika je dôležité spoznať a ovládať symbolické vyjadrovanie celého sveta a dekódovať napríklad náboženskú symboliku použitú v obrazovej alebo písomnej podobe. Tak isto ezoterik dekóduje obrazy ezoterických alchymistov, mandaly a astrologické schémy.

Poruchy zvieracieho vnímania sveta

V chorobnom štádiu sa človek správa ako zviera a nie je schopný sa správať podľa pravidiel a etiky ľudskej spoločnosti. Správanie osoby pohoršuje okolie a je dôvodom na psychiatrickú hospitalizáciu.

Poruchy zo sugerácií

V chorobnom štádiu dotyčná osoba uverí všetkému, čomu chce uveriť. U týchto osôb už nefunguje kritická myseľ a keď dotyčnej osobe poviete, že v miestnosti prší, tak si uteká zobrať dáždnik a má v sebe všetky prejavy, ako keby v miestnosti naozaj pršalo. V slabšej chorobnosti si človek nasugeruje a uverí, že niekto je v miestnosti a chce mu ublížiť. Osoba dočasne skoro uverí, nastupuje chémia strachu a prebujnenej fantázie. Ezoterik tieto stavy precvičuje a ovláda ich tak, že dokáže oslabovať rozumovosť na úroveň dieťaťa v materskej škôlke, tak isto na úroveň cvičeného zvieraťa. No vie sa vždy z týchto stavov vrátiť do štandardnej rozumovosti a súdnosti zdravej mysle.

Poruchy znovuzrodenia

V chorobnom štádiu si osoba myslí, že sú nejaké minulé životy a že v minulom živote bol niekto významný. Možno hovoriť aj o schizofrenickom rozdvojení osobnosti a stotožnení sa s vlastnými bludmi. Iba v prípade, že osoba najčastejšie prežila klinickú smrť a dostala sa do nej skupina spomienok zomretej osoby, možno hovoriť, že žijúci človek má v sebe minulé životy. Takéto osoby najčastejšie prežijú klinickú smrť a stávajú sa osobami, ktorých psychika vstúpila do sveta mŕtvych spomienok. Ezoterik je osoba, ktorej cieľom je uchovať svoje spomienky vcelku aj po smrti a naprogramovať ich, aby sa napríklad presunuli do živej osoby a tu pokračovali v realizácii svojej cesty. Samozrejme iba v podobe spomienok, ktoré naberajú do seba ďalšie spomienky.

Poruchy z odcudzenia a nihilizmu

V chorobnom štádiu už osoba odmieta čokoľvek, jedlo aj dýchanie. Vrchol odcudzenia a nihilizmu je vyhladovať svoje telo a doslova ho odnaučiť dýchať. Niektoré techniky umŕtvovania sú dosť známe hlavne v systémoch Indie. V slabších prípadoch sa človek môže stať tulákom a prestať sa zaujímať o svoju identitu. Ezoterik je osoba, ktorá sa cieľavedome odsudzuje ľudskej spoločnosti a bežným jedincom hrá ukážkové divadlo, ako s ľudstvom súcití a súzvuční. Je to cieľavedomé klamstvo a ezoterik, ktorý preniká psychicky k organickému životu v kozme a do extrémne vzdialených končín v kozme už nemôže mať skoro nič spoločné s ľudstvom. Ezoterik, či chce, alebo nechce, sa vzdáva rozmeru ľudského bytia a ide si vlastnou individuálnou cestou niečoho ako galaktického organického života. Iné tvrdenie by bola iba milosrdná lož. Dokonca ezoterikovým cieľom je svet mŕtvych spomienok a nie život a organický život ako taký. Jednoducho ciele sú niekde inde.

Poruchy autistu uzatvoreného do svojich spomienok

V chorobnom štádiu ide o osobu, ktorá žije iba vo svojich predstavách a spomienkach. Vonkajšieho života sa nezúčastňuje a nie je ochotná preniesť koncentráciu a pozornosť do vonkajšieho sveta. Pokiaľ takúto osobu nútite žiť vo vonkajšom svete, tak často je agresívna. V lepšom prípade autista chodí zo svojho vnútorného sveta aj do vonkajšieho sveta a má prvky geniálnosti, lebo často vo vnútri svojho sveta rieši určité problémy. Jeho vnútorný svet je ako obrazovka počítača pri plastickom navrhovaní konštrukcie napríklad mostu a podobne. Ezoterici sú často osoby, ktoré utečú do svojho vnútorného sveta. No nie všetci utečú do vnútorného sveta pred vonkajším svetom, ale do vnútorného sveta idú z dôvodu práce so svojimi predstavami, vo vnútri pamäte realizovať mimozmyslové vnímanie sveta a podobne. Ezoterik často žije a koncentruje sa aj do orgánov svojho tela, do buniek, molekúl, prvkov, atómov a častíc svojho tela. Ezoterik je osoba, ktorá preniká dovnútra svojho tela, kde je dimenzia sveta mŕtvych spomienok, čo je bežným ľudom neznáma záležitosť.

Poruchy intuície a odhadu

V chorobnom štádiu tieto osoby nevedia myslieť niekoľko krokov dopredu. Niečo ako schopnosť vedieť si predstaviť množstvo variantov ďalších ťahov na šachovnici. Často si osoby nevedia predstaviť ani tušiť, čo bude za pár minút. Ezoterik je osoba, ktorej intuičné schopnosti sú trénované až na úroveň mimozmyslových schopností ako je vnímať ľudské myšlienky, vnímať riziká, ktoré hrozia. Mimozmyslovo vnímať magnetické jadro Zeme, tvorbu a tok bioenergií a podobne.

Poruchy iracionálneho vnímania sveta

V chorobnom štádiu osoba končí vo svojich fantáziách a bludoch. Tento stav je často typický pre ezoterikov, ktorí duchovný rast robia iba vo svojich predstavách na beletristický spôsob. Ezoterik je osoba, ktorá svoje predstavy konfrontuje s vedeckými poznatkami a logikou veci. Dokonca do svojej aktivity zavádza vedecké metódy bádania sveta okolo seba.

Poruchy asociálneho správania

V chorobnom štádiu sa osoba môže stať zločincom, teroristom a sadistom. Stráca sa súcit, spolupatričnosť, ľudskosť a podobne. Ezoterik je osoba, ktorá dáva prednosť vlastnému duchovnému vývoju a reinkarnačným ambíciám pred spolupatričnosťou s ľudstvom, ktoré na 99 % nie je ochotne dať v živote prednosť duchovnu na ezoterický spôsob. Ezoterik je osoba, ktorá rešpektuje zákon a pokiaľ nemusí, tak ľudom neškodí, ale nenechá sa vtiahnuť do konzumného života prevažujúceho na planéte Zem.

Poruchy pamäti

V chorobnom štádiu osoba už nie je schopná ukladať do svojej pamäte skoro žiadne informácie. V štádiách menšieho poškodenia sa do pamäte nemusia ukladať niektoré druhy informácií. Osoba tam nemusí mať uložené predstavy ľudí, farby, logické súvislosti, cudzie slová a podobne. Často sa stáva, že osoby nedostatočne školia svoju psychiku po uplynutí určitého veku. Biochémia sa v človeku mení a pokiaľ niekto nepreškoľuje mozog cvičeniami a vzdelávaním, tak sa mu môže uzavrieť prístup k spomienkam, ktoré sú v pamäti, ale biochémia človeka sa zmenila tak, že nemôže používať tieto spomienky. Výrazne to možno vnímať u ľudí staršieho veku, ktorí netrápia svoj mozog školením a vzdelávaním.

Poruchy vnímania času

V chorobnom štádiu osoba nie je schopná vnímať a odhadovať približný čas či už v hodinách, dňoch, mesiacoch a rokoch. Ľudská osobnosť sa vracia do zvieracieho princípu nejasného vnímania času podľa systému dňa a noci. Tak isto podľa ročných období. Ezoterik je osoba, ktorá sa naučí vnímať čas hlboko pred náš letopočet a to aj 2 miliardy pred naším letopočtom. Keď ezoterik preniká do sveta mŕtvych spomienok, tak vnímanie času presúva aj niekoľko kvadriliónov pred naším letopočtom. Ezoterik, ktorý chce uložiť svoje spomienky do sveta mŕtvych, si uvedomuje aj čas budúci, jeho možné zmeny a programuje svoje spomienky, aby boli funkčné aj v budúcnosti miliárd rokov nášho letopočtu a v mysli vytvára počítadlo, ktoré ide do stavu nekonečnosti.

Poruchy vnímania priestoru

V chorobnom štádiu osoba nie je schopná vnímať veľkosť priestoru a orientáciu podľa svetových strán. Často porucha vnímania priestoru je výsledkom fyzického poškodenia, poškodenia biochémie a aj narkomanstva. Priestor sa u chorých osôb neadekvátne zmenšuje alebo zväčšuje a podobne. Ezoterik sa musí naučiť vnímať priestor mikrosveta, ale aj kozmu a tiež dimenzie sveta mŕtvych spomienok. Ezoterik preniká do kozmu a potrebuje si vytvoriť predstavu o kozme na základe rýchlosti svetla.

Poruchy nadmernej pamäti na zbytočnosti

V chorobnom štádiu osoba nedokáže zabúdať nepodstatné veci a pamätá si zbytočné informácie, ktoré sa nedajú prakticky používať. Osoba nie je schopná zabúdať a myslieť v zákonitostiach, ktoré absorbovali množstvo detailov. Ezoterik je osoba, ktorá sa usiluje pracovať vo všeobecných zákonitostiach filozofickej roviny.

Poruchy abstraktného myslenia

V chorobnom štádiu osoba už nemôže používať abstraktné myslenie a to z dôvodu fyzického poškodenia mozgu alebo biochémie. Môže sa to stať hlavne v prípade prehustenia mozgu prísunom informácií. Ide hlavne o intelektuálnu činnosť, ktorá môže zahustiť pamäť až do stavu neschopnosti ju používať. Ezoterik je osoba, ktorá sa vystavuje veľkému prísunu informácií do pamäti a preto premýšľanie z veľkého mozgu presúva do mozočku a ide ešte ďalej k spolupráci viacerých mozočkov navzájom. Takýto prístup dovoľuje pracovať aj v silne zahustenej pamäti.

Poruchy znetvorenia tela

V chorobnom štádiu je osoba celkovo znetvorená a toto znetvorenie vnímať na pohybe osoby. Znetvorenia tela, ktoré sú trvalého charakteru a majú vplyv na psychické pochody a psychické schopnosti. Ezoterik nejde cestou znetvorenia tela, ale používa techniky mentálnych predstáv o znetvorení v spolupráci s aktivitou svalových platničiek.

Poruchy z nedostatočnej fyzickej kondície

V chorobnom štádiu osoba stratila svalovú hmotu, odmieta sa pohybovať a udržiavať sa v adekvátnej fyzickej kondícii. Osoba rezignovala na dobrú fyzickú a tým aj psychickú kondíciu. Chýbajú pohybové ambície a starostlivosť o svoje telo. Ezoterikovi má záležať na fyzickej výkonnosti, zdravom svalstve, srdci, ohybnosti a podobne. Ezoterik je dokonca ochotný žiť v staršom veku aj v trvalom mikronatŕhaní svalov cvičeniami do bolesti.

Poruchy psychiky hrdinského skutku

V chorobnom štádiu je osoba schopná položiť svoj život za určitý ideál. Je ochotná sa presadiť a dosiahnuť úspech za každú cenu. Takejto osobe je jedno, čo úspech prinesie, je jej jedno, aký to bude mať dopad na vlastné zdravie a psychiku. Takejto osobe je jedno, či v jej snažení bude dominovať nezákonnosť. Ezoterik dosahuje svoje ciele tak, aby nepoškodzoval svoje zdravie, psychiku a šťastný osud.

Poruchy ľudských ambícií

V chorobnom štádiu osoba nemá záujem konkurovať a súperiť. Osoba je spokojná s tým, čo je. Stratila snahu vyrovnať sa tým najlepším. V žiadnom prípade nechce byť najlepší v okolí, najlepší na svete, najlepší v rámci kozmických galaxií. A na dôvažok začne nenávidieť tých úspešných a výnimočných, či už tých pozitívnych, alebo negatívnych. Ezoterik sa dôsledne programuje dosahovať neustále nové ciele a novú úroveň všestrannosti a špecializovanej dokonalosti. Uvedomuje si a pestuje chuť súperiť v rámci dovolenej zákonnosti. Teda postupne sa stať najlepší nielen v slovnej podobe, ale v konkrétnej praxi konkurenčného súboja.

Poruchy silnej alebo slabej vôle čeliť nepríjemnostiam

V chorobnom štádiu osoba nie je schopná logicky pochopiť a nasadiť sa proti nepriaznivosti osudu a čeliť silou vôle negatívnym tendenciám. Už nie je ochotná dodržiavať osobnú hygienu, zobudiť sa v potrebnom čase, plniť pracovné povinnosti, dodržiavať štandardy normálneho správania. Osoba rezignovala, nepríjemnosti ju paralyzujú a nie motivujú. Sila vôle robiť aj to, čo človeka nebaví, je často výsledok úspešnosti. Niektoré osoby robia iba to, čo ich baví. Opakom slabej alebo zlyhávajúcej ľudskej vôle je prílišná vôľa držať všetko osobným nasadením a nedopriať zmenám dostatočný čas, neochota meniť veci do nových návykov, ktoré sa nakoniec stanú trvalým automatom. Ezoterik neustále posilňuje silu vôle a nasadenia. Rozumne pracuje so silou vôle, dáva prednosť vyriešiť problémy a vytvoriť si nové stereotypy.

Poruchy ľudského spánku

V chorobnom štádiu osoba už nemôže realizovať ani zvierací spánok, kde sa v určitých krátkych cykloch strieda stav spánku a zaspávania. Osoba už nie je možná dosiahnuť takýto stav, hypofýza ako hlavná žľaza už nevie prepnúť do nočnej chémie a osoba veľmi rýchlo zošalie alebo zomrie. V slabšej chorobnosti už osoba nespí ľudským spánkom, ale zvieracím. Ľudský spánok je typický dennou chémiou hypofýzy počas dňa a nočnou chémiou počas noci. Zvieracie vedomie neustále kolíše medzi dennou a nočnou chémiou. Ezoterik pozná aj iný typ spánku a to autohypnotický spánok, kde ezoterik ide do stavu zaspávania a v ňom prevádza terapie, liečby a meditácie. Ezoterik nikdy nemedituje počas noci. Pokiaľ sa ezoterik rozhodne zmeniť svoj spánok z ľudského na zvierací, ktorý lepšie vyhovuje ezoterike, musí tak robiť niekoľko rokov a musí si zvyknúť na prebiehajúci mikrospánok. Autohypnotické techniky sú potrebné u ľudí, ktorí sú extrémne vyťažení prácou a celkovým nasadením. Autohypnóza sa robí pred spánkom alebo po zobudení.

Poruchy reflexívneho správania

V chorobnom štádiu osoba nevie rýchlo zareagovať na krízovú fyzickú situáciu. Reflexívna reakcia je hlboko uložená v ľudskej psychike a musí sa aktivizovať bez ľudského zásadu. Napríklad pri ohrození ohňom, ostrým predmetom, chemickou látkou alebo šialenou osobou. Ezoterik využíva reflexívne reakcie cez svalové platničky vo svaloch a pri rizikových aktivitách. Jedná sa o kineziologické reakcie svalov.

Poruchy intelektu

V chorobnom štádiu osoba stráca intelekt úplne a správa sa ako zviera. V menšom rozsahu osoba nedokáže myslieť abstraktne, používať matematiku, nevie sa učiť a podobne.

Poruchy paradoxnej reakcie

V chorobnom štádiu osoba reaguje nečakane a doslova úplne opačne ako je bežné. No takéto reakcie sa vzťahujú na všetky druhy reakcií. Hovorí sa o opačných reakciách alebo nevyspytateľných reakciách. Možno o danej osobe hovoriť, že je čudák alebo čudáčka.

Poruchy reakcie uzatvorenia sa do seba

V chorobnom štádiu sa osoba trvalo uzatvára do seba. Odmieta vychádzať z domu, odmieta komunikovať, odmieta žiť. Osoba sa rozhodla rezignovať na život.

Poruchy agresívnej reakcie

V chorobnom štádiu osoba nedokáže emóciu hnevu používať primerane, chce riešiť všetko radikálne a teda mimoriadne agresívne. Je to porucha kontroly emócie hnevu. V chorej osobe sa tvorí hnev trvalo a nekontrolovateľne.

Poruchy protestnej reakcie

V chorobnom štádiu osoba neustále voči niečomu rebeluje a protestuje. Je úplne jedno, či to vedie k rozumnému výsledku, alebo nie. Osoba sa rada zúčastňuje nejakého protestu, protestného pochodu a podobne.

Poruchy reakcie trvalého odporu

V chorobnom štádiu osoba nie je ochotná uzatvárať kompromis a trpí fanatizmom. Niekedy to prerastá do extrémnosti boja na život a smrť. Štvanie objektu nenávisti. Prípadne ide o stav ochrancu niečoho, ktorý neváha položiť aj život za svoj postoj. Ezoterik je osoba, ktorá si dôsledne a premyslené háji svoje právo žiť ezotericky. Nedovolí, aby ho klasický ľudský život strhol z ezoterickej cesty.

Poruchy reakcie k preháňaniu

V chorobnom štádiu osoba nie je schopná vnímať dostatočne podrobnosti toho, čo sa deje. Prípadne osoba stratila súdnosť pre pravdivosť a prechádza do stavu klamania aj vtedy, keď na to nie je žiadny dôvod a príčina. Nielenže prevažuje klamstvo, ale je aj neadekvátne stupňované. Ezoterik rozumne na začiatku presadenia niečoho používa 10 % preháňanie, aby sa dobre motivoval k aktívnosti.

Poruchy reakcie k zabudnutiu niečoho

V chorobnom štádiu osoba zabúda buď na všetko zlé, čo prežila, ale často aj na to dobré. Psychicky zdravá osoba utlmuje svoje spomienky, aby ho zbytočne neterorizovali. Emócia strachu v rozumnom rozsahu je vždy múdra ochrana voči nepríjemnostiam. Ezoterik používa na utlmenie pozitívnych aj negatívnych spomienok stav zomierajúcej osoby. Nie k úplnému zabudnutiu, ale otupeniu extrémnych spomienok.

Poruchy reakcie neobjektívneho hodnotenia

V chorobnom štádiu ide o osobu neschopnú spraviť si o osobe alebo nejakom objekte reálnu predstavu vo svojej hlave. Nie je prístupná vecným argumentom a logike veci. Niektoré osoby dajú na prvý dojem a prvý pocit. Opakom tejto poruchy je extrémne preverovanie a overovanie do nezmyselných podrobností. Každý by si mal dokázať overiť svoje pocity okolo určitého objektu do rozumnej detailnosti. Ezoterik je osoba, ktorá dokáže vytvárať objektívne hodnotenia a rozoznáva úroveň potreby preverovania úrovne detailnosti. Ezoterik používa na objektívne hodnotenie mimozmyslové veštectvo, anjelské sféry detských dyslektikov, magnetické záznamy o činnosti ľudí ako pomocné metódy overovania. Základom neustále zostáva preverené tvrdenie a dôkazovosť.

Poruchy únikovej reakcie

V chorobnom štádiu ide o to, že osoba uniká od každej zmeny a každej zodpovednosti. Riešenie všetkého je, že sa to nerieši a pokiaľ sa to bude riešiť, tak sa musí utiecť a to poriadne ďaleko. Správnosť únikovej reakcie je v prípade, že situácia je beznádejná a v extrémnej rovine ublíženia a smrti. Ezoterik sa usiluje o mimozmyslové vnímanie nebezpečenstva a radšej sa mu vyhne ako by ho mal prežiť. Nie v zmysle prehnaného strachu, ale v zmysle šťastného osudu.

Poruchy reakcie dobra a zla

Sú tu dva druhy porúch a to ľudia s prehnanou morálkou, ktorí sú často dobráci zneužívaní svojím okolím. V niektorých prípadoch môže príliš veľa lásky a tolerancie škodiť. Neadekvátne ľudské reakcie, pokiaľ nie sú účinne trestané, prerastú k masovému prejavu zla. Tak isto neadekvátne zlo sa musí prejaviť v deštrukcii. Ľudia často pozerajú na vývoj ľudstva ako morálny proces a neuvedomujú si, že pokiaľ chce ľudstvo napredovať, tak to musí overiť a otestovať všetko na ľuďoch a tiež zvieratách. Napríklad nacistické Nemecko robilo vývoj rakiet a cieľom bolo zničiť množstvo ľudí. Je to nemorálne a neetické, ale porážkou nacizmu sa všetko otočilo a ľudstvo môže smerovať do kozmu. Čo je v tomto momente dobré, alebo zlé? To, čo bolo predtým zlé, sa stáva dobré, a naopak. Prílišné zlo vedie k vzbure a zlo je nakoniec tvrdo upratané do svojich koľají. Diktátorské režimy boli vždy porazené. Napríklad lieky sa musia v konečnej fáze testovať na dobrovoľníkoch, ktorým sa za to zaplatí. Inej cesty niet, volí sa cesta menšieho zla. Ezoterik je osoba, ktorá uplatňuje racionálnu rovinu uplatnenia dobra a zla. Ezoterik má zásadu neškodiť, pokiaľ to nie je nevyhnutne nutné. U ezoterika je pojem dobra a zla posúvateľný, ale neprekračuje zákony.

Poruchy reakcie k zázraku

Ide nesporne z hľadiska psychiatrického o poruchu osobnosti, ktorá potrebuje k životu niečo lepšie a túži vidieť zázrak v akcii a uveriť bez toho, aby túto reflexiu skúmala zdravým rozumom. Je to stav uverenia bez prístupu rozumu. V niektorých prípadoch môže prísť k určitým stavom, ktoré sa jednoducho nedajú vysvetliť zdravým vedeckým rozumom. Ezoterik používa zázrak a uverenie niečomu ako malé dieťa v prvých fázach skúmania ľudskej duše, aby získal nadšenie a chuť na novú oblasť ezoteriky. Ezoterik uplatní princíp viery a uverenia v 20 %-nej rozumovosti hlavne v uložení spomienok cez mŕtve bunky tela do uzavretého priestoru sveta mŕtvych spomienok. Tento fenomén možno vnímať veštecky.

Poruchy dogmatickej reakcie

V patologickej a chorobnej línii ide o stav, pri ktorom osoba odmieta akékoľvek zmeny. Často sa objavuje u starších ľudí, ale extrémne prejavy sú aj u mladších jedincov. Ezoterik je osoba, ktorá nemá rada dogmatizmus a má rada zmeny, vývoj a napredovanie. Pre ezoterika je dogmatický a ortodoxný prístup neprijateľný. Tento prístup je často uplatnený v náboženských systémoch. No nie je absolútny a pod silným tlakom existencie sa slabo, ale predsa mení.

Poruchy premostenia túžby

V patologickej rovine je chorá osoba neschopná odstúpiť od túžby, ktorú si vysnívala a chcela realizovať. A realizuje ju násilne bez ohľadu na to, aké to bude mať negatívne následky. Osoba, ktorá sa vylieči, vie od nedosiahnuteľných želaní ustúpiť alebo svoje želania premostiť na iný objekt s reálnou možnosťou cieľ dosiahnuť. Ezoterik je osoba, ktorá tento systém presunu túžby vie zámerne presúvať na dosiahnuteľné ciele. Napríklad túžbu stať sa slávny presunie na realizáciu reinkarnácie.

Poruchy hyperaktivity

Ide o stavy, keď má osoba extrémnu chuť do práce, nasadenie je extrémne a často sa nevníma bolesť ani únava. Človek ide mnoho dní, možno mesiacov aj rokov ako raketoplán. Takáto hyperaktivita prináša množstvo chýb a chaosu. Zvyčajne ide o poškodenie biochémie, ktorá produkuje napríklad heroínovú chémiu a často ide o stav sugerácie a uverenia, že mozog alebo organizmus takúto látku vyrába. Ezoterik je osoba, ktorá ovláda a rozumne manipuluje s tvorbou vhodnej biochémie a nepoužíva na zvyšovanie výkonnosti drogy alebo podporné látky. Vie si vhodne biochemické látky vyrobiť aj sám. Niektoré osoby sú hyperaktívne aj vtedy, keď stratili sluch, má to vplyv na zrýchlený pohyb a veľkú aktívnosť a činorodosť. Ezoterik sa naučí zablokovať sluchový mozog v spánkových lalokoch po boku hlavy a tento stav využije na výkonnosť a extrémnu aktivitu. Iba treba spätne všetko kontrolovať, lebo sa narobí veľa chýb.

Poruchy námesačnosti

Ide o špecifický stav ľudskej psychiky, pri ktorom prebiehajú rôzne závažné a trvalé poškodenia mozgu. Námesačná osoba si neuvedomuje, čo robí a veľmi výrazne sa stavy zhoršujú počas splnu. Námesačné osoby však počas noci a námesačnosti produkujú niečo ako energetické kotúčiky z rôznych častí tela. Tento fenomén sa dá vnímať iba veštecky cvičenými zmyslami. V týchto somnambulných energetických kotúčikoch sú uložené rôzne spomienky, ktoré vedú človeka k určitej činnosti. Ezoterik chápe tieto somnambulné stavy, nemá strach pred mesačným splnom a v autohypnotickom stave, čo je stav v momente zaspávania, ale nie straty vedomia, sa naučí produkovať z rôznych častí svojho tela takéto energetické kotúčiky. Do nich vkladá napríklad ozdravovací nočný program a podobne.

Poruchy detského dyslektika

Ide o špecifickú poruchu vo vývoji detského jedinca, ktorý jednoducho nedospeje a počas svojho života zostáva dieťaťom, psychicky je schopný neustále robiť iba jednu monotónnu činnosť s určitým počtom objektov. Ezoterik sa na diaľku veštecky napája na takéto osoby a vytvára si výcvikom centrum pre podobný druh aktivít ako v mysli detského dyslektika, ktorý je zorientovaný na opakujúce sa monotónne úkony.

Poruchy vnímania sveta mŕtvych spomienok

Máme tu skupinu ľudí, ktorí najčastejšie prežili klinickú smrť či už počas operácie, spánku alebo po úraze. Ich psychika sa zásadne pozmení a takéto osoby vnímajú to, čo sa deje s určitou skupinou spomienok, ktoré zostali po smrti človeka v tejto dimenzii. Často sa tieto osoby volajú špiritisti a snažia sa o komunikáciu so zosnulými. Niektorí jedinci po smrti uložia časť svojich spomienok aj do mŕtvych kostí. Ezoterik dobrovoľne prejde cez rané štádiá smrti a to výcvikom ukľudňovania a uvoľňovania svojich orgánov a snahou o pozastavenie činnosti niektorých orgánov. Ezoterik stabilizuje svoju psychiku, v neurónových oblastiach svojho tela vytvára centrum psychického prieniku do sveta mŕtvych spomienok a zároveň si dobrovoľne buduje v zmyslových neurónov veštecké centrum dekódovania spomienok uložených vo svete mŕtvych spomienok. Ezoterik neverí na žiadny posmrtný život a znovunarodenie. No vie, že ľudské spomienky v určitej forme niekde zostávajú a dajú sa naprogramovať, aby konali aj po smrti určitú aktivitu.

Poruchy vnímania magnetických záznamov

Niektoré osoby majú v sebe anomálie a to umiestnenie orgánov a hlavne hormonálnych žliaz na inom mieste v tele. Tieto anomálie im dovoľujú vnímať magnetické záznamy z pulzovania magmatického jadra planéty Zem. Tieto magnetické pulzácie sú ako fotoaparát a zachytia všetko, čo sa skutočne udialo. Niektorí jedinci dokážu vnímať tieto záznamy, priťahovať si ich a dokonca sa psychicky do nich preniesť. No často potom nevnímajú reálnu situáciu a majú pocit, že sa prepadli do niektorej historickej doby. Podobné vnímanie udalostí, ktoré sa niekde odohrali, majú aj zvieratá. Ezoterik využíva sugeráciu presunu orgánov v tele alebo sa veštecky napája na tieto osoby a cez ne dokáže operovať psychicky v týchto záznamoch. Prípadne si postupne vo svojich neurónoch vytvorí centrum pre vnímanie týchto energií. Na podobnom princípe vnímania magnetických síl fungujú aj prútikári, ktorí hľadajú vodu, ropu alebo výskyt minerálov rôzneho druhu.

Poruchy bioenergetických stavov v tele

Bioenergia v ľudskom tele sa môže tvoriť z tráviacich procesov, ale veľmi výrazne aj pri sexuálnej aktivite. Zvláštny druh energie sa produkuje aj v kostrových svaloch pod nosnými svalmi. No energia sa produkuje aj z atómovej úrovne ľudského tela. Tak isto cez ľudské telo pretekajú magnetické energie magmatického jadra planéty Zem. A každý človek si dokáže vymieňať energiu s iným energetickým objektom, pokiaľ sa nachádza v blízkom okolí. Energetický potenciál sa môže tvoriť aj pri hormonálnych poruchách a to hlavne v období prechodu žien do obdobia ukončenia plodnosti. V alternatívnom liečiteľstve poznáme dokonca systém posilňovania a tvorby energie v systéme Reiki, ktorý produkuje vlastnú energiu a zahusťuje ju, ale sťahuje energiu z iných ľudí a pôsobí na iných ľudí. Výrazne liečivá energia ide z kostrových svalov, ktoré sa uvedú do aktivity pomocou koncentrácie. Niektorí liečitelia vedia hromadiť aj magnetickú energiu magmatického jadra planéty Zem. Energetický potenciál má aj miecha pri otvorení predstáv zvieracieho pohybu a táto energia sa podobá energii z magnetického pólu planéty Zem. Energetické potenciály sa dajú produkovať aj cez psychický kontakt s organickým životom v kozme. Ezoterik preniká psychicky aj do týchto energetických procesov vo svojom tele aj mimo tela a učí sa ich počúvať cez zmyslové centrá v spánkových lalokoch. Ezoterik veštecky vníma rôzne druhy energií, vie s nimi manipulovať a to zhromažďovať ich, ale ich aj strácať a to hlavne cez mŕtvu hmotu kostí.

Poruchy jednovaječných dvojčiat

Ide o špecifický stav psychiky dvoj jedincov, ktorí sa podobajú jeden na druhého a často je jeden dominantný jedinec a druhý sa podriaďuje. Je všeobecne známe, že pokiaľ jednovaječné dvojčatá žijú osve a nie spolu, zvyčajne na to osudovo dopláca jedno aj druhé. Pokiaľ jedno z jednovaječných dvojčiat zomrie, tak spomienky dvojčaťa aj po smrti zostávajú súčasťou psychiky živého dvojčaťa. Po vešteckej línii vnímať, že psychika dvojčiat je vzájomne na diaľku premostená a tvorí jeden celok. Pokiaľ sa dvojčatá od seba vzdialia tisícky kilometrov, tak sa táto jednoliata psychika pretrhne a príde k destabilizácii psychiky jedného aj druhého dvojčaťa. Po ezoterickej línii ezoterik využíva a precvičuje systém jednovaječných dvojčiat k tomu, aby sám seba nepovažoval za jeden celok, ale minimálne 6 celkov a to podľa výskytu 6. neurónových oblastí vo svojom tele. Takýto systém uplatňuje aj na všetky druhy chromozómov vo svojom tele. Každá bunka tela má približne do 80 chromozómov.

Pridaj komentár